Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Problem zużycia kół i szyn jest zagadnieniem znanym od momentu powstania pierwszego pojazdu szynowego. Z uwagi na koszty utrzymania oraz bezpieczeństwo ruchu, zagadnienie to nabiera szczególnego znaczenia w przypadku przewozów realizowanych na liniach charakteryzujących się znaczną liczbą łuków o małych promieniach. Nadmiernie zużyty profil koła i zużyty profil szyny to konieczność reprofilacji kół oraz wymiany szyn, co zwiększa ryzyko wykolejenia pojazdu. W tych przypadkach znajdują zastosowanie różne metody mające na celu przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom dynamicznym jakie występują na łukach linii kolejowych. Metody te to stosowane urządzeń do smarowania obrzeża koła lub główki szyny, lub też technologie mające na celu modyfikacje współczynnika tarcia w obszarze kontaktu koła z szyną, polegające na nanoszeniu na część powierzchni koła powłoki samosmarownej. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji analiz zużycia profilu koła pokrytego powłoką samosmarowną, z użyciem metody symulacji komputerowej.
EN
The problem of wear of wheels and rails has been known since the first rail vehicle was made. Especially in the case of lines where the number of arcs with small radii is significant, the wear problem of the wheels and rails is significant considering costs and safety. Excessive wheel profile and worn track profile increase risk of derailment of vehicles on curves, and leads to necessity of reprofiling or replacing wheelset or track components. Therefore, to minimize wear of wheel-rail interface, different methods are used to counteract the negative dynamic phenomena that occur on the curves of railways, especially in the case of freight. These methods include lubrication (special equipment used on vehicle or track), or, what is being investigated, new technologies designed to reduce friction in the wheel-rail contact area by applying self-lubricating coating on selected part of wheel profile. The aim of this paper is to present the concept of analysis of wheel profile covered with self-lubricating coating, using the computer simulation method.
PL
Zgodnie z zapisami Ustawy o transporcie kolejowym oraz Dyrektywy 2004/49/WE UE odpowiedzialność za bezpieczeństwo systemu kolejowego spada przede wszystkim na: zarządców infrastruktury, przewoźników kolejowych, producentów taboru, krajową władzę bezpieczeństwa będącą jednocześnie krajowym regulatorem transportu kolejowego ( w warunkach Polski jest to Prezes UTK), Ministerstwo Infrastruktury jako organ inicjujący i stanowiący prawo, między innymi, w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Również PKBWK (Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych) ma istotny wpływ na stan tego bezpieczeństwa. Każda z wymienionych wyżej instytucji ma swój wpływ na poziom bezpieczeństwa systemu kolejowego i nie sposób jest także analizować dane zdarzenie mając na uwadze udział w nim tylko jednego uczestnika kolejowego procesu transportowego. W referacie przedstawiona zostanie problematyka współzależności pomiędzy działaniami tych instytucji a poziomem bezpieczeństwa w realizacji procesu przewozowego w warunkach polskich.
EN
According to the provisions of the Railway Transport Act and Directive 2004/49/EC EU, the responsibility for the safety of the rail system falls primarily on: infrastructure managers, railway carriers, manufacturer of rolling stock, national security authority, which is also a national regulator rail transport, (under Polish conditions it is the President of UTK), The Ministry of Infrastructure as the initiating and legislative body, inter alia, in rail traffic safety. Also PKBWK - State Commission on Railway Accident Investigation, has a significant impact on the state of this safety. Each of the aforementioned institutions has an impact on the level of safety of the rail system and it is not possible to analyze the event in view of the participation of only one railway participant in the transport process. The paper presents the problem of interdependence between the activities of these institutions and the level of safety in the implementation of the transport process in Polish conditions.
4
Content available remote Modelling and Dynamic Analyses of a Low-Floor Tram Vehicle
EN
The independently rotating wheels (IRW) are not common solution of railway vehicles running gear. However, IRWis a natural approach enabling constructing low-floor tram vehicles by increasing free space above bogies. The aim of the paper is to study the dynamic behaviour of the new low-floor tram equipped with IRW wheelsets. In contrast to classic wheelset, the IRWs may not exhibit self-steering ability which is demanded to keep proper running behaviour. The five-piece tram model was tested according to the three simulation scenarios consisting of a curved track, a track with buckling and a track with one-side gauge narrowing. The results presented in the paper show that behavior of a bogie equipped with IRW is different from the kinematic and dynamic point of view, and could lead to premature wear of wheel and rail profiles.
EN
The aim of this contribution is to introduce the new concept for controlling a single wheelset with independently rotating wheels. The work concentrates on the drive control using a scalar control of three-phase induction motor. In the scalar control, the speed of particular wheels is controlled by the adjustable magnitude of voltage and frequency in such a way that constant ratio of the voltage to frequency is fulfilled. As results of the computer simulations, the dynamics of an exemplary railway wheelset is investigated.
PL
Praca poświęcona jest numerycznemu wyznaczeniu maksymalnego naprężenia na brzegu kontaktu w zagadnieniu kontaktu tocznego. Naprężenie to powoduje szybkie zużycie powierzchni znajdujących się w kontakcie. Chociaż zagadnienie kontaktowe najczęściej rozważane jest jako sprężyste uważa się, że przyczyny zużycia powierzchni kontaktowych powodowane są pojawiającymi się odkształceniami plastycznymi. Badania eksperymentalne oraz symulacje numeryczne wskazują, że pokrycie powierzchni w kontakcie warstwą materiału gradientowego może zredukować kontaktowe naprężenia mechaniczne i cieplne. W pracy zostanie rozważone zagadnienie kontaktu tocznego pomiędzy sprężysto plastycznym ciałem a sztywnym kołem przy założeniu, że jedna z powierzchni jest pokryta materiałem gradientowym, którego własności zmieniają się wraz z jego grubością. Zjawisko kontaktu obejmujące tarcie i przepływ ciepła generowanego przez tarcie jest opisane sprzężonym układem równań sprężysto-plastycznego oraz przewodnictwo cieplnego. Pół-gładka metoda Newtona jest wykorzystana jako metoda obliczeniowa. Rozkłady temperatury i naprężenia na brzegu kontaktu są wyznaczone i przedyskutowane.
EN
The determination of maximal contact stress generating the rolling contact fatigue is one of the main goals in modeling wheel-rail dynamics. This damaging process is linked to plasticity usually neglected in wheel-rail contact models. Numerous laboratory and numerical experiments indicate that the use of a coating graded material layer attached to the conventional steel body can reduce the magnitude of contact and/or thermal stresses. Therefore in this paper we solve numerically the wheel-rail contact problem assuming the existence of a small layer on the rail. The mechanical and thermal properties are changing with its depth. The contact problem includes friction, frictional heat generation as well as heat transfer across the contact surface and wear. This contact problem is governed by the coupled elastoplatic and heat conductive equations. Temperature and stress distributions on the contact boundary are provided and discussed.
PL
Wprowadzenie zestawów kołowych z osią łamaną (nazywaną też portalową) w niekonwencjonalnym wózku typu IRW (Independently Rotating Wheels) umożliwiło zmianę konstrukcji tramwaju na bardziej komfortową dla pasażera równocześnie powodując ciąg problemów związanych z dynamicznym zachowaniem się takiego rozwiązania. W pewnych sytuacjach wózek typu IRW wykazuje gorsze cechy kinematyczne i dynamiczne niż rozwiązanie klasyczne ze sztywną osią nakładającą więzy na prędkość toczenia się koła lewego i prawego w zestawie kołowym. Zastosowanie układu sterującego w wózkach napędnych umożliwia przekazanie momentu korygującego ruch, który ma na celu poprawę zachowanie się wózka podczas manewrów niekorzystnych dla dynamiki układu, np. jazdy po łuku. W artykule zostanie przedstawiony proces modelowania dynamiki wózka z niezależnie obracającymi się kołami wspomaganymi układem sterowania.
EN
Wheelsets with a cranked axle, which are introduced in the unconventional type of bogies with IRW (Independently Rotating Wheels), allowed to redesign the tram construction to more comfortable for the passenger. Simultaneously, such a solution is causing a series of problems related to the dynamic behavior of the vehicle. In certain situations the bogie with IRW exhibits worse kinematic and dynamic characteristics than the classical bogie solution with a rigid axle, which is imposing constraints on the angular speed of the left and right wheel in the wheelset. The application of the steering system in the traction bogies enables the transmission of the steering torque, which purpose is to improve the behavior of the bogie during maneuvers disadvantageous for the dynamics of the system, e.g. riding on a curve. The article discusses the issues concerning the unconventional bogies modelling and selection of their control strategies.
EN
Wheel-rail thermoelastic contact problem is analysed and numerically solved in the paper. The surface of the rail is assumed to consist from layers having distinct constant material parameters and a functionally graded material layer between. Thermal and mechanical properties of the graded layer are dependent on its depth rather than constant as it is considered in the literature. Numerous laboratory experiments indicate that graded materials layers or coatings covering the conventional steel body can reduce the magnitude of contact and/or thermal stresses as well as the noise and the rolling contact fatigue. The contact phenomenon includes friction as well as frictional heat generation and wear. Quasistatic numerical approach is used to solve numerically this contact problem. Numerical results are provided and discussed.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza wyników pomiarów przyspieszeń na wybranych elementach pojazdu szynowego, na którym został zainstalowany prototyp Systemu monitorowania stanu i diagnozowania po-jazdów szynowych oraz toru. Pośród tych elementów wyróżnia się: obudowy łożysk maźniczych, ramy wózków i nadwozia wagonów lub członów pojazdu szynowego. Analizy dokonano na przykładzie wybranego fragmentu krajowej sieci kolejowej – rozpatrzeniu poddano przejazdy pojazdu szynowego wzdłuż określonego odcinka linii kolejowej numer 3. Wyniki pomiarów zostały odpowiednio przekształcone tj. przeliczone do wartości określonych wskaźników diagnostycznych. Wartości wskaźników diagnostycznych, po porównaniu z wartościami dopuszczalnymi (określonymi dla każdego typu wskaźników przy uwzględnieniu lokalizacji miejsc pomiarowych), pozwalają na monitorowanie typowych dynamicznych zachowań pojazdu szynowego i stanu toru oraz temperatury maźnic zestawów kołowych pojazdu szynowego oraz na określenie stanu technicznego konstrukcji rozpatrywanego pojazdu szynowego. Celem analiz jest określenie użyteczności poszczególnych wskaźników diagnostycznych przy jednoczesnym wskazaniu dalszych kierunków badań nad systemem.
EN
The analysis of the acceleration measurement results on the selected elements of the rail vehicle, which the prototype of the monitoring system of the condition and diagnosis of the rail vehicles and track is installed on, is the subject of this article. Among these elements are distinguished: the housings of the axlebox bearings, the bogie frames and the wagon bodies or the segments of rail vehicle. The analysis was made on the example of the selected section of the national railway network – the runnings of rail vehicle along the particular section of the railway line No.3 were considered. The results of measurements were transformed i.e. converted to the values of the specific diagnostic indicators. After comparison with the permissible values, (defined for the each type of indicators taking into account the location of the measurement places) the values of diagnostic indicators allow to monitor the typical dynamic behaviours of the rail vehicle, the condition of the track, the temperature of the wheelset axleboxes of the rail vehicle and to determine the technical condition of the rail vehicle construction.The purpose of the analysis is to determine the usefulness of the indi vidual diagnostic indicators indicating simultaneously the further research directions of the system.
EN
The paper contains analyses of the recorded acceleration signals obtained from the prototype of the rail vehicle suspension condition and track condition monitoring system. Primary and secondary suspension condition is assessed upon acceleration signals registered in measuring points located on bogie frames and vehicle body. The prototype is installed on electric multiple unit (EMU). Data was registered during normal operation of the vehicle on selected sections of one of the main rail lines in Poland. The aim of the analyses is to examine relation between proposed statistical parameters and normative parameters included in rail standards (UIC 518, EN 14363). The analyses were performed generally in cases of exceeding normative parameters values. The problem of assessment of results as well as monitoring system prototype are parts of research project 'MONIT - MONITORING OF TECHNICAL STATE OF CONSTRUCTION AND EVALUATION OF ITS LIFESPAN'.
11
Content available remote Rolling contact problems with nonhomogeneous materials
EN
Numerous laboratory experiments indicate that graded materials layers or coatings covering the conventional steel body can reduce the magnitude of contact and/or thermal stresses as well as the noise and the rolling contact fatigue. The paper is concerned with the numerical solution of the wheel-rail elastic contact problem assuming that the surface of the rail consists from layers having distinct constant material parameters and a functionally graded material layer between them which mechanical properties are dependent on its depth. The contact phenomenon includes friction as well as wear. Quasistatic numerical approach is used to solve numerically this problem. Numerical results are provided and discussed.
12
Content available remote Koncepcja systemu monitorowania stanu technicznego lekkich pojazdów szynowych
PL
Niniejszy artykuł opisuje koncepcję systemu monitorowania i diagnostyki przeznaczonego dla lekkich pojazdów szynowych. Omówiono podstawowe wymagania i założenia dotyczące systemu, jak również przewidywane tryby pracy. Opisano podsystem pokładowy systemu wraz z niezbędnymi do jego funkcjonowania czujnikami pomiarowymi, dobranymi na etapie symulacji komputerowej.
EN
The paper describes the main concept of the technical state monitoring systems for light rail vehicles. Functional requirements, assumptions and procedures were described, as well as the main board subsystem with necessary transducers, which were optimized during the simulation process.
13
Content available remote Symulacyjna ocena zderzeń dla przypadku pojazdu trakcyjnego
PL
W artykule przedstawiono formalne wymagania w zakresie analizy zderzeń pojazdów szynowych oraz opis modelu symulacyjnego. Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych zderzeń lokomotywy przeprowadzonych wg normy PN-EN 15227. Praca prowadzona w ramach projektu badawczego nr N N509 0823 33 Modelowanie i symulacja w badaniach bezpieczeństwa technicznego pojazdów szynowych oraz projektu MONIT finansowanych ze środków MniSzW
EN
The paper presents formal requirements for collision analysis of rail-road vehicles and description of the simulational model. The results of simulational collisions research according to EN-15227 are illustrated.
PL
Artykuł jest poświęcony założeniom oraz podstawowym wymaganiom, jakie powinien spełniać system monitorowania stanu technicznego lekkiego pojazdu szynowego. W pracy omówiono różnice pomiędzy klasycznymi a lekkimi pojazdami szynowymi, wskazano brak możliwości przeniesienia wprost doświadczeń kolejowych na eksploatację lekkich pojazdów szynowych typu tramwaj. Dalej zamieszczono przykładowe charakterystyki drganiowe z prowadzonych badań nad dynamiką lekkich pojazdów szynowych w warunkach normalnej eksploatacji. Charakterystyki te stały się podstawą określenia założeń do budowy systemu monitorowania stanu technicznego układu biegowego i usprężynowania tramwajów eksploatowanych w Polsce. Artykuł zakończono wnioskami dotyczącymi dalszych prac nad budową systemu monitorowania stanu technicznego tramwajów w warunkach normalnej eksploatacji.
EN
The article is dedicated to the assumptions and basic requirements for the technical state monitoring system of a light rail vehicle. The paper discusses the differences between classical and light rail vehicles. Indicated a lack of direct transfer of experience from operate a railway vehicle and light rail vehicle as a tram type. It contains some examples of vibration characteristics from the case studies on light rail vehicles dynamics with objects under normal operating conditions. These characteristics became the basis for determining the assumptions to build a monitoring system of technical state of the running gears and suspension system of trams operating in Poland. Article proposes some ideas for further work on the light rail vehicle monitoring system for vehicles under normal operating conditions.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań nad sposobem monitorowania i diagnozowania uszkodzeń elementów zawieszenia pojazdów szynowych z pozycji pokładu wagonu. Na etapie koncepcji, sposób ten poddano ocenie symulacyjnej, przedstawiono przykładowe wyniki analiz i wnioski. Wykorzystano dwa modele pojazdu szynowego- model wagonu pasażerskiego i towarowego.
EN
The paper describes some results of the study on the on-board monitoring and diagnosis of failures in the railway vehicles’ running gear elements. The initial concept is submitted to the simulation analysis, the analysis exemplary results and conclusions are presented. Two railway vehicle models are used: passenger and freight car model.
EN
Structural Health Monitoring is becoming more and more important for today's railway. Higher requirements are set for safety and availability of both trains and tracks, that can be achieved using new type of SHM systems. Proposed SHM system is based on vibration measurements during the rail vehicle operation simultaneously with GPS position and velocity estimation. AIgorithm for rall track health assessment is formulated as inverse identification problem of dynamic parameters of rail - vehicle system. Track irregularities of tracks are identified using this procedure. The case study of the SHM system operates on rail vehicle is presented in the paper.
PL
Monitorowanie stanu staje się coraz bardziej istotne dla dzisiejszej kolei. Wyższe wymagania są ustalane dla bezpieczeństwa i dostępności zarówno dla pociągów jak i torów, które można osiągnąć za pomocą nowego typu systemów SHM. Proponowany system SHM opiera się na pomiarach drgań w czasie eksploatacji pojazdów kolejowych jednocześnie z pozycji GPS i oszacowania prędkości. Algorytm oceny stanu toru kolejowego jest sformułowany jako inwersja problemu identyfikacji parametrów dynamicznych system tor - pojazd. Nieprawidłowości toru są identyfikowane za pomocą tej procedury. W artykule przedstawiono rozważania działania systemu SHM w przypadku pojazdu kolejowego.
EN
Graded materials are generally two - phase composities with continously varying volume fraction. Numerous experiments indicate that used as the coatings attached to the conventional steel body and interfacial zones they can reduce the magnitude of mechanically and/or thermally induced stresses. In this paper the wheel - rail contact problem including friction and wear is considered. The rail is assumed to be covered with a coating. The mechanical properties of the coating material depend on its distance to the rail surface and are governed by power law. In the paper quasistatic approach to solve numerically this rolling contact problem is employed. This approach is based on the assumption that for the observer moving with the rolling wheel the displacement of the rail is independent on time. Finite element method is used as a discretization method. Numerical results are provided and discussed.
PL
Materiały gradientowe są w ogólnym przypadku dwufazowymi kompozytami, których fazy zmieniają się w sposób ciągły. Liczne eksperymenty badawcze wskazują, że materiały te wykorzystane jako pokrycie konstrukcji wykonanych ze stali lub jako warstwy pośrednie pomiędzy powierzchniami w kontakcie redukują naprężenia mechaniczne lub termiczne. W artykule rozważa się zagadnienie kontaktu tocznego koło - szyna ze zjawiskiem tarcia oraz zużycia. Zakłada się, że szyna jest pokryta sprężystym materiałem gradientowym. Własności mechaniczne tego materiału zależą od jego odległości od powierzchni szyny i opisane są funkcją potęgową. W pracy wykorzystuje się podejście quasistatyczne do numerycznego rozwiązania zagadnienia kontaktu tocznego. Podejście to opiera się na założeniu, że dla obserwatora poruszającego się wraz z toczącym się kołem przemieszczenie szyny nie zależy od czasu. Metoda elementu skończonego jest wykorzystana jako metoda dyskretyzacji. Przedstawiono i przedyskutowano wyniki eksperymentów numerycznych.
PL
Artykuł dotyczy przeglądu badań związanych z oceną stanu technicznego toru i pojazdu szynowego na podstawie pomiaru sił, przyspieszeń i temperatury na korpusach łożysk zastawów kołowych. Podano wstępną propozycja klasyfikacji stanu toru opartą na jakości oddziaływania pojazdu szynowego z torem.
EN
Paper deals with overview of investigation concerning the evaluation of technical state of track and rail vehicles on basis measured forces, acceleration and temperature on bearings of wheel sets. The preliminary classification of the track states based on the quality of track/ rail vehicle interaction is proposed.
PL
W pracy przedstawiono użycie narzędzi symulacyjnych do badania niebezpiecznych sytuacji grożących wykolejeniem się pojazdu szynowego. Wyszczególniono podstawowe przyczyny wykolejania się pociągów i przedyskutowano najczęściej stosowane kryteria oceny niebezpieczeństwa wykolejenia. Symulacyjne badania wykolejenia skoncentrowano na sytuacjach mających swoje źródło w torze. W badaniach wzięto pod uwagę imperfekcje geometrii toru, przekraczanie dopuszczalnych prędkości oraz stan utrzymania podsypki. Pojęcie geometrycznych imperfekcji toru zostało tu rozszerzone i obejmuje oprócz nierówności toru również odchylenia powierzchni tocznych szyn od wymiarów nominalnych. Niebezpieczeństwo wykolejenia związane ze stanem podsypki zostało zbadane na przykładzie lokalnej zmiany jej struktury mechanicznej spowodowanej nieod-powiednim drenażem. Obliczenia wykonano dla modelu matematycznego typowego wagonu pasażerskiego o liniowych parametrach sprężysto-tłumiących zawieszenia.
EN
This paper presents the simulation tools application to study the danger events connected with the railway vehicle derailment. Listed are the main reasons of train derailments, and discussed are the most often criteria of derailment. Simulation studies were concentrated on the situation having the source in track imperfections. Studies took into account track geometry imperfections, exceeding the railway vehicle permissible velocity limits and the ballast maintenance state. The idea of track geometrical imperfections was exceeded in this paper, and the geometrical irregularities cover deviations of rail profiles from nominal dimensions. Emergencies of derailment connected to the track maintenance state was investigated based on the local changes of ballast mechanical properties caused by insufficient drainage. The calculations were done using the model of a typical passenger car with linear spring and damping suspension parameters.
20
Content available remote Modelowanie procesów występujących na liniach małoobciążonych
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie tworzenia narzędzia wspomagającego proces decyzyjny dotyczący zagadnienia utrzymania, modernizacji lub likwidacji linii o niskim poziomie obciążenia (tzw. linii kolejowych mało obciążonych), które uznawane są za generator kosztów, przysparzający dodatkowo zarządcy infrastruktury samych kłopotów. W szczególności artykuł) dotyczy problematyki budowy modelu takiej linii, który byłby następnie podstawą do stworzenia symulacyjnego programu wspomagającego proces decyzyjny.
EN
Paper shows the problem of making support tool for decision-making process. This decision-making process is connected with support, modernization or liquidation of Low Density Traffic Lines (LDTL), which are treated as cost generating lines making financial problems for infrastructure administrator. The main aim of this paper is to describe LDTL model making problem which would be a base for making a decision-making process simulator.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.