Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W ostatnich latach doszło do znacznych zmian w branży materiałów ogniotrwałych w Czechach i na Słowacji. Po ogólnoświatowym kryzysie ekonomicznym w latach 2008-2009 obniżył się zbyt materiałów ogniotrwałych i wyraźnie spadła ich produkcja. W asortymencie produkcyjnym doszło do wielkiego obniżenia produkcji kształtek szamotowych i zasadowych. Zbyt materiałów ogniotrwałych produkowanych w Czechach przesunął się w znacznym stopniu z przemysłu metalurgicznego do innych gałęzi przemysłu, jak odlewnictwo, produkcja cementu i wapna, produkcja szkła i energetyka.
XX
In recent years the branch of refractory materials in the Czech Republic and Slovakia has undergone considerable changes. After the global crisis in the years 2008-2009, the consumption of refractory materials was reduced and their production dropped considerably. In the production assortment the manufacture of chamotte and basic shapes has been greatly reduced. The consumption of refractory materials produced in the Czech Republic and Slovakia has been considerably shifted from metallurgical industry to other branches of industry, such as foundry industry, cement and lime production, glass manufacturing and power engineering.
PL
Ogólnoświatowy kryzys trwający od 2008 doprowadził do zahamowania wzrostu gospodarczego państw. Zanotowano spadek produkcji, obniżenie zapotrzebowania i wzrost bezrobocia. Problemy pojawiły się naturalnie również w branży materiałów ogniotrwałych. W pracy analizie poddano stan przemysłu materiałów ogniotrwałych w Republikach Czeskiej i Słowackiej w dobie kryzysu. Przedstawiono zmiany PKB i inflacji w tych krajach i UE w okresie 2008-2010. Zanalizowano strukturę zbytu materiałów ogniotrwałych w poszczególnych gałęziach przemysłu w kontekście zmian w produkcji stali, odlewów, cementu i szkła w tym okresie. Przedstawiono rozwój produkcji materiałów ogniotrwałych w Republikach Czeskiej i Słowackiej od roku 2000 i porównano strukturę produkcji i sprzedaży materiałów ogniotrwałych w tych krajach w latach 2008-2010. Stwierdzono ożywienie gospodarki po 2009 roku i wskazano przyczyny trudności w osiągnięciu stanu przemysłu materiałów ogniotrwałych z 2007 roku.
EN
The global crisis, lasting from 2008, resulted in the hindering economic development of many countries. A decreased production, a drop in demand and unemployment growth were observed. Obviously, the problems did not omit the refractory branch. In the paper, the state of the refractory industry in the Czech and Slovak Republics during the crisis is analysed. Changes in GDP (Gross Domestic Product) and inflation in these countries and EU in the years 2008–2010 are shown. The sale structure of refractory materials in particular industry branches is described in the context of changes in the production of steel, casts, cement and glass in this period of time. Progress of the production of refractory materials in the Czech and Slovak Republics since the year 2000 is discussed. The structure of the production and sale of refractory materials in the years 2008-2010 is compared in these countries. Economic revival after 2009 has been stated. The reasons of difficulties with achieving the state of the refractory industry just from 2007 are indicated.
PL
Scharakteryzowano przemiany jakie nastąpiły na rynku materiałów ogniotrwałych w Czechach, Słowacji i w Polsce w ostatnich dwóch dekadach. Podkreślono wpływ krajowej bazy surowcowej na strukturę produkcji w Czechach i Słowacji. Omówiono strukturę zużycia materiałów ogniotrwałych oraz bilans handlu zagranicznego. Podstawowe problemy stojące przed producentami wiążą się z recesją i wprowadzanymi przez Komisję Europejską regulacjami dotyczącymi emisji C02 i REACH.
EN
Changes have been characterized in the market of refractory materials in the Czech Republic, Slovakia and Poland during the last two decades. Strong influence of the domestic raw materials on the structure of production in the Czech Republic and Slovakia was emphasized. The structure of refractory consumption and the balance of foreign trade were described. The problems appearing before refractory materials producers in the analyzed countries are mainly connected with a recession and rules introduced by the European Commission, concerning the CO2 emission and REACH.
PL
Artykuł porusza zagadnienia dotyczące obecnie stosowanych technik zabezpieczania wiadomości poczty elektronicznej. Zabezpieczenia wiadomości opierają się na szyfrowaniu z zastosowaniem kryptografii wykorzystującej klucze prywatne i publiczne autoryzowane w urzędach certyfikacji. Artykuł przedstawia również metody generacji i zarządzania certyfikatami umieszczonymi na serwerze certyfikatów.
EN
The paper presents basic information about e-mail security technology using public key cryptography. There are also presents conception of generating and managing users certificates in Certification Authority.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.