Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Impregnaty parafinowe do papierowych i tekturowych opakowań do żywności
PL
Przedstawiono metodę oceny jakości impregnatów wykorzystywanych do powierzchniowego powlekania opakowań stanowiących odpowiednio skomponowane emulsje wodno-parafinowe na etapie ich opracowywania. Skład kompozycji, a także sposób przygotowania emulsji, efektem którego jest stopień zdyspergowania fazy rozproszonej, pozwala na kształtowanie właściwości takich preparatów, które decydują o zdolności do wytwarzania na podłożu tekturowym jednorodnej cienkiej warstwy impregnatu.
EN
Four paraffin emulsions were prepd. and tested for apparent viscosity, water resistance, stability and rheol. properties after homogenization. Content of emulsifier was 2.5%. The flow limit of the emulsions was modelled by using a neural network. A good agreement of calcd. and exptl. detd. values was achieved.
2
Content available remote Metody rozpraszania światła w ocenie jakości środków smarowych
PL
Metody analityczne wykorzystujące zjawisko rozpraszania światła (ang. light scattering, LS) są narzędziem do charakterystyki mikrostruktury układów koloidalnych i oceny ich stabilności w czasie, użytecznymi w ocenie jakości środków smarowych i eksploatacyjnych. Dynamiczne rozpraszanie światła (ang. dynamic light scattering, DLS) w sposób nieinwazyjny umożliwia pomiar wielkości cząstek w dyspersji. Parametry interakcji dynamicznego i statycznego rozpraszania światła (SLS) są pomocne przy szybkim określaniu i porównywaniu stabilności rozcieńczonych koloidów. Obserwacja zmian natężenia światła rozproszonego przez cząstki na różnych wysokościach próbki informuje o charakterze występującej utraty stabilności i umożliwia wcześniejsze wykrycie zmian niż metody klasyczne. W artykule przedstawiono metodyki wykorzystywane w ICSO wraz z przykładami ich zastosowania w praktyce do oceny jakości przemysłowych układów koloidalnych.
EN
Light scattering (LS) analytical methods are used to characterize the microstructure of colloidal systems and to evaluate their stability over time, useful in assessing the quality of lubricants and operating fluids. DLS (dynamic light scattering) is a non-invasive method for the determination of the size of the particles in dispersion. Interaction parameters for dynamic and static light scattering (SLS) are helpful in the rapid determination and comparison of the stability of diluted colloids. Observation of changes in light intensity scattered by particles at different heights of the sample indicates the nature of the resulting loss of stability and allows earlier detection of changes than classical methods. The paper presents methodologies for three LS methods applied in ICSO and the correlation of their results for practical application. The evaluation of the quality of various industrial lubricants is presented for formulations analyzed and developed in ICSO.
PL
W artykule zaprezentowano kilka podstawowych problemów analizowanych w kierunku budowy systemu typu ITS. Systemy te budowane są w celu umożliwienia optymalizacji podróży w sieci transportowej. Badano podstawowe związki pomiędzy parametrami ruchu: średnią prędkością i natężeniem w dobie.
EN
In this article has been presented some basic problems in direction to build ITS systems in the future. Intelligent transportation systems ITS provide the technology to enable people to make smart travel choices in road network. The basic problems will have to be considered: analysis of relationship between traffic volume and average speed on DTS highway, impact between signalized intersection and unsignalized etc.
6
Content available The follow-up time issue on small roundabouts
EN
The follow-up time was investigated. The aim of this analysis was to create a formula that allows the follow-up time calculated using the most important external parameters. The studies were based on empirical data collected at small roundabouts localized on Upper Silesia. The follow-up time is the average time gap between two cars of the minor stream being queued and entered the same major stream gap one behind the other. Follow-up times were measured directly by observing traffic flow. Resulting follow-up times were analyzed to determine their dependence on parameters such as intersection layout, roundabouts diameter and left visibility. These parameters were tested using the conventional calculation method (regression analysis). The dependence of follow-up time was then integrated into the own capacity estimation method for small roundabouts localized on urban areas. One of the biggest advantages this dependence is that capacity and traffic flow on small roundabouts can be determined reliably and appropriately for actual situations. The new follow-up time values for all range of external diameters of small roundabout 26 (22) - 40 m have been presented in this article.
PL
Wartości minimalnych odstępów czasu analizowane są głównie podczas obliczeń przepustowości skrzyżowań regulowanych znakami drogowymi, czyli skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej oraz rond. W przypadku rond, decydujący wpływ na przepustowość podporządkowanego wlotu jednopasowego lub dwupasowego mają wielkości natężeń nadrzędnych w obszarze kolizyjnym na jezdni ronda przy danym wlocie (Snwi), graniczny odstęp czasowy (ćg) i odstęp czasu pomiędzy pojazdami wjeżdżającymi z kolejki na wlocie podporządkowanym (tf). Przy dużych wartościach natężeń ruchu na wlotach odstępy tf w głównej mierze decydują o przepustowości wlotów podporządkowanych. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów odstępów czasu pomiędzy pojazdami wjeżdżającymi z kolejki na wlocie wraz z ich analizą statystyczną. Pomiary wykonano na małych rondach zlokalizowanych na terenach zabudowanych zlokalizowanych na Górnym Śląsku. Wykorzystując analizę regresji i korelacji wielorakiej uzyskano zależność funkcyjną do wyznaczania minimalnych wartości odstępów czasu, która może posłużyć w obliczeniach przepustowości wlotów na skrzyżowaniach regulowanych znakami drogowymi. Typowe wartości minimalnych odstępów czasu pomiędzy pojazdami wjeżdżającymi z kolejki na wlocie obliczone za pomocą oszacowanej funkcji przedstawiono w artykule. Wartości tf podano dla pełnego zakresu możliwych średnic zewnętrznych małych rond, czyli dla 26 (22) - 40 (45) m.
EN
Complex research of punctuality requires analysis of many coefficients. In the article the analysis and the example of application one of the basic methods of punctuality measurement - the static one - has been presented.
PL
Kompleksowe badanie punktualności wymaga analizy wielu wskaźników ją oceniających. W pracy przedstawiono taką analizę oraz przykład zastosowania jednej z podstawowych metod badania punktualności - metody badań statycznych.
PL
W aglomeracjach miejskich, takich jak GOP, problemy związane z transportem są najważniejsze i wymagają zastosowania natychmiastowych rozwiązań w ramach określonych przez państwo priorytetów. Prezentowany artykuł omawia wybrane problemy adaptacyjne związane z budową Zintegrowanego Systemu Sterowania (Zarządzania) Ruchem w Konurbacji Górnośląskiej. Zakres prezentowanych problemów oraz idea powstania takiego systemu są odpowiedzią na próby utworzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. W artykule przedstawiono analizę punktualności transportu publicznego, rozkłady czasu przejazdu odcinka swobodnego przez tramwaj, problemy związane z koordynacją zamknięć drogowych oraz wykorzystaniem zdjęć satelitarnych w IR. Jest to nowa idea, która nieznacznie zmienia dotychczasowe założenia i zakres przestrzenny analizowanych rozwiązań. Omówione w tym artykule zagadnienia są opracowywane od kilku lat przez zespół pracowników Katedry Inżynierii Ruchu Politechniki Śląskiej.
EN
In urban centers such as GOP, transportation problems are most visible and most urgent and intractable. National transportation priorities must be set and quickly implemented in this place. In the GOP area after creation GZM ship - state transportation programs do indeed provide for balanced transportation systems. The basic problems will have to be considered. The analysis of public transport punctuality and reliability in the last time on proper area was done to improve public transport punctuality and journey times. The distribution of tram freeway passing time also considered. We consider that a distribution of tram freeway passing time is lognormal. In this volume the readers will find the fact about some aspects of road closure. Finally the author explain some problems with satellite traffic monitoring systems. Most transportation professionals say that we cannot build our way out of urban congestion problems. Intelligent transportation systems ITS provide the technology to enable people to make smart travel choices.
PL
W artykule poruszono kwestie badania i optymalizacji ruchu drogowego w warunkach jego kongestii na wybranych odcinkach i obszarach w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym (min. w miastach Bytom, Siemianowice Śl., Katowice, Radzionków, Tarnowskie Góry). W ramach pracy określono wpływ ruchu kołowego na płynność ruchu pojazdów tramwajowych w warunkach współużytkowania powierzchni jezdni z innymi pojazdami. Zbadano charakterystykę kształtowania się kolejek na wlotach skrzyżowań z sygnalizacją świetlną w oparciu o model Webstera. Na podstawie badań i analiz ruchu kołowego na wybranych rondach wdrożono model obliczania przepustowości rond kompaktowych. W ramach problemów optymalizacyjnych zajęto się w przedmiotowej pracy dwoma problemami. Pierwszym z nich jest koordynacja zamknięć drogowych, z kolei drugim określenie sposobu monitorowania ruchu drogowego w celu ustalenia możliwości sterowania ruchem w czasie rzeczywistym. Wszystkie wymienione wyżej zagadnienia są częścią szerszego programu badawczego mającego na celu przygotowanie struktur danych i algorytmów obliczeniowych dla celów systemowego sterowania ruchem w gęstych sieciach transportowych. Z uwagi na skrótowy charakter niniejszego opracowania przedstawiono w nim jedynie zarys problemów rozpatrywanych w ramach pracy BK.
EN
The article presents the selected aspects researches and optimization of the traffic movements in jam conditions on GOP area including cities: Bytom, Siemianowice Śl., Tarnowskie Góry, Katowice etc.. The first area of the research had to answer - what troubles of tram traffic are related with road traffic at unseparated from roadway tram subrades? Research also had to answer about queue characteristic on intersection with signalization. In this work we also elaborate method how to obtain a capacity at some of the GOP compact roundabout. At the end of the works we define some aspects of road closure and traffic monitoring systems.
EN
Time delay on intersections is a very important transport problem. The article includes a proposition of time delay model. Variance of service times is considered by used average waiting time in queue for queuing system M+A IG+A 11 with compressed queuing processes usage as a part of proposed time delays model.
PL
Straty czasu na skrzyżowaniach stanowią istotny problem transportowy. W artykule przedstawiono propozycję modelu strat czasu. Uwzględnia on wariancję czasów obsługi, co zrealizowano przez zastosowanie - jako elementu modelu strat czasu - średniego czasu oczekiwania w kolejce dla systemu kolejkowego M+A / G+A /1, z wykorzystaniem zlepionych procesów kolejek.
EN
Whatever kind of passenger transport it is, one of the most important value, which characterizes supply of transport service is the number of courses for zone in some direction [5]. This article presents objective coefficient of availability of public transport in time, just like inhabitants observe it.
PL
Niezależnie od rodzaju organizowanej komunikacji jedną z najistotniejszych wartości, charakteryzujących podaż usług transportowych jest liczba kursów obsługujących dany rejon komunikacyjny w wybranej relacji [5]. Jednakże często miara ta bywa myląca - brak w niej odniesienia do rozłożenia kursów w czasie. W niniejszym artykule przedstawiony zostanie obiektywny wskaźnik, obrazujący dostępność do komunikacji w czasie faktycznie postrzeganą przez jej użytkowników.
12
Content available remote Poprawione ujęcie teorii płynności ruchu
PL
W artykule prezentowane są metody optymalizacji sieci transportowej, która bazuje na fakcie zależności przepustowości skrzyżowań od organizacji ruchu. proponowana metoda jest głęboką analizą warunkowych przepustowości, która daje dobrą ocenę wąskich gardeł, a w następnych krokach usunięcie ich. Wykazano, że taka metoda jest właściwą metodą optymalizacji. Tak więc, problem optymalizacji sieci transportowych jest w gruncie rzeczy problemem oceny warunkowych przepustowości, a więc jest tylko problemem teorii potoków ruchu.
EN
The article is presenting the new way of methods for transportation network optimization who are based on the fact that the dependency of intersection capacity from traffic assignment. Proposed method is deep analyze the conditional capacities, that gives the good estimation of the network bottlenecks, and in the next steps, and the bottlenecks remove in order the most serious bottlenecks. This is proved that such method of network optimization is proper only. So the network optimization is as a matter of fact, the conditional network capacity problem and this is the traffic theory problem only!
13
Content available remote Aktualna wersja teorii płynności ruchu
PL
W artykule prezentowane są metody optymalizacji sieci transportowej, która bazuje na fakcie zależności przepustowości skrzyżowań od organizacji ruchu. Proponowana metoda jest głęboką analizą warunkowych przepustowości, która daje dobrą ocenę wąskich gardeł, a w następnych krokach usunięcie ich. Wykazano, że taka metoda jest właściwą metodą optymalizacji. Tak więc, problem optymalizacji sieci transportowych jest, w gruncie rzeczy, problemem oceny warunkowych przepustowości, a więc jest tylko problemem teorii potoków ruchu
EN
The article is presenting the new way of methods for transportation network optimization who are based on the fact that the dependency of intersection capacity from traffic assignment. Proposed method is deep analyze the conditional capacities, that gives the good estimation of the network bottlenecks, and in the next steps, and the bottlenecks remove in order the most serious bottlenecks. This is proved that such method of network optimization is proper only. So the network optimization is as a matter of fact, the conditional network capacity problem and this is the traffic theory problem only.
14
Content available remote Aktualna wersja teorii płynności ruchu
PL
W artykule prezentowane są metody optymalizacji sieci transportowej, która bazuje na fakcie zależności przepustowości skrzyżowań od organizacji ruchu. Proponowana metoda jest głęboką analizą warunkowych przepustowości, która daje dobrą ocenę wąskich gardeł, a w następnych krokach usunięcie tych wąskich gardeł z najbardziej istotnych wąskich gardeł. Wykazano, że taka metoda jest właściwą metodą optymalizacji. Tak więc problem optymalizacji sieci transportowych jest w gruncie rzeczy problemem oceny warunkowych przepustowości, a więc jest tylko problemem teorii potoków ruchu.
EN
The article is presenting the new way of methods for transportation network optimization who are based on the fact that the dependency of intersection capacity from traffic assignment. Proposed method is deep analyze the conditional capacities, that gives the good estimation of the network bottlenecks, and in the next steps, and the bottlenecks remove in order the most serious bottlenecks. This is proved that such method of network optimization is proper only. So the network optimization is as a matter of fact, the conditional network capacity problem and this is the traffic theory problem only.
15
Content available remote Nowe metody optymalizacji sieci transportowej aspekty praktyczne
PL
W artykule prezentowane są metody optymalizacji sieci transportowej, która bazuje na fakcie zależności przepustowości skrzyżowań od organizacji ruchu. Proponowana metoda jest głęboką analizą warunkowych przepustowości, która daje dobrą ocenę wąskich gardeł, a w następnych krokach ich usunięcie. Wykazano, że taka metoda jest właściwą metodą optymalizacji. Tak więc problem optymalizacji sieci transportowych jest w gruncie rzeczy problemem oceny warunkowych przepustowości, a więc jest tylko problemem teorii potoków ruchu.
EN
The article is presenting the new way of methods for transportation network optimization who are based on the fact that the dependency of intersection capacity from traffic assignment. Proposed method is deep analyze the conditional capacities, that gives the good estimation of the network bottlenecks, and in the next steps, and the bottlenecks remove in order the most serious bottlenecks. This is proved that such method of network optimization is proper only. So the network optimization is as a matter of fact, the conditional network capacity problem and this is the traffic theory problem only!
PL
W artykule prezentowane są metody optymalizacji sieci transportowej, która bazuje na fakcie zależności przepustowości skrzyżowań od organizacji ruchu. Proponowana metoda jest głęboką analizą warunkowych przepustowości, która daje dobrą ocenę wąskich gardeł, a w następnych krokach usunięcie ich z najbardziej istotnych wąskich gardeł. Wykazano, że taka metoda jest właściwą metodą optymalizacji. Tak więc, problem optymalizacji sieci transportowych jest w gruncie rzeczy problemem oceny warunkowych przepustowości, a więc jest tylko problemem teorii potoków ruchu.
EN
The article is presenting the new way of methods for transportation network optimization who are based on the fact that the dependency of intersection capacity from traffic assignment. Proposed method is deep analyze the conditional capacities, that gives the good estimation of the network bottlenecks, and in the next steps, and the bottlenecks remove in order the most serious bottlenecks. This is proved that such method of network optimization is proper only. So the network optimization is as a matter of fact, the conditional network capacity problem and this is the traffic theory problem only!
17
EN
The article presents a new approach to methods for transportation network optimisation that are based on dependency between intersection capacity and traffic assignment. The proposed method is a deep analysis of the conditional capacities, witch gives a good estimation of the network bottlenecks; and in the next steps the bottlenecks are removed in order to deal with the most serious bottlenecks. It is proved that such method of network optimisation is proper only. So, the network optimisation is, as a matter of fact, the conditiona1 network capacity problem and this is the traffic theory problem onIy !
PL
W artykule zaprezentowano nową metodę optymalizacji sieci transportowych opartą na zależności przepustowości skrzyżowa6 od organizacji ruchu na skrzyżowaniu. Proponowana metoda, oparta na głębokiej analizie warunkowych przepustowości skrzyżowa6, polega na usuwaniu wąskich gardeł sieci transportowej. Wykazano, że tylko taka optymalizacja sieci transportowych jest możliwa.
18
Content available remote Delay functions and freedom functions
EN
The article is presenting a new approach to methods for transportation network optimisation that are based on dependency between intersection capacity and traffic assignment. The proposed method is a deep analysis of the conditional capacities, which gives a good estimation of the network bottlenecks; and in the next steps the bottlenecks are removed in order to de al with the most serious bottlenecks. It is proved that such method of network optimisation is proper only. So, the network optimisation is, as a matter of fact, the conditional network capacity problem and this is the traffic theory problem only!
PL
W artykule zaprezentowano nową metodę optymalizacji sieci transportowych opartą na zależności przepustowości skrzyżowań od organizacji ruchu na skrzyżowaniu. Proponowana metoda, bazująca na głębokiej analizie warunkowych przepustowości skrzyżowań, polega na usuwaniu wąskich gardeł sieci transportowej. Wykazano, że tylko taka optymalizacja sieci transportowych jest możliwa.
19
Content available remote Optymalizacja sieci transportowych w nowym ujęciu
PL
Artykuł przedstawia nowe ujęcie optymalizacji sieci transportowych, wykorzystujące fakt zależności przepustowości sieci transportowej od organizacji ruchu w skrzyżowaniach transportowych, proponując głębokie analizy przepustowości warunkowych, pozwalające na dobrą identyfikację wąskich gardeł sieci transportowej, a następnie usuwanie tych wąskich gardeł w kolejności najistotniejszych wąskich gardeł. Dowodzi się, że jest to jedyne właściwe ujęcie optymalizacji sieci transportowych. Tak więc optymalizacja sieci transportowych jest w gruncie rzeczy zagadnieniem oceny warunkowych przepustowości sieci transportowej, a więc głównie problemem teoriopotokowym!
EN
The article is presenting the new way of methods for transportation network optimization who are based on the fact that the dependency of intersection capacity from traffic assignment. Proposed method is deep analyze the conditional capacities, that gives the good estimation of the network bottlenecks, and in the next steps, and the bottlenecks remove in order the most serious bottlenecks. This is proved that such method of network optimization is proper only. So the network optimization is as a matter of fact, the conditional network capacity problem and this is the traffic theory problem only!
20
Content available remote Nowe ujęcie przepustowości drogi z porównaniem modeli
PL
W artykule przedstawiono polską wersję artykułu Wocha (2003) z Transportation Research przedstawiającego dwa modele potoku ruchu, bazujące na nowym narzędziu matematycznym - zlepionych procesach kolejek, które pozwalają zakładać w modelu kolejkowym przesunięty rozkład wykładniczy odstępu potoku ruchu, wyrażające najbardziej typowy rozkład prawdopodobieństwa odstępu występujący w płynnych potokach ruchu. Pozwala to na opracowanie nowego narzędzia oceny przepustowości dróg.
EN
The article is polish version of Woch's (2003) article in Transportation Research demonstrating two models for traffic flow, which based on the new mathematic tool the compressed queueing processes, which may assume in the queueing model the shifted exponential distribution of the headway, expressing the most typical probability distribution in the free flows. This give us on build the new method of road capacity estimation.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.