Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Przedmiotem pracy są badania symulacyjne i analiza wybranych parametrów siłowni pracującej w obiegu gazowo-parowym. Celem pracy jest opracowanie metodyki oceny mocy i sprawności siłowni z turbinami pracującymi w obiegu gazowo-parowym z wykorzystaniem autorskiego modelu analitycznego rozważanej instalacji. Uzyskane na podstawie przyjętego modelu szacunkowe wartości mocy i sprawności siłowni porównano z wynikami uzyskanymi podczas testów odbiorczych przykładowej instalacji, przeprowadzonych przez jedno z wiodących konsorcjów, działających w obszarze systemów wytwarzania energii (SIEMENS AG. Power Generation Group).
EN
This paper deals with analysis and simulation research of selected parameters of combined cycle plant. Presented work is focused on elaboration of the evaluation methodology of power and efficiency of combined cycle plant based on the author’s analytical model of considered installation. The estimated values of power and efficiency obtained on the basis of the elaborated model have been compared with the results obtained during the final tests of the exemplary installations carried out by the one of the leading producers of the systems in the power generation field.
2
PL
Odnawialne źródła energii (OZE) stanowią coraz istotniejszy element zaspokajania potrzeb energetycznych przemysłu i indywidualnych użytkowników na całym świecie. Ich rozwój przekłada się na zmniejszenie emisji CO2 i potencjalne ograniczenie efektu cieplarnianego, jak również inicjuje postęp technologiczny w odnośnych dziedzinach. W artykule przedstawiono konfiguracje przydomowej mikro-instalacji, wytwarzającej energię elektryczną, użytkowanej w północnej części kraju. Omówiono kierunki i przesłanki jej modernizacji, pokazano wyniki pomiarów ilości produkowanej energii oraz dokonano analizy efektywności jej wytwarzania w kontekście energetycznym, ekonomicznym, jak i otoczenia prawnego zagadnień OZE.
EN
Renewable energy sources (RES) are becoming increasingly important in the world to meet the energy needs of industry and individual users. Their development also affects the reduction of CO2 emissions and potential reduction of greenhouse effect as well as initiates technological progress in relevant areas. This article presents the configuration of household electrical micro-installation that is used in the northern part of Poland. The directions and reasons for its modernization were discussed. The results of the measurements of the amount of energy produced and the analysis of the efficiency of its production, in the energy, economic and legal context were considered. Technical conditions and legal regulations for RES systems in Poland are still not favorable. Private investors build RES systems at their own risk. Currently, the return period on investment in this area is far from the information contained in the advertising of RES equipment. Increasing the rates for resale electrical energy and subsidizing the construction of the RES plants will certainly help to expand the pool of potential investors. In response to a question in the title of the article: it can be profitable.
EN
An improved harmonic detection method based on average arithmetic is proposed. According to the research results, the designed solution uses an LPF (low-pass-filter) and a mean value module connected in series instead of the conventional mean value module, and simultaneously, a three-phase voltage phase-locked module instead of commonly used PLL (phase lock loop) module is applied in order to reduce the influence caused by three-phase distorted voltage and rapid variation of load. The experimental results show that the application of this solution leads to increase in the accuracy of harmonics detection for distorted three-phase voltage and rapid variation of load.
PL
W artykule podzielonym na dwie części przedstawiono wybrane aspekty optymalizacji lokalizacji głównego punktu zasilana GPZ (odbioru energii) na terenie farmy wiatrowej. W pierwszej części przedstawiono analizę wybranych aspektów przygotowania i realizacji przykładowej farmy wiatrowej, w drugiej przeprowadzono analizę lokalizacji abonenckiej stacji GPZ dla rozważanej farmy wiatrowej. Na kanwie trendów rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce w niniejszej pracy zwrócono uwagę na aspekty prawne budowy elektrowni wiatrowej. Następnie omówiono proces przygotowania inwestycji budowy farmy wiatrowej w Polsce oraz przedstawiono studium przykładowej realizacji farmy wiatrowej z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych inwestycji i ogólnych kryteriów wyboru lokalizacji głównego punktu odbioru energii.
EN
In the article divided into two parts are discussed some aspects of optimization of the location of the main power substation (MPS) within the wind farm area. The first part presents the selected aspects analysis of preparation and implementation of the exemplary wind farm. In the second part, the analysis of the localization the customer power substation (MPS) for the considered wind farm is done. In this paper, based on the trends in the development of wind energy in Poland, drew attention to the legal aspects of the construction of a wind power plant. Next the process of preparation of an investment in a new wind farm in Poland is discussed, and study of an exemplary implementation of a wind farm, taking into account the technical conditions of investment and general criteria for the choice of a location the MPS is presented.
PL
W artykule podzielonym na dwie części przedstawiono wybrane aspekty optymalizacji lokalizacji głównego punktu zasilana GPZ (odbioru energii) na terenie farmy wiatrowej. W pierwszej części przedstawiono analizę wybranych aspektów przygotowania i realizacji przykładowej farmy wiatrowej, w drugiej przeprowadzono analizę lokalizacji abonenckiej stacji GPZ dla rozważanej farmy wiatrowej. W niniejszej pracy krótko omówiono system elektroenergetyczny na terenie przykładowej farmy wiatrowej oraz przedstawiono założenia, procedurę, modele efektywności ekonomicznej i wyniki wielokryterialnej analizy wyboru położenia abonenckiej stacji GPZ na terenie rozważanej farmy.
EN
In the article divided into two parts some aspects of optimization the location of the main power substation (MPS) within the wind farm area are discussed. The first part presents the selected aspects analysis of preparation and implementation of the exemplary wind farm. In the second part, the analysis of the localization the customer power substation (MPS) for the considered wind farm is done. This paper, briefly discusses the power system of an exemplary wind farm, and presents assumptions, procedure, models of economic efficiency and the results of multicriteria analysis of choosing the location of the customer power substation (MPS) on the considered wind farm area.
6
Content available MET Standards for Electro-Technical Officers
EN
The paper deals with one of the most important changes in the STCW 1978 as amended in 2010 Convention, from the point of view of the watchkeeping officers responsible for control, maintenance, diagnostic and repair of electrical and electronic installations on board of ships. Some reasons, why the MET Standards for Electro-Technical had to be developed and implemented are shortly analyzed and described. A legislative way towards and a short description of the minimum standards competence for ETO are presented. Next, new tools supporting ETO’s standards implementation are appointed. Finally, the future works as well as the concluding remarks concerning discussed issue are formulated and commented on.
PL
W artykule przedstawiono przesłanki powstania inteligentnych systemów elektroenergetycznych, w tym inteligentnych mikrosieci. Krótko omówiono cele, metody i narzędzia badań prowadzonych w rzeczywistych obiektach energetyki morskiej oraz pokazano przykładowe wyniki badań eksperymentalnych.
EN
The paper deals with the circumstances of the origin of intelligent Power systems, including intelligent microgrids. The aims, methods and tools of research carried out on the real objects of marine power engineering are shortly discussed. Some results of experimental research are shown and commented on.
PL
W artykule wskazano na destruktywny wpływ zaniżonej jakości napięcia na pracę silników indukcyjnych. Krótko omówiono koncepcję temperaturowego współczynnika jakości energii elektrycznej jako narzędzia do oceny obciążeń cieplnych rozważanych silników. Przedstawiono przykładowe wyniki badań starzenia cieplnego izolacji uzwojeń silnika zasilanego napięciem o zaniżonej jakości.
EN
In this paper a destructive impact of lowered quality of supply voltage on the operation of cage induction motors is appointed. A concept of the temperature power quality coefficient as a tool for evaluation of the thermal load of the motors under consideration is shortly discussed. Some examples of the research on thermal ageing of isolation of motor windings caused by low quality of supply voltage are presented.
EN
In the paper, divided into two parts, a problem of advancements in maritime education and research facing the 21st century challenges, based on the case study of the Gdynia Maritime University (GMU) experience is discussed. Part I is devoted to the advances in the maritime education and research towards the challenges in a global meaning. The maritime education challenges are focused on contribution of the University’s representatives in full implementation of the STCW 1978 as amended in 2010 convention, and on the flexible adoption of the academic specializations and programmes to the European and National Qualifications Frameworks, as well as to the needs of a global and local labour market. The research advancements in the maritime universities are basically oriented to marine transport problems, and their main focus is concentrated on the implementation of new technologies, effective and reliable technical and organizational solutions, friendly for users and environment. Part II is dedicated to the Gdynia Maritime University experiencing the 21st century challenges. In this part, firstly the education and research potential of the Gdynia Maritime University, as the one of the world-leading maritime universities, is shortly presented. And next, the GMU’s contribution and good practices concerning the participation in modification of the processes of the IMO STCW 78/2010 convention, adoption of programmes into the international and national qualification frameworks’ standards and procedures, as well as the development of research addressed to a new technological and organizational solution are described and analyzed.
EN
In the paper, divided into two parts, a problem of advancements in maritime education and research facing the 21st century challenges, based on the case study of the Gdynia Maritime University (GMU) experience is discussed. Part I is devoted to the main directions of advances in the maritime education and research towards the challenges in a global meaning. In this context, the education and research potential of the Gdynia Maritime University, as one of the world-leading maritime universities, is shortly presented. Part II is dedicated to the Gdynia Maritime University experiencing the 21st century challenges. The GMU’s contribution and good practices concerning the participation in modification of the processes of the IMO STCW 78/2010 convention, adoption of programmes into the international and national qualification frameworks’ standards and procedures, as well as the development of research addressed to a new technological and organizational solution are described and analyzed.
PL
W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań eksperymentalnych rozbudowanego, uniwersalnego estymatora/analizatora jakości energii elektrycznej w wersji 2.0. Artykuł dotyczy zagadnień związanych z oceną i poprawą jakości energii elektrycznej, zwłaszcza w izolowanych systemach okrętowych. W artykule krótko przedstawiono strukturę uniwersalnego estymatora/analizatora jakości energii elektrycznej w wersji 2.0, z podkreśleniem zmian konstrukcyjnych i funkcjonalnych w stosunku do wcześniej istniejącego rozwiązania, tj. estymatora/analizatora energii elektrycznej w wersji 1.0. Najważniejszą częścią przedstawionego artykułu jest syntetyczne omówienie trybów i wyników weryfikacji eksperymentalnej wykonanego urządzenia, podzielone na dwie części, dotyczące odpowiednio: badań laboratoryjnych wykonanych w Akademii Morskiej w Gdyni oraz prób środowiskowych wykonanych przez instytucję posiadającą właściwe uprawnienia akredytacyjne, tj. Centrum Techniki Morskiej.
EN
In the paper some experimental research results of developed version 2.0 of the universal estimator/analyzer of electric power quality are presented. A subject matter of the paper concerns the issues connected with assessment and improvement of electrical power quality, in particular for applications in isolated ship power systems. In the article a structure of universal estimator/analyzer of electrical power quality in the version 2.0, taking into account the constructional and functional changes in relation to previously existing solution, i.e. the estimator/analyzer of electrical power quality in version 1.0 is shortly described. The most important part of the presented paper is synthetic discussion of the ways and results of the experimental verification of the elaborated device. This discussion is divided into two parts, concerning respectively laboratory tests carried out in the Gdynia Maritime University and environmental tests on marine equipment carried out by the appropriate accreditating institution it means Research & Development Marine Technology Centre - R&DMTC, Laboratory of Electromagnetic Compatibility.
12
Content available remote Koncepcja nowej metody oceny jakości energii elektrycznej
PL
Artykuł dotyczy nowej koncepcji oceny jakości napięcia w okrętowych systemach elektroenergetycznych. Opracowanie nowej metody oparte będzie na ocenie obciążeń cieplnych silników indukcyjnych, w warunkach jednoczesnego występowania różnych zaburzeń jakości napięcia: odchylenia napięcia i częstotliwości, asymetrii napięcia, harmonicznych, subharmonicznych i interharmonicznych napięcia. Zostaną uwzględnione zarówno zmienność w czasie zaburzeń jakości napięcia, jak również cieplne procesy przejściowe w maszynach indukcyjnych. Metoda zostanie zweryfikowana na podstawie szacunkowej średniej szybkości starzenia cieplnego układów izolacyjnych silników indukcyjnych w warunkach zasilania napięciem o zaniżonej jakości. Przewidziano zastosowanie prezentowanej metody w analizatorach jakości napięcia oraz w normach dotyczących jakości napięcia i przepisach okrętowych towarzystw klasyfikacyjnych.
EN
The paper presents a concept of a new method of power quality assessment dedicated for ship power systems. The method is based on estimation of thermal loads of an induction machine under simultaneous presence of various power quality disturbances: voltage deviation, frequency deviation, voltage unbalance, voltage harmonics, subharmonics and interharmonics. The variation in time of power quality disturbances and machines thermal transients will be taken into account. The method will be verified on the grounds of assessed average rate of thermal ageing of insulation systems of induction motors supplied with voltage of lowered quality. The new method might be implemented in power quality analyzers as well as in power quality standards and regulation of ship classification societies.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe różnice w eksploatacji prądnic synchronicznych w lądowych i morskich systemach elektroenergetycznych. Podano podstawowe informacje wyznaczanie reaktancji generatorów synchronicznych oraz dodatkowo porównania wartości reaktancji podłużnych wybranych prądnic w wykonaniu lądowym i morskim. Sformułowane wnioski końcowe odniesiono do aktualnych danych literaturowych w rozważanej kwestii.
EN
In this paper the fundamental differences in the operation process of synchronous generators in the land and marine electrical power systems are presented. A basic information concerning the ways of defining of synchronous generator reactances are described and comparison of longitudinal reactance values of selected generators used under land and marine conditions are carried out. Formulated final conclusions are referred to the current literature data in the discussed matter.
EN
The paper presents the new requirements for the certification of watchkeeping engineers, chief engineer officers and second engineer officers, in the part related to the function “Electrical, electronic and control engineering”, provided in the Manila amendments to the part A of the STCW Code and the conse-quences for maritime education and training resulting from them.
15
EN
The article is the synthetic description of the methods applied by authors to assign the quantities characterizing the proprieties of an inductive dynamic drive. The used measuring methods were divided as direct and indirect method, respectively. The experimental registration of the coil current and the disc displacement was classified as a direct method. The simulating determination of speed, the acceleration and the state of stress in the disc with the use of the coil current were classified as an indirect method.
PL
Artykuł stanowi syntetyczny opis metod stosowanych przez autorów do wyznaczenia najważniejszych wielkości pozwalających na scharakteryzowanie właściwości napędu indukcyjno-dynamicznego. Wykorzystywane metody zostały podzielone na bezpośrednie (wyznaczenie prądu cewki i przemieszczenia) oraz pośrednie (wyznaczenie prędkości, przyspieszenia i stanu naprężeń).
PL
W pierwszej części artykułu zatytułowanej „Parametry i narzędzia prawne oceny” krótko omówiono sieci okrętowe jako „case study” systemów wydzielonych, przedstawiono filozofię oceny jakości energii elektrycznej w takich systemach na tle aktualnego stanu prawnego w rozważanej tematyce. W części drugiej omówiono problematykę metod i odnośnego instrumentarium pomiarowego. W szczególności, przedstawiono propozycję nowego przyrządu pomiarowego, estymatora-analizatora jakości energii elektrycznej.
EN
In the paper, divided into two parts, a problem of electric power quality assessment in the isolated systems based on the case of ship networks is discussed. Part I is devoted for defining the subject under consideration and presentation of the parameters and legal instruments of the assessment. Part II is addressed to problems of the measurement methods and related instrumentation. Particularly a proposal of a new estimatoranalyzer of electric power quality, dedicated to application in shipbuilding was presented.
PL
W artykule, podzielonym na dwie części, omówiono zagadnienie oceny jakości energii elektrycznej w systemach wydzielonych na przykładzie sieci okrętowych. Część pierwsza poświęcona jest zdefiniowaniu tematyki objętej rozważaniami oraz przedstawieniem parametrów i narzędzi prawnych oceny. Część druga dedykowana jest problematyce metod oceny i odnośnego instrumentarium pomiarowego.
EN
In the paper, divided into two parts, a problem of electric power quality assessment in the isolated systems based on the case of ship networks is discussed. Part I is devoted for defining the subject under consideration and presentation of the parameters and legal instruments of the assessment. The second part (Part II) is dedicated to the problems of the methods and related measurement instrumentation.
EN
An application of very dynamic sensors is a key point for registration of ultra-rapid displacements. The most common ones are optimeters. The paper describes a method for determining the static characteristic of the optimeter based on a photodiode system. The output characteristic was supsmoothed with use of the mean square approximation. Only precise filtering would allow further processing of the obtained function of displacement, especially in twice differentiation case. Hence, the authors' proposal is focused on the procedure of approximation in the Mathcad environment. A core of this procedure is based on the Gram orthogonal functions for a set of measurement data. The measurement data set was created by adding a set of stochastic interferences to a known theoretical function. Calculation results are the basis for selection of a measurement data number. The number of data is very important when measurement results of the characteristic are obtained point by point.
PL
W artykule przedstawiono metodę wyznaczania charakterystyki wyjściowej optycznego czujnika ultraszybkich przemieszczeń prostoliniowych. Zasada działania czujnika polega na rejestracji sygnału generowanego przez układ składający się z szeregu połączonych fotodiod odsłanianych przysłoną połączoną z dyskiem napędu elektrodynamicznego [3]. W celu konwersji sygnału u(t) na funkcję przemieszczenia x(t) konieczne jest precyzyjne wyznaczenie charakterystyki wyjściowej czujnika. Ponieważ praca fotoelementu w układzie fotodiody generuje między innymi szum śrutowy, konieczna jest filtracja uzyskanego zbioru danych. Również sygnał czujnika rejestrowany w dynamicznej pracy napędu wymaga dokładnej filtracji, jeżeli chcemy dokonać dalszej obróbki sygnału, zwłaszcza przez różniczkowanie. W artykule przedstawiono zarys stworzonej w środowisku Mathcad procedury aproksymacji w oparciu o ortogonalne funkcje Grama. Procedura ta posłużyła do badań symulacyjnych, określających wpływ liczby punktów pomiarowych na błąd średniokwadratowy i jednocześnie błędy wyznaczone względem znanej funkcji teoretycznej. Stąd, symulowany zbiór danych stanowił sumę wartości znanej funkcji analitycznej i generowanych zakłóceń. Celem tych symulacji była próba odpowiedzi na pytanie, ile punktów pomiarowych, zwłaszcza przy wyznaczaniu charakterystyki wyjściowej (napięcie w funkcji położenia) z użyciem śruby mikrometrycznej wystarczy do uzyskania satysfakcjonującej funkcji aproksymującej.
PL
W artykule podzielonym na dwie części przedstawiono nowy uniwersalny analizator-estymator jakości energii elektrycznej, opracowywany w ramach grantu rozwojowego R0102703 w Katedrze Elektroenergetyki Okrętowej Akademii Morskiej w Gdyni. W pierwszej części omówiono genezę i koncepcję nowego urządzenia, w drugiej części pokazano jego projekt i realizację techniczną. W niniejszej pracy krótko nawiązano do dwóch tendencji związanych z konstrukcją analizatorów jakości energii elektrycznej: pierwszej, opartej na wykorzystaniu komputera PC z kartą pomiarową, oraz drugiej, obecnie dominującej, dotyczącej urządzeń dedykowanych opartych na technologii procesorów sygnałowych, w tym układów programowalnych FPGA. Następnie dokonano krótkiego przeglądu dotychczasowych rozwiązań przyrządów do oceny jakości energii elektrycznych, opracowanych w KEO AM w Gdyni, wskazując na specyfikę aplikacji i wymagań obowiązujących w systemach okrętowych. W tym kontekście przedstawiono metody pomiaru parametrów jakości energii elektrycznej w rozważanych systemach, podkreślając różnice między metodami opisanymi w odnośnych normach IEC dla sieci lądowych a rzeczywistymi, odmiennymi warunkami istniejącymi w sieciach okrętowych. Konsekwencją pokazanych różnic jest podjęta próba opracowania nowego, uniwersalnego analizatora jakości energii elektrycznej, o opisanych cechach konstrukcyjnych i właściwościach metrologicznych.
EN
In the paper, divided into two parts, the new universal analyser-estimator of electric power quality carried out within the research grant R012703 in the Ship Electrical Power Engineering Department, is presented. In the first part a genesis and concept of this new device is discussed, while in the second one its designing conditions concerning the operational and hardware functions as well as the constructional aspects are shown. In this paper two tendencies connected with design and construction of electric power quality analysers are shortly presented. The first of them is based on the use of PC unit with measurement card, the second option, presently dominant, refers to the dedicated devices based on the DSP technology, included programmable structures of FPGA. Next, a short overview of existing solutions of devices addressed to power quality assessment, carried out in the previously mentioned department of Gdynia Maritime University, taking into account specific applications and requirements for the ship systems under considerations. In this context, the measurement methods of electrical power quality parameters in the analysed networks were presented. At the same time, some differences between methods described in the related IEC norms for industrial, land networks and real conditions existing in ship networks are appointed and commented on. In consequence basing on these differences a trial of worked out the new, universal power quality analyzer, with described constructional features and metrological properties was undertaken.
PL
W artykule, podzielonym na dwie części, przedstawiono nowy uniwersalny analizator-estymator jakości energii elektrycznej, opracowywany w ramach grantu rozwojowego R0102703 w Katedrze Elektroenergetyki Okrętowej Akademii Morskiej w Gdyni. W pierwszej części omówiono genezę i koncepcję nowego urządzenia, w drugiej natomiast pokazano jego założenia projektowe w warstwie funkcjonalnej i sprzętowej oraz realizację techniczną, opartą na zaawansowanej technologii DSP TigerSHARC, z wykorzystaniem dedykowanych modułów FPGA.
EN
In the paper, divided into two parts, the new universal analyser-estimator of electric power quality carried out within the research grant R012703 in the Ship Electrical Power Engineering Department, Gdynia Maritime University is presented. In the first part a genesis and concept of this new device is discussed, while in the second one its designing conditions concerning the operational and hardware functions as well as constructional aspects are shown. A technical realization of the device under consideration is based on the advanced DSP TigerSHARC technology with a use of the dedicated FPGA modules.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.