Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Portowe terminale kontenerowe są zarządzane z użyciem kompleksowych rozwiązań informatycznych jakimi są systemy operacyjne terminalu TOS (ang. Terminal Operating System). Rozwój technologii informatycznych oraz zwiększająca się wydajność portowych terminali kontenerowych wymusza ciągłe doskonalenie funkcjonalności TOS. System TOS staje się obecnie podstawowym narzędziem optymalizacji procesów przeładunkowych. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wybranych aspektów optymalizacji pracy terminalu przy użyciu TOS. W pracy scharakteryzowano najważniejsze procesy obsługi statków kontenerowych. Przedstawiono wspomagający ten proces system operacyjny. Zaprezentowano wyniki badań konkretnego procesu w postaci analizy wydajności, czasu obsługi oraz zdarzeń wpływających na wydłużenie w/w procesu. Wyniki badań oraz przedstawiona analiza pozwoliły na wyciągnięcie wniosków o charakterze ogólnym i szczegółowym.
EN
Seaport container terminals are managed with the use of contemporary information technology IT solutions such as terminal operating systems (TOS). The development of IT systems and continuous demand for efficiency of container terminals forces the continuous improvement of the TOS functionality. TOS systems are now becoming the primary tool for terminal processes optimization. The purpose of this paper is to present certain aspects of terminal optimization using TOS. Therefore, the key handling processes and the operating system assisting them are described. The paper gives the results of performance analysis of chosen processes, including: terminal throughput, events affecting the lengthening of the handling process, number of moves made by gantries. The analysis presented enabled to draw conclusions of a general and narrowing nature.
PL
Zasiedlanie przez bakterie powierzchni różnych materiałów może być zarówno źródłem infekcji jak również stanowić przeszkodę dla prawidłowego funkcjonowania niektórych konstrukcji i urządzeń biomedycznych. Wytwarzanie powłok antybakteryjnych może być skuteczną metodą zabezpieczania powierzchni przed ich kolonizacją przez bakterie. W niniejszej pracy modyfikowane powłoki SiO2 wytwarzano metodą zol-żel na podłożach szklanych i stalowych. Zole przygotowano na bazie tetraetoxysilanu (TEOS), modyfikując ich właściwości za pomocą methyltrimethoxysilanu (MTMS) i domieszki azotanu cynku. Właściwości antybakteryjne powłok sprawdzono poprzez zbadanie ich podatności na kolonizację przez bakterie Escherichia coli. Stwierdzono, że dodatek antybakteryjny w postaci azotanu cynku ogranicza podatność na zasiedlanie bakterii a hydrofobowość nie ma zasadniczego wpływu na poziom zasiedlenia bakterii E.coli.
EN
Colonization of surfaces of materials by bacteria can be a source of infection, as well as an obstacle for the proper functioning of some of the biomedical equipment. Preparation of anti-bacterial coating may be an effective method of protecting of the surface prior to colonization by the bacteria. In this paper, modified SiO2 coating have been prepared by the sol-gel method on glass and stainless steel substrates. As the precursor of sols tetraethoxysilan (TEOS) was used. The properties of sols were modified using additives of methyltrimethoxysilan (MTMS) and zinc nitrate. Antibacterial properties of coatings were determined by examining of their susceptibility to colonization by the bacteria Escherichia coli. It was found that the addition of zinc nitrate reduces the risk of bacterial colonization and hydrophobicity is not essential to the level of E. coli colonization.
PL
Praca dotyczy wytwarzania ceramicznych powłok biomedycznych metodą zol-żel i badań podstawowych właściwości tych powłok. Obejmuje ona opracowanie sposobów wytwarzania powłok tlenku tytanu, tlenku glinu i hydroksyapatytu, a także przeprowadzenie badań tych powłok w zależności od warunków wytwarzania. Zawiera także przykłady użycia metody zol-żel do wytworzenia tlenkowych, warstwowych powłok kompozytowych oraz warstwowej powłoki węgiel/hydroksyapatyt, w której warstwa węglowa została wytworzona metodą PACVD. Praca obejmuje ponadto opracowanie nowej metody wytwarzania powłok ceramicznych: wspomaganej plazmowo metody aerozol-żel. Istota tej metody polega na połączeniu techniki zol-żel z techniką plazmy niskotemperaturowej stosowaną do obróbki powierzchni. Opracowana metoda pozwala na przeprowadzenie w jednym reaktorze procesu wytwarzania powłok ceramicznych obejmującego przygotowanie (aktywację) powierzchni podłoża za pomocą obróbki plazmowej, nakładanie powłoki z aerozolu oraz obróbkę plazmową wytworzonej powłoki. Obróbka plazmowa powłok prowadzi do zagęszczania ich powierzchni i może zastąpić wygrzewanie, co zwiększa możliwości kształtowania właściwości wytwarzanych ceramicznych powłok biomedycznych. Rozprawa zawiera 7 rozdziałów, z których pierwsze dwa dotyczą danych literaturowych na temat biomateriałów i metody zol-żel oraz sformułowanie celu pracy, natomiast pozostałe przedstawiają prace własne autorki. Rozdział 3 prezentuje wyniki badań powłok tlenku tytanu, tlenku glinu i hydroksyapatytu obejmujące ich morfologię, budowę chemiczną i krystaliczną, właściwości ochronne i mechaniczne, a także badania oddziaływania ich powierzchni z krwią oraz odporności na zasiedlanie bakteriami E.Coli. Dodatkowo zamieszczono wyniki badań bioaktywności i właściwości fotokatalitycznych tlenku tytanu. Stwierdzono, że stosowany zakres zmienności parametrów wytwarzania pozwala na uzyskanie powłok o korzystnych cechach użytkowych. Rozdział 4 zawiera wyniki badań właściwości ochronnych i przyczepności powłok kompozytowych, wskazujące na poprawę tych właściwości w stosunku do powłok j ednoskładnikowych. Rozdział 5 dotyczy wspomaganej plazmowo metody aerozol-żel i obejmuje opis konstrukcji i działania reaktora oraz wyniki badań budowy chemicznej powłok tlenku tytanu, tlenku glinu i hydroksyapatytu wytwarzanych tą metodą. Prezentowana metoda jest przedmiotem zgłoszenia patentowego i stanowi nowość w skali światowej. Ostatnie dwa rozdziały prezentują najważniejsze wyniki badań i wnioski wynikające z rozprawy.
EN
The paper concerns a production of ceramic biomedical coatings by the sol-gel method and a study of the basic properties of these coatings. The work comprises a development of sol-gel methods for the synthesis of titanium oxide, alumina and hydroxyapatite coatings, as well as performing tests of these coatings properties and their dependence on the parameters of preparation. It also contains examples of an application of the sol-gel method to produce oxide sandwich composite coatings and carbon/hydroxyapatite sandwich coatings. In the latter case, carbon layers are synthesized with the plasma assisted chemical vapor deposition (PACVD) technique. The work further comprises a development of a new way of deposition of ceramic coatings, namely a plasma-enhanced aerosol-gel method. The idea of this method is to combine the sol-gel technique of deposition with the low temperature plasma processing of the sol-coated surface. The developed method allows one to carry out, in a single reactor, the entire manufacturing process comprising: substrate preparation (activation) by plasma treatment, aerosol deposition of ceramic coating and its plasma treatment. Plasma processing of the coatings leads to a densification of their surface and it is a process able to completely replace thermal annealing. It increases a likelihood of creating ceramic coatings having advantageous biomedical properties. The dissertation contains seven chapters. The first two refer to the literature on the subject of biomaterials and the sol-gel method, while the remaining ones present the author's own work. Chapter 3 presents results of morphology, chemical and crystalline structure studies, as well as those of mechanical, protective and biomedical properties of the titanium oxide, alumina and hydroxyapatite coatings. As far as biomedical studies are concerned, they comprise interaction of the coatings surface with blood and their resistance to the colonization by E.Coli bacteria. Additionally, test results of bioactivity and photocatalytic properties of titanium oxide are presented. It was found that the range of variation of operational parameters used in their production, allows one to obtain coatings with advantageous functional characteristic. Chapter 4 presents results of the protective properties and adhesion of composite coatings, indicating an improvement of these properties compared to the single component coating. Chapter 5 concerns the plasma enhanced aerosol-gel method, and it includes a description of the reactor, its construction and operation, as well as results of the studies on chemical structure of the titanium oxide, alumina and hydroxyapatite coatings produced by this method. The method presented is a subject of patent application and it is an innovation on the global scale. The last two chapters present the key findings and conclusions of the dissertation.
4
Content available remote Wytwarzanie powłok hydroksyapatytu węglanowego metodą zol-żel
PL
Celem pracy było wytworzenie powłok hydroksyapatytowych (HAp) o kontrolowanej zawartości grup węglanowych. Powłoki HAp wytworzono za pomocą metody zol-żel na podłożach ze stopu tytanu Ti6Al7Nb oraz podłożach krzemowych. W pracy przedstawiono badania budowy chemicznej powłok (FTIR) w zależności od warunków wytwarzania w atmosferze o regulowanej wilgotności względnej powietrza oraz badania morfologii (SEM) i budowy krystalicznej (XRD) powłok. Stwierdzono, że ze wzrostem ilości wody zaadsorbowanej przed wygrzewaniem powłok wzrasta ilość grup węglanowych w ich strukturze.
EN
In this paper sol-gel method has been used to obtain the hydroxyapatite (Hap) coatings with controlled content of carbonate groups. HAp coatings were deposited on the silicon and on the titanium alloy Ti6AI7Nb substrates. The study of the coatings chemical structure (FTIR) has been presented, with respect to the production conditions in the atmosphere with regulation possibility of relative air humidity. The morphology (SEM) and crystalline structure (XRD) of coatings also has been presented. It was found, that with the increase of amount of water absorbed by coating before the annealing process, the amount of carbonate groups was also increased.
5
Content available remote Właściwości hydrofobowych powłok krzemionkowych wytwarzanych metodą zol-żel
PL
Bakterie kolonizujące powierzchnie materiałów mogą powodować problemy w prawidłowym funkcjonowaniu konstrukcji inżynierskich, w szczególności biomedycznych. Niektóre właściwości powierzchni, takie jak skład chemiczny, chropowatość czy zwilżalność, mogą wpływać na podatność na kolonizację bakterii. Modyfikacja powierzchni materiałów prowadząca do ograniczenia ich podatności na zasiedlanie bakteriami pozwoliłaby na poprawę właściwości użytkowych materiałów. W pracy hydrofobowe powłoki SiO2 wytwarzano metodą zol-żel na podłożach szklanych. Zole przygotowano na bazie tetraetoxysilanu (TEOS), modyfikując je za pomocą methyltrimethoxysilanu (MTMS) i hexamethyldisilazanu (HDMS). Właściwości hydrofobowe powłok oceniano przez badanie kąta zwilżania w zależności od parametrów procesu wytwarzania i rodzaju modyfikatora. Przedstawiono badania morfologii (SEM), budowy chemicznej powłok (FTIR) oraz podatności powłok na zasiedlanie bakterii Escherichia coli. Uzyskano powłoki o kącie zwilżania w zakresie 60÷100°. Stwierdzono, że zwilżalność powierzchni zasadniczo nie zmienia ich podatności na zasiedlanie bakteriami.
EN
The bacteria that colonize the surfaces of materials can cause problems in the proper functioning of engineering devices, in particular biomedical ones. Some surface properties, such as chemical composition, surface roughness or wettability, can affect the susceptibility to bacterial colonization. Modification of the surface, leading to a reduction of receptivity to colonization by bacteria, can improve the performance of materials. In this paper, the hydrophobic SiO2 films were produced on glass substrates by the sol-gel method. Sols were prepared on the basis of tetraethoxysilane (TEOS), modified with use of methyltrimethoxysilane (MTMS) and hexamethyldisilazane (HDMS). Hydrophobic properties of coatings was assessed by examining the wetting angle depending on the parameters of the manufacturing process and the type of modifier. The morphology (SEM), the chemical structure of coatings (FTIR) and the sensitivity of coatings to Escherichia coli colonization are also presented. It was found that obtained coatings had a contact angle between 60 and 100 degrees and the wettability of the surface does not substantially affect its susceptibility to bacterial colonization.
EN
The required high mechanical strength and the reliability of implants on one side and a lack of toxic elements in those materials, on the other side, causes restrictions in use of metal alloys for austenitic steel, alloys of cobalt matrix and even titanium alloys. However, elements harmful to human body structure such as chromium, nickel and vanadium could not have been eliminated so far. An attempt to reduce detrimental effects of above elements on the living organism are surface modifications of materials predicted for implants through the deposition of protective layers. The C/HAp composite coating was prerared by deposition of carbon layer directly on surgical steel with RF PACVD method and manufacturing of hydroxyapatite layer by sol-gel method. It was proved that carbon film significantly increases adhesion of the composite C/HAp coating. It is due to the diffusive character of bonding between carbon layer and metallic substrate not only by adhesion as in the case with hydroxyapatite deposited directly on metal base. Adhesion of both synthesized coatings was determined using nanoindentation technique. X-Ray diffraction was used for phase composition evaluation. Atomic Force Microscope revealed topography of raw, carbon and C/HAp surfaces. Elemental composition of carbon and composite layers was investigated by scanning electron microscope equipped with x-ray energy dispersive spectroscopy detector.
PL
Wymagana wysoka wytrzymałość mechaniczna i niezawodność implantów z jednej strony i nie stosowanie w materiałach pierwiastków toksycznych (alergizujących) z drugiej strony, powoduje ograniczenia w stosowaniu stopów metalicznych, przeznaczonych na implanty, do stali austenitycznej, stopów na osnowie kobaltu i stopów tytanu. Mimo starań, nie udało się jednak z materiałów tych całkowicie wyeliminowac pierwiatków szkodliwych dla organizmu jak choćby chromu, niklu i wanadu. Próbą ograniczenia złego wpływu pierwiastków na żywy organizm są modyfikacje powierzchni materiałów przeznaczonych na implanty poprzez wytwarzanie na nich warstw ochronnych. Kompozytowa powłoka węgiel/hydroxyapatyt została otrzymana przez naniesienie w pierwszej kolejności warstwy węglowej bezpośrednio na stal AISI 316L metodą RF PACVD a następnie warstwy hydroxyapatytu metodą zol-żel. Zostało udowodnione, że warstwa węglowa w sposób znaczący zwiększa adhezje kompozytu C/HAp do zastosowanego podłoża. Jest to wynikiem dyfuzyjnego charakteru połączenia pomiędzy warstwą węglową a podłożem a nie jak w przypadku bezpośredniego naniesienia powłoki HAp na podłoże gdzie połączenie takie ma charakter adhezyjny. Adhezja obu wytworzonych powłok (C, C/HAp) została określona po użyciu nanoindentera F-MY MTS Instruments Nano G-200 metodą scratch test. Analizę składu fazowego podłoża oraz uzyskanej powłoki kompozytowej dokonano metodą dyfrakcji rentgenowskiej. Badania topografii powierzchni z wytworzonymi warstwami węglową oraz węglowo/hydroxyapatytowa przeprowadzono przy użyciu mikroskopu sił atomowych (AFM) F-my Veeco Multimode z kontrolerem NanoScoper. Chropowatość warstwy wierzchniej określono przy pomocy parametru Ra. Mikroanalizę rentgenowską wykonano przy pomocy przystawki Thermo-Noran zainstalowanej w mikroskopie scaningowym HITACHI S-3000N. Zastosowano technikę analizy liniowej (EDS).
EN
Deformations of nematic layers induced by d.c. electric field were studied numerically. The nematic liquid crystal under consideration possessed flexoelectric properties. Its dielectric anisotropy was zero, so the deformations were solely of flexoeleclric nature. The threshold voltages for deformations were calculated for nematics with very low, moderate and high ion content. In the case of weak flexoelectric properties, the predicted threshold voltage reached c. 100V in pure material. It decreased strongly with increasing ion content and reached values much lower than the theoretical values calculated for the perfectly insulating material. The director distributions in deformed stales were also determined. Four kinds of director profiles were distinguished.
PL
Zbadano numerycznie wywołane polem elektrycznym odkształcenia warstw nematyków posiadających właściwości fleksoelektryczne, lecz pozbawionych anizotropii dielektrycznej. Obliczono napięcia progowe na odkształcenie. Wzięto pod uwagę niską, średnią i wysoką koncentrację jonów. Napięcia progowe przewidywane dla nematyków o wysokiej czystości sięgały 100V. Napięcia progowe malały silnie ze wzrostem zawartości jonów. Określono także rozkłady direktora w warstwie. Wyróżniono cztery rodzaje rozkładów charakterystyczne dla niskiej, średniej i wysokiej koncentracji jonów.
PL
Hydroksyapatyt (HAp) ze względu na chemiczne podobieństwo do mineralnego składnika kości jest jednym z najbardziej interesujących biomateriałów ceramicznych. W niniejszej pracy powłoki HAp wytwarzano metodą zol-żel na podłożach tytanowych. Przeprowadzono badania morfologii (SEM, AFM), właściwości mechanicznych i adhezji (nanoindenter) oraz budowy chemicznej powłok (FTIR). Uzyskano powłoki o złożonej budowie, korzystnej ze względu na zastosowania biomedyczne. Z analizy widm FTIR wynika, że otrzymano powłoki hydroksyapatytu węglanowego o słabym stopniu krystalizacji z grupami węglanowymi o typie substytucji A i B.
EN
Hydroxyapatite (HAp) is one of the most interesting ceramic biomaterials because of its chemical similarity to mineral part of natural bone. In this work HAp coatings were deposited by the sol-gel method on titanium substrates. The study of surface morphology (SEM, AFM), mechanical properties and adhesion (nanoindenter), as well as chemical structure (FTIR) of films were performed. The coatings with complex morphology have been obtained which could be beneficial for medical applications. On the base of FTIR spectra analysis it was found that HAP carbonate coatings with week stage of crystallization were produced. Carbonate groups were localized in A-type and B-type substitution.
EN
This work contains comparison of morphology and chemical structure of hydroxyapatite (HAP) films obtained by sol-gel and RF PECVD methods. HAP films obtained by sol-gel method were deposited by dip-coating on silicon and stainless steel substrates and next annealed at the temperature of 500°C. In the PECVD method, the possibility of sputtering of metallic calcium was used, while the phosphorus compound was inserted into the reactor`s chamber in the form of vapour. The deposition process was performed in low temperature plasma. It was found that both RF PECVD and sol-gel methods could be used to obtain HAP layers. Coatings produced In both methods revealed good quality. The chemical structure of films was investigated by the use of FTIR spectrometer. The analysis of FTIR spectra indicated that the main phase of coatings was carbonate hydroxyapatite but coatings deposited by sol-gel method were crystalline while coatings manufactured by RF PECVD were amorphous.
PL
Praca zawiera porównanie morfologii i budowy chemicznej warstw hydroksyapatytu (HAP) otrzymywanych za pomocą metod zol-żel oraz RF PECVD. Powłoki HAP otrzymywane sposobem zol-żel nakładane były metodą wynurzeniową na podłoża krzemowe i ze stali kwasoodpornej, a następnie wygrzewane w temperaturze 500°C. W metodzie PECVD metaliczny wapń rozpylany był w komorze reaktora, natomiast fosfor wprowadzano w postaci pary. Proces nakładania przeprowadzano w wyładowaniu plazmy niskotemperaturowej. Stwierdzono, że za pomocą obu metod otrzymano dobrej jakości powłoki HAP. Strukturę chemiczną warstw badano za pomocą spektrometru podczewieni (FTIR). Analiza widm FTIR wykazała, że główną fazą otrzymywanych powłok był hydroksyapatyt węglanowy, jednak powłoki otrzymywane metodą zol-żel były krystaliczne, zaś wytwarzane metodą RF PECVD amorficzne.
11
Content available remote Charakterystyka powłok Al2O3 wytwarzanych metodą aerozol-żel
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad metodą wytwarzania powłok Al2O3 metodą aerozol-żel. Metoda ta jest modyfikacją klasycznego procesu zol-żel i polega na ultradźwiękowym generowaniu mgły aerozolu i osadzaniu go na wybranym podłożu. Zaletą takiej modyfikacji jest możliwość osadzania powłok tlenkowych na podłożach o skomplikowanej lub porowatej powierzchni. Powłoki Al2O3 osadzane metodą aerozol-żel były następnie obrabiane cieplnie temperaturze 300÷700°C. Przeprowadzono badania morfologii powierzchni, budowy chemicznej i strukturalnej oraz twardości i adhezji wytworzonych powłok. Stwierdzono, że po wygrzewaniu w 300°C powłoka wykazuje amorficzną strukturę pseudobohemitu, natomiast po wygrzewaniu w temperaturze 500°C i 700°C otrzymano powłoki y-Al2O3.
EN
An aerosol-gel technique has been used for film deposition in this work. This process is the modification of the sol-gel method in which ultrasonically generated aerosol is used for formation of liquid films. The aerosol-gel method enables the deposition of films on substrates with complex or porous surface In this work the alumina aerosol-gel deposited films were thermally treated at the temperature of 300÷700°C. The study of surface morphology, chemical and crystalline structure as well as hardness and adhesion of films were carried out. The dependence of deposition and condensation conditions on morphology and structure of the films have been studied. It was found that after annealing at 300°C film revealed amorphous psuedobohemit structure while after annealing at 500°C and 700°C y-Al2O3 films were obtained.
PL
W pracy zamieszczono wyniki badań dotyczące problematyki związanej ze zwiększeniem przyczepności hydroksyapatytu (HAp), wykonanego metodą zol-żel, do stali austenitycznej (AISI 316L) przez wytworzenie na niej po-średniej warstwy węglowej (metodą RF PACVD), która ma jednocześnie za zadanie ograniczyć metalozę. Wyniki badań jednoznacznie wykazały, że pośrednia warstwa węglowa znacząco zwiększa przyczepność hydroksyapatytu do podłoża metalicznego, ograniczając jednocześnie znacząco przenikanie jonów metali do tkanki mięsnej.
EN
The paper contains results of studies concerning the problems associated with increased of hydroxyapatite (HAp) adhesion, manufactured by using Pulse Laser Deposition (PLD) method, to the austenitic steel (AISI 316L) through the coating of carbon interlayer on it, deposited by Radio Freąuency Plasma Assisted Chemical Vapour Deposition (RF PACVD) method which simultaneously has to limit of metalosis process. Test results unequivocally showed that the intermediate carbon layer in a determined manner increase the adhesion of hydroxyapatite to the metallic substrate as well as keep to a minimum metal ions penetration into the tissue.
PL
W ostatnich latach zauważa się wzrost ilości implantacji wszczepów medycznych, których głównym celem jest zastąpienie uszkodzonych chorobowo lub urazowo organów (protezy stawu biodrowego, kolanowego itp.). Związane to jest z wprowadzeniem do organizmu dużych ilości metali i narażeniem pacjentów na ich oddziaływanie na organizm. Na świecie w wielu laboratoriach prowadzone są badania nad ograniczeniem tego wpływu na zdrowie pacjenta. W pracy przedstawiono wstępne badania nad wytwarzaniem nowego kompozytu węglowo-hydroksyapatytowego na podłożach metalicznych stosowanych w medycynie, którego główną rolą jest ograniczenie przenikania jonów metali do organizmu, jak i poprawa właściwości mechanicznych.
EN
In recent years one may observe a constant increase in the number of implantations of medical implants the main objective of which is the replacement of damaged organs due to an illness or injury (hip or knee joint prostheses, etc.). This is connected with the introduction of a large number of metals to the organisms of patients. Furthermore, the patients are exposed to the activity of those metals in their organisms. In the laboratories worldwide there are carried out the investigations aimed at reducing this detrimental influence on the health of the patients. In the study the preliminary research into the production of a new carbon-hydroxyapatite composite on metal substrates in medicine is presented. The crucial role of such a composite is to limit the phenomenon of metalosis in the organism of the patient and to enhance its mechanical properties.
14
Content available remote Powłoki wapniowo-fosforanowe wytwarzane metodą zol-żel
PL
Powłoki wapniowo-fosforanowe, a w szczególności hydroksyapatytowe, cieszą się w ostatnich latach dużym zainteresowaniem jako materiały bioaktywne wykazujące korzystne działanie w procesie gojenia i odbudowy kości. W pracy opisano sposób wytwarzania powłok hydrokxyapatytowych metodą zol-żel. Ponadto przedstawiono wyniki badań morfologii, a także budowy chemicznej i krystalicznej powłok wapniowo-fosforowych wytwarzanych metodą zol-żel na podłożach krzemowych i ze stali austenitycznej.
EN
In the last years calcium phosphate coatings and particularly hydroxyapatite have been induced widely interest as bioactive materials because their positive effect on the processes of healing and rebuilding of bone. This paper reports the preparation of hydroxyapatite coatings by the sol-gel method. Besides, the results of investigation of morphology as well as chemical and crystalline structure of calcium phosphate sol-gel coatings deposited on silicon and stainless steel substrates are presented.
15
Content available remote Morphology of multilayer Al203/Ti02 coatings deposited by the sol-gel technique
EN
Multilayer oxide coatings comprising titanium dioxide (Ti02) and aluminium trioxide (A1203) were deposited on X5CrNil8-9 and 21CrMoV5 steel substrates by the sol-gel technique. Particular oxide films were deposited from alkoksy metaloorganic precursors using a dip-coating method. Densification of the coatings was carried out at temperatures of 500°C and 800°C. In the present work, the results of scanning electron microscopy (SEM) studies on the coatings morphology, with respect to the type of substrate as well as to the number and the sequence of particular layers, are shown. Morphology changes, resulting from mutual interaction between both oxides at particular temperatures, are presented. The effect of the oxide layers number and sequence on the thickness and the structure of the entire coating is also demonstrated.
PL
Wielowarstwowe powłoki tlenkowe z udziałem Ti02 i A1:0) wytworzono metodą sol-gel na podłożach ze stali X5CrNil8-9 i 21CrMoV5. Do naniesienia poszczególnych warstw tlenkowych wykorzystano metodę dip-coating oraz zole na bazie alkoksylowych prekursorów metaloorganicznych tytanu i glinu. Zagęszczanie powłok przeprowadzano w temperaturach 500 i 800°C. W pracy przedstawiono wyniki badań morfologii powłok na podłożach stalowych za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) w uzależnieniu od rodzaju podłoża oraz od ilości i kolejności ich warstw, Wykazane zostały zmiany w morfologii będące skutkiem wzajemnego oddziaływania obydwu tlenków na krystalizację w określonych temperaturach. Udowodniono również wpływ kolejności i ilości warstw powłok na ich strukturę oraz grubość.
17
Content available remote Wielowarstwowe żaroodporne powłoki tlenkowe wytwarzane metodą zol - żel
PL
Wielowarstwowe powłoki zol-żel typu „sandwich”, złożone z warstw Al2O3 oraz TiO2, naniesiono na podłoża ze stali X5CrNi18-9 i 21CrMoV5. Zole Al2O3 oraz TiO2 przygotowano z prekursorów metaloorganicznych: triizopropanolanu aluminium, tetrabutanolanu tytanu i secbutanolanu aluminium. Powłoki były wygrzewane w temperaturach 500 i 800 stopni C w czasie od 15 do 75 minut. W pracy zostały ocenione właściwości ochronne powłok w zakresie odporności na utlenianie wysokotemperaturowe w porównaniu do niepokrytego podłoża metodą pomiarów zmiany masy w wyniku wygrzewania w wysokiej temperaturze. Przeprowadzono również badania odporności na cykliczne szoki termiczne poprzez ocenę morfologii powierzchni powłok. Badania wykazały, że wielowarstwowe mieszane powłoki z udziałem Al2O3 i TiO2 w znaczącym stopniu podnoszą żaroodporność podłoża metalowego, zarówno dla stali X5CrNi18-9 jak i 21CrMoV5. Powłoki wykazywały również dobrą odporność na udary cieplne.
EN
Multilayer, sandwich type coatings, made up of Al2O3 and TiO2, were deposited on X2CrNi18-9 and 21CrMoV5 steel by the sol-gel method. TiO2 and Al2O3 soles were prepared using metaloorganic precursors: titanium(IV)butoxide, aluminium-sec-butoxide and aluminum isopropoxide. Coatings were treated at temperature of 500 degree C and 800 degree C for 15 to 75 minutes. Protective properties of coatings were investigated in the range of high-temperature corrosion in comparison with bare steels by measurement of the surrosion after annealing at high temperature. The resistance to thermal shock was estimated by morphology of coatings surface. It was found that the multilayer sol-gel Al2O3 - TiO2 coatings increased the heat resistance of investigated steels, both of X2CrNi18-9 and 21CrMoV5. They also revealed good resistance to thermal shock.
PL
Wielowarstwowe powłoki tlenkowe z udziałem Ti02 i A1203 wytworzono metodą zol-żel na podłożach ze stali X5CrNil8-9. Do naniesienia poszczególnych warstw tlenkowych wykorzystano metodę dip-coating oraz zole na bazie alkoksylowych prekursorów metaloorganicznych tytanu i aluminium. Zagęszczanie powłok przeprowadzano w temperaturze 800°C. W pracy zbadano przyczepność powłok do podłoża za pomocą metody „scratch-test" oraz metodą cyklicznych szoków termicznych. Uzyskane wyniki porównano z rozkładem naprężeń w powłokach uzyskanym na drodze modelowania numerycznego. Wykazano istotny wpływ kolejności pierwszych warstw powłoki na rozkład naprężeń w układzie powłoka-podłoże.
EN
Multilayer, oxide coatings were made up of AI2O3 and TiC>2. They were deposited on X2CrNil8-9 steel by the sol-gel method. Soles for deposition of particular layers were prepared by using metaloorganic precursors of titanium and aluminum. Coatings were treated at temperature of 800°C. The adhesion of coatings was investigated using the „scratch-test" and cyclic thermal shocks. Results were compared with the stress pattern which was obtained by numerical simulation. It was found that sequence of layers has important influence on the stress pattern in substrate - coating system.
PL
Wielowarstwowe powłoki Al203 o Ti02 typu "sandwich" nanoszono na podłoża ze stali X2CrNi18-9 metodą zol-żel. Zole Ti02 i Al203 przygotowano wykorzystując jako prekursor odpowiednio roztwór tetrabutoksytytanu w etanolu i triizopropanolan aluminium. Powłoki wygrzewano w temperaturze 800°C. W pracy oceniano właściwości ochronne powłok w zakresie korozji elektrochemicznej i odporności na utlenianie wysokotemperaturowe. Badania odporności na korozję elektrochemiczną przeprowadzono metodą stałoprądową w roztworze Ringera, zaś badania żaroodporności, metodą pomiarów zmiany masy w wyniku wygrzewania w wysokiej temperaturze. Porównano odporność korozyjną i żaroodporność stali bez pokrycia oraz pokrytej powłokami. Stwierdzono, ze wielowarstwowe powłoki tlenkowe wytwarzane metodą zol-żel podnoszą odporność badanej stali zarówno w zakresie korozji elektrochemicznej, jak wysokotemperaturowej.
EN
Multilayer, sandwich type, Al203 - Ti02 coatings were deposited on steel X2CrNi18-9 by the sol-gel method. Ti02 and Al203 soles were prepared using solution of titanium (IV) butoxide in ethanol and aluminum isopropoxide, respectively. Coatings were treated at temperature of 800°C. Protective properties of coatings were investigated in the range of electrochemical and high-temperature corrosion. DC electrochemical test were carried out in Ringer solution. High- temperature corrosion test were carried out by measurement of surrosion after holding at high temperature. Corrosion resistance of bare and coated steel were compared. It was found that the multilayer oxides sol-gel coatings increased the resistance of investigated steel in the range of electrochemical and high-temperature corrosion.
EN
TiO2 sol-gel coatings were prepared on Co-Cr-Mo alloy used for implants. The influence of the temperature and time of annealing on the microstructure, mechanical properties and corrosion resistance of the alloy were investigated. Results showed that beneficial mechanical properties and microstructure of the alloy were retained after the annealing of coatings. The corrosion resistance of TiO2 coated Co-Cr-Mo alloy in Ringer solution was significantly improved compared with the bare alloy.
PL
Powłoki TiO2 nakładano metodą zol-żel na, używany na implanty, stop Co-Cr-Mo. Badano wpływ temperatury i czasu wygrzewania powłok na mikrostrukturę, właściwości mechaniczne i odporność korozyjną stopu. W wyniku badań stwierdzono, że po wygrzewaniu, zarówno korzystne właściwości mechaniczne jak i mikrostruktura stopu zostają zachowane. Natomiast odporność korozyjna stopu Co-Cr-Mo z powłoką TiO2, badana w roztworze Ringera, znacząco wzrasta w porównaniu z materiałem bez powłoki.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.