Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the paper, tin elimination from liquid iron alloy via low-pressure evaporation has been analysed. The experiments were performed using a single-chamber VIM 20-50 vacuum induction furnace at 1923 K and the operating pressure of 0.05 to 557 Pa.
PL
W prezentowanej pracy dokonano analizy procesu eliminacji cyny z ciekłego stopu żelaza na drodze odparowania w warunkach obniżonego ciśnienia. Eksperymenty realizowano w jednokomorowym indukcyjnym piecu próżniowym V1M 20-50 w temperaturze 1923 K i zakresie ciśnień roboczych od 0.05 do 557 Pa.
EN
The paper presents a thematic overview and selected results connected with the asymptotic behavior of sequences of arithmetic and geometric means of fixed sequences of positive real numbers. A lot of original results and the independent proofs of known results are presented. Some rarely cited classical results (including the Kalecki Theoremand the Hurwitz identity) are recalled and used.
PL
Wartykule przedstawiono przegląd tematyczny oraz wybrane wyniki dotyczące asymptotycznych zachowań ciągów średnich arytmetycznych i geometrycznych danych ciągów liczb dodatnich. Podano wiele orginalnych wyników oraz niezależnych dowodów znanych faktów. Przypomniano i zastosowano kilka, rzadko cytowanych wyników klasycznych (m.in. twierdzenie Kaleckiego, tożsamość Hurwitza).
EN
In this paper we discuss some problems concerning the existence of continuous linear functionals in the real L²([0, 1]) space.
PL
Niniejszy artykuł poświęcony jest omówieniu pewnych zagadnień dotyczących istnienia funkcjonałów liniowych ciągłych w rzeczywistej przestrzeni L²([0, 1]).
EN
In this paper the inverse heat conduction problem with boundary condition of the third kind is solved by applying the recently invented Harmony Search algorithm belonging to the group of optimization algorithms inspired by the natural behaviors or processes. In this case the applied algorithm imitates the process of searching for the harmony in jazz music composition.In this paper the inverse heat conduction problem with boundary condition of the third kind is solved by applying the recently invented Harmony Search algorithm belonging to the group of optimization algorithms inspired by the natural behaviors or processes. In this case the applied algorithm imitates the process of searching for the harmony in jazz music composition.
PL
Celem niniejszego artykułu jest rozwiązanie odwrotnego zagadnienia przewodnictwa ciepła z warunkiem brzegowym trzeciego rodza- ju przy użyciu niedawno zaproponowanego algorytmu „Harmony Search” (poszukiwania harmonii). Zastosowany algorytm należy do grupy algoryt- mów optymalizacyjnych inspirowanych zachowaniami bądź procesami za- chodzącymi w rzeczywistym świecie, w szczególności imituje proces poszu- kiwania harmonii dźwięków podczas improwizacji jazzowej.
PL
W artykule badana jest stabilność w sensie Kozina oraz ograniczoność rozwiązań równań ewolucyjnych z nieliniową perturbacją.
EN
In this paper stability in the Kozin sense and boundness of the solutions of some evolution equations with non-linearity is investigated. The conditions for boundness and Kozin stability of solutions were obtained.
PL
W artykule badane są, jakościowe własnosci pewnych rozwiązań abstrakcyjnych słabo nieliniowych równan różniczkowych z wyprzedzonym argumentem. Dowodzi się, stabilności rozwiązań w sensie Mowczana.
EN
This paper treats the differential equation with the accelerated argument. This is the weak solution of the equation stable in the Mowczan's sense
PL
W artykule badana jest stabilność układu mieszanego, złożonego z parabolicznego równania rzędu drugiego i układu równań różniczkowo-całkowych. Wykorzystując uogólnioną zasadę. maksimum, ustalono warunki dla stabilności rozwiązań w sensie Lapunova-Mowczana.
EN
Stability of some mixed integral-differential system with parabolic operator are investigated by generalization of maximum principle.
EN
Correctness of some inequalities concerning solution of the equation the abstract differential equations is proved with adequate conditions as is stability of the equation's solutions in the Kozin's sense.
PL
W artykule dowodzi się, przy odpowiednich warunkach, słuszność pewnych nierownosci dotyczacych rozwiązania różniczkowego równania abstrakcyjnego oraz stabilności rozwiązania tego równania w sensie Kozina.
PL
Artykuł poświęcony jest rozwiązaniom słabo nieliniowego równania różniczkowego z wyprzedzonym argumentem. Na podstawie teorii półgrup przy odpowiednich założeniach udowadnia się, istnienie i jednoznaczność rozwiązań oraz pewne zależności słabego rozwiązania danego równania.
EN
The paper of attention to the differential equation with the accelerated argument. Existence and that uniqueness of the above equation's solutions is proved basing on the semi-group theory with adequate assumptions.
PL
W artykule badana jest stabilność dyskretno-ciągłego ukladu ze sprzężeniem brzegowym, wykorzystuje się uogolniona, zasada maksimum. Otrzymane zostają, warunki stabilności w sensie Lapunova-Mowczana.
EN
A stability estimation is established for mixed discrete-continuous system with parabolic operator. One theorem is proved with the help of generalization maximum principle.
EN
In this paper positive solutions of some weak nonlinear parabolic equations were investigated. Two theorems were proved. One for positive solutions and another includes a prior estimation.
PL
W artykule omówiono zagadnienie istnienia pewnej granicy zespolonej w kontekscie istnienia odpowiednich granic rzeczywistych. Przy okazji zaprezentowano całkowicie elementarną, metodę dowodzenia implikacji: z istnienia granicy.
EN
In this paper a problem of existence of some complex limit, in the context of existence of the proper real limits, is discussed. On that occasion a completely elementary method of proving the following implication is presented.
PL
Podano warunki dla funkcji i parametrow, które gwarantują, zachodzenie tej nierówności.
EN
The conditions, which the functions and parameters are required to satisfy, so that the inequality holds, are given. Some applications for other inequalities are given in this paper.
PL
Praca dotyczy jakościowych własności rozwiązań pewnego abstrakcyjnego równania różniczkowego z pewną, nieliniowością i wymuszeniem funkcyjnym. Na podstawie teorii półgrup, wykorzystując uogólnioną, nierówność Gronwalla-Bellmana, wykazana jest przy odpowiednich założeniach ograniczoność normy rozwiązań oraz stabilność rozwiązań w sensie Kozina.
EN
The paper contains considerations concerning quality properties of some abstract differential equation. Boundness of the solution's norm and stability of the equation's solution's in the Kozin's sense is proved basing on the semi-group theory using the generalized Gronwall-Bellman inequality with adequate assumptions.
PL
Celem pracy jest otrzymanie zasady maksimum dla słabo nieliniowego równania parabolicznego, określonego w n+1 wymiarowym walcu. Rozważane są klasyczne rozwiązania rozpatrywanego rownania.
EN
The paper presents maximum principle for weak nonlinear parabolic equation defined in n + 1 dimensional cylinder. Only classical solutions were taken into consideration.
PL
W artykule poprawiono oszacowania w skończonych wersjach nierówności Carlemana, Knoppa i Amghibecha.
EN
In this note the estimations of the finite versions of the Carleman's, the Knopp's and the Amghibech's inequalities are improved.
EN
This paper constitute a continuation of previous paper of the authors. Also in here, many of the classical and relatively recently discovered identities for Fibonacci and Lucas numbers are proven. It seems, that the proposed approach to the problem of proving identities for those numbers is absolutely original.
PL
Praca jest kontynuacją, wcześniejszego artykulu au-torow. Dotyczy nowej, oryginalnej metody dowodzenia różnych tożsamości i zależności dla liczb Fibonacciego i Lucasa.
EN
In this paper a new method of investigating the identities for Fibonacci and Lucas numbers is presented. This method is based on some fundamental identities for powers of the number called the golden ratio and the conjugate number to it. Those identities give also possibility to connect in the interesting way Fibonacci and Lucas numbers with many important sequences of numbers, like Bernoulli numbers, binomial coefficients or Fibonacci numbers.
PL
W artykule przedstawiono nową, metodę dowodzenia tożsamosci dla liczb Fibonacciego i Lucasa. Bazuje ona na pewnych fundamentalnych tożsamościach dla potęg liczby zwanej złotą, proporcją oraz liczby do niej sprzężonej. Tożsamości te pozwalają także ciekawie powiązać liczby Fibonacciego i Lucasa z wieloma ważnymi ciągami liczbowymi, takimi jak: liczby Bernoullego, współczynniki dwumianowe czy liczby 5-Fibonacciego.
PL
W artykule badane są jakościowe własności pewnych rozwiązań abstrakcyjnych słabo nieliniowych równan różniczkowych z przyspieszonym argumentem. Dowodzi się stabilności słabych rozwiązań w sensie Lapunowa i Kozina.
EN
This paper treats the weak non-linear differential equation with the accelerated argument. This is the weak solution of the equation stable in the Lapunow's and Kozin's sense.
20
Content available remote The Analysis of Stability of Weak Solutions of Circular Plate
EN
Stability of parametric vibrations of a circular plate has been discussed for equations which describe the dynamics of a circular plate in weak formulation. A weak form of dynamic equations of mechanical structures has been derived applying the calculus of variation. Nearly definite asymptotic balance stability of a circular plate, without prior digitizing, has been analyzed in accordance with direct Lyapunov's method. The method of stability analysis has been worked out for the dynamic problems of a circular plate taking into account boundary conditions corresponding to the simple supported, the clamped and free edges. Sufficient stability conditions have been determined without involving the third and the fourth derivatives of solutions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.