Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Currently, overhead lines dominate in the Polish medium and low voltage distribution networks. Maintaining their high reliability constitutes a very important challenge, especially under the severely changing climate conditions. An overhead power line exposed to high ice and rime loads has been considered. Using the finite element method (FEM), mechanical reliability of the distribution infrastructure was examined under various atmospheric conditions. Loads under the stressful conditions of rime, ice and wind were determined for the weakest section of the 30 kV overhead line, which consisted of concrete poles and ACSR conductors. SAIDI and SAIFI reliability indices and costs were determined for several variants of object reconstruction. The results allowed for determination of a solution relying on relocating the cables of all lateral branches and main line ice protection, through a system based on a weather-coordinated increase of the electrical load. To verify the solution proposed, a field experiment was conducted. The experiment confirmed the effectiveness of the solution proposed that appears to be universal. The paper is a result of synergic cooperation of two academic teams, i.e. a mechanical and electrical power engineering one, and the Distribution System Operator (DSO).
EN
The article describes the results of the research carried out on the evaluation of the influence of friction pairs (rubber belt – belt pulley in belt drive) on the ability to transmit power. In order to determine the characteristics of the belt drive operation, measurements were made on a real belt drive from the drive train of a light two-wheeled vehicle. The measurement was carried out in conditions of changes in the dynamic load. The measurements of the belt slip on the belt pulley within the whole range of the changes of gear ratios and angular speed of the engine were made. During the tests, belts made from various rubber mixtures were compared. The values of the friction coefficients between the surface of belts and the belt pulley were measured. Model analyses of the impact of belt slip on the wheel related to the temperature of belt drive elements were also made. Generally, one can ascertain that, in belt drive systems, power losses are a combination of speed losses and torque losses. The increase in the efficiency of belt drives is possible by decreasing power losses. It is possible to obtain the high performance of continuously variable transmission belt drives with a V- belt solely with the proper choice of the design parameters, which is possible only after the exact recognition of the operational characteristics unique to this class of belt drive systems.
PL
W artykule omówiono wyniki przeprowadzonych badań, których celem była ocena wpływu pary ciernej: gumowy pas napędowy–koło pasowe w bezstopniowej przekładni pasowej na zdolność przenoszenia mocy. Dla określenia charakterystyki pracy przekładni wykonano pomiary na rzeczywistej przekładni z układu napędowego lekkiego pojazdu jednośladowego. Pomiary te przeprowadzono w warunkach dynamicznych zmian obciążenia. Wykonano pomiary poślizgu pasa na kołach pasowych w całym zakresie wymaganych zmian przełożenia i prędkości obrotowej silnika napędowego. Podczas prób porównano pasy napędowe wykonane z różnych mieszanek gumowych. Dla zastosowanych pasów wyznaczono wartości współczynnika tarcia przy współpracy z kołami pasowymi. Wykonano również analizy modelowe wpływu poślizgu pasa na kole na temperaturę pracy elementów przekładni. W bezstopniowych przekładniach pasowych straty mocy wynikają ze strat prędkości i strat momentu obrotowego. Dlatego też podniesienie sprawności przekładni możliwe jest do osiągnięcia poprzez obniżenie tych start. To z kolei możliwe jest tylko dzięki odpowiedniemu doborowi parametrów konstrukcyjnych. Służy temu gruntowne poznanie charakterystyk roboczych tego typu przekładni.
3
Content available remote Symulacje numeryczne w analizie wałów przeciwpowodziowych
PL
Artykuł przedstawia metodologię numerycznego modelowania najważniejszych dla praktyki inżynierskiej zagadnień oceny bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych. Z uwagi na zakres czasowy zachodzących zjawisk filtracyjnych problem filtracji musi być rozważany jako nieustalony oraz połączony z analizą mechaniczną (deformacji i stateczności). Opisane podejście zostało zilustrowane przykładami wyników analiz rzeczywistych wałów. Obliczenia wykonano systemem Metody Elementów Skończonych (MES) ZSoil.PC.
EN
The paper presents a FE - based methodology of numerical modeling of the most important aspects of assessing safety and serviceability of anti-flood dikes. In particular, due to the time scale of undergoing processes, pore fluid flow must be formulated as a non-steadystate problem, and coupled with mechanical deformation and stability analysis. Examples, illustrating the effectiveness of the proposed approach on practical cases, performed with the software system ZSoil.PC, are shown.
PL
Referat poświęcony jest problematyce optymalnego rozmieszczenia źródeł mocy biernej w otwartych sieciach rozdzielczych średniego napięcia (SN). W referacie sformułowano zadanie optymalizacji wraz z warunkami ograniczającymi oraz wskazano metody jego rozwiązania. Omówiono dane niezbędne do wykonania obliczeń oraz przyjmowane założenia. Dokonano obliczeń optymalizacyjnych dla szeregu rzeczywistych sieci SN, których podstawowe dane wraz z charakterystykami uzyskanych rozwiązań zaprezentowano w referacie. Pracę kończy podsumowanie zawierające wnioski z wykonanych analiz.
EN
The paper addresses the problem of optimal reactive power compensation in a distribution network. In general, the optimal solution to reactive power compensation problem relies upon finding the location, size of capacitors and their working time at which the adopted objective function reaches its extreme. The method proposed in this paper maximizes the profit resulting from the reduction of network losses. Additionally, the optimal solution should meet specified constraints. The constraints include: maintaining voltage levels within acceptable limits, not overloading network elements, and limiting the power of capacitors to prevent overcompensation. As a measure of the economic efficiency of solutions the net present value ratio (NPVR) was assumed. The NPVR cannot be used as an objective function because the addition of next capacitor decreases the value of NPVR in the iterative process. We developed two optimization algorithms for solving the task: heuristic and evolutionary. This paper presents selected results of numerical studies for 9 real polish distribution networks fed by a 110/15 kV transformer.
EN
The work analyses daily, weekly and monthly distribution of traffic flow recorded in 2012 on selected streets of Krakow, belonging to different classes of public roads. Using statistical tests: Fisher’s LSD and Tukey’s HSD, 3 univariate analyses for mean values of traffic flow relative to different averaging periods (monthly, weekly and daily distribution) were carried out. Based on the results, averaged traffic flow profiles for each analysed road class (local models) and a joint one for the entire sample (global model) were developed. The models were compared with measurement values using appropriate statistical indicators. The results of the statistical analysis suggest that the global model of averaging traffic flow in relation to the analysed roads has a very high conformity. Thus, it can be applied to other roads of Krakow belonging to the same road class as roads with a known profile.
PL
W pracy przeanalizowano rozkłady dobowe, tygodniowe i miesięczne natężenia ruchu pojazdów zarejestrowane w 2012 roku na wybranych ulicach Krakowa, należących do różnych klas dróg publicznych. Wykonano przy pomocy testów statystycznych: LSD Fishera oraz HSD Tukeya 3 analizy jednoczynnikowe dla średnich wartości natężenia ruchu względem różnych okresów uśredniania (rozkład: miesięczny, tygodniowy, dobowy). Na podstawie uzyskanych wyników opracowano uśrednione profile natężenia ruchu dla każdej analizowanej klasy drogi (modele lokalne) oraz wspólny dla całej próbki (model globalny). Opracowane modele porównano z wartościami pomiarowymi za pomocą odpowiednich wskaźników statystycznych. Wyniki przeprowadzonej analizy statystycznej wskazują, że globalny model uśredniania natężenia ruchu w odniesieniu do analizowanych dróg wykazuje bardzo wysoką zgodność. Może być on więc transponowany na inne drogi krakowskie przynależne do tej samej klasy dróg, co drogi o znanym profilu.
EN
This paper concerns issues of optimal location of reactive power sources in radial MV distribution networks. At first, the optimisation problem is formulated along with constraints, and solution methods are indicated. Data necessary to  perform calculations and used assumptions is discussed. Optimisation calculations have been performed for many real MV networks; their essential parameters are presented in the paper along with the characteristics of the obtained results. The paper ends with a summary which presents conclusions of the performed analyses.
PL
Artykuł poświęcony jest problematyce optymalnego rozmieszczenia źródeł mocy biernej w otwartych sieciach rozdzielczych SN. Na początku sformułowano zadanie optymalizacji wraz z warunkami ograniczającymi oraz wskazano metody jego rozwiązania. Omówiono dane niezbędne do wykonania obliczeń oraz przyjmowane założenia. Dokonano obliczeń optymalizacyjnych dla wielu rzeczywistych sieci SN, których podstawowe dane wraz z charakterystykami uzyskanych rozwiązań zaprezentowano w pracy. Artykuł kończy podsumowanie zawierające wnioski z wykonanych analiz.
EN
This paper describes the effects of reactive power flow through the power transmission and distribution networks. It also presents the dependencies allowing calculating the costs and effects of reactive power compensation. Additionally, selected methods for assessing economic efficiency were discussed. The paper presents calculation results for different variants of reactive power compensation in a real, medium voltage feeder. The results indicate that maximum profit from the reduction of losses due to reactive power compensation does not necessarily mean the most efficient solution from the economic point of view.
PL
W artykule autorzy omówili skutki przesyłania mocy biernej, podano zależności pozwalające na obliczenie efektów i kosztów kompensacji oraz omówiono wybrane metody oceny efektywności ekonomicznej. Przedstawiono wyniki obliczeń skutków różnych wariantów kompensacji mocy biernej w rzeczywistym obwodzie sieci średniego napięcia. Otrzymane wyniki wskazują, że osiągnięcie maksymalnego zysku z ograniczenia strat, w wyniku kompensacji mocy biernej, nie musi wskazywać na rozwiązanie najbardziej efektywne z ekonomicznego punktu widzenia.
PL
W artykule zwrócono uwagę na skutki przesyłania mocy biernej, podano zależności pozwalające na obliczenie efektów i kosztów kompensacji oraz omówiono wybrane metody oceny efektywności ekonomicznej. Przedstawiono wyniki obliczeń skutków różnych wariantów kompensacji mocy biernej w rzeczywistym obwodzie sieci średniego napięcia. Otrzymane wyniki wskazują, że osiągnięcie maksymalnego zysku z ograniczenia strat, w wyniku kompensacji mocy biernej, niekoniecznie musi wskazywać na rozwiązanie najbardziej efektywne z ekonomicznego punktu widzenia.
EN
This paper describes the effects of reactive power flow through the power transmission and distribution networks. It also presents the dependencies allowing to calculate the costs and effects of reactive power compensation. Additionally selected methods for assessing economic efficiency were discussed. The paper presents calculation results for different variants of reactive power compensation in a real, medium voltage feeder. The results indicate that maximum profit from the reduction of losses due to reactive power compensation does not necessarily mean the most efficient solution from the economic point of view.
PL
Artykuł podejmuje próbę analizy bilansu i zapotrzebowania na moc bierną Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Bilanse mocy biernej sporządzono dla charakterystycznych stanów pracy systemu. Przeanalizowano występujące tendencje zmian na tle warunków regulacji wynikających z bilansów mocy i sformułowano wnioski.
EN
The paper presents an analysis of the balance sheet and the reactive power demand of the Polish Power System. Reactive power balance sheets were made for the specific operating conditions of the system: the last winter peak, summer peak and summer off peak load. The basis of the study was load flow models and selected load flow calculation results. In addition, changes in demand for active and reactive power in recent years were presented.
10
EN
The paper presents the idea of improving the economic efficiency of reactive power compensation in distribution networks. This idea is based on the installation low voltage capacitors with higher rated power in selected MV/LV substations, instead of installing new medium voltage capacitors in HV/MV stations and capacitors for compensation of magnetizing power of MV/LV transformers. Presented idea is illustrated by calculation example for real distribution network.
PL
Referat przedstawia ideę poprawy ekonomicznej efektywności kompensacji mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych. Idea ta polega na instalowaniu, w wybranych stacjach SN/nn, kondensatorów niskiego napięcia o większej mocy znamionowej zamiast instalowania nowych kondensatorów średniego napięcia w stacjach WN/SN oraz kondensatorów niskiego napięcia do kompensacji mocy magnesującej transformatorów SN/nn. Prezentowana idea jest zilustrowana przykładem obliczeń dla rzeczywistej sieci.
EN
The influence of nonlinear loads on the selection and exploitation of capacitor banks for reactive power compensation in MV/LV substations has been analyzed in the paper. Frequency and time simulations were performed for a model system to determine the possible negative consequences of compensation or overcompensation.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu odbiorników nieliniowych na warunki doboru i eksploatacji baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej, instalowanych po stronie niskiego napięcia w stacjach SN/nN. Badania symulacyjne przeprowadzono dla układu modelowego zarówno w dziedzinie częstotliwości, jak i w dziedzinie czasu. Ich celem było określenie możliwych negatywnych skutków wynikających z zastosowania kompensacji, jak i ewentualnego przekompensowania.
EN
The paper presents an analysis of the balance sheet and the reactive power demand of the Polish Power System. Reactive power balance sheets were made for the specific operating conditions of the system: the last winter peak, summer peak and summer off peak load. The basis of the study was load flow models and selected load flow calculation results. In addition, changes in demand for active and reactive power in recent years were presented.
PL
Artykuł podejmuje próbę analizy bilansu i zapotrzebowania na moc bierną Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Bilanse mocy biernej sporządzono dla charakterystycznych stanów pracy systemu, to jest szczytu zimowego, szczytu letniego oraz doliny letniej. Dane wejściowe stanowiły modele rozpływowe systemu elektroenergetycznego oraz wybrane wyniki obliczeń rozpływów mocy. Ponadto zaprezentowano wielkości zapotrzebowania na moc czynną i bierną w KSE w charakterystycznych stanach pracy systemu na przestrzeni ostatnich lat. Przeanalizowano występujące tendencje zmian na tle warunków regulacji wynikających z bilansów mocy i sformułowano wnioski.
PL
Przeprowadzono kompleksową analizę bazy zasobowej kopalin w gminach, na terenie których zlokalizowane są wszystkie 44 polskie uzdrowiska. Wskazano na ograniczenia gospodarki przestrzennej, wynikające z użytkowania górniczego oraz ochrony zasobów kopalin. W gminach, na terenie których zlokalizowane są uzdrowiska, rozwój przestrzenny ograniczony jest zarówno zasięgiem obszarów górniczych stanowiących strefę chroniącą złoże wód leczniczych jak i obszarami ochrony uzdrowiskowej. Zaplecze dla rozwoju lokalnego przemysłu wydobywczego i budownictwa stanowią złoża innych kopalin. Ich powierzchnia także powinna być chroniona przed zabudową. Większość udokumentowanych złóż znajduje się jednak na terenach objętych różnymi formami ochrony prawnej oraz w strefach postępującej lub planowanej zabudowy terenu, co utrudnia możliwość ich zagospodarowania metodą odkrywkową. W celu urealnienia dokumentów planistycznych, sporządzanych na szczeblu gminy, zaproponowano wskaźniki określające intensywność sczerpywania zasobów oraz wskaźniki określające udział powierzchni obszarów górniczych kopalin leczniczych i innych (podstawowych i pospolitych) w gminie. Wskaźniki te obliczono dla każdej grupy kopalin. Według stanu na koniec 2007 roku (Bilans zasobów 2008) zasoby eksploatacyjne 72 złóż wód leczniczych wynosiły 1825,17 m3/h, z tego 38,5% stanowiły termalne wody lecznicze. Intensywność sczerpywnia zasobów wód leczniczych wahała się w granicach od 0 (Ustka, Kamień Pomorski - złoża nie eksploatowane w roku 2007) do powyżej 90% (Długopole Zdrój, Polanica Zdrój, Szczawno Zdrój). Udział powierzchni obszarów górniczych wód leczniczych w stosunku do powierzchni gminy wahał się od 0,01% w Sopocie, do około 90% powierzchni gminy w Świeradowie Zdroju i Muszynie i 100% w Ciechocinku, Kołobrzegu i Dusznikach Zdroju. Zasoby torfów leczniczych wynosiły 7171 tys. m3, intensywność ich sczerpywnia nie przekraczała 1% w żadnym z uzdrowisk, a udział powierzchni obszarów górniczych nie przekraczał 10% powierzchni gminy. W gminach, na terenie których zlokalizowane są uzdrowiska znajdowało się ponadto 71 udokumentowanych złóż kopalin: 4 złoża kopalin energetycznych, 1 złoże kopalin chemicznych (sole kamienne) oraz 66 złóż kopalin skalnych i innych - 4 złoża torfów nie zaliczonych do leczniczych. 31 złóż było eksploatowanych w 2007 roku. Uzyskane wartości wskaźników mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji w zakresie ustalania kierunków rozwoju przestrzennego i gospodarczego gminy. Uzasadniona jest potrzeba okresowej aktualizacji wskaźników. W kontekście planowania zagospodarowania przestrzennego, a w konsekwencji realizacji konkretnych inwestycji w gminach, na terenie których zlokalizowane są uzdrowiska znaczenie zasadnicze mają informacje o potencjale zasobowym, którym dysponują gminy. Określają go: zasoby kopalin w szczególności wód leczniczych, aktualne wydobycie i jego udział w stosunku do zasobów bilansowych i przemysłowych w złożach zagospodarowanych oraz zasoby bilansowe w złożach niezagospodarowanych. Pozwalają one określić rezerwy zasobów możliwych do zagospodarowania w przyszłości. W celu przyszłej eksploatacji kopalin, zwłaszcza metodą odkrywkową, znaczenie zasadnicze ma ochrona terenów złożowych przed zabudową oraz wyjaśnienie potencjału w obszarach prognostycznych i perspektywicznych. Ograniczenia zagospodarowania przestrzennego w gminach, na terenie których zlokalizowane są uzdrowiska zależą przede wszystkim od: rodzaju i wielkości zasobów kopalin leczniczych i innych, które występują na jej terenie, warunków geologicznych chroniących złoże wód leczniczych, aktualnego stanu pokrycia i użytkowania terenu oraz walorów środowiska przyrodniczego, w tym form ochrony przyrody.
EN
The comprehensive analysis of mineral resources was made in 44 Polish spa containing communes. Mining exploatation and protection of mineral resources result in the restrictions of land use. Land use development is constrained by the extent of mining areas formed to protect the deposit of medicine waters as well as the health resort conservation areas. Deposits of other minerals constitute a reserve for local development and mining industry. Their area should also be protected from durably constructions. However, the majority of the deposits are situated in the law protected areas or foreseen for build-up. For that reason these deposits cannot be mined in open pits. Indicators of depletion of mineral resources and the shares of mining areas (for therapeutic and others minerals) in the total commune area were suggested aimed formaking local planning documents more realistic. The indicators were calculated for each group of minerals. At the end of 2007 the exploited resources of 72 therapeutic water deposits amounted to 1825.17 m3/h, 38,5% of them being thermal. Depletion ratio fluctuated from 0 (in actually unexploited deposits: Ustka and Kamień Pomorski) to above 90% (Długopole Zdrój, Polanica Zdrój and Szczawno Zdrój). Share of therapeutic water mining areas in the total commune area, fluctuated from 0.01 in Sopot to 90% in Świeradów Zdrój, Muszyna and 100% in Ciechocinek, Kołobrzeg and Duszniki Zdrój. Therapeutic peat resources totalled 7.171 million m3. Depletion ratio of peat was below 1% in each spa. Share of mining area of peat deposits in total area commune was below 10%. Discussed communes constrained also 71 documented deposits of not therapeutic nature. These are: 4 fossil fuels, 1 chemical 62 common rocks and 4 peat deposits. In 2007 only 31 such deposits were exploited. The values of the indicators obtained here could help in decision making in land use and economic development planning. Periodic actualization of these indicators is justified. The information on local mineral resources is essential in land use planning and implementation of specific investment. This information consists of: the amount of mineral resources (especially therapeutic water), actual output, ratio of output to resources (or/and reserves) in developed deposits, and information about resources in undeveloped deposits as well as in prognostic and perspective areas.These data allow to determine the resources which are real to use in future. Multidisciplinary surveys indicate restrictions in development planning which are connected with appropriate land use. Protection of deposit areas against build up the surface appears especially important. Restrictions of land use management in communes where spas are located, depend on: the type and the amount of therapeutic resources and other minerals, geological conditions which protect therapeutic aquifer, actual land cover and land use, and categories of protected areas.
PL
Artykuł dotyczy problematyki optymalnego doboru nastaw przełączników zaczepów transformatorów SN/nn oraz pracy regulatora napięcia w GPZ w warunkach obecności w sieci źródeł rozproszonych. Zaprezentowano syntetyczny opis przyjętych założeń, opis modelu regulacji napięcia i algorytmu obliczeniowego, charakterystykę badanego obiektu oraz wybrane wyniki badań.
EN
The article concerns the problem of optimal settings of MV/LV transformer tap changers and the HV/MV transformer on-load tap changer in the main feeding point (MFP) in medium voltage distribution network containing independent generator. The paper describes the mathematical model of voltage control, made assumptions and the evolutionary algorithm. It also presents the obtained results based on data from real distribution network with small hydro power plant.
15
Content available remote Metody chemometryczne w identyfikacji źródeł pochodzenia klinkieru oraz cementu
PL
Metody chemometryczne, które są użytecznym narzędziem w wydobywaniu istotnych informacji z wielowymiarowych danych pomiarowych, zostały wykorzystane do identyfikacji źródła pochodzenia czyli producenta próbek klinkieru oraz cementu. Analiza opiera się na założeniu, że w wyniku stosowania surowców o różnym pochodzeniu geologicznym, różnego typu i składu paliw oraz specyfiki procesu produkcyjnego skład pierwiastkowy produktów pochodzących od poszczególnych wytwórców nie jest identyczny. Do analizy wytypowano magnez oraz grupę pierwiastków śladowych: Cr, Zn, Cd, Pb, Co, Ni, Mn, Cu, Sr, Ba, Ti, V. Stosując analizę skupień dokonano podziału próbek cementu na grupy charakteryzujące się wewnętrznym podobieństwem obiektów, przy widocznych różnicach pomiędzy grupami. Wyodrębnione skupienia idealnie pokrywają się z grupami obiektów pochodzących z poszczególnych cementowni. Podobnie zadowalające efekty otrzymano podczas badania podobieństwa próbek klinkieru. W obliczeniach odległość pomiędzy obiektami w wielowymiarowej przestrzeni wyrażano jako kwadrat odległości euklidesowej. Zastosowano algorytm aglomeracji Warda. Celem analizy głównych składowych było zbadanie struktury zbioru danych oraz określenie minimalnej liczby składowych niezbędnych do jej opisu. Dokonano redukcji wymiaru przestrzeni czynnikowej do trzech. Obliczenia wykonano z wykorzystaniem programu Statgraphics Plus 5.1.
EN
Chemometric methods constitute powerful tools for objective and comprehensive interpretation of multivariate data and for extracting significant information from them. Herein, these procedures were used for identification of cement and clinker sources, i.e. producers. The analysis relies on the assumption that the elemental composition of products made by different producers is not identical due to the use of materials of different geological background, fuels of different types and compositions and due to specificity of production process applied. Magnesium and a group of trace elements: Cr, Zn, Cd, Pb, Co, Ni, Mn, Cu, Sr, Ba, Ti, V were analyzed quantitatively in the studied samples. As a result of cluster analysis, the whole set of cement samples was divided into some groups, in which objects were similar while features of the objects in individual groups differed. The emerged clusters ideally agreed with the groups of object originating from the selected cement plants. The satisfactory results were also obtained in the case of clinker. The squared Euclidean distance was used in calculation of the distance between objects in multidimensional space. The Ward's algorithm was applied as the agglomeration procedure. Both determination of the inside structure of the sample set and designation of the minimal number of variables necessary for its description was the goal of principal component analysis. The dimension of the data space was reduced to 3. The calculations were done using the Statgraphics Plus 5.1 program.
PL
Przepływ prądu przez elementy sieci powoduje powstawanie spadków napięcia na tych elementach. W związku z tym, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu napięcia u odbiorców energii elektrycznej konieczne jest stosowanie regulacji napięcia w sieciach elektroenergetycznych. W artykule podano wymagania odnośnie poziomu napięcia w sieciach elektroenergetycznych, omówiono wpływ regulacji napięcia na straty w sieciach rozdzielczych, przedstawiono różne kryteria optymalizacji regulacji napięcia. W zależności od przyjętego kryterium wskazania odnośnie nastaw przekładni transformatorów oraz poziomu napięcia zasilającego sieć mogą być różne, a nawet przeciwstawne.
PL
W niniejszym artykule przeanalizowano możliwości zmniejszania strat mocy i energii w sieciach rozdzielczych SN przy użyciu najpopularniejszej metody bezinwestycyjnej, którą jest optymalna konfiguracja sieci, zwana także optymalizacją rozcięć. Na wstępie scharakteryzowano sieci rozdzielcze, strukturę odbiorców energii elektrycznej oraz sklasyfikowano straty występujące w sieciach dystrybucyjnych. W dalszej kolejności przeanalizowano straty w rzeczywistych, rozległych sieciach SN. Następnie przedstawiono problem optymalizacji rozcięć w sieci, dokonano przeglądu metod optymalizacji rozcięć oraz niektórych krajowych narzędzi umożliwiających wykonywanie takich obliczeń. Ponadto porównano wyniki działania omawianych narzędzi na przykładzie rzeczywistej, rozległej sieci SN. Artykuł zamknięto spostrzeżeniami dotyczącymi praktycznych aspektów obliczeń optymalizacji rozcięć w dużych sieciach, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodnych ograniczeń lokalizacji punktów rozcięć.
PL
Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze stanowią ważne ogniwo systemu elektroenergetycznego. Optymalne projektowanie i efektywna eksploatacja tych sieci jest przedmiotem badań prowadzonych w wielu ośrodkach naukowych. W artykule przedstawiono wybrane problemy projektowania i eksploatacji elektroenergetycznych sieci rozdzielczych będące przedmiotem badań naukowych realizowanych w Laboratorium Sieci i Systemów Elektroenergetycznych Katedry Elektroenergetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
EN
Power distribution networks are an important element of the Electric Power System. The problems of optimal development and effective utilization of these networks is subject of works realized in many research institutes. In the paper there are presented selected results of scientific research realized in the Networks and Power Systems Laboratory of Department of Electrical Power AGH University of Science and Technology.
EN
Possibility of free forming for semi-finished products and giving them demanded shapes without presence of forming dies distinguish the electrodynamic method in relation to standard technologies of metal plastic working, because there are no difficulties of using punch — die instrumentations. The article presents considerations referred to prediction possibilities of final shape of pipe and flat semi-finished products electrodynamically formed without using forming dies.
PL
Możliwość swobodnego formowania półwyrobów i nadawania im wymaganych kształtów bez udziału matryc wyróżnia metodę elektrodynamiczną (ED) w stosunku do klasycznych technologii plastycznej obróbki metali, gdyż nie stosuje się przy jej realizacji kłopotliwego oprzyrządowania typu stempel-matryca, a kształt półwyrobu po obróbce zależy od rozkładu sił Lorentza wywołanych polem magnetycznym wzbudzonym w obszarze induktor-półwyrób. W artykule przedstawiono rozważania dotyczące możliwości przewidywania końcowych kształtów półwyrobów rurowych oraz płaskich formowanych plastycznie metodą ED bez użycia matrycy.
20
EN
The paper tackles the problem of selecting optimal settings of MV/LV transformer tap changers and HV/MV transformer on-load tap changer in the main feeding point (MFP) in medium voltage distribution networks with dispersed generation. A mathematical model of voltage control in a wide area distribution network with dispersed generation was construed. The objective function was defined to minimize voltage deviations in all consumers supplied by a HV/MV transformer. An evolutionary algorithm was used for solving thus formulated optimization task. A synthetic description of assumptions and a mathematical model were presented in the paper. The technical solution of the task was briefly characterized. There were given the most important data of a real distribution network, where the created software was tested. The paper closes with selected results of tests and conclusions.
PL
Artykuł dotyczy problematyki doboru nastaw przełączników zaczepów transformatorów SN/nn oraz pracy regulatora napicia w GPZ w warunkach obecności w sieci rozdzielczej źródeł charakteryzujących się zmienną generacją mocy. Dla przeprowadzenia bada sporządzono matematyczny model regulacji napicia w rozległej sieci rozdzielczej zawierającej źródła rozproszone. Funkcję celu określono w taki sposób aby minimalizować odchylenia napicia u wszystkich odbiorców zasilanych z jednego transformatora 110/SN. Do rozwiązania tak sformułowanego zadania optymalizacji zastosowano algorytm ewolucyjny. W publikacji zamieszczono syntetyczny opis przyjętych założeń, przedstawiono model matematyczny oraz scharakteryzowano krótko technik rozwiązania zadania. Podano najważniejsze dane dwóch sieci rozdzielczych, na których testowano stworzone narzędzie obliczeniowe. Zaprezentowano wybrane wyniki bada oraz wypływające z nich wnioski.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.