Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 155

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
Selective Laser Melting (SLM) is a modern manufacturing method with many applications in medicine, aerospace and auto-motive industries. SLM processed materials are characterized by good dimensional accuracy and properties comparable or superior to materials obtained by traditional processing methods. In this paper an SLM process was used to obtain 316L stainless steel parts. This paper presents the microstructure, chemical and phase composition, physicochemical and electrochemical properties of 12 groups of tested samples, differentiated by the SLM processing parameters. Based on the investigation, it can be inferred that the selection of the appropriate SLM parameters is very important to determined final material properties. The samples producedwith the energy density E = 600 J/mm3 were observed to possess optimum properties - a homogeneous structure, density closest to the desired one, good wettability and pitting corrosion resistance.
EN
The paper presents the influence of ZrO2 coating on Ti6Al7Nb titanium alloy depending on the method of deposition. The coatings were made by sol-gel method and atomic layer deposition (ALD). Wettability tests, pitting corrosion assessment and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) were carried out in the paper. Complementary macro- and microscopic observations, roughness analysis by profilometric method and atomic force microscopy (AFM) were made. Based on the results obtained, it can be concluded that the type of method of depositing the layer on the surface of the material has a significant influence on its properties and that it should be taken into account during the process of the material improvement. Drawing on the findings presented, it can be inferred that roughness has a significant impact upon the surface wetttability of the tested surfaces and their related corrosion resistance. The obtainment of hydrophobic surfaces is for smaller rougidity values.
EN
Purpose: The aim of this work is to characterize the surface geometry of the orthodontic archiwire and their influence of the pitting corrosion resistance and bacterial adhesion. Design/methodology/approach: In the paper, the results of the SEM/EDS analysis and microscopic observation of the samples surface and analysis of geometrical structure with the use Atomic Force Microscope (AFM) and Confocal Microscopy were presented as well as the pitting corrosion test and surface roughness and microhardness measurements were performed. Additionally the microbiological study after bacterial breeding with the use Scanning Electron Microscope was carried out. Findings: In the basis of the investigation, it can be concluded that the surface geometry of archwire has a significant impact on their pitting corrosion resistance in artificial saliva solution and on the bacterial adhesion. The obtained results show satisfactory properties and surface geometry of the tested orthodontic wires for use in the human oral environment. Research limitations/implications: In the future, it is planned to extend the research with physicochemical properties and the influence of oral hygiene products on the corrosive behaviour of the material. Limitations in the conducted tests refer to archwire design – a small diameter making measurements difficult. Practical implications: The oral environment is an extremely aggressive corrosive environment. The orthodontic elements should have very good corrosion resistance and biocompatibility. The focus should be on continuously improving orthodontic wires in terms of material quality and topography of its surface topography. Originality/value: The research is conducted in the field of biomedical engineering, which is part of material engineering and is used for the field of dentistry and microbiology.
EN
Purpose: The aim of the research was to determine the most favourable fluoropolymer coatings, deposited on the surface of aluminium moulds, which will be used to share improvements in automotive sectors. Design/methodology/approach: The paper presents the results of the coatings thickness and surface roughness measurements, AFM analysis, contact angle measurements and surface free energy calculation, wear test and adhesion force measurement of three fluoropolymer coatings. Findings: On the basis of the investigation, it can be stated that the properties of the tested coating and their adhesion to the aluminium substrate are different. Based on the obtained results it can be concluded that the coating named Coat_134 was characterized by the optimum properties - well anti-adhesion properties and good mechanical properties. Research limitations/implications: Coating must be applied on the surface of injection tools, with complex shape and wide range of dimensions. Practical implications: Injection moulds for polyurethane foam, reduction of release agent consumption. Originality/value: The paper presents comparative research of fluoropolymer coatings in order to determinate adhesion to polyurethane foam with low density.
EN
The paper presents the results of laboratory tests of test specimens produced by multi-layer laser padding alloy Stellit Co-6 powder on a substrate with heat-treated X22CrMoV12-1 alloy steel. Multilayer laser padding was performed on a TRUMPF TruLaser Cell 3008. The formed weld overlays surface was studied using an optical microscope. Selected usable properties, such as surface topography, microstructure, hardness and erosion resistance were studied. During the analysis, areas of cross-sections test specimens after multilayer laser padded, in the connection zone of the substrate material with weld overlay, no cracks and no discontinuities in weld overlay were found in the substrate. As a result of conducted experiments, regular, repetitive weld overlays with characteristic directional crystallization were obtained. A microstructure with different growth directions with respect to the surface of the substrate shaped coniferous dendrites was obtained. The hardness of the weld overlays was in the range from 420 to 620 HV0.1, and in the heat affected zone, in the range of 320 to 420 HV0.1. Significant increases in erosion resistance of the surface layer of Stellite type Co-6 weld overlay produced by laser in comparison with the parent material after hardening were found.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych próbek wytworzonych metodą wielowarstwowego napawania laserowego stopowym proszkiem typu Stellit Co-6 na podłożu ze stali stopowej X22CrMoV12-1. Wielowarstwowe napawanie laserowe przeprowadzono na stanowisku TruLaser Cell 3008 firmy TRUMPF. Powierzchnię wytworzonych napoin obserwowano na mikroskopie optycznym oraz badano wybrane właściwości użytkowe takie jak: topografia powierzchni, mikrostruktura, twardość i odporność na zużycie erozyjne. Analizując powierzchnie przekrojów poprzecznych próbek po wielowarstwowym napawaniu laserowym, nie stwierdzono pęknięć i nieciągłości w napoinie w strefie połączenia materiału podłoża z napoiną ani w podłożu. W wyniku przeprowadzonych eksperymentów uzyskano napoiny o regularnym i powtarzalnym kształcie z charakterystyczną kierunkową krystalizacją. Uzyskano mikrostrukturę w kształcie iglastych dendrytów o różnych kierunkach wzrostu względem powierzchni podłoża. Twardość napoin mieściła się w zakresie od 420 do 620 HV0,1, a w strefie wpływu ciepła w zakresie od 320 do 420 HV0,1. Stwierdzono znaczący wzrost odporności na erozję warstwy wierzchniej napoiny stellitowej typu Co-6 wytworzonej techniką laserową w porównaniu z materiałem rodzimym po hartowaniu.
PL
Celem pracy była ocena uwarunkowań spożycia produktów fermentowanych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego pod względem struktury, wielkości i częstości konsumpcji w grupie kobiet. Badaniami ankietowymi objęto 610 kobiet w wieku 19-90 lat. Stwierdzono, że u badanej populacji średnie dzienne spożycie produktów fermentowanych wynosiło 350-400 g. Najwięcej spożywano jogurtów i kefirów naturalnych (ok. 34% ogółu produktów fermentowanych) i smakowych (ok. 25%). Wiek kobiet i wartość wskaźnika masy ciała BMI (Body Mass Index) ujemnie korelowały z częstością spożycia większości fermentowanych produktów pochodzenia zwierzęcego, a jedynie w przypadku kiszonych ogórków i kapusty ta korelacja była dodatnia. Na częstość spożycia wędlin dojrzewających i oliwek wpływały: wykształcenie i miejsce zamieszkania. Częstość spożycia ocenianych produktów, zależnie od ich rodzaju, była w różny sposób uwarunkowana czynnikami socjodemograficznymi. Zasadne wydaje się upowszechnianie informacji, że fermentowane warzywa i wędliny, podobnie jak produkty mleczne, są źródłem korzystnych dla zdrowia mikroorganizmów.
EN
The aim of the study was to investigate determinants of the structure, size and frequency of consumption of fermented animal and plant origin products in the group of women. The survey included 610 women aged 19-90 years. It was established that the average daily intake of the fermented products was found on the level of 350-400 g. Yoghurt/kefir natural (approx. 34%) and flavoured (approx. 25%) were the most consumed products. Women age and BMI were negatively correlated with the frequency of consumption of most fermented products of animal origin, and only in the case of pickled cucumbers and sauerkraut this correlation was positive. Education and place of residence influenced the frequency of consumption of cured meats and olives. Socio-demographic factors differently determined the frequency of consumption of the products surveyed, depending on their type. It seems reasonable to disseminate information that the fermented vegetables and meats are a source of health beneficial microorganisms, as well as the dairy products.
7
Content available remote Analiza procesu otrzymania powietrza oddechowego do celów hiperbarycznych
PL
Jakość powietrza oddechowego odgrywa kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa nurków i obiektów hiperbarycznych. Paradoksalnie, zmiana przepisów dotyczących wymagań jakościowych dla czynników oddechowych, wymusiła konieczność weryfikacji bazy technicznej i laboratoryjnej wykorzystywanej do ich produkcji i kontroli. W artykule przedstawiono wyniki badań związanych z racjonalizacją procesu otrzymywania i dystrybucji powietrza oddechowego przeznaczonego na tlenowe warunki hiperbaryczne. Pracę przeprowadzono przy wykorzystaniu metody SixSigma.
EN
The quality of breathing air plays a key role in the safety of divers and hyperbaric facilities. Paradoxically, the change of regulations concerning quality requirements for breathing mixes has imposed the need for verification of the technical and laboratory bases used in their production and control. This article presents the results of research related to the rationalisation of the process of production and supply of breathing air for the purposes of hyperbaric oxygenation. The work was carried out using the SixSigma method.
PL
W cyklu Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, przygotowywanym we współpracy z Polską Fundacją Technik Bezwykopowych, przedstawiamy skrót najciekawszych artykułów zamieszczonych w 37. numerze „Trenchless International”.
9
Content available remote Wpływ posadowienia na wielkość drgań silników elektrycznych
PL
Na wielkość drgań silników elektrycznych na stanowiskach pracy mają wpływ: 1. Dokładność wyważenia wirnika silnika i zamontowanego sprzęgła na końcówce napędowej wału silnika. 2. Rodzaj sprzęgła i dokładność sprzęg­nięcia silnika z maszyną napędzaną. 3. Posadowienie silnika.
PL
Powszechnie wiadomo, że na niezawodną pracę i dużą trwałość łożysk tocznych ważny wpływ mają prawidłowy montaż i właściwa obsługa polegająca na dosmarowywaniu odpowiednim gatunkiem smaru pozbawionym zanieczyszczeń, usuwaniem nadmiaru zużytego smaru, okresową wymianą całości smaru z łożysk na nowy.
EN
Touch-trigger probes for CNC milling machines usually use wireless communication in the radio or IR band. Additionally they enable triggering signal filtering in order to avoid false triggers of the probe. These solutions cause a delay in trigger signal transmission from the probe to the machine tool controller. This delay creates an additional pre-travel component, which is directly proportional to the measurement speed and which is the cause of a previously observed but not explained increase of the pre-travel with the increase of the measurement speed. In the paper, a method of testing the delay time of triggering signal is described, an example of delay time testing results is presented and the previous, unexplained results of other researchers are analysed in terms of signal transmission delay.
EN
There is a deficit of data in Poland about characteristics of family enterprises providing medical services. The medical sector in Poland faces a rapid development of family businesses and is diverse because it encompasses various size business entities that specialize in many possible aspects of the medical business. The article is about the characteristics of family enterprises providing medical services and extent to which they resemble family businesses, and to which they are derived from medical service activities. The article is of theoretical nature and its aim is to propose the model for the functioning of family-owned medical businesses, taking into account the impact of the type of activity and the family organization. The first part of the article is focuses on characteristics of family businesses, there is relatively little representative research analyzing the share of family enterprises in the Polish economy and describing their character. The second part of the article is the problem of ethos of medical professions in relation to business and economic logics of an organization. In the third of the article part there is a proposal for a model combining both aspects of the functioning of this type of economic entities.
PL
W Polsce występuje deficyt danych o cechach przedsiębiorstw rodzinnych świadczących usługi medyczne. Sektor medyczny w Polsce stoi w obliczu szybkiego rozwoju firm rodzinnych i jest zróżnicowany, ponieważ obejmuje różne wielkości podmiotów gospodarczych, które specjalizują się w wielu możliwych aspektach branży medycznej. Artykuł dotyczy cech przedsiębiorstw rodzinnych świadczących usługi medyczne oraz zakresu, w jakim przypominają one firmy rodzinne i do których wywodzą się z działalności usług medycznych. Artykuł ma charakter teoretyczny i jego celem jest zaprezentowanie modelu funkcjonowania rodzinnych firm medycznych, biorąc pod uwagę wpływ rodzaju działalności i organizacji rodzinnej. Pierwsza część artykułu koncentruje się na charakterystyce firm rodzinnych, stosunkowo mało jest reprezentatywnych badań analizujących udział przedsiębiorstw rodzinnych w polskiej gospodarce i opisujących ich charakter. Druga część artykułu to problem etosu zawodów medycznych w odniesieniu do logiki biznesowej i ekonomicznej organizacji. W trzeciej części artykułu znajduje się propozycja modelu łączącego oba aspekty funkcjonowania tego typu podmiotów gospodarczych.
EN
The paper presents the effect of ZrO2 layer deposition by the ALD process on the physicochemical properties of cobalt-based alloys (Realloy C and EOS CoCr SP2) intended for application in prosthetic dentistry. The paper shows the results of the surface roughness measurements made by the AFM method as well as the wettability and free surface energy measurements. Additionally, potentiodynamic tests of pitting corrosion resistance and electrochemical impedance spectroscopy in a solution of artificial saliva were carried out. Tests were carried out on the samples in the initial state and after surface modification with the ZrO2 layer. Based on these results, the usefulness (e.g. enhancement of corrosion resistance and biocompatibility) of the proposed ZrO2 layer on the cobalt alloys was assessed.
EN
The paper contains the results of the initial surface treatment influence on the properties of the medical Ti-6Al-7Nb alloy with a modified zirconium oxide layer deposited on its surface by sol-gel method. In the paper, the analysis of results of potentiodynamic studies is presented as well as its resistance to pitting corrosion and electrochemical impedance spectroscopy (EIS), macroscopic observation of the surface of samples and analysis of geometrical structure with the use Atomic Force Microscope (AFM) were performed. The studies were performed on two groups of samples depending on the graduation of the sand used in sandblasted process – 50 μm and 250 μm. Based on the obtained results it can be concluded that the type of the initial surface treatment preceding the surface modification of the Ti-6Al-7Nb has a significant effect on its properties.
15
Content available remote Microstructure and properties of CoCr alloys used in prosthetics procedure
EN
Purpose: The aim of this work was to define the influence of manufacturing technology on the chemical composition, surface topography, physicochemical and electrochemical properties of CoCr alloys obtained by casting technology and Direct Metal Laser Sintering. Design/methodology/approach: This work presents microstructural and chemical compositions obtained by scanning electron microscopy (SEM) and energy dispersive X-ray analysis (EDS). Additionally, corrosion pitting analysis and roughness measurement were conducted on the samples. Findings: On the basis of the investigations, it can be stated that the prosthetic restorations are different depending on the type manufacturing technology. Based on the obtained results it was found that the structures of both materials are chemically inhomogeneous. The investigated alloy exhibited similar polarization curve character. Practical implications: The rapid prototyping methods are a new technology used for getting details e.g. by CAD/CAM procedure. Using Direct Metal Laser Sintering (DMLS) method can simplify the technology of producing prosthetics restrictions and is an alternate way for standard casting technology. Originality/value: The paper presents comparative research of two Co-Cr alloys, from which the samples were obtained in conventional casting and DMLS technology.
EN
The article presents the results of model laboratory tests, including the measurement of temperature, friction force, and linear wear of the surface layer of samples made of grey cast iron sliding against a steel counterpart. The surface layer of the cast iron specimen was modified using ablative laser micromachining in order to change its macro- and micro-geometry. To produce regular oil micro-reservoirs in a shape of micro-channels, an Nd: YAG laser (λ = 1064 nm, ƒ = 1 – 100 kHz, E = 50 J, P = 50W) with a special focusing system was used. Comparative studies included a grey cast iron specimen subjected to conventional mechanical machining and a specimen modified by ablative laser micromachining. 41Cr4 steel with a hardness of 50 HRC was used as a counterpart. Tribological tests were run in a pin-on-disk (T-11 tribometer) test set-up. The best results in the reduction of friction, temperature, and wear were obtained for samples with oil micro-reservoirs (made of ablative laser texturing) in a shape of micro-channels covering 5% of the entire tribological contact surface.
PL
W pracy przedstawiono wyniki modelowych badań laboratoryjnych obejmujących pomiary wybranych parametrów w węźle tarcia, tj.: temperatury, siły tarcia i zużycia mierzonego metodą liniową dla warstwy wierzchniej próbek wykonanych z żeliwa szarego w skojarzeniu ze stalowymi przeciwpróbkami. Warstwę wierzchnią ww. żeliwa poddano modyfikacji, wykorzystując ablacyjną mikroobróbkę laserową w celu zmiany jej makroi mikrogeometrii. Do wytworzenia regularnych mikrozasobników olejowych w kształcie mikrokanałów stosowano laser Nd: YAG (λ = 1064 nm, ƒ = 1 ÷ 100 kHz, E = 50 J, P = 50W) ze specjalnym systemem ogniskowania. Badaniom porównawczym poddana została warstwa wierzchnia żeliwa szarego ukształtowana na drodze tradycyjnej obróbki mechanicznej i zmodyfikowana w wyniku ablacyjnej mikroobróbki laserowej. Materiałem przeciwpróbki była stal 41Cr4 o twardości 50 HRC. W badaniach tribologicznych zastosowano metodę „pin-on-disc” w oparciu o tribometr T-11. Najlepsze efekty w zakresie zmniejszenia siły tarcia i temperatury oraz zwiększenia odporności na zużycie uzyskano w przypadku skojarzeń, w których w warstwie wierzchniej żeliwnych próbek wykonano techniką ablacyjnego teksturowania laserowego mikrozbiorniki olejowe w kształcie mikrokanałów z ich 5% udziałem powierzchniowym.
EN
We analysed the results of tribological laboratory model tests, including measurements of temperature, friction force, and wear, in the model friction for samples made of 100CrMnSi6-4 steel. Measurements were made using a linear method on selected samples after conventional quenching and after laser texturing. Samples in the form of discs cooperated in combination with the cooperating element in the form of spheres made of bearing steel conventionally hardened. Top layers of samples in the form of discs were subjected to a conventional heat treatment (hardening), in order to produce micro-reservoirs in the form of spherical sphere was subjected to ablative laser micro-treatment and then conventional mechanical processing. Ablative laser micromachining was performed using Nd: YAG laser. The "ball-on-disc" method was used based on a Tribometer T-11. To lubricate of combination, we applied ŁT-43 lithium bearing grease. It was found that the best results, in terms of increasing the resistance to wear by friction, was obtained in a model combination in which samples after ablative laser texturing (degree of surface coverage micro-reservoirs approx. 5%) cooperated with conventionally hardened steel spheres.
PL
Analizowano wyniki tribologicznych badań laboratoryjnych, obejmujących pomiary: temperatury, siły tarcia i zużycia w modelowym węźle tarcia dla próbek wykonanych ze stali 100CrMnSi6-4. Pomiary zużycia wykonano metodą liniową i wybrano próbki po hartowaniu konwencjonalnym i po teksturowaniu laserowym. Próbki w postaci krążków współpracowały w skojarzeniu z przeciwpróbkami w postaci kulek, które wykonano ze stali łożyskowej hartowanej konwencjonalnie. Warstwy wierzchnie próbek w postaci krążków poddawano konwencjonalnej obróbce cieplnej (hartowanie). W celu wytworzenia mikrozbiorników w kształcie kulistych wgłębień zrealizowano ablacyjną mikroobróbką laserową i tradycyjną obróbkę mechaniczną poprzez polerowanie. Proces ablacyjnej mikroobróbki laserowej realizowano z wykorzystaniem impulsowego lasera Nd:YAG. Zastosowano metodę „ball-on-disc" w oparciu o tribometr T-11. Do smarowania skojarzenia użyto smar łożyskowy litowy ŁT-43. Stwierdzono, że najlepsze efekty w zakresie zwiększenia odporności na zużycie przez tarcie uzyskano dla modelowego skojarzenia, w którym próbki po ablacyjnym teksturowaniu laserowym przy stopniu pokrycia powierzchni mikrozbiornikami ok. 5% współpracowały ze stalowymi przeciwpróbkami.
18
Content available remote Autonomous system for identification of optical connectors
EN
RFID identification of fiber optic connectors system is developed. This system should be autonomous and it must allow to be implemented in distribution part of passive optical networks (PON). The conventional power source should not be considered, due to the lack of electricity in PON. Therefore the alternative power source is proposed to power this system. In this paper a demonstrator of identification system with a new light source and the photovoltaic power converter (PPC) is described. New elements provide bigger amount of energy which results in reduction of identification cycle time.
PL
Opracowywany jest identyfikator RFID złącza światłowodowego. Ten system powinien być autonomiczny i musi umożliwiać wdrożenie w części dystrybucyjnej pasywnych sieci optycznych (PON). Nie należy rozpatrywać konwencjonalnego źródła zasilania ze względu na brak energii elektrycznej w ODN. Dlatego alternatywne źródło zasilania jest proponowane do zasilania tego systemu. Przetwornik fotowoltaiczny (PPC) jest przeznaczony do przekształcania światłowodu o światło pochodzące z energii elektrycznej. Wydaje się, że światło laserowe przekształcane w energię elektryczną jest najbardziej dogodną opcją w ODN. Ponadto w niniejszym artykule przedstawiono zdolność przesyłania energii i danych w pojedynczym światłowodzie wielomodowym (MMF). W tym artykule udowodniono, że realizowany hybrydowy system transmisji światłowodowej umożliwia zasilanie systemu identyfikacji, a także przesyłanie danych.
PL
Oznaczono aktywność wybranych enzymów antyoksydacyjnych: dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), katalazy (CAT) i peroksydazy glutationowej (GPx) w erytrocytach oraz stężenie substancji reagujacych z kwasem tiobarbiturowym (TBARS) w osoczu i w erytrocytach osób poddanych działaniu hiperbarii tlenowej (HBO) z powodu wystąpienia nagłego niedosłuchu nerwowo-czuciowego (SSNHL). Krew żylną do badań pobrano bezpośrednio przez zabiegiem HBO oraz ok. 5 min po wyjściu z komory hiperbarycznej. W grupie badanej wyodrębniono 2 podgrupy różniące się wiekiem: grupę I stanowiły osoby poniżej 35 roku życia, grupę II powyżej 50 lat. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem testu T-Studenta. Za istotne statystycznie uznano różnice przy poziomie istotności p<0,05. Wykazano 5 min po wyjściu z komory hiperbarycznej istotne statystycznie obniżenie się aktywności CAT u wszystkich osób analizowanych łącznie (p<0,01) oraz w I grupie (p<0,05). Zaobserwowano ponadto znamienne statystycznie zmniejszenie się stężenia TBARS w erytrocytach w II grupie chorych (p<0,05). Wykazano, że jednorazowa ekspozycja hiperbaryczna wpływa na równowagę oksydacyjno-antyoksydacyjną o czym świadczy m.in. istotne statystycznie obniżenie się aktywności katalazy w erytrocytach. Możliwe, że odpowiedź antyoksydacyjna na działanie HBO zależy do wieku osób badanych.
EN
The activity of selected antioxidant enzymes: superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), glutathione peroxidase (GPx) in erythrocytes, and the concentration of thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) in blood plasma and erythrocytes, were determined in people subjected to hyperbaric oxygen (HBO) therapy due to sudden sensorineural hearing loss (SSNHL). Venous blood samples were taken immediately before entering the hyperbaric chamber and 5 min after leaving it. In the study group, two age subgroups were distinguished: group I consisting of subjects under 35 and group II consisting of subjects over 50. The obtained values were analysed statistically using Student’s t-test. Differences were considered as statistically significant at p < 0.05. A statistically significant decrease in the CAT activity was shown 5 min after leaving the hyperbaric chamber in pooled subjects (p < 0.01) and group I (p < 0.05). Furthermore, a statistically significant decrease in the erythrocyte TBARS concentration was observed in group II (p < 0.05). It was demonstrated that a single exposure to hyperbaric oxygen affects the oxidant–antioxidant equilibrium as evidenced by, e.g., a statistically significant decrease in the activity of catalase in erythrocytes. It is possible that the antioxidant response to HBO depends on the age of subjects.
EN
Many precision devices, especially measuring devices, must maintain their technical parameters in variable ambient conditions, particularly at varying temperatures. Examples of such devices may be super precise balances that must keep stability and accuracy of the readings in varying ambient temperatures. Due to that fact, there is a problem of measuring the impact of temperature changes, mainly on geometrical dimensions of fundamental constructional elements of these devices. In the paper a new system for measuring micro-displacements of chosen points of a constructional element of balance with a resolution of single nanometres and accuracy at a level of fractions of micrometres has been proposed.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.