Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Analysis of production process efficiency is an essential analytical tool of each enterprise. Focusing on market competitiveness, managers are forced to use increasingly detailed analysis of processes occurring in enterprise. Analysis of production process efficiency is not clearly defined in the scientific literature, making it difficult to correct use in business practice. In this article the authors present problems of properly define the production efficiency in the scientific literature and analyze problems of utilization of these methods in the research of economic practice.
EN
Background: Economic activity focused on manufacturing and supplying products for sale is one of the basic processes in the logistics supply chain. The specificity of production processes requires concentration on the factors, which are crucial for the continuity of the material flowin terms of both business practice and in relation to the relevant literature. The significant impact of production processes on the financial result of the company affects the costs, revenues, turnover of assets and working capital cycle, so this is the main reason to focus production management on ways to improve process efficiency for both internal and external supply chain, and also on the continuous supervision and evaluation of the results obtained. This article presents an original model for the analysis and evaluation of production process efficiency in economic terms. Material and methods: The results of research carried out in Polish companies in 2011-2013 and the results of a literature review indicate the unsatisfactory use of efficiency analyses in managing production processes, related supply chains and the production environment. These formed the basis for the selection and compilation of factors to evaluate the production process' economic efficiency. Complementary research concerning the importance of each factor in business practice was carried out in the first half of 2015 in 138 manufacturing companies in Wielkopolska Voivodship. Results: Based on the results and observations, the authors developed a model for evaluating the economic efficiency of the production process, which will make it possible to conduct multivariate simulations using parametric models of production processes and the environment at later stages of their research. Conclusions: Despite numerous considerations in the literature, the issue of production process efficiency has not yet been comprehensively presented nor developed. The concept for evaluation of production process efficiency presented here applies to its economic aspects. The authors are aware of the need to combine the analytical scope with analysis and evaluation of operational efficiency, thus further research will aim to provide a comprehensive analysis and evaluation of production process efficiency and value engineering in its operational development.
PL
Wstęp: Działalność gospodarcza skoncentrowana na wytwarzaniu i dostarczaniu produktów przeznaczonych na sprzedaż, jest jednym z podstawowych procesów zachodzących w logistycznym łańcuchu dostaw. Specyfika procesów produkcji powoduje konieczność koncentracji na czynnikach, które mają kluczowy wpływ na ciągłość przepływu materiałowego, zarówno w odniesieniu do praktyki gospodarczej, jak również w odniesieniu do literatury przedmiotu. Znaczący wpływ procesów produkcji na wynik finansowy przedsiębiorstwa, oddziałując na koszty, przychody, rotację aktywów oraz cykl kapitału obrotowego, jest główną przesłanką ukierunkowania zarządzania produkcją na sposoby poprawy efektywności procesów, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego łańcucha dostaw oraz ciągłego nadzorowania i oceniania uzyskanych rezultatów. Celem artykułu jest przedstawienie autorskiego modelu analizy i oceny efektywności procesu produkcji w aspekcie ekonomicznym. Metody: Wyniki badań w polskich przedsiębiorstwach przeprowadzonych w latach 2011-2013 oraz badań literaturowych, świadczą o niezadowalającym stopniu wykorzystania analiz efektywności w zarządzaniu procesami produkcji, powiązanymi łańcuchami dostaw oraz środowiskiem produkcyjnym. Na ich podstawie dokonano wyboru i zestawienia wskaźników oceny efektywności ekonomicznej procesu produkcji. Badania uzupełniające dotyczące stopnia ważności poszczególnych wskaźników w praktyce gospodarczej przeprowadzono w pierwszej połowie 2015 roku w 138 przedsiębiorstwach produkcyjnych z województwa wielkopolskiego. Wyniki: Na podstawie uzyskanych wyników i obserwacji, Autorzy opracowali model oceny efektywności ekonomicznej procesu produkcji, który umożliwi Autorom przeprowadzenie wielowariantowych symulacji parametrycznych modeli procesów i środowiska produkcji w dalszych etapach prowadzonych badań naukowych. Wnioski: Problematyka efektywności procesu produkcji, pomimo wielokrotnego podejmowania rozważań literaturowych, nie została do tej pory kompleksowo przedstawiona i opracowana. Zaprezentowana koncepcja oceny efektywności procesu produkcji dotyczy aspektu ekonomicznego. Autorzy mają świadomość konieczności sprzężenia tego zakresu analitycznego z analizą i oceną efektywności operacyjnej, kierunkując dalsze badania na kompleksową analizę i ocenę efektywności procesu produkcji oraz inżynierię wartości w jego operacyjnym kształtowaniu.
PL
Analiza sytuacyjna: Dynamicznie rozwijająca się wymiana towarowa Polski/UE z parístwami Europy Wschodniej powoduje systematyczny wzrost strumienia samochodów ciçzarowych wyjeżdżajqcych przez wschodnią granicę Polski/UE. Narastające strumienie samochodów ciężarowych i ich okresowe spiętrzenia powoduje tworzenie kolejek przed przejściami granicznymi i zatory w przepływie towarów - wywołując obniżenie przychodów kierowców, wyższe koszty przewoźników i zaladowców oraz koszty kapitalu operacyjnego zamrożonego w przewozonych towarach. Celem artykułu jest przedstawienie wyników diagnozy przepustowości przejść granicznych wschodniej granicy Polski/UE i analiza przyczyn występowania kolejek samochodów ciężarowych wyjeżdżających z Polski/UE oraz ocena możliwości ich wyeliminowania. Badania i analizy: Diagnozę przeprowadzono na podstawie przejść granicznych pomiędzy Polską i Republiką Bialorusi (w Kuźnicy i w Bobrownikach), należących do najbardziej obciążonych obsługi graniczne w ramach administracji celnej Polski. Przedstawiono wyniki badań rzeczywistej zdolności obsługowej przez slużby graniczne, intensywności napływu samochodów ciężarowych na przejście graniczne, długości kolejki przed przejściem granicznym oraz wewnętrznej w powiązaniu ze stopniem wykorzystania wewnętrznego terminalu postojowego. Wnioski i rekomendacje: Kolejki samochodów ciężarowych (wewnętrzne i przed przejściem granicznym) wynikają z ograniczenia strumienia wyjściowego i wyjazdu samochodów do Republiki Białorusi. Przejście graniczne tworzy system masowej obsługi z wypełnionym buforem (wewnętrzną platformą postojową) i zdolnością obsługowaą sterowaną strumieniem wyjściowym. Zmiany długości kolejki i czasu oczekiwania wynikają ze zmiennej intensywności napływu samochodów, a kolejka występuje pomimo niepełnego stopnia wykorzystania przepustowości przejścia granicznego, co jest charakterystyczne dla systemu obsługi z wąskim gardłem. W wyniku diagnozy autor formułuje tezę, że utrzymując zdolność obsługową okolo 260 - 300 samochodów ciężarowych/12 h wyjeżdżających z Polski przez przejście graniczne w Kuźnicy (z zapewnieniem tej przepustowości również przez białoruskie przejście graniczne) i kształtując intensywność napływu pojazdów na poziomie okolo 240 - 280 samochodów ciężarowych/12 h (obecnie średnia 234 pojazdy), można uniknąc kolejek przed przejściem granicznym. Autor rekomenduje wdrożenie systemu elektronicznej rezerwacji obsługi granicznej (eBooking Truck), umożliwiając równomierne rozlożenie intensywności napływu pojazdów wyjeżdżających z Polski/UE.
EN
The exchange of goods between EU and East Europe nations dynamically expand in recent years. It caused systematic increase of truck flow leaving EU across east border and periodically exposes queues or traffic jam in front of polish border checkpoints. The cargo flow bottlenecks cause decreasing of driver's earnings and haulier's incomes as well as increasing costs for forwarders. In the article is presented analysis of Poland/EU east border checkpoints throughput and diagnosis of truck queues in front of them. Researches were carries out on the EU/Belarus border checkpoints in Kuznica and Bobrowniki. Analysis includes truck flow leaving Poland/EU, queue length in front of polish border checkpo¬ints, customs clearance capacity and intensity of truck inflow from Poland/EU side. The based on research results author formulates thesis that truck queues in front of polish border checkpoints are caused by constrains of Belarusian clearance capacity that determines ability of trucks Poland/EU departure. The queue appears even though po¬lish border checkpoints throughput is not filled to capacity. Analysed checkpoints works as mass service system with bottleneck, externai/internal queue and internai parking platform filled to capacity. Changes of truck queue length and variable waiting time are caused by variable intensity of truck inflow from Poland/EU side. Author recommends implementation of eBooking Truck System that enables even distribution of truck inflow from Poland/EU side and elimination their periodic accumulation.
4
Content available remote Efficiency Analysis System of Material Management
EN
Background: Significant scope of enterprise's efficiency management is improving of material management process both the strategic and operational level. The complexity of material flow processes can lead to a threat such as distraction and disintegration of analysis focusing on many different factors influenced on effective sourcing and procurement management, transport and warehousing processes, inventory management, working capital and cash flow management. Material and methods: The presented article focuses on multidimensional and multi-criteria analysis of material management efficiency that is considered as decision support system. Authors have presented results of the research regarding ineffective material management confirm insufficient analytical supporting in various decisions of procurement operations. Results and conclusions: Based on research results authors presented in the article model of efficiency analysis system of material management.
PL
Wstęp: Istotną częścią zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa jest udoskonalanie i poprawa procesu zarządzania materiałowego, zarówno na poziomie strategicznym jak i operacyjnym. Kompleksowość procesów przepływów materiałowych stwarza takie zagrożenia jak rozproszenie analizy skoncentrowanej na wielu różnych czynnikach wpływających na efektywne zarządzanie procesem zakupu, transportu, magazynowania, poziomem zapasu, kapitału pracujacego i przepływem środków pieniężnych. Materiały i metody: w prezentowanej pracy główny nacisk położono na wielowymiarową i wielokryterialną analizę efektywności zarządzania materiałowego, która wspomaga system podejmowania decyzji. Autorzy zaprezentowali wyniki badań dotyczące nieefektywnego zarządzania materiałowego i potwierdzające niewystarczające wsparcie analityczne decyzji w obszarze operacji zakupu i zaopatrzenia. Wyniki i wnioski: w oparciu o wyniki badań autorzy zaprezentowali model analizy efektywności przepływu materiałowego.
5
Content available remote Sterowanie efektywnością operacyjną w łańcuchu dostaw
PL
Przyjmując wykładnię efektywności procesów według Kaldora-Hicksa, zadaniem controllingu operacyjnego jest określenie efektywnego wariantu realizacji procesów (np. zaopatrzenia, produkcji, magazynowania, transportu) i efektywnej alokacji zasobów (np. ludzi, maszyn i urządzeń, magazynów, środków transportu, zapasów, kapitału), ich wielkości i poziomu wykorzystania. Autor ma świadomość, że analiza wszystkich możliwych wariantów nie jest na ogół możliwa, a rozpatrywana w pracy synteza czynników operacyjnych procesów i zasobów w łańcuchu dostaw pozwala jedynie na wybór polioptymalnego wariantu (tzn. nie gorszego od żadnego z pozostałych). W praktyce oznacza to wyznaczenie rozwiązania satysfakcjonującego spośród wariantów dopuszczalnych, a nie jednoznacznie najlepszego. [...]
EN
Increasing an enterprise efficiency is created as a result of producing and delivering processes that using up assets (resources). Managers have to control and shape processes and resources at the planning stage in supply chain to achieve high efficiency at the assumed product value. Connection of controlling model of instruments for process analysis, value analysis and value mapping in the supply chain presented above makes it possible to shape processes and assets in the supply chain – income, costs, profitability and rotation of possessions as well as return on investment. An integrated view allows to better understand what generates costs and incomes in supply chain and better interpret financial and operations measures of enterprise. The operations analysis (resources, processes and products) and loop-back of value analysis (including incomes and costs), making up an important part of real system of value chain management in a company. The ability to increase product value in supply chain depends on ability to control and shape of supply chain processes and resources.
PL
W artykule przedstawiono proces wdrażania systemu informatycznego Agrologis. Opisana została dedykowana metodyka wdrażania systemu oraz wymagania techniczne i sprzętowe jego instalacji. Zaprezentowano kompleksowy proces wdrażania systemu, jego etapy i części składowe. Dodatkowo podkreślono zasadność stosowania aplikacji ze względu na istotny poziom kosztów logistyki w kosztach przedsiębiorstw rolnych oraz podejście procesowe i produktowe w zakresie identyfikacji kalkulacji i analizy tych kosztów.
EN
The paper presents the process of implementing a computer system Agrologis. The dedicated methodology of the implementation of the system and technical requirements and hardware installation has been described. A comprehensive process of implementing the system, its stages and components has been presented. In addition, highlighted the merits of the application due to a significant level of logistics costs in the agricultural enterprises and process and product approach for the identification and analysis of the calculation of these costs.
7
Content available remote Operational controlling - a tool of translating strategy into action
EN
Enterprises have a lot of problems with realization their strategic aims in the fast changing and competitive business arena from many years. Effective execution of strategic plan needs its translating into action, task results and indicators of everyday activities. The success on the market is attainable by communicating strategic and operating goals on the each level of organizational structure and their connecting with budget of units or employee motivation. The scorecards balancing in finance, customer, process and development perspectives is very useful for pointing - what do we control with? or - what do we have to achieve? But doesn't answer to question about ways of enterprise managing. Main aim of the article is proving that operational controlling system is a essential tool for translating strategy into action. The Balanced Scorecard methodology should to take into consideration system and process connection of enterprise with procurement, co-operation or distribution supply chain also.
PL
Przedsiębiorstwa napotykają wiele problemów w trakcie realizacji celów strategicznych w szybko zmieniającym się i konkurencyjnym świecie biznesowym. Efektywna realizacja planu strategicznego wymaga jego przełożenia na działanie, wyniki i wskaźniki bieżącej działalności. Sukces rynkowy jest uzyskiwany poprzez spójność celów strategicznych i operacyjnych na każdym poziomie jednostek czy motywację pracowników. Z punktu widzenia finansów, klienta, procesów i rozwoju Karta Wyników jest bardzo użyteczna w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: czym kontrolujemy? co chcemy osiągnąć? ale nie odpowiada na pytanie: jak zarządzamy przedsiębiorstwem? Celem pracy było udowodnienie, że metoda controllingu operacyjnego jet istotnym narzędziem dla przetłumaczenia strategii w konkretne działania. Metoda zbilansowej Karty Wyników powinna brać również pod uwagę powiązania systemu i procesu z zakupami, współpracą firmy oraz łańcuchem dostaw. W pracy przedstawiono system controllingowy jako narzędzie do przekształcenia strategii w konkretne działania.
8
PL
We współczesnych badaniach dotyczących zarządzania operacyjnego wyróżniane są cztery wzajemnie powiązane czynniki – klienci (rynek), produkty, procesy i zasoby – stanowiące złożony system wielu zmiennych gospodarczych kształtujących zakres i zasięg zarządzania operacyjnego działalności przedsiębiorstwa. Tworząc i dostarczając produkt (wyrób lub usługę), przedsiębiorstwa pozostają w wielowymiarowych łańcuchach powiązań zaopatrzenia, koprodukcji i dystrybucji, w których uwzględniane są procesy i zasoby współpracujących ze sobą partnerów w obsłudze klienta na docelowym rynku. Kluczowy wpływ zarządzania operacyjnego na osiąganie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku potwierdził M. Porter. W przedstawionej teorii dowiódł, że przewaga wartości produktu wynika z przewagi łańcucha dostaw, postrzeganego nie jako całość, ale składającego się z wielu procesów i dyskretnych czynności, jakie współpracujące przedsiębiorstwa realizują w projektowaniu, zaopatrzeniu, produkcji, marketingu, dostarczaniu i obsłudze swoich produktów. [...]
EN
The product value is created as a result of producing and delivering processes that using up assets (resources) during value creating in supply chains. The arrangement of proper process’s path that reflect business aim and eliminating not value added processes is the problem of many companies to achieve high level of efficiency and product value. In this paper is presented thesis that company may bear excess expenditures that are inappropriate to created value and in this way company reduces efficiency of his capital and assets. Managers have to control and shape processes and resources at the planning stage in supply chain to achieve high efficiency at the assumed product value. Relying on key company indicators is not enough in a lot of enterprise cases. There is necessary to support of processes management and assets shaping or allocation in supply chains. The ability to create and increase product value in supply chain depends on the ability to control of supply chain processes.
10
Content available remote The reference model of supply chain operational controlling in value management
EN
The systemic approach of the controlling function to supporting the operations management results from its complex analysis of the supply chain business and operating results and from influencing the operations management factors - products, processes and resources that determine the achieved result (revenues, costs, profitability and assets turnover as well as the return on invested capital). All product features which stand for customer value and its competitiveness are the basis for designing, planning and controlling the interconnected processes responsible for manufacturing and delivery of products. The effectiveness of methods applied in developing products, processes and resources depends on the precise analysis and appraisal of the operating conditions that justify their application. Supporting the operations management, focused on the product value and improving the company's financial result, apart from financial, technical and economic analyses requires transferring the product value to activities control methods and to developing the resources in the product supply chain already at the stage of planning. As a result of an analysis of requirements supporting the development of processes and resources in the supply chain, a reference model of operational controlling in product value management was developed. The multicriterion selection and appropriate application of material flow management methods in the supply chain is each time preceded by an operating and financial analysis as well as by an appraisal of operating conditions that influence the choice of control methods
PL
Systemowe podejście kontrolingu do wspomagania zarządzania operacyjnego, wynika z jego kompleksowego badania wyników ekonomicznych i operacyjnych łańcucha dostaw oraz kształtowania czynników zarządzania operacyjnego - produktów, procesów i zasobów - determinujących osiągany wynik (przychody, koszty, rentowność i rotację majątku oraz zwrot z zainwestowanego kapitału). Wszystkie cechy produktu, stanowiące o wartości dla klienta i jego konkurencyjności, są podstawą projektowania, planowania i kontrolowania powiązanych systemowo procesów odpowiedzialnych za wytwarzanie i dostarczanie produktów. Skuteczność metod kształtowania produktów, procesów i zasobów, zależy od precyzyjnej analizy i oceny warunków operacyjnych kwalifikujących ich zastosowanie. Wsparcie zarządzania operacyjnego, ukierunkowane na wartość produktu i poprawę wyniku przedsiębiorstwa, wymaga obok analizy finansowej i techniczno-ekonomicznej przeniesienia wartości produktu na metody sterowania działaniami i kształtowanie zasobów w łańcuchu dostaw produktu już na etapie ich planowania. W wyniku analizy wymagań wspomagających kształtowanie procesów i zasobów w łańcuchu dostaw opracowano model referencyjny kontrolingu operacyjnego w zarządzaniu wartością produktu. Wielokryterialny dobór i właściwe zastosowanie metod zarządzania przepływem materiałowym w łańcuchu dostaw jest za każdym razem poprzedzony analizą operacyjną i finansową oraz oceną warunków operacyjnych, wpływających na wybór metod sterowania
PL
W artykule przedstawiono kompleksowe założenia budowy systemu traceability dla produktów żywnościowych w ramach projektu Traceback realizowanego przez Instytut Logistyki i Magazynowania w ramach 6. Programu Ramowego UE (priorytet 5 - Food Quality and Safety) - Zintegrowany system śledzenia produktów żywnościowych w łańcuchu dostaw. Wymagania śledzenia produktu w intermodalnych łańcuchach dostaw, rozbudowano - zgodnie z założeniami projektu - o wymagania bezpieczeństwa i standardy jakości w procesach zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji i sprzedaży. Przedstawiono wymagania dla procesu certyfikacji zgodności z wymaganiami traceability oraz wymagania organizacji i przepływu danych, na potrzeby zarządzania w sytuacjach kryzysowych.
EN
In the paper, the complex assumptions of creating the traceability system for food products within the frames of Traceback Project, implemented by the Institute of Logistics and Storage under 6 EU Framework Programme (priority 5 - Food Quality and safety - Integrated System of Traceability of Food Products in Supply Chain) were presented. The requirements of product traceability in the inter-modal supply chains were developed - according to the Project assumptions - by the requirements concerning safety and quality standards in processes of certification on compliance with the traceability requirements and the requirements of organization and flow of data for the needs of managing in case of crisis situation.
16
Content available remote Controlling in supply chain - tool for process integration
EN
The product value is created as a result of supply, production and distribution processes that using up assets (resources) during value creating in supply chains. The arrangement of proper process's path that reflect strategic aim and eliminating not value added processes is the problem of many companies to achieve high level of efficiency. The increasing product value and enterprise efficiency is sought-after strategy in the rapid changed and competitive market environment - through lack of satisfying profit rate and sale/income volume. But enterprises may bear excess expenditures that are inappropriate to created value and in this way to lower efficiency of capital and assets. In the paper are shown results of study of controlling effectiveness as a tool which allow integrate improving company's efficiency and product value at the target market. The company has to integrate shaping his processes and resources to achieve high efficiency at the determined product value. The calculation of key company indicators and pointing their determined value are not enough in a lot of enterprise cases. There is necessary active support of processes management in supply chains. But in many enterprises controlling of efficiency is made by accounting or financial controlling departments which aren't using methods and tools to actively shaping processes and assets
PL
Wartość produktu dla klienta jest wynikiem realizacji wielu procesów w łańcuchu dostaw - np. zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji - i zużywania w tych procesach zasobów. Określenie przebiegu procesu najlepiej realizującego cele przyjętej strategii przedsiębiorstwa i eliminującego działania nie dodające wartości dla klienta, jest problemem wielu przedsiębiorstw w osiąganiu ich wysokiej efektywności działania. W obliczu braku satysfakcjonującego zysku i niskiego poziomu sprzedaży/przychodu w zmiennym i konkurencyjnym otoczeniu rynkowym, skuteczny sposób realizacji strategii wzrostu wartości produktu i wzrostu efektywności, jest bardzo poszukiwany. Przedsiębiorstwa mogą w realizacji założonej strategii ponosić koszty nieadekwatnie wysokie do tworzonej wartości, obniżając tym samym efektywność posiadanych zasobów i zainwestowanego kapitału. W treści artykułu przedstawiono wyniki badań efektywności kontrolingu, jako narzędzia pozwalającego w sposób zintegrowany zwiększyć efektywność przedsiębiorstwa i wartość produktu na docelowym rynku. Przedsiębiorstwo, dla osiągania wysokiej efektywności i wartości dla klienta, powinno integrować działania kształtowania procesów i zasobów w łańcuchu dostaw. Określenie kluczowych wskaźników wykonania i ich docelowych wartości jest w przypadkach wielu przedsiębiorstw niewystarczające. Konieczne jest aktywne wsparcie zarządzania procesów łańcucha dostaw przez kontroling (głównie operacyjny). Niestety w wielu badanych przedsiębiorstwach kontroling efektywności jest wykonywany przez działy F/K lub działy kontrolingu finansowego, nie wykorzystujące w swojej pracy metod i narzędzi kształtowania procesów i zasobów łańcucha dostaw oraz analizy wartości
PL
Wzrost udziału handlu elektronicznego w handlu ogółem (na świecie i w Polsce1), wymagana szybkość i dynamika reagowania w otoczeniu konkurencyjnym, krótszy cykl życia produktu, masowość dostępnych danych i informacji koniecznych do przetworzenia w czasie rzeczywistym oraz wiele innych przyczyn, wywołuje potrzebę dostępu przedsiębiorców do usług elektronicznych i możliwości realizacji transakcji biznesowych drogą elektroniczną. Potrzeba współpracy wielu przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw, ze względu na obsługę wspólnego produktu dla wspólnego klienta, nie jest już dzisiaj niczym nowym. Jednak sposobów -jak osiągnąć wspólne cele rynkowe, kontrolować warunki współpracy i satysfakcję klienta, zredukować koszty i zwiększyć efektywność działań w łańcuchu dostaw - jest wiele. Warunkiem współpracy jest wymiana jednoznacznie interpretowanych przez partnerów danych, przesyłanych w sposób wiarygodny, niezaprzeczalny i bezpieczny oraz zgodnie z obowiązującymi standardami. Autorzy podkreślają rolę integracji wielu rozproszonych i niehomogenicznych systemów oraz narzędzi elektronicznej wymiany danych. Praktyczne aspekty wykorzystania narzędzi gospodarki elektronicznej, często są warunkiem wspólnego planowania w łańcuchach dostaw, prognozowania i uzupełniania zapasów (CPFR - Collaborative Planning, Forecasting & Replenishment) oraz możliwość kontroli i sterowania powiązanych procesów logistycznych. Integracja działań w stronę "jednego wspólnego planu" bazującego na potrzebach klientów, warunkuje dalszą koordynację planów marketingu, dystrybucji, produkcji, zaopatrzenia, a także planów finansowych, inwestycyjnych, rozwoju kadrowego, itd. Współzależność planów jest podstawą dalszej synchronizacji działań operacyjnych i ma podstawowe znaczenie dla płynności przepływu ładunku w łańcuchu dostaw. Autorzy referatu prezentując wyniki badań projektu badawczego zrealizowanego w Wyższej Szkole Logistyki, odpowiadają na postawione tezy pracy badawczej - Czy i jakie narzędzia gospodarki elektronicznej są stosowane przez przedsiębiorstwa do współpracy w łańcuchu dostaw oraz Czy i w jakim zakresie wykorzystanie narzędzi gospodarki elektronicznej umożliwiają poprawę wyników operacyjnych, rynkowych i ekonomicznofinansowych przedsiębiorstw ?
EN
The increase of e-commerce participation in a global commerce, required speed and dynamism of reacting in a competitive environment, shorter product life, a number of available data and information which is necessary to process in real time and a lot of different reasons, generate by developers a need of accessing to e-services and possibilities of realization of business transactions by e-tools. The cooperation need of many enterprises in supply chain, for common product service for common customer, is nothing new these days. However there are many ways of reaching common market objectives, controlling work conditions and client's satisfaction, reducing costs and increasing the effectiveness of actions within supply chain. One of the cooperation requirements is the exchange of unambiguously interpreted data, which are sent in a reliable, unquestionable and safe way and according to current standards. The authors emphasize the role of integration of many dispersed and no homogeneous systems and tools of electronic data exchange. Practical aspects of the usage of e-commerce tools are often the needed requirement for common planning in supply chains, forecasting and replenishment (CPFR - Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment) and the chance of controlling and steering of linked logistic processes. Integration of activities referring to "one, common plan", which will be based on clients' needs, determines not only further coordination of marketing plans, distribution, production, supply, but also financial and investment plans, human resources development etc. Plans correlation is basis for further synchronization of operation activities and has a basic value for fluency of stock flow in supply chains. The authors of the paper present results of the scientific project carried out in Poznan School of Logistics and give answers to the theses from the scientific work - Are there any e-commerce tools used by enterprises to support the cooperation within supply chain? If yes, what kind of e-commerce tools they are. Does (and in what extend ) the usage of e-commerce tools enable enterprises to achieve better operation, market and economic-financial results?
PL
Wartość produktu dostarczanego klientowi powstaje w wyniku realizacji procesów niezbędnych do ich wytworzenia i dostarczenia. Procesy tworzące wartość produktu zużywają zasoby, a efektywność majątku lub kapitału przedsiębiorstwa jest miarą określającą relację osiągniętych wyników do zaangażowanych zasobów. Problemem wielu przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej efektywności jest przeniesienie celów strategicznych na poziom operacyjny, ustalenie właściwych przebiegów procesów i ich miar kontrolnych, wyeliminowanie procesów nie dodających wartości oraz sterowanie realizacją procesów i poziomem wykorzystania zasobów. W referacie postawiono tezę, że tworząc wartość produktu dostarczanego klientowi, przedsiębiorstwo może ponosić nakłady nadmiarowe, nieadekwatne do tworzonej wartości, obniżając efektywność realizowanych procesów i wykorzystywanych zasobów, a tym samym majątku i kapitału przedsiębiorstwa. Chcąc zapewnić wysoką efektywność przy osiąganiu założonej wartość produktu dla klienta, przedsiębiorstwo powinno kontrolować i celowo kształtować procesy i zasoby już na etapie planowania działań i organizowania warunków ich realizacji. W wielu przypadkach nie wystarczy tylko kontrola wyników i wskazanie wartości planowych, ale wymagane jest aktywne wsparcie zarządzania procesami i zasobami w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa. Według drugiej tezy, kontrolą efektywności w przedsiębiorstwach zajmują się głównie komórki rachunkowości zarządczej lub controllingu finansowego. Analiza ekonomiczno-finansowa oraz stosowane metody i narzędzia, są niewystarczające do operacyjnego kształtowania procesów i zasobów przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiono wyniki badań oraz techniki i narzędzia controllingu procesów logistycznych -skutecznego narzędzia poprawy efektywności przedsiębiorstwa.
EN
The product value is created as a result of producing and delivering processes that using up assets (resources) during value creating in supply chains. The arrangement of proper process's path that reflect strategic aim and eliminating not value added processes is the problem of many companies to achieve high level of efficiency. In this paper is presented thesis that companies may bear excess expenditures that are inappropriate to created value and in this way to lower efficiency of capital and assets. The company has to shape his processes and resources to achieve high efficiency at the assumed product value. The controlling of key company indicators and pointing required value are not enough in a lot of enterprise cases. There is necessary active support of processes management in supply chains. According to second thesis, controlling of efficiency is made by accounting or financial controlling departments which aren't using methods and tools to actively shaping processes and assets. In the paper are shown results of researches of logistics processes controlling which allow effectively improve of company's efficiency.
19
Content available remote Planning process support for intermodal supply chains
EN
The main addressed challenge is to prepare for the future growth in transportation and logistics and to bring this issue from analysis mode into actions. Within the Baltic Sea Region is seen increased exploitation of natural resources (seafood, petroleum, minerals, forest products etc.) that results in increased transport demand as well as increased general trade due to strong economical growth. The development of transnational cooperation and interlinking of regions or actors of Region is one of intermodal supply chain main objective. The intermodal planning is focused on choices support, while intermodal planning emphasized the most efficient way of moving from point-to-point within the system. The solution presented in this paper is unique in its approach to manage supply chain and logistics services as a collection of configurable processes. Multiple operators’ activities are not managed as individual files, but as services in a coherent process. This enables proper planning and enhanced visibility
PL
Jednym z głównych wyzwań postawionych przed uczestnikami procesów biznesowych w łańcuchach dostaw Morza Bałtyckiego jest przygotowanie do znaczącego wzrostu obrotu towarowego i przewozów pasażerskich oraz przełożenie wyników analiz na płaszczyznę konkretnych działań. W rejonie Morza Bałtyckiego jest obserwowany oraz prognozowany wzrost transportu paliw, owoców morza, surowców mineralnych czy produktów drzewnych, wynikający ze stałego wzrostu obrotów handlowych i wzrostu gospodarczego wielu państw w tym rejonie. Jednym z głównych celów rozwoju intermodalnych łańcuchów dostaw jest międzynarodowa (transgraniczna) współpraca oraz powiązania komunikacyjne i informacyjne poszczególnych regionów, portów i uczestników łańcuchów dostaw. Planowanie intermodalnych dostaw jest zorientowane na wspomaganie decyzji wyboru najbardziej efektywnej drogi przewozu (ludzi lub towarów), z punktu startowego do docelowego punktu trasy. W prezentowanym rozwiązaniu systemu planowania, zastosowano podejście procesowe. Zarządzanie łańcuchem dostaw i operacjami logistycznymi oparte jest na dynamicznym konfigurowaniu wielu operacji zdefiniowanych w procesach dostaw. W konsekwencji, działania operatorów są planowane w tworzonym połączeniu jako zestaw spójnych i powiązanych wzajemnie usług. Takie podejście pozwala na właściwe i sprawne planowanie oraz odpowiednią wizualizację procesu dostaw
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.