Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 65

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule opisano materiały komórkowe typu „hollow sphere”. W pierwszej części zawarty jest przegląd metod wytwarzania, przybliżono sposób ich realizacji oraz krótko scharakteryzowano. Szczegółowo opisano obecnie stosowane sposoby wytwarzania takich materiałów. W dalszej części omówiono badania dotyczące zarówno analiz numerycznych, jak i badań eksperymentalnych. W kolejnej części przedstawiono model przygotowany do wydruku 3D metodą DLP. Wymieniono przykłady zastosowania w branży przemysłowej i motoryzacyjnej.
EN
The article describes cellular materials of the “hollow sphere” type. The first part contains an overview of manufacturing methods. The way of their implementation is presented and briefly characterized. The presently manufacturing methods are described in detail. In the following, the research concerning both numerical and experimental analyzes is discussed. The next part presents a model prepared for 3D printing using the DLP method. Examples of application are listed in the industrial and automotive.
PL
W artykule przedstawiono opis uszkodzeń wyprawy tynkarskiej wykonanej na podłożu z bloków wapienno-piaskowych na ścianach korytarzy komunikacyjnych klatki schodowej. Tynki wykonano zarówno od strony lokali mieszkalnych, jak również od strony klatek schodowych. W wyniku niedoskonałości dokumentacji projektowej oraz popełnionych błędów wykonawczych po krótkim okresie użytkowania tynki uległy rozległemu zarysowaniu, a na znacznej części powierzchni dodatkowo wystąpiło odparzenie od podłoża. W artykule pracy omówiono mechanizm powstania uszkodzeń, zakres wykonanych badań diagnostycznych oraz przedstawiono propozycje zakresu prac mających na celu usunięcie występujących uszkodzeń.
EN
In the paper a description of damage to the plaster expedition made on base from calcareous-sand-coloured blocks on walls of communications corridors of a stairwell was presented. Plaster was carried out both from the side of housing units, and from the side of stairwells. As a result of imperfections of the project documentation as well as made implementation mistakes after the short life cycle plaster underwent extensive outlining, and on the considerable part of his areas additionally irritating it from base appeared. In the article of the work a mechanism of the occurrence of damage was discussed, scope of performed diagnostic investigations and proposals of the scope of works being aimed at removing appearing damage were presented.
3
Content available Use of Graphene for Shaped Charge Liner Materials
EN
The paper presents some selected results of tests performed as part of a research task titled “Use of graphene and new multilayer explosive material technologies in shaped charge liner materials”. The main aim of the experiments was to test the possibilities of using graphene as an addition to materials used for shaped charge liner production. The primary factors that need to be considered when selecting materials for shaped charge liners are presented. The paper contains a description of the powder materials used, as well as a description of the primary manufacturing steps, encompassing the powder blend preparation, pressing and sintering operations. The results of experiments intended to determine the effects of selected manufacturing process parameters on the porosity of the resulting compacts and sinters are shown, both for products made of pure copper powder and graphene-coated powder. Subsequently, test results for manufacturing of liners made using copper powder pressed using the die and isostatic methods are presented. Liners made of copper powder blends with a varying content of graphene-coated copper powder were also manufactured, and densities and porosities of the resulting sinters were compared.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań przeprowadzonych w ramach realizacji pracy badawczej pod tytułem „Zastosowanie grafenu i nowych technologii wielowarstwowych materiałów wybuchowych w materiałach na wkładki kumulacyjne”. Głównym celem wykonanych eksperymentów było zbadanie możliwości wykorzystania grafenu jako dodatku do materiału wykorzystywanego do produkcji wkładek kumulacyjnych. Przedstawiono najważniejsze czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy doborze materiału na wkładki kumulacyjne. W artykule opisano zastosowane materiały proszkowe, jak również podstawowe etapy procesu wytwarzania, obejmujące operacje przygotowania mieszanki proszkowej, prasowania i spiekania. Zamieszczono wyniki eksperymentów dotyczących określenia wpływu wybranych parametrów procesu wytwarzania na porowatość otrzymanych wyprasek i spieków, zarówno produktów wykonanych z czystego proszku miedzi, jak i z proszku pokrytego grafenem. Dalej przedstawiono wyniki prób wytwarzania wkładek kumulacyjnych z użyciem proszku miedzi prasowanego metodą matrycową i izostatyczną. Wykonano również wkładki kumulacyjne z mieszanek z proszkiem miedzi z różną zawartością proszku miedzi pokrytego grafenem i dokonano porównania gęstości i porowatości otrzymanych spieków.
PL
Na terenach dawnych jednostek wojskowych usytuowane są bardzo często budynki, jak również inne obiekty budowlane, który uznawane są za zabytki nieruchome. Jednocześnie obiekty te występują najczęściej w sąsiedztwie zabudowy zrealizowanej znacznie później, według współczesnych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych. W artykule przedstawiono opis zabytkowych budynków: Koszarowego, Administracyjno-Koszarowego, Mieszkalnego Podoficerów, Mieszkalnego Cywili oraz Stajni usytuowanych na terenie dawnej jednostki wojskowej, w obszarze której prowadzona jest realizacja osiedla mieszkaniowego. Opisano wyniki przeprowadzonej analizy stanu technicznego budynków, wykonanej z uwzględnieniem opłacalności ekonomicznej prowadzenia prac remontowo-modernizacyjnych. Zaproponowano rozwiązania projektowe mające za zadanie dostosowanie budynków do nowego programu użytkowego.
EN
In the area of the former military units they are situated very often buildings, as well as other building structures, which are considered immovable monuments. At the same time, these objects are usually in the vicinity of the building realized much later by modern construction and material solutions. The paper describes the historical building: Barracks, Barracks–Administration, Residential Non-Commissioned Officer, Residential Civilians and Barn located on a former military unit in the area which is carried out of a housing estate. Described the results of the analysis of the technical condition of the buildings, made taking into account the economic viability of works repair – and modernization. It proposed design solutions with the task of adapting the buildings to the new application.
5
Content available Naprawa silnie zaolejonej posadzki betonowej
PL
W artykule opisano stan techniczny, sposób naprawy oraz szczegóły rozwiązań technicznych zastosowanych podczas remontu silnie zaolejonej posadzki znajdującej się w hali produkcyjnej zakładu przemysłowego. Ponieważ wcześniej wykonane prace naprawcze posadzki okazały się nieskuteczne, zaproponowano wymianę posadzki przy zachowaniu ciągłości pracy linii technologicznej.
EN
The article describes technical condition, the repair method and details of technical solutions used in-time repair of strongly oily floors located in the production plant. Because previously made repairs floor proved ineffective proposed exchange floor while maintaining the continuity of the line.
PL
Zespół mieszkaniowy zlokalizowany w Gdyni przy ulicy 3 Maja 27–31 został zaprojektowany i stworzony jako jeden z budynków wzdłuż ulic 3 maja i Batorego. Pod budynkiem i częścią podwórza zbudowano jedyny w śródmieściu przedwojennej Gdyni jednopoziomowy garaż podziemny, przeznaczony dla samochodów osobowych. Kanały wentylacyjne hali garażu podziemnego oraz usytuowane w piwnicach pomieszczenia służące jako schrony przeciwlotnicze wyprowadzono na powierzchnię i wyposażono w monolityczną, żelbetową wyrzutnię powietrzną o kształcie przypominającym altanę, która w okresie przedwojennym, podobnie jak podwórze, wykorzystywana była jako scena do koncertów muzycznych oraz wydarzeń artystycznych. Po II wojnie światowej w budynku nie wykonywano żadnych systematycznych prac związanych z okresowymi naprawami, nie przeprowadzono także gruntownej renowacji podziemnego garażu ani podziemnych pomieszczeń. Opis zakresu prac oraz rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych, zawarty w niniejszym artykule, ma na celu prezentację stanu technicznego i funkcjonalnego hali podziemnego garażu, pomieszczeń i żelbetowej altany, usytuowanej na podwórzu zespołu mieszkaniowego, które do chwili obecnej zachowały swe unikalne walory historyczne.
EN
Tenement located in Gdynia at the street of 3 May 27-31 was designed and carried out as the fragment of atrial buildings along the frontage of streets 3 of the May and Batory. Beneath the building and on the part of the backyard he was made only in prewar Gdynia, multiposition, jednopoziomowy underground garage intended to passenger cars, but channels of the ventilation of the underground garage hall and rooms situated in basements of an air-raid shelter were led to surfaces of the area and fitted with the monolithic, reinforced concrete launcher with shape resembling summerhouse which in the prewar period along with the backyard was used as the stage for running musical concerts and artistic events. In the period after the World War II in the building constituting the subject of the article kept regular works weren’t associated with periodic repairs, a complete refurbishment of the underground garage and underground rooms weren’t also conducted. Presenting the scope of works and structural-material solutions being aimed at a target improvement is a purpose of the paper of state technical-functional of the underground garage hall, underground rooms and the reinforced concrete summerhouse situated on the backyard of the tenement with simultaneous keeping their unique historic advantages.
PL
W artykule opisano uszkodzenia betonowego podtorza w miejscu rozładunku produktów ropopochodnych na terenie zakładu przemysłowego. Beton płyty podtorza uległ degradacji w wyniki wieloletniej eksploatacji polegającej m.in. na jego cyklicznym zalewaniu produktami ropopochodnymi w trakcie rozładunku i załadunku cystern kolejowych. Przeprowadzone w okresie wcześniejszym prace naprawcze polegające na reprofilacji wierzchniej części płyty okazały się nieskuteczne. Zaproponowano metody naprawy występujących uszkodzeń.
EN
The article describes damage to concrete trackbed at the point of petroleum products unloading on an industrial site. Concrete in the trackbed slab had been degraded as a the result of long- term service, involving years of flooding with petroleum products during loading and unloading of rail tankers. Repairs carried out earlier, involving reprofiling of the upper layer of slab, proved ineffective. Certain methods were proposed for repairing the existing damage.
8
Content available remote Naprawa posadzki betonowej w hali produkcyjnej
PL
W artykule opisano naprawę oraz szczegóły rozwiązań technicznych zastosowanych podczas remontu silnie zaolejonej posadzki znajdującej się w hali produkcyjnej. Przedstawiono uszkodzenia posadzki eksploatowanej w trudnych warunkach środowiskowych oraz sposób naprawy poprzez wymianę.
EN
The article describes the repair and specific technical solutions applied during renovation of a production building floor that had been strongly contaminated with oil. Floor damage is presented, caused by heavy duty usage, along with the method of repair through replacement.
EN
In this paper the effect of discontinuity size on energy absorption performance of steel square profiles is reported. The analysis consists of finite element simulations and experimental results of the compression strength of steel profiles with discontinuities. The discontinuities were placed at the mid span of the profiles in two walls opposite to each other. Square, rectangular and diamond initiators were evaluated at different scales. The numerical results determined the size intervals that present a good energy absorption performance in each case. Energy absorption capabilities were increased up to 12.54% with respect to a structure without discontinuities. Additionally, the peak load value (Pmax) was decreased 25.97% with the implementation of a diamond initiator. For structures with discontinuities with major axis close to the profile width, a buckling effect was observed. Finally, it was observed that the size of the initiators contributes to reduce the peak load (Pmax) value.
PL
W pracy przedstawiono analizę wpływu rozmiaru nieciągłości na pochłanianie energii przez stalowe profile o przekroju kwadratowym. Analiza przedstawia wyniki symulacji elementami skończonymi próby ściskania profili stalowych z nieciągłościami oraz porównanie z danymi eksperymentalnymi. Nieciągłości zostały usytuowane w środku profilu w dwóch przeciwległych ścianach. W pracy zostały przebadane nieciągłości o formach kwadratowych, prostokątnych i rombowych dla różnych wymiarów. Stwierdzono wzrost o 12,54% możliwości pochłaniania energii w porównaniu dla struktur bez nieciągłości. Dodatkowo, w przypadku nieciągłości rombowych stwierdzono spadek wartości siły maksymalnej (Pmax) o 25,97%. Zaobserwowano występowanie efektu wyboczenia dla nieciągłości rombowej gdy wymiar jej osi zbliża się do szerokości profilu. Zaobserwowano, ze rozmiar nieciągłości wpływa na redukcje wartości maksymalnego obciążenia oraz w tym samym czasie na obniżenie pochłanianej energii.
PL
W artykule przedstawiono metodę otrzymywania wysokiej czystości renianu(VII) tetraaminaniklu(II). Metoda ta polega na reakcji stężonego roztworu wody amoniakalnej z wysokiej czystości bezwodnym renianem(VII) niklu(II). Uzyskany w ten sposób renian(VII) tetraaminaniklu(II) redukowano w atmosferze zdysocjowanego amoniaku w celu otrzymania proszku stopowego Re Ni. W artykule umieszczono również informacje dotyczące wybranych właściwości fizykochemicznych uzyskanego proszku. Stopowy proszek Re-Ni może znaleźć zastosowanie m.in. w wytwarzaniu wolframowych spieków ciężkich.
EN
In this paper, a method for preparation of high purity tetraaminenickel(II) perrhenate is presented. This method comprises reacting of a concentrated solution of ammonia water with high purity anhydrous nickel(II) perrhenate(VII). The resulting tetraaminenickel(II) perrhenate is reduced under dissociated ammonia conditions, to obtain Re-Ni alloy powder. The article also provides information on selected physicochemical properties of the produced powder. Such Re-Ni alloy powder can be applied for tungsten heavy alloys production.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań procesu wytwarzania i właściwości wolframowego spieku ciężkiego, przeznaczonego na rdzenie podkalibrowych pocisków przeciwpancernych. Badany materiał zawierał 77% wolframu, 20% renu oraz 3% niklu. Próbki do badań wykonywano technologią metalurgii proszków. Zastosowano izostatyczne prasowanie mieszanki proszków i dwustopniowe spiekanie: wstępne - w atmosferze zdysocjowanego amoniaku i ostateczne - w próżni. W artykule zamieszczono schemat wytwarzania tego spieku i pokazano przykładowe obrazy jego mikrostruktury. W dalszej części zamieszczono wyniki analizy składu chemicznego w wybranych mikroobszarach badanego materiału oraz wybrane właściwości mechaniczne, takie jak wytrzymałość na ściskanie i twardość. Z otrzymanych spieków wykonano rdzenie do pocisków i umieszczano je w stalowym sabocie. Pokazano wyniki eksperymentów balistycznych dotyczących badania właściwości penetracyjnych w zakresie zastosowania tego spieku na rdzenie pocisków przeciwpancernych. Określono współczynnik penetracji, a także przedstawiono obrazy przekrojów rdzeni po strzelaniu. W oparciu o zdjęcia wykonane przy zastosowaniu skaningowego mikroskopu elektronowego opisano mikrostrukturę wybranych próbek. Ustalono, że procesowi penetracji towarzyszyło zjawisko samoostrzenia rdzenia.
EN
The results of investigation of production process and properties of W-Re-Ni sinters intended for cores of anti-tank missiles were presented in the paper. The tested material contained 77% of tungsten, 20% of rhenium and 3% of nickel. The test specimens were made by powder metallurgy. The production process consisted of powder mixture pressing by CIP method and two-stage sintering: initial - in an atmosphere of dissociated ammonia and final - in vacuum. The diagram of the production process of this sinter and exemplary picture of its microstructure were shown in the paper. The results of the analysis of the chemical composition of selected microregions examined materials, and selected mechanical properties such as compressive strength and hardness were presented in the next part of the paper. The cores of the projectiles, which were made from the examined materials, were put in a steel sabot. The results of experiments connected with investigation of the penetration properties in the field of using this sinter as the cores of anti-tank shells were shown. The penetration coefficient was determined, and moreover cross-sectional images of the cores after shooting were presented. Based on the photographs taken using a scanning electron microscope the microstructure of selected samples was described. It was settled that the cores selfsharpening phenomenon was appeared during penetration.
12
Content available remote Aspekty techniczne przebudowy przekrycia budynku ujeżdżalni koni
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki analizy możliwości przebudowy układu konstrukcyjnego budynku ujeżdżalni koni w celu przystosowania go do funkcji wysokostandardowego obiektu handlowego – ekskluzywnej małej hali targowej na terenie nowo realizowanego osiedla, którego główną część substancji mieszkaniowej stanowią apartamenty w loftach. Szukano odpowiedzi na pytanie, czy przebudowa układu konstrukcyjnego przekrycia w postaci stalowych wiązarów kratowych będzie możliwa do przeprowadzenia ze względów technologicznych.
EN
The article presents selected results of the possible redevelopment analysis of a manege riding hall building, to be undertaken in order to adjust it to the function of a high-standard commercial trade object – an exclusive small market hall in the vicinity of a newly constructed residential development whose major part of the housing area consists of loft apartments. It has been sought to answer the question of whether a redevelopment of roofing structural system in the form of steel girder trusses is possible due to technological reasons.
PL
W artykule przedstawiono opis usterek i uszkodzeń fundamentu kołowego wieży turbiny elektrowni wiatrowej, spowodowanych lokalnym osłabieniem podłoża gruntowego, będących następstwem błędnego, na etapie prac przygotowawczych, rozpoznania warunków gruntowych w stosunku do warunków rzeczywistych zweryfikowanych na etapie wznoszenia obiektu. W czasie realizacji fundamentu nastąpiło jego zalanie wodą gruntową spowodowane wyłamaniem dna wykopu tzw. przebiciem hydraulicznym. W artykule omówiono niedoskonałości przyjętego rozwiązania projektowego oraz przedstawiono propozycje naprawy polegające na wzmocnieniu podłoża gruntowego oraz konstrukcji fundamentu.
EN
In the paper a description of defects and damage to the wheeled foundation of the tower of the turbine of a wind power station, caused by local weakening primer base was presented in the result of local divergence of the building project towards the arrangement of layers taken on based on geotechnical examinations on the phase of implementation. In the lead time of the foundation breaking the bottom of the excavation caused by the so-called plumbing puncture took place. In the paper imperfections were discussed accepted design solution, proposals of repair consisting in reinforcing primer base and the structure of the foundation were presented.
PL
W artykule przedstawiono opis uszkodzeń wyprawy tynkarskiej wykonanej na podłożu betonowym w przejściu podziemnym pod drogą komunikacyjną. W wyniku niedoskonałości dokumentacji projektowej oraz błędów wykonawczych tynk cementowo–wapienny wykonany został metodą maszynową zarówno na sufitach, jak również na ścianach tunelu podziemnego. Po krótkim okresie użytkowania, tynk na wielu fragmentach sufitu przejścia podziemnego uległ odparzeniu, jednocześnie powstały rozległe uszkodzenia wyprawy tynkarskiej na ścianach tunelu, jak również na ścianach traktów stanowiących wyjścia z tunelu. W pracy omówiono mechanizm powstawania uszkodzeń, zakres wykonanych badań diagnostycznych oraz przedstawiono propozycje działań mających na celu usunięcie występujących uszkodzeń.
EN
The article presents a description of damage to plaster coating performed on concrete in an underground passage under the passageway. As a result of imperfections of design documentation and construction errors cement-calcareous plaster has been performed by machine both on the ceilings, as well as on the walls of the underground tunnel. After a short period of use, the plaster ceiling in many parts of the underpass has chafed, at the same time resulted in extensive damage to the plaster on the walls of the tunnel, as well as on the walls of routes of exits from the tunnel. The paper discusses the mechanism of damages, the extent of performed diagnostic tests and presented proposals for actions aimed at removing existing damage.
PL
W artykule przedstawiono opis usterek występujących w budynku znajdującym się na obszarze Centrum Uniwersyteckiego. Usterki te zostały ujawnione podczas prowadzonego remontu kapitalnego. Najważniejszą z nich była zbyt mała szerokość oparcia żelbetowego stropu na ścianach wewnętrznych. W pracy przedstawiono rozwiązanie projektowe kompleksowego usunięcia występującej usterki.
EN
The paper presents a description of defects existing in a building that is located in the area of University Centre. The defects were revealed during the major renovation. The most important one was insufficient support of the reinforced concrete ceiling on the interior load-bearing walls. The paper presents comprehensive design solution how to remove occuring defect.
PL
Opisano przyczyny uszkodzeń ław i stóp fundamentowych oraz ścian i słupów zlokalizowanych w poziomie kondygnacji podziemnej w realizowanym wielorodzinnym budynku mieszkalnym. Oceniono wpływ tych uszkodzeń na bezpieczeństwo konstrukcji oraz użytkowania obiektu. Zaproponowano sposób ich naprawy.
EN
In the paper effects of mistakes made by users of the building process of development, choosing technological solutions and implementation of underground part of residential building are presented. The result of said mistakes were damages of foundation together with recessed walls into the ground. Leaving damaged elements without proper repair could have been a cause of occurrence of near-breakdown state of the building in a very short period of time, shortening the interval of it’s flawless exploitation and expose users to highly expensive costs of repairs. In the paper causes of occurring damages reinforced concrete continuous footing and spot footing together with walls and pillars located on the underground level of the multi-family residential building are described. Influence of those damages on the safety of construction and usability of the object were evaluated, as well as methods of their removal was proposed.
17
EN
The article presents theoretical background of commanding aspirations through specifying their concept, typology and hypothetical determinants. The further part deals with delineating methodological assumptions of the conducted studies and describing the results of the studies on determinants of officers’ commanding aspirations through identifying types of officers’ aspirations, percentage structure pertaining to commanding aspirations levels and factors that determine these aspirations.
PL
W artykule przedstawiono opis usterek stropu, które powstały jako następstwo jego samowolnej przebudowy przeprowadzonej bez dokumentacji remontowej oraz z pominięciem zasad wiedzy technicznej. Strop pierwotnie pełniący funkcje stropodachu został przebudowany w zakresie zmiany jego konstrukcji oraz warstw wykończeniowych, a uzyskana powierzchnia była użytkowana jako taras widokowy. W pracy przedstawiono propozycję naprawy polegającej na przywróceniu pierwotnej funkcji stropodachu.
EN
In the paper, a description of defects of the floor, which appeared as the result of its arbitrary reconstruction, performed without arenovation documentation and with omitting rules of technical knowledge was presented. The floor, originally fulfilling functions of the flat roof, was reconstructed in the structure and finishing layers, with recived areas being used as an observation terrace. In the following work, a proposition, consisting the reconstruction of the structure of the flat roof was presented.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki eksperymentów związanych z możliwościami wykorzystania krajowego renianu(VII) amonu (NH₄ReO₄) produkcji Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach do otrzymywania spieków ciężkich W-Re-Ni-Fe. Omówione zostały zjawiska występujące w spiekach na osnowie wolframu zawierających dodatek renu, związane z tzw. "efektem renu", które powodują polepszenie niektórych właściwości tych materiałów. Opisano proces technologiczny wytwarzania badanych spieków, na który składają się m.in. prasowanie izostatyczne na zimno i 2-etapowe spiekanie. Zaprezentowano wyniki badań mikrostruktury, a także wybranych właściwości mechanicznych materiałów wytworzonych z użyciem krajowego renianu amonu i dokonano ich porównania ze spiekami wykonanymi z użyciem importowanego renianu, a także z klasycznym spiekiem W-Ni-Fe. Opisano również przykładowe rezultaty badań balistyki końcowej rdzeni pocisków podkalibrowych wykonanych z badanych materiałów z użyciem krajowego renianu amonu. Badania te przeprowadzono z wykorzystaniem specjalnego stanowiska badawczego do strzelania pociskami podkalibrowymi. Przedstawiono wyniki badań przebijalności, także efekty "samoostrzenia" rdzeni, które zaobserwowano w przypadku niektórych spieków.
EN
Experiments results connected to possibilities of use of the domestic ammonium perrhenate (NH₄ReO₄) produced by the Institute of Non-Ferrous Metals in Gliwice for obtaining W-Re-Ni-Fe heavy alloys were presented in the paper. Characteristic phenomena occurring in the sinters on the base of tungsten containing addition of rhenium (connected with so-called "rhenium effect") were explained. This effect causes improvement of selected properties of these materials. Production process of investigated sinters was described. This process contains, among others, cold isostatic pressing and 2-staged sintering. Selected results of microstructure investigation and mechanical properties of obtained materials produced with addition of domestic ammonium perrhenate were presented. They were compared with properties of sinters produced with addition of imported ammonium perrhenate and also with classical heavy alloys (W-Ni-Fe). Moreover the selected results of final ballistics of kinetic energy penetrators made of investigated materials with addition of domestic ammonium perrhenate were described. These experiments were conducted with using of special ballistic stand for shell shooting. Results of penetration and also "selfsharpening effects" observed in some cases were described in the paper.
20
Content available remote Wybrane problemy konstrukcyjne przystosowania obiektu zabytkowego do nowej funkcji
PL
Opis zabytkowego budynku Wozowni usytuowanego na terenie realizowanego osiedla mieszkaniowego, którego główną część substancji mieszkaniowej stanowią apartamenty w loftach. Konieczność zmiany sposobu użytkowania budynku Wozowni i jego docelowej eksploatacji jako obiektu handlowego – małej Hali Targowej. Konieczność zwiększenia powierzchni użytkowej budynku Wozowni poprzez wykonanie dodatkowej kondygnacji oraz ewentualną przebudowę konstrukcji przekrycia. Omówienie stanu technicznego przekrycia, w szczególności stalowych wiązarów kratowych. Propozycje modernizacji budynku z uwzględnieniem jego zabytkowego charakteru.
XX
A description of the monument of the coach house situated in housing estates carried out of which luxury apartments constitute the body of housing substance in lofts. A need of the change of the way to use the building of the coach house and his target use as the commercial object – small covered market. The need to increase the usabkle areas of building of the coach house through making the additional storey and the possible reconstruction of the roof structure. Discussion over the technical condition of the roof structure. Proposals of the modernization of the building including his historic character.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.