Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł w ujęciu chronologicznym dokumentuje 60 lat nieprzerwanej działalności organizacyjnej, dydaktycznej i naukowej Katedry Geodezji na Politechnice Łódzkiej. Obejmuje historię jej powstania oraz najważniejsze osiągnięcia i wydarzenia, a także rozwój naukowy pracowników.
EN
An article in the chronological order documented 60 years of continuous activity of the organizational, teaching and research Department of Geodesy at the Technical University of Lodz. It covers the history of its creation and the most important achievements and events, as well as the development of scientific workers.
PL
W pracy zwrócono uwagę na problematykę ujawniania w ewidencji gruntów i budynków gruntów rolnych zabudowanych oraz gruntów wyłączonych z produkcji rolnej lub leśnej. Stan ilościowy zmian zilustrowano danymi z obszaru powiatu zgierskiego z lat 2004-2008.
EN
The study highlighted the issue of disclosure in the register of lands and buildings, built-up agricultural land and land excluded from agricultural or forestry production. Quantitative state changes are illustrated by data from the district of Zgierz from the years 2004-2008.
PL
W opracowaniu zwrócono uwagę na uwarunkowania techniczno-prawne zawarte w przepisach administracyjnych Królestwa Polskiego, tworzących przesłanki do wdrażania zalążków systemu informacji o terenie.
EN
The article drew attention of the technical and legal conditions contained in the administrative Polish Kingdom, creating conditions for the construction of a land information system.
PL
W pracy omówiono dokumentację geodezyjno-kartograficzną sporządzoną dla pierwszych osad Łodzi wczesnoprzemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem rejestrów pomiarowo-regulacyjnych stanowiących integralną część planów regulacyjnych F. de Viebiga z 1823 roku oraz Jana Leśniewskiego z 1827 roku.
EN
In this elaboration there is discussed the surveying and mapping documentation drawn up for the first settlements of early industrial Łódź, with particular emphasis on regulatory - measurement registers being the integral part of the regulatory plans created by F. de Viebig from 1823 year and Jan Leśniewski from 1827.
PL
W opracowaniu zwrócono uwagę na geodezyjną instrukcję pomiarową z 1823 roku zamieszczoną w przepisach administracyjnych Królestwa Polskiego, w aspekcie jej znaczenia dla budowy zalążków systemu informacji o terenie.
EN
The study highlighted the geodetic measuring instructions dated 1823 in terms of its importace to building the information system in the Polish Kingdom.
PL
W pracy zwrócono uwagę na celowe elementy rozplanowania industrialnego znajdujące się na planach regulacyjnych osad rękodzielniczych Nowe Miasto i Łódka, trzonu przyszłej Łodzi przemysłowej. Uwypuklono znaczenie wcześniej sporządzonych map sytuacyjnych, stanowiących materiał źródłowy dla opracowania tych planów regulacyjnych.
EN
In the elaboration they stressed to the purposeful components of the industrial lay-out on the regulating plans of the handicraft villages Nowe Miasto and Łódka - the core of the future industrial Łódź. Also it was stressed the importance the earlier made geodetic maps which were a base for the elaboration of this regulating plans.
PL
W niniejszym artykule omówiono zmiany dotyczące naliczania opłat adiacenckich, wprowadzone ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz zmianie niektórych innych ustaw. Na podstawie analizy decyzji o naliczeniu opłat adiacenckich i umorzeniu postępowań wydanych w Łodzi w latach 2005-2007 dokonano próby określenia znaczenia tych opłat w budżecie gminy, jak również skutków finansowych spowodowanych zmianą górnej stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.
EN
The following were discussed in the article: the changes to the process of establishing the adiacent payments amount, brought about by the 24th August 2007 changes to the act of real estate management and certain other acts of law. An attempt was made to establish the significance of these payments to the municipality's budget, on the basis of the analysis of verdicts pertaining to the determination of an adiacent payment and the dismissal of such cases. Similar analysis was conducted to determine the financial outcome of the changes to the upper percentage rate of the adiacent payment based on the real estate division.
8
Content available remote Udział prac geodezyjnych w tworzeniu układu przestrzennego Łodzi przemysłowej
PL
W niniejszym artykule omówiono rolę prac geodezyjno-kartograficznych Filipa de Viebiga i Jana Leśniewskiego w tworzeniu układu przestrzennego Łodzi przemysłowej.
EN
This paper summarizes the participation of geodesy and cartographical works of Filip de Viebig and Jan Leśniewski in creating of configuration of industrial city of Łódź.
9
Content available remote Prototyp wielkoskalowej mapy sytuacyjnej w układzie sekcyjnym dla miasta Łodzi
PL
Na podstawie dokonanych analiz autorzy postawili tezę, że mapa Zdzisława Kułakowskiego z 1887 r. była prototypem późniejszej mapy sporządzonej przez Władysława Starzyńskiego.
EN
On the basis of accomplished analyses the authors place the thesis, that Zdzisław Kułakowski's map of 1887 was the prototype of the map created by Władysław Starzyński.
PL
W artykule przedstawiono propozycję wzorów ułatwiających analizę porównawczą lokalnych rynków prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w gminach stosujacych różne procedury naliczania upustu od opłat za takie przekształcenia.
EN
Presented in the article are the suggested formulae facilitating the comparative analysis of the local market of the conversion of permanent usage rights into real property ownership rights in municipalities employing different procedures of calculating the discount on payments charged for such conversion.
PL
W pracy omówiono kształtowanie się rynku budynków jednorodzinnych w gminie wiejskiej Kutno. Przedstawiono badania z okresu styczen 2001 - wrzesień 2006, dotyczace transakcji oraz wydanych pozwoleń na budowę takich budynków.
EN
The local market in Kutno region of family residental houses has been analised in the paper. The research period January 2001 - september 2006 includes analysis of building permits and transaction on the local property market
PL
W artykule przedstawiono analizę materiałów źródłowych dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych, zamiszczonych na stronach internetowych urzędów samorządów terytorialnych wszystkich miast wojewódzkich w Polsce.
EN
Presented in the article is the analysis of source materials pertaining to the conversion of permanent usage rights into real property ownership rights, as published on local government websites of all voivodship capitals in Poland.
PL
W pracy omówiono problematykę związaną z zakładaniem i aktualizacją ewidencji gruntów i budynków na przykładzie specyficznej działki w mieście Łodzi.
EN
The present writers discussed the problems related to setting up and modernization of real estate registry on example of particular plot situated in city of Lodz.
PL
W opracowaniu omówiono kolejne akty prawne dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych. Przedstawiono strukturę gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste w świetle nowych regulacji prawnych.
EN
Next deeds which to the transformation of the perpetual usufruct act into immorable property act, were shown in this work. The structure of properties which were given to perpetual users in the light of binding regulations was shown.
PL
Użytkowanie wieczyste jest prawem, w którym odrębną własnością są grunty i odrębną własnością są naniesienia na tych gruntach. Na terenie miasta Kutna występuje jako forma władania we wszystkich obrębach ewidencyjnych na gruntach Skarbu Państwa i gminy. Jego podmiotami są osoby fizyczne, osoby prawne, spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne osoby nie wymienione wcześniej. Ponieważ w różny sposób i na różne cele było ustanawiane, obejmuje aktualnie użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione, grunty zabudowane i zurbanizowane, nieu- żytki oraz tereny różne. W zależności od specyfiki obrębu ewidencyjnego różny jest udział gruntów poszcze- gólnych podmiotów w powierzchniach obrębów. Należy przypuszczać, że zmieni się on pod rządami obecnie obowiązującej ustawy o przekształ- caniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
EN
Perpetual usufruct is a law where lands and buildings are considered as two separate property. On the area of Kutno it is use as a form of estate in every particular register on the lands of the State Treasury and community. Subjects which the law is given for are a natural person, a legal entity, a housing cooperative and any other person not mentioned before. Because of the fact that it was legislated in different way and for different airns, it includes farmlands, tree-covered and propagated areas, built -up and urbanized areas, wasteland and any others. Depending on the specificity of the identification area there is various share of the individual subjects' lands in the register area. It is believed that, it will change after the govemment's legally binding act about the transfor- mation of the perpetual usufruct into possesive rights.
PL
W pracy zaproponowano możliwość implementacji bezwymiarowych współczynników liniowych jako techniki przekształcania map w kartograficznej metodzie badań. Przedstawiono istotę bezwymiarowych wspólczynników liniowych, podano wzory przeliczeniowe oraz przykładowe rozwiązania graficzne.
EN
Capability of implementation of without dimension linear ratio suggest as technique of transformation of map in work in cartographic method of research. It present essence of without dimension linear ratio, it serve arbitrated exemplars and exemplary graphic solution.
PL
W artykule przedstawiono problema- tykę przeprowadzenia w Polsce powszechnej taksacji nieruchomości. Przywołano w nim model PTN, opracowany w 1993 roku i opublikowa- ny w monografii pt. "Propozycja modelu powszechnej taksacji nieruchomości nagruntach zurbani- zowanych na przykładzie miasta Łodzi". Podano procedurę realizacyjną modelu zawierającą między innymi: -podział obszaru na strefy, -ustalenie wartości wyjściowej gruntu i budynku, -ustalenie wartości taksacyjnej, -weryfikację ustalonych wartości. Przedstawienie tego modelu poprzedzono krótkim omówieniem funkcjonowania systemów masowej wyceny w innych krajach europejskich. Skorzystano tutaj z opracowania wykonanego w 2001 roku przez Working Party on Land Administration of the United Nations Economic Comission for Europe.
EN
The problems of real estate mass valuation for real estate tax purpose in Poland is presented in the paper. PTN model presented in 1993 in the monograph "proposal of the model of real estate mass valuation for real estate tax purpose on urbanizated sites on example of the city of Lodz" is invoked. The realisation procedure of the model includes: -zoning of the area, -establishing of original value of land and building, -establishing of tax value, -verification of established values. The short discussion about functioning of the mass va1uation system in other european countries has been preceded the presentation of the model. It has been based on the manual "Working Party on Land Administration of the United Nations Economic Comission for Europe".
PL
W opracowaniu przedstawiono analizę jakościową i ilościową struktury użytkowników wieczystych i gruntów będących w ich posiadaniu. Omówiono genezę powstania instytucji użytkowania wieczystego i kolejne akty prawne regulujące to prawo.
EN
In this work the perpetual users and the lands owners structure was shown. The establishment of the perpetual usufruct institution and next deeds, which regulate this law, was elaborated.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.