Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of this article is to identify and critically analyse numerous issues and challenges related to the implementation of Enterprise Resource Planning system. It begins with a brief introduction to the history of IT management support systems, where the evolution of the ERP concept is discussed. The author explains what are the benefits and potential problems for a company introducing ERP with the focus on ERP systems widely used in production businesses, as this solution was developed to meet the changing requirements of the manufacturing industry. Therefore potential enhancements offered by ERP are discussed, mainly connected with production rationalization. The author points out that using one, unified database that can be accessed by all employees simultaneously, affects almost all functional units of an enterprise and discusses what tangible benefits arise from such a solution. The architecture of an ERP system is described on the basis of a solution offered by SAP – SAP ERP. Due to ERP applications, the circulation of information is improved through acceleration. What is more, the redesign of internal business processes required for ERP implementation might be perceived as an incentive for further changes.
PL
Celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie oraz przeanalizowanie w sposób krytyczny licznych wyzwań związanych z wdrożeniem systemu zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Punktem wyjścia do dalszych rozważań jest wprowadzenie do historii informatycznych systemów wspomagania zarządzania, gdzie omówiono ewolucję standardu ERP. Autorka wyjaśnia, jakie korzyści oraz problemy wynikają z wdrożenia systemu, koncentrując się na systemach ERP wykorzystywanych w firmach produkcyjnych, jako że rozwiązanie to powstało w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb przemysłu wytwórczego. Z tego powodu w artykule omówione zostały usprawnienia związane głównie z optymalizacją produkcji. Autorka wskazuje, iż jedna baza danych, do której dostęp mają równocześnie wszyscy pracownicy, wpływa na wszystkie obszary firmy oraz omawia, jakie wymierne korzyści wynikają z takiego rozwiązania. Architektura systemu ERP została omówiona na przykładzie produktu oferowanego przez SAP – SAP ERP. Zastosowanie systemów klasy ERP wpływa na usprawnienie obiegu informacji poprzez jego znaczne przyspieszenie. Co więcej, przeprojektowanie wewnętrznych procesów gospodarczych organizacji, wymagane przy wdrażaniu omawianych systemów, może być postrzegane jako bodziec do dalszych zmian.
EN
The aim of presented paper is to conduct a risk analysis of the project consisting in construction of methanol production plant based on coke gas in "Przyjaźń" Cokery SA. Realisation of the project would allow to improve the economic effectiveness of the Cokery's core business activity by utilization of the primary coal-based product - COG, produced in the Cokery. What is more, methanol is not produced in Poland at present, despite the forecasted increase in domestic demand. Presented project assumes the application of technology proposed by design office SEDIN, implemented successfully in China, a country of more than 1000 operating cokeries. Nevertheless the project of construction of methanol production plant based on COG is burdened with significant risk, since such production plants do not exist in Poland nor in Europe. Classical investment appraisal based on the discount methods does not reflect the risk that the project is burdened with. NPV criterion has proven profitability of analysed investment project, however the question arises "What is the probability of achieving these particular deterministic values resulting from the project's financial evaluation"? To answer the above formulated question risk assessment was undertaken with the application of the method of stochastic simulation Monte Carlo, the main outcome of which is probability distribution of net present value - the basic indicator of an investment effectiveness. The Author suggested application of Monte Carlo simulation as a supplement to the standard investment appraisal, since it provides additional information, helpful in the investment decision making process.
PL
Celem prezentowanego artykułu jest przeprowadzenie analizy ryzyka projektu inwestycyjnego, polegającego na budowie wytwórni metanolu z gazu koksowniczego w Koksowni "Przyjaźń" SA. Realizacja projektu pozwoliłaby na poprawę efektywności z podstawowej działalności biznesowej Koksowni poprzez zagospodarowanie podstawowego produktu węglopochodnego - COG, wytwarzanego w Koksowni. Ponadto w Polsce nie produkuje się obecnie metanolu, mimo przewidywanego wzrostu krajowego zapotrzebowania na ten produkt. Projekt zakłada zastosowanie technologii biura projektowego SEDIN, wdrożonej z powodzeniem przez Chiny, kraj z ponad 1000 działających koksowni. Niemniej jednak projekt budowy wytwórni metanolu z COG obarczony jest dużym ryzykiem, gdyż w chwili obecnej w Polsce i Europie nie istnieją żadne wytwórnie bazujące na gazie koksowniczym. Klasyczna ocena efektywności projektu inwestycyjnego, przeprowadzona w oparciu o metody dyskontowe, nie odzwierciedla ryzyka, którym obciążony jest projekt. Kryterium NPV wskazuje na opłacalność inwestycji, niemniej jednak pojawia się pytania "Jakie jest prawdopodobieństwo osiągnięcia konkretnych deterministycznych wartości wynikających z przeprowadzonej finansowej oceny efektywności badanej inwestycji?" Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie została przeprowadzona ocena ryzyka w oparciu o metodę symulacji stochastycznej Monte Carlo, w wyniku której otrzymuje się rozkład prawdopodobieństwa wartości bieżącej netto - głównego wskaźnika ekonomicznej efektywności inwestycji. W artykule zaproponowano zastosowanie symulacji Monte Carlo jako uzupełnienie standardowej oceny efektywności inwestycji, gdyż dostarcza ona informacji o charakterze dodatkowym, pomocnych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.