Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 50

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Quality analysis of water network failure
EN
The main objective of the study was to analyse and assess the failure rate of the water supply system of a provincial city located in south-eastern Poland. In the analysis the exploitation data provided by the water supply company were used. The received data include, among others, material structure, age of water supply network and failure log. The failure rate analysis of the water supply network was based on the failure rate index λ [failure/(km∙year)]. Based on the performed analysis, it was found that the water company should consider renovating or replacing steel pipes.
PL
Głównym celem pracy była analiza i ocena awaryjności sieci wodociągowej miasta wojewódzkiego zlokalizowanego w południowo-wschodniej Polsce. Do analizy wykorzystano dane eksploatacyjne udostępnione przez przedsiębiorstwo wodociągowe. Otrzymane dane obejmują m.in. strukturę materiałową, wiekową sieci wodociągowej oraz dziennik awarii. Analizę awaryjności sieci wodociągowej przeprowadzono w oparciu o wskaźnik intensywności uszkodzeń λ [uszk./(km∙rok)]. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że przedsiębiorstwo powinno rozważyć renowację lub wymianę przewodów wykonanych ze stali.
2
Content available remote Analysis of selected reliability indicators of water supply network
EN
The operation of the water supply network is related to ensuring the reliability of water supply to each customer. The reliability analysis of water supply can be based on reliability indicators of renewable objects such as water pipes. These indicators take into account the characteristics of the system and its components, by function or numerical characteristics. An example of reliability analysis for main and distribution pipes was made. The average renewal time, the average working time without failure and the reliability of network operation were determined.
PL
Eksploatacja sieci wodociągowej wiąże się z zapewnieniem niezawodności dostawy wody do każdego odbiorcy. Analizę niezawodności dostawy wody można wykonać bazując na wskaźnikach niezawodności obiektów odnawialnych takich jak przewody wodociągowe. Wskaźniki te uwzględniają właściwości systemu oraz jego elementów, poprzez charakterystykę funkcyjną lub liczbową. Przedstawiono przykład analizy niezawodności przewodów wodociągowych magistralnych oraz rozdzielczych dla których wyznaczono m.in. średni czas odnowy, średni czas pracy bezuszkodzeniowej, jak również dokonano oceny poziomu niezawodności pracy sieci.
PL
Artykuł prezentuje system automatycznego sterowania przepływem wody w obiegu zamkniętym. Omówiono aplikację sterującą przepływem wody na stanowisku. Zaprezentowano wieloczujnikowy system pomiarów. Na omawianym stanowisku przeprowadzane są badania metod statystycznych w pomiarach dwufazowych.
EN
The system of automatic control of the water flow in a closed circuit has been presented in this paper. The laboratory stand allows to control the inverter on the position of research flows. Measurements were concerned a liquid in two-phase (water and air). The application to control the water flow was also discussed. The multi-sensors measurement system was presented. The laboratory stands have been realized for the results verification made obtained from mathematical models, computer simulations and signals acquisition using the stochastic methods. The statistical methods in the measurement of two-phase of statistical methods used in time delay estimation: direct cross-correlation and the function of conditional average value of delayed signal were carried out in the study for this stand.
PL
Charakterystyka częstotliwościowa detektora piroelektrycznego opisuje zależność czułości napięciowej detektora od częstotliwości i stanowi źródło kluczowych informacji o jego osiągach. Eksperymentalne badanie charakterystyki częstotliwościowej detektora wymaga zastosowania sinusoidalnie modulowanego promieniowania o regulowanej wartości częstotliwości. W artykule omówiono techniczne problemy realizacji badań charakterystyki częstotliwościowej detektorów piroelektrycznych wykonywanych za pomocą mechanicznych modulatorów źródła promieniowania optycznego. Głównym celem artykułu jest prezentacja opracowanego układu sterownika diod LED zapewniającego uzyskanie praktycznie dowolnego kształtu przebiegu sygnału promieniowania tych diod, a zwłaszcza kształtu sinusoidalnego niezbędnego dla realizacji badań charakterystyki częstotliwościowej badanego detektora piroelektrycznego.
EN
Theoretical and experimental studies of the frequency dependence of voltage responsivity of a pyroelectric detector should be performed applying sinusoidal modulated optical radiation. However, in the majority of papers, the measuring results of frequency characteristics were obtained for the optical radiation signal of trapezoidal or rectangular shape because of the use of an electromechanical modulator of optical radiation. Such results must be charged with error. In the paper the low cost electronic circuit of high power LED driver was proposed. The Led driver allows to produce sinusoidal current driving the LED and as result sinusoidal modulated radiation.
EN
Autocorrelation of signals and measurement data makes it difficult to estimate their statistical characteristics. However, the scope of usefulness of autocorrelation functions for statistical description of signal relation is narrowed down to linear processing models. The use of the conditional expected value opens new possibilities in the description of interdependence of stochastic signals for linear and non-linear models. It is described with relatively simple mathematical models with corresponding simple algorithms of their practical implementation. The paper presents a practical model of exponential autocorrelation of measurement data and a theoretical analysis of its impact on the process of conditional averaging of data. Optimization conditions of the process were determined to decrease the variance of a characteristic of the conditional expected value. The obtained theoretical relations were compared with some examples of the experimental results.
PL
W artykule przedstawiono wybrane aplikacje opracowane w środowisku LabVIEW. Dotyczą one podstaw metrologii m.in. opracowania pojedynczego wyniku oraz serii wyników pomiaru. Przedstawiono przyrządy wirtualne, które symulują podstawowe układy stosowane w metrologii. Ich zastosowanie wzbogaca i uatrakcyjnia proces nauczania.
EN
In this article the various applications elaborated in LABVIEW environment were presented. These applications show the selected measurement problems occurring in teaching of metrology principles in the Department of Metrology and Diagnostic Systems at Rzeszow University of Technology. Two of the mentioned applications are dedicated for simulation of DC voltage measurement. Measurements can be done by analogue or digital virtual voltage meters. The expression of uncertainty is the most important task in metrology as well for single value of measurement as for a series of values. The next application makes possible to assess uncertainty of series of measurement results using the Gaussian distribution or the Student's t-distribution. The another application shows problems accompanied with balanced and unbalanced bridges. The resistive sensor Pt100 sensing the temperature of environments was use as element of unbalanced bridge. The last two applications were developed to explain the ideas of analogue to digital conversion. In this article two virtual ADC converters using successive approximate and dual slope were presented.
EN
The paper presents a method of determining time delays of random signals using conditional averaging of the delayed signal module.
PL
W pracy przedstawiono metodę wyznaczania opóźnień czasowych sygnałów losowych wykorzystującą warunkowe uśrednianie modułu sygnału opóźnionego. Dla zaproponowanych modeli statystycznych charakterystyk ekstremalnych dokonano oceny wybranych właściwości metrologicznych. Zależności teoretyczne porównano z wynikami modelowania i pomiarów.
EN
A measurement method of sine voltage phase shift disturbed with noise using conditional averaging of the delayed signal module was proposed. The advantages of the proposed principle were indicated. The results of basic experiments confirming the obtained theoretical results were also provided.
PL
Zaproponowano metodę pomiaru przesunięcia fazowego napięcia sinusoidalnego zakłóconego szumem, wykorzystującą warunkowe uśrednianie modułu sygnału opóźnionego. Podano i analizowano modele teoretyczne pomiaru. Pokazano korzystne cechy zaproponowanej zasady. Zamieszczono wyniki podstawowych eksperymentów potwierdzające uzyskane wyniki teoretyczne.
PL
W artykule zaprezentowano szczegółowy tok rozważań analitycznych prowadzących do wyznaczenia modelu transmitancyjnego detektora piroelektrycznego. Opracowany model transmitancyjny może być wykorzystany zarówno do przeprowadzania badań opartych na rozważaniach analitycznych, jak i do badań symulacyjnych właściwości dynamicznych detektorów piroelektrycznych w takich środowiskach programistycznych jak LabVIEW lub MATLAB–Simulink.
EN
In the article an original Laplace transform function model of the pyroelectric detector is proposed for analytical and simulation studies of the detector responses to the input radiation signals of different shapes. The knowledge of Laplace transfer function model of the pyroelectric detector is necessary for its simulation studies with the help of such programs as MATLAB/Simulink or LABVIEW. Simulation in Matlab/Simulink or LABVIEW of designed model of pyroelectric detector gives excellent possibilities of investigation that are difficult to realize by analytical methods. It is very important that the tests can be easily modified and the results are obtained quickly.
10
Content available Measuring methods of welding process parameters
EN
The paper focuses on the problems of monitoring the resistance spot welding process of thin metal sheets used in aircraft structures. The welding process is conducted using welders with software control which allows the welding cycle to be established. Essential parameters in the welding process include: electrode profiles, establishing electrode force as well as the shape and the intensity of the current heating the weld. The paper proposes using a measurement system which registers the above-mentioned welding process parameters and utilises the modules of data acquisition, series NI 9215 operating in a set with NI cDAQ-9178. Software which uses the LabVIEW environment was implemented into the measurement system. The measurement of the welding current intensity was made using a Rogowski coil, while other measurement signals were obtained from the diagnostic interface of the programmable controller of the welder. The paper presents preliminary results of the research. The objective of the initial research is the preparation of a calibration method of welder measurement systems.
PL
Artykuł przedstawia genezę powstania i historię Międzynarodowego Seminarium Metrologów, które w roku bieżącym obchodzić będzie XX Jubileusz. Seminarium od początku (1993) organizowane jest w ramach międzynarodowej współpracy przez Katedrę Metrologii i Systemów Diagnostycznych Politechniki Rzeszowskiej i Katedrę Technologii InformacyjnoPomiarowych Politechniki Lwowskiej oraz wspomagane organizacyjnie przez inne ośrodki naukowe krajowe i zagraniczne.
EN
The article presents the history and genesis of the Metrology International Seminar, which this year will celebrate, the 20th anniversary. Since the beginning of the seminar (1993) is organized in the framework of the international cooperation by the Cathedral and Metrology Systems Technical University of Rzeszow first and information and communication technologiesmeasuring the Lviv Polytechnic.
12
Content available remote System wizyjny jako interfejs pomiarowy
PL
W artykule przedstawiono kilka wybranych rozwiązań systemów kontrolno-pomiarowych wykorzystujących kamery. Zastosowane kamery spełniają rolę interfejsu pomiarowego, tzn. dane dostępne w analizowanych obrazach po przetworzeniu są wprowadzone do systemu pomiarowego. Do rejestracji i analizy obrazu wykorzystano środowisko LabVIEW oraz moduł NI Vision.
EN
A few selected solutions of controlling systems using cameras have been presented in this paper. The applied cameras play a role of measuring interface. It means the data available in the analysed images are entered into the system after their processing. The LabVIEW environment with NI Vision module were used for image registration and analysis.
13
Content available Prototyp manipulatora do zadań specjalnych
PL
W pracy opisano prototyp manipulatora przeznaczonego do pracy w warunkach szkodliwych. Przedstawiono strukturę oraz funkcjonalność manipulatora. Przedstawiany w artykule prototyp manipulator pozwala studentom zapoznać się z zagadnieniami kinematyki odwrotnej oraz konfiguracji osobliwej Prototyp manipulatora został wykonany w skali 1:5. Opracowany system składa się z konstrukcji manipulatora, wraz ze sterownikiem i modułem Bluetooth oraz aplikacją do obsługi robota.
EN
The work describes a prototype manipulator designed to work under harmful conditions. The prototype of manipulator enables students to familiarize with problems of inverse kinematics and singular configuration was presented. Developed manipulator has been built at a scale of 1:5. The article presents the structure and functionality of the manipulator. The developed system consists of wireless communication by Bluetooth and control system. The application window, which was written in C #, is dedicated to communicate with the manipulator. Control of manipulator is carried out in three modes of operation.
14
Content available Jan Dyszyński - metrolog, człowiek z pasją
PL
W artykule przedstawiono sylwetkę i dorobek organizatora Zakładu Miernictwa Elektrycznego na Politechnice Rzeszowskiej – Jana Dyszyńskiego. Jan Dyszyński urodził się w 1922 we Lwowie. Uczęszczał do Zakładu NaukowoWychowawczego Ojców Jezuitów w Chyrowie. Był absolwentem pierwszego powojennego semestru Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. W roku 1973 został pierwszym Kierownikiem Zakładu Miernictwa Elektrycznego na Politechnice Rzeszowskiej. Pan Jan był nie tylko niezapomnianym nauczycielem, ale również współpracownikiem i niestrudzonym turystą. Zmarł 7 stycznia 2009 w Jarosławiu.
EN
Jan Dyszynski was born in 1922 in Lwow. He was initially a pupil at the famous Jesuit Fathers Secondary School in Chyrow, but after the outbreak of the Second World War and the German occupation of Poland, he had to complete his education covertly. After the war ended (1945) he attended the very first term of the newly opened Silesian Technical University, graduating from the Faculty of Electrical Engineering in 1951. He then worked there before moving on to the Rzeszow University of Technology, where he not only lectured in the Faculty of Electricity and Computer Engineering, but was also instrumental in founding the Electrical Measurements Laboratory. The university owes him a huge debt for both, and he will always be remembered as an excellent tutor, dedicated colleague, and avid mountain hiker. He passed away on 7 January 2009 in Jaroslaw.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie warunkowej wartości średniej modułu sygnału do wyznaczania unormowanej funkcji korelacji wzajemnej Pxy (τ) skorelowanych sygnałów losowych o rozkładzie normalnym. Wykazano, że proponowana metoda charakteryzuje się mniejszą niepewnością standardową niż metoda bezpośrednia w zakresie 0,502≤ Pxy (τ)≤1. Podano przykład zastosowania omawianej metody do estymacji opóźnienia transportowego.
EN
The paper presents the use of the conditional expected value of the signal’s absolute value to determine the normalized cross-correlation Pxy (τ). It was shown that proposed method has a smaller standard uncertainty than the direct method in the range 0,502≤ Pxy (τ)≤1.
PL
W artykule przedstawiono stanowisko do automatycznego odczytu wartości mierzonej miernikiem analogowym (woltomierz magnetoelektryczny). Do rejestracji obrazu zastosowano standardową kamerę internetową oraz oprogramowanie LabVIEW. Wykorzystano narzędzia z modułu NI Vision Development. Do detekcji wskazówki zastosowano transformatę Hougha. Przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów rejestracji i przetwarzania obrazu oraz natężenia oświetlenia na detekcję wskazówki miernika analogowego.
EN
The paper presents an application for automatic reading of the measured value from an analogue meter. The software of the proposed application was developed in the LabVIEW environment using the NI Vision Development. For image acquisition the standard webcam was used (Fig.2). The analogue magneto-electric voltmeter with measuring ranges: 1,5 V; 3 V and 7,5 V was used as a testing instrument. The Hough transform (1) was applied to detection of the analogue meter indicator. Determination of the range of measurements was carried out using patternmatching methods. Fig. 5 presents the algorithm for determining the measuring range and the final value. The influence of illumination on the detection of the analog meter indicator was also examined. The obtained results are shown in Fig. 6. The analysis of the effect of the light intensity was made under artificial lighting. A digital luxmeter LUXMETER L-50 SONOPAN was used in the test procedure. The elaborated application (for the tested range 400-3000 lx) is fully useful for detection of image elements. The results of investigations of the influence of acquisition parameters and parameters of image processing on the detection of the analog meter indicator are included.
PL
The location of Poland in the center of Poland makes the international transport routes intersect with one another. Undoubtedly, the transport remains an important factor in the economic growth. The increase in the number of international carriers is the result of the free-market economy. Both the economic crisis in Europe and the overlapping Eastern Europe one have developed a rapid decrease in the amount of freight and intensified competition. The excessive supply in transportation services results not only in lowering transportation rates but also increasing the unemployment. The existing situation can be the reason of a serious crisis in the Polish transportation branch resulting in the collapse of many companies.
EN
Położenie Polski w centrum Europy powoduje, że krzyżują się tutaj międzynarodowe szlaki transportowe. Ważnym czynnikiem wzrostu gospodarczego pozostaje niewątpliwie transport. Skutkiem gospodarki wolnorynkowej jest gwałtowny wzrost liczby przewoźników międzynarodowych. Kryzys gospodarczy w Europie i nakładający się na niego kryzys wschodni, zaowocowały gwałtownym zmniejszeniem ilości przewozów i zaostrzeniem konkurencji. Nadmierna podaż usług transportowych na rynku skutkuje obniżeniem stawek przewozowych a nawet brakiem pracy. Powstała sytuacja może być powodem poważnego kryzysu branży transportowej w kraju, powodując upadek wielu przedsiębiorstw.
18
Content available Czy przyrząd analogowy może być wirtualny?
PL
Świat techniki rozwija sie w szalonym tempie. Wszechobecna informatyzacja wkracza w miejsca do tej pory niedostępne. Automatyzacja procesu pomiarowego, wykorzystanie systemów komputerowych w procesie pomiarowym jest dostępne na wielu płaszczyznach, od najbardziej tradycyjnych interfejsów pomiarowych (RS 232C, IEEE- 488) przez łącza bezprzewodowe (Bluetooth), siec internetowa lub GSM. Dostępne obecnie na rynku telefony komórkowe posiadają możliwości komputera. Wydaje sie realne sterowanie procesem pomiarowym z poziomu telefonu. Świat sie zmienia, równie technika pomiarowa sie rozwija. Jak w takim otoczeniu należy przedstawiać podstawowe problemy metrologiczne? Należy sie odwoływać do tradycyjnych metod lub przyrządów czy próbować łączyć nowoczesność z przeszłością? W Katedrze Metrologii i Systemów Diagnostycznych Politechniki Rzeszowskiej zostały opracowane aplikacje w środowisku LabVIEW, które pozwalają przedstawić tematykę podstawowych zagadnień związanych z metrologia w sposób ciekawszy dla dzisiejszego studenta. Nie oznacza to odejścia od typowych metod i przyrządów. Aplikacje maja za zadanie wzbogacić proces dydaktyczny, zainteresować studenta systemami pomiarowymi, metrologia. W artykule zostaną przedstawione przyrządy wirtualne, odpowiadające tradycyjnym przyrządom pomiarowym, m. in. woltomierz analogowy i woltomierz cyfrowy.
EN
The automated measuring process (using connection with the computer system) is available at different levels - from the most traditional measuring interface (RS 232C, IEEE- 488) by wireless links (Bluetooth) up to Internet network or GSM. Currently, the mobile phones available on the market have capabilities of the computer, thus it is possible to control measuring process using such device. The fundamental question is if the basic metrological problems should be provided in such environments or if we should teach using traditional methods, tools or try to combine modernity with the past? The applications in the LabVIEW environment have been elaborated in the Department of Metrology and Diagnostic Systems at Rzeszow University of Technology which allow to provide the basic metrology problems in the more interesting way for today's student. The method of connection of analog meter to the measuring system is also presented in this paper. A simple webcam with adequate software is proposed as the interface. Such solution allows to transmit the measurement data from the analog meter to the computer system. This software application can control the camera, straight detector and identify object based on the template. The application allows to automatically measure the value indicated on the analog meter. It can be used in training process.
PL
W artykule zaprezentowano stanowisko badawcze i procedury pomiarowe do badań paneli fotowoltaicznych, które zostało opracowane przy współpracy Katedry Metrologii i Systemów Diagnostycznych i Firmy SOLARHAET. Prezentowane stanowisko badawcze umożliwia przeprowadzenie badań porównawczych dwóch paneli fotowoltaicznych. Jedną z najważniejszych cech tego stanowiska jest możliwość zautomatyzowania procesu pomiaru, co przyczynia się do jego większej niezawodności.
EN
The utilization of solar energy for heating and other purposes has become more effective due to fast technology development. Similar progress can be observed in technology of obtaining electrical energy from the sun as a result of modern construction of photovoltaic panels with P-N junctions, which convert a photon of the energy bigger than the energy gap into electric current. The designed in Department of Metrology and Diagnostic Systems at Rzeszow University of Technology and SOLARHEAT Angerman Company portable laboratory stand can be used for comparison of two photovoltaic panels. The most important feature of this stand is opportunity of automatic control process using LabVIEW programming environment and the National Instruments USB 6009 basic data acquisition card. The results of research are written automatically into a text file and displayed on a computer and TV screen. This stand is used for educational purpose to recognize features of PV panels, such as shadow sensitivity, direction and inclination sensitivity. If the halogen lights were replaced by a sun simulator, this device could be also used for professional testing of PV panels. Poland as a member of the European Union is obliged to introduce directives of promotion of the energy from renewable sources. Our unit is associated with promotion of such sources.
PL
Scharakteryzowano trudności w praktycznych zastosowaniach dwóch metod pomiaru prędkości z wykorzystaniem statystycznego przetwarzania sygnału losowego: autokorelacji i bazującej na widmie sygnału. Zaproponowano nową metodę wykorzystującą warunkową wartość średnią modułu sygnału losowego i testowy algorytm pomiaru na właściwości, której nie mają wpływu zmiany cech statystycznych poruszającego się obiektu. Przedstawiono podstawowe zależności teoretyczne opisujące proponowane modele pomiaru oraz wybrane wyniki badań eksperymentalnych.
EN
The paper presents a method using statistical methods for velocity measurements for industrial purposes. There are described the properties of statistical methods in which velocity measurements are based on one random signal. A brief outline of difficulties related to practical applications of autocorrelation and spectral methods is additionally included. They are the conditions for the stationarity of a measurement signal and the repeatability of the shape of its statistical characteristics for each programmed velocity (for full scale of an apparatus) which have to be fulfilled. These difficulties can be overcome by the proposed method which uses the conditional average value of module (CAAV) of a sensor random signal and a measurement testing algorithm. Then the measurement characteristics are not affected by changes in statistical features of the moving object signal. The discussion of the theoretical relationships describing the measurement method as well as the results of practical tests are included. In these tests there were used the models of pseudo-random sensor signals with programmed statistical characteristics.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.