Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono przebieg i wyniki prób wytwarzania katod tytanowo miedziowych przeznaczonych na elektrody do rozpylania powłok bakteriobójczych na różnych powierzchniach (stal, szkło itp.) metodą rozpylania jonowego w magnetronie. Przyjęto skład chemiczny katod i opracowano wstępną technologię ich wytapiania w warunkach laboratoryjnych i półprzemysłowych oraz przeprowadzono próby przerobu plastycznego stopów, które dały wynik negatywny. Uzyskanie katod o odpowiedniej jakości zapewniono na drodze bezpośredniego odlewania wymaganego kształtu do form piaskowych.
EN
The course and results of attempts to construct titanium-copper cathodes for bactericidal coating on various surfaces (steel, glass, etc.) by ion sputtering in magnetron are presented. Chemical compositions of cathodes were adopted and methods of their initial laboratory and semi-industrial technology of melting were developed, and attempts to carry out plastic deformation of alloys were made, which gave a negative result. Further efforts to obtain cathodes of appropriate quality were assured by casting the desired shape to sand moulds.
PL
Przeprowadzone symulacje numeryczne przy wykorzystaniu programu JMat Pro i FactSage umożliwiły wyznaczenie temperatury solidus i likwidus oraz zmian parametrów stopu AlNiCo, takich jak: gęstość, rozszerzalność liniową, objętość molową, lepkość, przewodność cieplną, ciepło właściwe, współczynnik rozszerzalności cieplnej w funkcji temperatury. Wymienione parametry ulegają znacznym zmianom w zakresie temperatur od solidus do likwidus; temperatury te zweryfikowano metodą różnicowej analizy termicznej DTA. Wyniki symulacji numerycznej i termoanalizy posłużyły do opracowania technologii formy i wytapiania. W ramach badań nad technologią formy zastosowano modelowanie z wykorzystaniem programów Nova Flow & Solid oraz Fluent. W oparciu o wyniki symulacji procesu zalewania i krzepnięcia odlewu, określono niezbędne parametry technologiczne zalewania i konstrukcji formy.
EN
Numerical simulations with the use JMat Pro and FactSage software enabled determination of solidus and liquidus temperature and AlNiCo alloy parameter changes, such as: density, linear expansion, molar volume, viscosity, thermal conductivity, specific heat, coefficient of thermal expansion as a function of temperature. These parameters vary significantly in the range of the solidus and liquidus temperatures; these temperatures were verified by differential thermal analysis DTA. The results of both numerical simulation and thermal analysis were used to develop the technology of mold, melting. In the study on the technology of mold the modeling with use of Nova Flow & Solid and Fluent software was applied. Based on the simulation results of the process of pouring and solidification of the casting the necessary technological parameters of casting and mold design were determined.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad technologią wytwarzania magneto-zwierciadła, które jest podstawowym elementem inteligentnego obiektywu koordynatora lotu rakiety przeciwlotniczej. Realizacja badań ukierunkowana była na poprawę jakości pierścieni magneto-zwierciadeł, poprzez zastosowanie nowych technologii do ich produkcji, aby maksymalnie ograniczyć ich odrzut na poszczególnych etapach wykonania. Wyznaczone bardzo wysokie kryteria jakości metalurgicznej magneto-zwierciadła wymusiły wielokierunkowe działania badawcze w obszarach: modyfikacji składu stopu AlNiCo, technologii wytapiania i odlewania w próżni, obróbki cieplnej i termomagnetycznej odlewów oraz specjalistycznej obróbki mechanicznej i optycznej. Na rynek krajowy został wprowadzony nowy produkt o istotnie zmodyfikowanych parametrach geometrii i jakości, do chwili obecnej nieprodukowany. Uzyskany efekt ekonomiczny wynika z ograniczenia odrzutów wysoce kosztownych magneto-zwierciadeł na poszczególnych etapach ich produkcji, obniżeniu kosztów materiału i robocizny.
EN
The results of research on the technology of production of magneto-mirror, which is an essential component of the smart lens anti-rocket flight coordinator were presented. Carrying out of the research was aimed at improving the quality of the rings of magneto-mirrors, through the use of new technology for their production in order to minimize their discards at various stages of manufacturing. Designated very high metallurgical quality criteria of magnetomirror forced multidirectional research activities in the areas: modification of the chemical composition of the AlNiCo alloy, smelting and casting technology in vacuum, heat thermo-magnetic treatment of castings and their specialized machining and optical treatments. A new product was launched in the domestic market with significantly modified the geometry parameters and quality, to date not produced. Achieved economic effects are caused by the reduction of discards of extremely expensive magneto-mirrors at various stages of their production, lowering material and labour costs.
PL
Celem pracy było zbadanie możliwości wykorzystania odpadów powstających w przetwórstwie zboża (otrąb, plew itp.), do produkcji zasypki izolującej w metalurgii. Zbadano poszczególne odpady zbożowe, opracowano zasypki z ich udziałem i zbadano skuteczność izolacyjną zarówno samych odpadów jak i zasypek. Badania wykazały, że otręby pszenne i jęczmienne są skutecznymi izolatorami ciepła, a opracowane z ich udziałem zasypki stanowią skuteczną izolację nadlewów wlewków stalowych.
EN
The purpose of this paper was to investigate the possibilities to use the waste generated in the processing of cereals (bran, charff etc) for production of the insulation mould powder in metallurgy. The individual cereal wastes were examined, mould powders using these materials were developed and the insulation efficiency of both the wastes themselves and the powders was examined. The investigations revealed that wheat and barley bran was effective heat insulators and the obtained mould powders containing this waste provided the efficient insulation of steel in-got riser heads.
PL
Celem pracy było opracowanie konstrukcji obsługi i pracy poszczególnych modułów pieca VIM Lab 30-70 i ich testowanie w poszczególnych fazach procesu metalurgicznego. Przeprowadzono szkolenie operatorów w zakresie obsługi pieca, wykonano wytopy testowe i odbiorowe pieca. Opracowano dokumentację szczegółowych procedur uruchamiania pieca, opracowano ogólną technologię prowadzenia procesu metalurgicznego oraz opracowano instrukcję konserwacji pieca. Próby testowe pieca wykazały, że spełnia on wymagania pod względem przewidywanych zastosowań.
EN
The purpose of the paper was to develop the design and operation of individual VIM Lab 30-70 furnace modules and test them in individual phases of the steel-making process. Training was given to furnace operators and furnace test and acceptance melts were made. The documentation of detailed furnace start-up procedures, general steel-making process technology and furnace maintenance instructions were developed. The furnace tests have revealed that it meets the requirements for performed applications.
PL
Opracowano technologie i wykonano w próżniowym piecu indukcyjnym VSG 100 wytopy doświadczalne stali o wymaganej superczystości metalurgicznej, obejmujące następujące grupy stali: stale konstrukcyjne mikrostopowe o strukturze superdrobnoziarnistej, stale konstrukcyjne o strukturze wielofazowej i wysokowęglowe, średniostopowe stale bainityczne. Wytopy odlewano do krystalizatorów miedzianych chłodzonych wodą oraz do wlewnic żeliwnych z nadstawkami, o zróżnicowanych wymiarach i masach wlewka. Przeprowadzono badania wpływu parametrów odlewania oraz warunków krzepnięcia wlewka wysokowęglowej średniostopowej stali bainitycznej odlanego do konwencjonalnej wlewnicy żeliwnej o przekroju płaskim na makrosegregacje pierwiastków. Wykonano badania makrosegregacji strefowej pierwiastków we wlewku oraz wyznaczono charakterystyki wysokotemperaturowe stali.
EN
The experimental heats of required metallurgical super-cleanness were carried out in vacuum induction furnace VSG 100 according to the developed technology. The following steel groups were melted and casted: microalloyed structural steels with super fi ne-grained structure, structural steels with multiphase structure and high carbon medium-alloyed bainitic steels. Heats were casted into water-cooled copper mould and into cast iron hottopped mould to produce ingots with diverse dimensions and weights. The investigation of influence of casting parameters and solidification conditions of high carbon medium-alloyed bainitic steel ingots casted into a fl at cast iron mould, on macrosegregation of the elements was carried out. The research of zonal macrosegregation of the elements in ingots was carried out and high-temperature characteristics of steels were determined.
PL
Celem pracy było opracowanie programu komputerowego analizującego dane technologiczne z wytopów w funkcji "stopowości" wytapianych stali i stopów oraz utworzenie komputerowych baz danych zawierających informacje o uzyskach poszczególnych pierwiastków - składników stali, dla potrzeb wykonania wytopów w próżniowym piecu indukcyjnym VSG 100S. Opracowany program stanowi poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie technologii procesu metalurgicznego i zostanie wykorzystany przy opracowywaniu technologii wykonywania wytopów badawczych w próżniowym piecu indukcyjnym VSG 100S w warunkach Instytutu Metalurgii Żelaza.
EN
The purpose of the work was to develop the computer program to analyse process data from steel and alloy melts in the "alloying" function and create computer databases with information on yields of individual elements - steel components, for the needs of making melts with vacuum induction furnace VSG 100S. This program is the extension and systemisation of knowledge on steel-making process technology and will be used in development of technology for making experimental melts with vacuum induction furnace VSG 100S under the Institute for Ferrous Metallurgy conditions.
PL
Celem pracy było zbadanie stopnia niejednorodności fizycznej i chemicznej wlewków oraz wyznaczenie charakterystyk wysokotemperaturowych wysokowęglowych średniostopowych stali bainitycznych (NBA), odlewanych do wlewnic płaskich, w próżniowym piecu indukcyjnym.
EN
Purpose: The aim of the work is to determine an influence of the effectiveness of the modification of the chemical composition and morphology of non-metallic inclusions by rare earth elements in advanced high strength steels (AHSS) with increased Mn and Al contents. Design/methodology/approach: The effects of the modification of non-metallic inclusions were assessed in four thermomechanically rolled AHSS containing various Mn (3 and 5%) and Nb (0 and ~ 0.04%) concentration. The surface fraction, surface area and aspect ratio were determined at longitudinal sections of the sheets with a thickness of 3.3 mm. The chemical composition of particles was investigated using point analysis and mapping by means of EDS and WDS techniques. Findings: The refining treatment of a liquid steel has an important effect on the sulphur content in a steel, a surface fraction of non-metallic inclusions, their deformability during hot-rolling and morphology. On the other hand the addition of mischmetal does not affect an inclusion size. The chemical composition of particles is independent on the Mn content in a range investigated, i.e., from 3 to 5%. The steels with the addition of REE contain totally modified, fine oxysulfides of Ce, La and Nd whereas the steel not subjected to the refining treatment contains elongated MnS, complex MnS + AlN compounds and AlN particles decorated in the outside zone by MnS and Al2O. Practical implications: The knowledge of the stereological parameters of non-metallic inclusions and their morphology are of primary importance for the steelmaking and hot-working technologies of steel products. Originality/value: An effectiveness of the modification of the chemical composition and morphology of non-metallic inclusions by REE in advanced high-strength steels with increased Mn and Al contents is addressed in the current study.
10
Content available Industrial tests of steel filtering process
EN
The concerned paper presents results of wide scope of liquid steel filtering tests by means of ceramic filters, including laboratory, model and industrial testing in the conditions of conventional (ingot) and continuous steel casting. Multi- hole (sieve) ceramic filters made of mullite and corundum, of the structure adjusted to the type of conducted experiment were used for testing. Selection of ceramic material for filter construction accounted for the conditions of filter operations including: high temperature (liquid steel temperature), filtering duration determined by mass of the filtered steel, hydrodynamics of steel flow through filter holes an and wettablity of filter ceramics by non-metallic inclusions. In order to assess the effectiveness of liquid steel filtering in reference to unfiltered steel, the following criteria have been adopted: - change in surface share of non-metallic inclusions, - change in the quantity of non -metallic inclusions and dimensions thereof, - change in total oxygen content (summary). The obtained results of tests confirm high effectiveness of liquid steel filtering by means of ceramic filters and may constitute a basis for development of a new technology of steel refining by means of filtration.
PL
prezentowanej pracy przedstawiono wyniki szerokiego zakresu badań procesu filtracji ciekłej stali filtrami ceramicznymi, obejmującego badania laboratoryjne, modelowe i przemysłowe w warunkach konwencjonalnego (do wlewnic) i ciągłego odlewania stali. W badaniach stosowano filtry ceramiczne wielootworowe (sitkowe) wykonane z mulitu i korundu o konstrukcji dostosowanej do rodzaju prowadzonego eksperymentu. Wybór tworzywa ceramicznego do budowy filtrów uwzględniałwarunki pracy filtra do których zaliczano: wysoką temperaturę (temperaturę ciekłej stali), czas filtrowania określony masą filtrowanej stali, hydrodynamikę przepływu stali przez otwory filtra oraz zjawisko zwilżalności ceramiki filtra przez ciekłe wtrącenia niemetaliczne. Dla oceny skuteczności procesu filtrowania ciekłej stali w odniesieniu do stali niefiltrowanej, przyjęto następujące kryteria: - zmianę udziału powierzchniowego wtrąceń niemetalicznych, - zmianę liczby wtrąceń niemetalicznych i ich wymiar, - zmianę zawartości tlenu całkowitego (sumarycznego). Uzyskane wyniki badań świadczą o dużej skuteczności metody filtrowania ciekłej stali filtrami ceramicznymi i mogą stanowić podstawę do opracowania nowej technologii rafinacji stali metodą filtracji.
11
Content available remote Technologia rafinacji ciekłego metalu za pomocą filtrów ceramicznych
PL
Przedstawiono wyniki szerokiego zakresu badań procesu filtracji ciekłej stali filtrami ceramicznymi, obejmującego badania laboratoryjne, badania modelowe i przemysłowe w warunkach konwencjonalnego (do wlewnic) i ciągłego odlewania stali. W badaniach stosowano filtry ceramiczne wielootworowe (sitkowe) wykonane z mulitu i korundu o konstrukcji dostosowanej do rodzaju prowadzonego eksperymentu, których wybór uwzględniał warunki pracy filtrów. Ocenę skuteczności procesu filtrowania ciekłej stali w odniesieniu do stali niefiltrowanej, przeprowadzono na podstawie badań chemicznych i metalograficznych stali, w oparciu o kryteria zmiany udziału powierzchniowego wtrąceń niemetalicznych, zmianę liczby wtrąceń i ich wymiaru oraz zmiany zawartości tlenu całkowitego w stali. Uzyskane wyniki badań świadczą o dużej skuteczności metody filtrowania ciekłej stali filtrami ceramicznymi i mogą stanowić podstawę do opracowania nowej technologii rafinacji stali metodą filtracji.
EN
The results of a wide range of liquid steel filtration process investigations by ceramic filters are presented. The investigations included laboratory mathematical and physical modeling and industrial-scale experiments of conventional ingot casting and continuous casting. The ceramic polyhole extruded filters made of mullite and corundum were used. The filters were designed by taking into account the type of experiment. The ceramic material of the filters was chosen with regard to the conditions of their operation. The assessment of the filtration efficiency in relation to non-filtered steel was made based on chemical and metallographic investigations taking into account the following criteria: changes in surface share of nonmetallic inclusions, changes in quantity of nonmetallic inclusions and their dimensions, and changes in total oxygen content. The achieved results showed high efficiency of the liquid steel filtration process by ceramic filters and they can be a basis for the liquid steel refining technology.
PL
Celem pracy było utworzenie komputerowych baz danych zawierających informacje o przyjętych i wydanych materiałach wsadowych na potrzeby wytopów wykonanych w próżniowych piecach indukcyjnych: VSG 100S i VSG 50, z uwzględnieniem danych o materiałach wsadowych stanowiących złom własny. W wyniku realizacji pracy powstał zestaw narzędzi informatycznych wspomagających proces optymalizacji planowania wytopów oraz zamawiania materiałów wsadowych, a także gospodarki złomem własnym.
EN
The purpose of the work was to create the computer data-bases with information on the received and released charge materials for the needs of melts made in vacuum induction furnaces: VSG 100S and VSG 50, including the data on charge materials that represent own scrap. As a result of the work the set of IT tools was created to support the optimisation of planning the heats and ordering charge materials as well as the own scrap management.
PL
Celem pracy było opracowanie parametrów niskotemperaturowego walcowania w zakresie ferrytycznym stali z grupy IF i regulowanego walcowania z obróbką cieplnoplastyczną niskowęglowych stali konstrukcyjnych i przeprowadzenie prób walcowania eksperymentalnego w LPS. Do walcowania wytypowano stal IF i 3 gatunki stali niskowęglowych z mikrododatkami Nb, Ti, V o zawartości węgla od 0,06 do 0,15 % wytopione w warunkach laboratoryjnych IMŻ i 3 gatunki w postaci odcinków blach o grubości od 40 i 44 mm ze stali S355, S420 i S500MC pobranych z blach walcowanych w warunkach przemysłowych. W wyniku stwierdzono, że blachy ze stali IF walcowane przy obniżonej temperaturze w zakresie ferrytycznym spełniają wymagane właściwości, a badania blach ze stali niskowęglowych należy kontynuować stosując wyższe temperatury końca walcowania i chłodzenie natryskiem wodnym po walcowaniu o parametrach zależnych od gatunku stali i grubości blachy.
EN
The purpose of the work was to develop parameters of low-temperature ferritic rolling of IF steels and controlled rolling with thermoplastic treatment of low-carbon constructional steels as well as to carry out the experimental rolling in LPS. For rolling the IF steel, 3 grades of low-carbon steel with micro-additives of Nb, Ti, V and carbon content ranging from 0.06 to 0.15%, cast under the Institute for Ferrous Metallurgy's laboratory conditions, and 3 grades in the form of S355, S420 and S500MC steel plate sections with thickness from 40 and 44 mm, taken from plates rolled under the industrial conditions, were selected. As a result, it was found that IF steels put to ferritic rolling at a reduced temperature met the required properties, while the investigations on low-carbon steel plates should be continued by using higher temperatures at the end of rolling and water spray cooling after rolling with parameters dependent on steel grade and plate thickness.
PL
Otrzymanie wlewka ze stali maraging lub stopu specjalnego o spójnej strukturze wewnętrznej zależy od konstrukcji wlewnicy nadstawki i od parametrów technologicznych odlewania. Od pracy cieplnej nadstawki (nadlewu wlewka) z kolei zależy wielkość i lokalizacja jamy skurczowej. Posiadany przez IMŻ komputerowy program do symulacji procesu krzepnięcia wlewka stalowego umożliwia zaprojektowanie kształtu geometrycznego wlewka i nadlewu, wykorzystując ten program zaprojektowano a następnie wykonano zestaw do odlewania wlewków ze stali maraging. Opracowana konstrukcja wlewnicy i nadstawki spełniła oczekiwania gdyż jama skurczowa wlewka odlanego do tego zestawu była z lokalizowana w nadlewie (nie wchodziła do korpusu wlewka).
EN
Obtaining an ingot from maraging steel or special alloy with a coherent internat structure depends on the construction of hot top and process parameters of casting. The size and location of the contraction cauity in tum depends on the thermal work of the top (sinkhead of the ingot). The Institute for Ferrous Metallurgy has computer software for simulation of the solidifying process of steel ingot, which allows the geometrie shape and sinkhead of the ingot to be designed. With this software, the assembly for casting ingots from maraging steel was designed and made. The developed construction of the mould and hot top met the expectations, as the contraction cauity of the ingot made with this assembly was located in the sinkhead (did not enter the body of the ingot).
PL
W artykule opisano modyfikację składu chemicznego wtrąceń niemetalicznych pierwiastkami ziem rzadkich w nowoczesnej grupie stali austenitycznych wysokomanganowych typu C-Mn-Si-Al z mikrododatkami Nb i Ti. Wytopy trzech stali o różnej zawartości Si, Al i Ti wykonano w indukcyjnym piecu próżniowym, a modyfikację wtrąceń niemetalicznych przeprowadzono miszmetalem w ilości 0,87 g lub 1,74 g na 1 kg stali. Stwierdzono, że stale cechuje duża czystość metalurgiczna związana z małym stężeniem fosforu i gazów oraz nieco większa zawartość S, wprowadzanej do kąpieli wraz z manganem elektrolitycznym. Stale zawierają w większości drobne wtrącenia siarczkowe o wielkości od 21 do 25 mm2, a ich udział wynosi od 0,047 do 0,09 %, zależnie od zawartości w stali siarki. Oprócz siarczków duży udział stanowią węglikoazotki tytanu. Korzystny wpływ na ograniczenie udziału wtrąceń niemetalicznych i ich podatności do wydłużania w kierunku walcowania wywiera większy dodatek miszmetalu oraz mikrododatku tytanu. Środkową część zmodyfikowanych wtrąceń niemetalicznych stanowi zazwyczaj (Mn,Ti)S, a Ce, La i Nd zlokalizowane są na obrzeżach wtrąceń.
EN
Modification of chemical composition of non-metallic inclusions by rare-earth elements in an advanced group of high-manganese austenitic C-Mn-Si-Al-type steels with Nb and Ti microadditions was presented in the paper. Heats of three new-developed steels of a various content of Si, Al and Ti were melted in a vacuum induction furnace and a modification of non-metallic inclusions was carried out by the mischmetal in the amount of 0.87g or 1.74g per 1kg of steel. It was found that the steels are characterized by high metallurgical cleanness connected with low concentrations of phosphorus and gases at a slightly higher sulphur content, introduced to a melt together with electrolytic manganese. The steels contain fine sulfide inclusions with a mean size from 21 to 25 ?m2 in a majority and their fraction equals from 0.047 to 0.09 %, depending on sulphur and titanium content as well as mischmetal addition. Besides the sulfides, a large fraction of titanium carbonitrides was identified. The beneficial influence in decreasing a fraction of non-metallic inclusions and their susceptibility to elongate in a rolling direction has a higher addition of mischmetal and titanium microaddition. Usually, a middle part of modified non-metallic inclusions consists of (Mn,Ti) S, whereas Ce, La and Nd are localized in boundary regions of inclusions.
16
Content available remote Non-metallic inclusions in high manganese austenitic alloys
EN
Purpose: The aim of the paper is to identify the type, fraction and chemical composition of non-metallic inclusions modified by rare-earth elements in an advanced group of high-manganese austenitic C-Mn-Si-Al-type steels with Nb and Ti microadditions. Design/methodology/approach: The heats of 3 high-Mn steels of a various content of Si, Al and Ti were melted in a vacuum induction furnace and a modification of non-metallic inclusions was carried out by the mischmetal in the amount of 0.87 g or 1.74 g per 1 kg of steel. Evaluation of the metallurgical purity of steels with non-metallic inclusions was done basing on determination their fraction, type, size and morphology. Stereological parameters of the inclusions were assessed by the use of automatic image analyzer cooperating with light microscope. EDS method was used to assess the chemical composition of non-metallic inclusions. Findings: It was found that the steels are characterized by high metallurgical purity connected to low concentrations of phosphorus and gases at a slightly higher sulphur content, introduced to a melt together with electrolytic manganese. The steels contain fine sulfide inclusions with a mean size from 21 to 25 ěm2 in a majority and their fraction equals from 0.047 to 0.09%, depending on sulphur content. MnS, carbonitrides of the (Ti,Nb)(C,N) type and complex carbosulfides containing Mn, Ti and Nb were identified in steels. The beneficial influence in decreasing a fraction of non-metallic inclusions and their susceptibility to elongate in a rolling direction has a higher addition of mischmetal and titanium microaddition. A modification of the chemical composition of non-metallic inclusions by Ce, La and Nd proceeds in an external zone of inclusions. Research limitations/implications: Further investigations relating the type and morphology of non-metallic inclusions to mechanical properties of sheets at various sections according to the rolling direction are needed. Practical implications: The knowledge of the type and morphology of non-metallic inclusions forming in high-Mn alloys and the effectiveness of their modification has a significant meaning for metallurgical and steel making technologies. Originality/value: A problem of the identification of non-metallic inclusions modified by REE and titanium is a new topic in studies on the metallurgical purity of advanced high-strength high-manganese steels.
PL
Celem pracy było uściślenie zakresu zmienności parametrów technologii przeróbki plastycznej na gorąco stali X55MnAl25-5 i określenie wpływu odkształcenia plastycznego na strukturę i właściwości. Na podstawie danych literaturowych, przeprowadzonych prób kucia oraz wykonanych badań metalograficznych, wytrzymałościowych i pomiarów twardości opracowano podstawowe parametry procesu technologicznego odkształcania stali na gorąco. Wynikiem pracy są założenia do technologii walcowania w linii LPS.
EN
The purpose of the work was to specify the variability range of parameters of technology for hot working of X55MnAl25-5 steel and determine the impact of plastic deformation on structure and properties. Based on literature data, forging tests, metallographic examinations, strength tests and hardness measurements the basic processing parameters of hot deformation of steel were developed. The result of the work is principles of technology for rolling in LPS line.
PL
Doświadczenie uzyskane w czasie eksploatacji pieca w okresie gwarancyjnym ukazały szereg możliwości poprawy jego pracy i technologii wytapiania i odlewania stali. Celem pracy było opracowanie procedur wykorzystania poszczególnych części pieca i technologii wytapiania specjalnych gatunków stali zapewniających uzyskanie powtarzalnych parametrów procesu wytapiani i odlewania zapewniających uzyskania odpowiednich parametrów jakościowych wlewków. W tym celu opracowano nową konstrukcję wyłożenia ogniotrwałego kadzi pośredniej i procedury jej wygrzewania tak aby uzyskać maksymalną temperaturę wyłożenia. Opracowano nową konstrukcję wlewnicy żeliwnej wraz z nadstawką.
EN
The experience acquired during the furnace operation in the warranty period revealed a number of possibilities to improve its work and steel melting and casting technology. The purpose of the work was to develop procedures for using the individual parts of the furnace and technology for melting special steel grades to ensure obtaining the repeatable melting and casting parameters, which would ensure suitable quality parameters of ingots. To this end, a new construction of refractory lining of the tundish and procedure for heating it to obtain the maximum temperature of lining were developed. The new construction of cast iron ingot mould with hot top was developed.
PL
W ramach pracy opracowano technologię wytapiania i odlewania w próżniowym piecu indukcyjnym nowych gatunków stali typu IF, BH i DP przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego z wykonaniem serii wytopów badawczych wytypowanych stali. Zastosowana technologia umożliwiła spełnienie postawionych wymagań w zakresie dotrzymania wąskich zakresów zawartości pierwiastków stopowych oraz zawartości domieszek w stali, jak również pozwoliła na uzyskanie bardzo niskich zawartości siarki w stali, do poziom poniżej 0,005 %.
EN
As a part of the work the technology for melting and casting new grades of IF, BH and DP-type steel for the automotive industry in the vacuum induction furnace was developed and a series of research melts of designated steels were made. The applied technology allowed meeting the fundamental requirements with regard to complying with narrow ranges of the contents of alloy elements and the contents of admixtures in steel, as well as allowed obtaining very low sulphur contents in steel, i.e. below 0.005 %.
PL
Opracowano procedury technologiczne wykonania wytopów badawczych w piecu VSG100S, zainstalowanym w IMŻ w 2006 r., które zapewniły dobrą trafialność na wymagany skład chemiczny wytwarzanych gatunków stali dla potrzeb realizowanych programów badań. Przeprowadzona analiza uzyskanych składów chemicznych stali pozwoliła na weryfikację założonych uzysków składników stopowych, dla warunków wytapiania w piecu VSG100S. Na podstawie wyników badań makrostruktury i mikrostruktury wlewków ze stali niskowęglowej Bw08GNbA i średniostopowej 15HGMV odlanych do wlewnic ze ścianami chłodzonymi wodą o przekrojach prostokątnych i o przekroju kwadratowym stwierdzono, że powstała pierwotna struktura krzepnięcia i struktura finalna są zbliżone lub identyczne z odpowiednimi strukturami wlewków ciągłych odlewanych w warunkach przemysłowych.
EN
The technological procedures for making research melts in VSG100S furnace installed at the Institute for Ferrous Metallurgy in 2006 were developed to ensure good ability to encounter the required chemical constitution of steel grades made for the needs of the research programmes being realised. The analysis of obtained chemical constitutions of steel allowed verification of the assumed outputs of alloy components for the melting conditions in VSG100S. Based on the results of macro- and microstructure examinations of the cast strands made in low-carbon Bw08GNbA and medium-alloy 15HGMV steel and cast into the rectangular and square cross-section ingot moulds with water cooled walls it was found that the original solidification structure and the obtained final structure were similar or identical to the relevant structures of the strands cast under the industrial conditions.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.