Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 65

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Technika nieliniowego chemicznego fingerprintu NCF (non-linear chemical fingerprint) może być z powodzeniem stosowana do kompleksowej oceny układów złożonych. NCF wykorzystano do badania korzenia rośliny Sophorae Subprostratae ( Sophora subprostrata Chun et T. Chen), stosowanego w tradycyjnej medycynie chińskiej. W badaniach uwzględniono parametr jakościowy i parametr ilościowy reakcji (czas i potencjał) oraz ustalono matematyczną zależność pomiędzy nimi. W układzie oscylacyjnym złożonym z bromianu sodu, kwasu siarkowego, acetonu i siarczanu manganu optymalny zakres detekcji składników Radix Sophorae Subprostratae uzyskano dla ilości 0,7-1,5 g sproszkowanego korzenia. Wykazano pewne różnice w chemicznym składzie próbek Radix Sophorae Subprostratae pozyskanych z różnych regionów. Uzyskane wyniki porównano z wynikami analizy chromatograficznej.
EN
Radix Sophorae Subprostratae (traditional Chinese medicine) was evaluated in a fixed system consisting of NaBrO3, H2SO4, Me2CO and MnSO4 do det. its fingerprint. Three oscillation areas were established. The results agreed with chromatog. detd. data.
EN
Image contrast and visibility associated with underwater optical imaging systems are usually degraded by the absorbing and scattering effects of turbid waters. To improve the image contrast, laser-range-gate has been widely applied to underwater optical imaging systems. The work of Katsev et al. (Appl.Opt. 38(33), 1999, pp. 6849–6858) shows that the contrast of a shadow image is greater than that of the object image. The present paper outlines a Monte Carlo based simulation method of image formation for underwater optical imaging. It is found that the contrast of a shadow image varies with gate starting depths. The angular distribution of multiply scattered photons is obtained via semi-analytical models (Shengfu Li et al., Opt.Commun. 381, 2016, pp. 43–47). The simulated results show that increasing the gate starting depth can reduce the highly backscattered photons, thus can improve the image contrast.
3
Content available remote Synthesis of LiNiO2 by two-step solid-state method
EN
LiNiO2 was prepared through two-step solid-state reaction by mechanochemical method and heat treatment, using LiOH (Li2 CO3) and Ni(OH) 2 as starting materials. The influence of grinding speed and time, heat treatment time, and starting materials on the structure of LiNiO2 was studied. The as-milled samples and products were characterized by scanning electron microscope (SEM) and X-ray diffraction (XRD). The results show that uniform as-milled samples can be obtained at grinding speed of 580 rpm for 0.5 h, using LiOH and Ni(OH) 2 as raw materials. Perfect crystal LiNiO2 has been prepared by calcining the as-milled samples at 700 °C for 15 h. Composite material powders consisting of Li2 Ni8 O10 and LiNiO2 have been obtained using Li2 CO3 as lithium source.
EN
Solvent-based or waterborne coatings commonly used in surface finishing of plastic or composite-based products exhibit very low spray transfer efficiency, typically not exceeding 30-35%. Powder coatings, an attractive 100% solvent-free alternative technology, achieve up to 95-98% material utilization. However, they require electrostatic deposition of charged powder particles and hence can only be used on inherently conductive, e.g., metallic components. Overall, the key barriers for wide application of powder coating technology in plastics surface finishing are the non-conductive surfaces of plastics, inadequate adhesion to commodity plastics, and frequently the absence of low-temperature powder resins. This paper presents practical aspects of technology facilitating successful electrostatic powder coating of automotive and commodity plastics achievable through surface-grafted arrays of amino-functional molecules exhibiting inbuilt electron conductivity. This results in a 108-fold increase in surface conductivity of polymers combined with up to a 1000-fold increase of the strength of adhesion between adhesively bonded or surface-coated assemblies in comparison with unmodified substrates to the point of achieving 100% cohesive fracture of substrates. Industrial-scale technology trials using full size PP-based automotive components carried out by CSIRO and Dulux in a commercial powder coating facility demonstrated the suitability of this technology for industrial applications targeting the substitution of the current liquid paints by zero-waste powder coatings.
PL
Rozpuszczalnikowe lub wodnorozpuszczalne powłoki dekoracyjne i ochronne oraz farby powszechnie stosowane w wykańczaniu powierzchni wyrobów z tworzyw sztucznych lub kompozytów wykazują bardzo niską skuteczność przenoszenia natryskowego, zwykle nieprzekraczającą 30-35%. Powłoki proszkowe (atrakcyjna 100%-bezrozpuszczalnikowa technologia) pozwalają na podniesienie efektywności użycia materiału do 95-98%. Wymagają one jednak elektrostatycznego osadzania elektrycznie naładowanych cząstek proszku, w związku z czym ich zastosowanie ogranicza się do naturalnie elektroprzewodzących materiałów takich jak metale. Generalnie biorąc, głównymi barierami dla szerokiego zastosowania technologii powlekania proszkowego w wykończeniu powierzchni tworzyw sztucznych są: nieprzewodzące powierzchnie z tworzyw sztucznych, nieodpowiednia przyczepność pokryć do wyrobów z tworzyw sztucznych, a często też brak niskotemperaturowych żywic proszkowych. W artykule przedstawiono praktyczne aspekty technologii ułatwiającej elektrostatyczne lakierowanie proszkowe wyrobów polimerowych dla przemysłu samochodowego oraz generalnego przeznaczenia osiągalne dzięki łańcuchom molekularnym z aminowymi grupami funkcyjnymi wykazującym wbudowane przewodnictwo elektronowe. Powoduje to zwiększenie przewodnictwa powierzchniowego polimerów zwielokrotnione w stopniu sięgającym do 108 w porównaniu z materiałem nieobrobionym, które połączone jest z równoczesnym 1000-krotnym wzrostem wytrzymałości adhezji pomiędzy elementami klejonymi, lub substratem a farbą lub powłoką dekoracyjno-ochronną (również w porównaniu z substratami niezmodyfikowanymi), które wiąże się często z osiągnięciem 100% pęknięcia kohezyjnego materiału malowanego lub klejonego. Próby technologiczne w skali przemysłowej z wykorzystaniem pełnowymiarowych elementów samochodowych opartych na polipropylenie (PP) przeprowadzonych przez CSIRO i Dulux/Australia w komercyjnych lakierniach proszkowych, wykazały przydatność tej technologii do zastosowań przemysłowych, których celem jest zastąpienie obecnych farb płynnych bezodpadowymi (bezrozpuszczalnikowymi) pokryciami proszkowymi.
EN
Thermoplastic olefins (TPO’s) are important materials for the manufacture of exterior and interior automotive components due to their low cost, reduced specific density in comparison with other types of plastics, easy processing, and 100% recyclability. Nano-composites with TPO matrix additionally offer significant gains in strength and impact resistance due to excellent interfacial reinforcement effect, a high modulus of elasticity, and the matrix ductility. Typical automotive products made of standard TPO’s and PP-based nanocomposites include: bumper bars, protective bodyside mouldings, exterior and interior cladding, e.g., door trim panels, instrument panels, gearbox console and seat structure components. One of key drawbacks of TPO’s is their chemical inertness. This necessitates priming or appropriate surface treatment to enable the assembly of products through adhesive bonding and to facilitate adequate adhesion of paints, sealants, or other functional and decorative materials. Considering the above, the objective of this paper is two-fold: (1) To investigate and assess a range of processes for enhancing adhesion of TPO’s, e.g., flame treatment, chlorinated polyolefin (CPO) primers and a proprietary surface engineering process (SICORä) of TPO’s and other plastics and assess their suitability for a range of applications in automotive products, and (2) To demonstrate practical examples of the use of SICORä process for adhesion control in the automotive industry.
PL
Termoplastyczne olefiny (TPO) są ważnymi materiałami do produkcji zewnętrznych i wewnętrznych części samochodowych ze względu na ich niski koszt, zmniejszoną gęstość właściwą w porównaniu z innymi rodzajami tworzyw sztucznych, łatwą obróbkę i niemal 100% możliwość recyklingu. Nanokompozyty z matrycą TPO dodatkowo oferują znaczny wzrost wytrzymałości i odporności na uderzenia dzięki doskonałemu oddziaływaniu wzmacniającemu międzyfazowy efekt, wysokiemu modułowi sprężystości i plastyczności matrycy. Typowe produkty motoryzacyjne wykonane ze standardowych nanokompozytów na bazie TPO i PP obejmują: zderzaki, listwy ochronne, zewnętrzne panele karoserii i panele wewnętrzne, np. panele drzwi, deski rozdzielcze, konsole skrzyni biegów i elementy konstrukcji siedzenia. Jedną z głównych wad TPO jest ich obojętność chemiczna. Wymaga to gruntowania lub odpowiedniej obróbki powierzchni, aby umożliwić montaż produktów poprzez klejenie i ułatwić odpowiednią przyczepność (adhezję) farb, uszczelniaczy lub innych materiałów funkcjonalnych i dekoracyjnych. Biorąc powyższe pod uwagę, cel niniejszego artykułu jest dwojaki: (1) Zbadanie i ocena szeregu procesów zwiększających przyczepność (adhezję) TPO i innych tworzyw sztucznych, np. obróbka płomieniowa, podkłady chloro-poliolefinowe (CPO) i zastrzeżony proces inżynierii powierzchni (SICORä) oraz ocena ich przydatności do wielu zastosowań w produktach motoryzacyjnych, oraz (2) przedstawienie praktycznych przykładów wykorzystania procesu SICORä do kontroli przyczepności (adhezji) w przemyśle motoryzacyjnym.
EN
This paper proposes a fault tolerant control scheme based on an unknown input observer for a wind turbine system subject to an actuator fault and disturbance. Firstly, an unknown input observer for state estimation and fault detection using a linear parameter varying model is developed. By solving linear matrix inequalities (LMIs) and linear matrix equalities (LMEs), the gains of the unknown input observer are obtained. The convergence of the unknown input observer is also analysed with Lyapunov theory. Secondly, using fault estimation, an active fault tolerant controller is applied to a wind turbine system. Finally, a simulation of a wind turbine benchmark with an actuator fault is tested for the proposed method. The simulation results indicate that the proposed FTC scheme is efficient.
EN
During exploitation process of fractured reservoir, the complex distribution of natural fracture system may lead to a series of accidents, such as sand plug and multi fracture extension in hydraulic fracturing operation. Considering the difficulties of numerical analysis on formation rock mass fracture system distribution, three-dimensional geometry model of a single fracture formation is proposed in this paper, and fractal geometry method is introduced to build the three-dimensional fractal description model of formation fracture system distribution. On this basis, the effects of fractal parameters on natural fracture porosity, permeability and other properties are analyzed. The results show that: First, the number and propagation of natural fracture are controlled by the fractal dimension, the number of groups and the initial quantity. Second, the fractal dimension of natural fracture distribution has an obvious effect on natural fracture porosity and permeability. Third, porosity and permeability of natural fracture distribution both experience exponential growth as fractal dimension increases. Fourth, when the fractal dimension remains constant, the porosity and permeability of natural fractures both increase with the fracture scale.
PL
W trakcie eksploatacji złoża zalęgającego w spękanych warstwach i pokładach złożony system naturalnych spękań prowadzić może do licznych incydentów, np. powstawania zatorów piaskowych lub nadmiernego rozszerzenia spękań w trakcie szczelinowania hydraulicznego. Z uwagi na trudności związane z analizą numeryczną rozkładu spękań skał macierzystych, w pracy zaproponowano trójwymiarowy model geometryczny pojedynczego pęknięcia z wykorzystaniem metod geometrii fraktalnej do opracowania trójwymiarowego modelu opisującego powstawanie układu spękań i ich rozkład. Na tej podstawie przeanalizowano wpływ parametrów fraktalnych na naturalną porowatość pękniętych skał, ich przepuszczalność oraz pozostałe właściwości. Wyniki badań wskazują że, po pierwsze, liczba i tempo propagacji naturalnych spękań uzależnione są od wymiarów fraktalnych, liczby grup i wielkości początkowej. Po drugie, wymiary fraktalne naturalnego systemu spękań skał mają zdecydowany wpływ na porowatość i przepuszczalność. Po trzecie, porowatość i przepuszczalność naturalnych systemów pęknięć wykazują wzrost w miarę wzrastania wymiarów fraktalnych. Po czwarte, gdy wymiary fraktalne pozostają niezmienne, zarówno porowatość i przepuszczalność naturalnych spękań rosną wraz ze skalą fraktali.
EN
It is meaningful to study the issues of CO migration and its concentration distribution in a blind gallery to provide a basis for CO monitoring and calculation of fume-drainage time, which is of a great significance to prevent fume-poisoning accidents and improve efficiency of an excavation cycle. Based on a theoretical analysis of a differential change of CO mass concentration and the CO dispersion model in a fixed site, this paper presents several blasting fume monitoring test experiments, carried out with the test location to the head LP in arrange of 40-140 m. Studies have been done by arranging multiple sensors in the arch cross-section of the blind gallery, located at the Guilaizhuang Gold Mine, Shandong Province, China. The findings indicate that CO concentrations in the axial directions are quadratic functions with the Y and Z coordinate values of the cross-section of the blind gallery in an ascending stage of CO time-concentration curve, with the maximum CO concentrations in Y = 150 cm and Z = 150 cm. Also, the gradients of CO concentration in the gallery are symmetrical with the Y = 150 cm and Z = 150 cm. In the descending stage of CO time-concentration curve, gradients of CO concentration decrease in lateral sides and increase in the middle, then gradually decrease at last. The rules of CO concentration distribution in the cross-section are that airflow triggers the turbulent change of the CO distribution volume concentration and make the CO volume concentration even gradually in the fixed position of the gallery. Moreover, the CO volume concentrations decrease gradually, as well as volume concentration gradients in the cross-section. The uniformity coefficients of CO concentration with duct airflow velocities of 12.5 m/s, 17.7 m/s and 23.2 m/s reach near 0.9 at 100-140 m from the heading to the monitoring spot. The theoretical model of a one-dimensional migration law of CO basically coincides with the negative exponential decay, which is verified via fitting. The average effective turbulent diffusion coefficient of CO in the blind gallery is approximate to 0.108 m2/s. There are strong linear relationships between CO initial concentration, CO peak concentrations and mass of explosive agent, which indicates that the CO initial concentration and the CO peak concentration can be predicted, based on the given range of the charging mass. The above findings can provide reliable references to the selection, installation of CO sensors and prediction of the fume-drainage time after blasting.
PL
Badania migracji, rozpływu i rozkładu stężenia CO w ślepym wyrobisku są niezbędne, stanowią one bowiem podstawę do skutecznego monitorowania poziomu CO i obliczania czasu niezbędnego na usunięcie z wyrobiska szkodliwych gazów – jest to kwestia kluczowa dla zapobiegania wypadkom związanych z zatruciem spalinami oraz dla planowania przebiegu prac wydobywczych. W oparciu o teoretyczną analizę zmian stężenia masowego CO i wykorzystując model dyspersji gazu w stałym punkcie, w pracy przedstawiono wyniki eksperymentów przeprowadzonych w ramach monitorowania stężeń gazów powybuchowych w wyrobisku LP na odległości 40-140 m od czoła wyrobiska. Badania prowadzono przy wykorzystaniu zestawu czujników rozmieszczonych w wybranych punktach ślepego wyrobiska w kopalni złota Guilaizhuang, w prowincji Shandong, Chiny. Wyniki badań wskazują, że stężenia CO w kierunkach poosiowych są funkcjami kwadratowymi wartości współrzędnych Y i Z przekroju przekroju ślepego wyrobiska w zakresie krzywej opadającej na wykresie opisującym zależność stężenia CO od czasu, przy czym maksymalne stężenia CO stwierdzono dla Y =150 cm i Z = 150 cm. Ponadto, wykazano że gradienty stężenia CO w wyrobisku są symetryczne dla Y =150 cm i Z =150 cm. W zakresie krzywej rosnącej na wykresie zależności stężenia CO od czasu gradienty stężenia CO wykazują spadek w końcowych regionach wykresu, w środkowej części wykresu notuje się jego wzrost, po czym znów następuje spadek. Na rozkład stężenia CO w tym przekroju wpływ ma fakt że przepływ powietrza wywołuje turbulentne zmiany stężenia objętościowego CO, następnie stężenie objętościowe maleje systematycznie w dalszych częściach wyrobiska. Ponadto, stwierdzono że stężenie CO a także gradienty stężenia objętościowego w przekroju maleją stopniowo. Współczynniki wyrażające równomierność stężenia CO przy przepływach powietrza z prędkością 12.5 m/s 17.7 m/s i 23.2 m/s osiągają wartość 0.9 w punkcie kontrolnym odległym od wyrobiska o 100-140 m. Teoretyczny model jednowymiarowego rozpływu CO zasadniczo pokrywa się z wzorem zależności wykładniczej z wykładnikiem ujemnym, co zostało potwierdzone w procedurze pasowania. Średnia wartość współczynnika dyfuzji CO dla przepływu turbulentnego w ślepym wyrobisku wyniosła 0.108 m2/s. Stwierdzono istnienie silnej zależności liniowej pomiędzy początkowym stężeniem CO, szczytową wielkością stężenia oraz masą użytego materiału wybuchowego, która wskazuje na możliwość prognozowania początkowego i szczytowego stężenia CO w oparciu o zakres wielkości użytego ładunku wybuchowego. Przedstawione wyniki badań stanowić mogą wiarygodną podstawę dla wyboru rodzaju i miejsca zainstalowania czujników CO oraz do prognozowania czasu wymaganego na usuniecie szkodliwych gazów po zakończeniu prac strzałowych.
EN
CFRP hat-shaped structure is a typical stiffened structure used in aerospace field. In this work, aimed to provide a theoretical basis for manufacturing CFRP hat-shaped structure, the multi physical field coupling model considering influence of mandrel was established. Effect of mandrel on resin flow and fiber compaction during curing process was studied by simulation and experiment. Results showed that temperature and curing degree affected by mandrel can be negligible in hat-shaped structure, and the distribution of temperature and curing degree was relatively homogeneous. However, the behavior of resin flow and fiber compaction during curing process was not uniform. There was a larger gradient among resin flow, pressure, fiber volume fraction and laminate thickness. Presetting a suitable hole in mandrel can effectively improve the uniformity of resin flow and fiber compaction. By simulation analysis and optimization, the acceptable aperture of 11.5–12.5 mm was obtained. Finally, the model and simulation developed in this study was validated by experiment. The reliability coefficient of 93.4–99.6% was obtained, which indicated a good agreement between simulation and experiment.
EN
Human gait motion analysis was one useful method for lower limb prosthesis study. The most often measured parameters were plantar pressure, kinetic and kinematic parameters. It was indispensable for prosthetic knee design and performance assessment. The aim of this study was to analysis the plantar pressure in traumatic above-knee amputee equipped with a developed microprocessor-controlled prosthetic knee. Methods: The maximum force of forefoot and rearfoot, the average vertical reaction force and pressure and the centre of pressure (COP) offset trajectories of ten above-knee amputees under different walking speeds were obtained. Results: Both forefoot and rearfoot force were bigger in intact leg than prosthetic leg. As the speed increased, the pressure increased in both sides. Forefoot bore more pressure than rearfoot in both legs. The average vertical pressure and force both increased along with the increase of speed. The force and pressure of intact side were always bigger than the prosthetic side. The trend of COP and gait line of the prosthetic and intact side had no significant difference. The length of the gait line of prosthetic side was greater than the intact side. Conclusions: The results of this study exhibited reduced plantar pressure in the prosthetic side. The typical butterfly diagrams were produced during different walking speeds. It indicated that the stability of the microprocessor-controlled prosthetic knee could be guaranteed.
PL
Określono parametry półciągłej beztlenowej kofermentacji obornika świńskiego (OŚ) i obornika krowiego (OK) zmieszanych w 5 proporcjach masowych (OŚ/OK). W procesie wyróżniono 3 etapy: rozruch, produkcję gazu oraz zatrzymanie procesu. Dużą zawartość metanu w biogazie (ok. 64%) i małą zawartość części lotnych (ok. 34%) uzyskano dla mieszaniny o proporcji OŚ/OK 5:5. Przy proporcjach OŚ/OK 7:3 i 9:1 uzyskano dużą produktywność biogazu, odpowiednio 0,56 L/(L·d) oraz 0,63 L/(L·d). Mieszaniny OŚ/OK 1:9 i 3:7, z produktywnością gazu ok. 0,42 L/(L·d), okazały się najmniej korzystne w całym procesie. Analiza elementarna wykazała początkową zawartość węgla (27-30%), fosforu (0,7-0,8%) i żelaza (0,29-0,35%) w surowcu. Stosunek OŚ/OK 7:3 zwiększył fermentację biogazu, a akumulacja azotu i fosforu spowodowała zahamowanie fermentacji.
EN
Pig and cattle manures were mixed in mass ratio 1:9 to 9:1 and cofermented to biogas under lab. conditions (bioreactor volume 800 mL) for 47 days after addition of municipal sewage as inoculum. A high MeH content (about 64%) in biogas was reached for the ratio of manures 5:5 while high biogas productivity was obtained at the ratios 7:3 and 9:1.
EN
In the process of ocean development, the technology for maritime communication system is a hot research field, of which information security is vital for the normal operation of the whole system, and that is also one of the difficulties in the research of maritime communication system. In this paper, a kind of maritime communication cryptographic SOC(system on chip) is introduced, and its compiler framework is put forward through analysis of working mode and problems faced by compiler front end. Then, a loop unrolling factor calculating algorithm based on queue theory, named UFBOQ (unrolling factor based on queue), is proposed to make parallel optimization in the compiler frontend with consideration of the instruction memory capacity limit. Finally, the scalar replacement method is used to optimize unrolled code to solve the memory access latency on the parallel computing efficiency, for continuous data storage characteristics of cryptographic algorithm. The UFBOQ algorithm and scalar replacement prove effective and appropriate, of which the effect achieves the linear speedup.
EN
Calcium and zinc salts of dimer fatty acids (DFA-Ca and DFA-Zn) were synthesized using direct neutralization and metathesis technologies, respectively. The adduct of maleic anhydride and methyl eleostearate (MAME) was also converted to the corresponding zinc soap (C22TA-Zn) and calcium soap (C22TA-Ca) by the two different synthetic routes. Mixed Ca/Zn salts between DFA-Ca and DFA-Zn, and between C22TA-Zn and C22TA-Ca were used as thermal stabilizers for poly(vinyl chloride) (PVC). The PVC thermal stability was determined using Congo red test, discoloration test, torque rheological analysis and TGA. Dynamic mechanical properties were also tested. Results indicated that the DFA-Ca/DFA-Zn thermal stabilizer from direct neutralization technology was found to be superior to that of the metathesis product. The C22TA-Ca/C22TA-Zn thermal stabilizer from direct neutralization method had overall superior thermal stability, and displayed modulus and glass transition comparable to that of metathesis product. Direct neutralization method was more excellent and convenient than metathesis technology.
EN
A novel bio-based flame-retardant thermosetting vinyl ester resin monomer was synthesized from castor oil. The chemical structures of the monomer was characterized by FTIR and 1H-NMR. In order to improve its rigidity and expand its application in the field of bio-based materials, it was mixed with certain proportions of another reactive bio-based VER monomer, which had rigid and strong polar groups, and then a series of copolymers were prepared with thermal curing method. Then their tensile property, hardness, morphology of fractured surface, flame retardant property, DMA and thermostability were all investigated. The results indicated that the copolymers had relatively high tensile strength of 11.2 MPa, and the limiting oxygen index is above 23% in all prepared copolymers. DMA demonstrates that the glass transition temperature of the cured resins is up to 56.1°C. Thermogravimetric analysis shows that the copolymers have excellent thermal stability.
EN
Based on a fully phase encoding and phase retrieval algorithm, a diffractive-imaging-based optical encryption scheme with random illumination is proposed. In the encryption process, a QR code image is placed in the optic path to modulate the incident light and thus generate a random illumination, which has been demonstrated to enable the proposed scheme to resist the multi-slice ptychographic phase retrieval algorithm attack. The plaintext is phase-encoded, and then encrypted by two random phase masks. The diffraction pattern in the output plane is recorded as ciphertext by a CCD camera. For decryption, an iterative phase retrieval algorithm with median filtering operation is implemented. Simulation results demonstrate the effectiveness, security, and robustness of the proposal.
16
EN
Service systems and their cooperation are one of the most important and hot topics in management and information sciences. To design a reasonable allocation mechanism of service systems is the key issue in the cooperation of service systems. In this paper, we systematically introduce the interval Shapley value as cost allocation of cooperative interval games ,[...] arising from cooperation in a multi-server service system, and provide an explicit expression for the interval Shapley value of cooperative interval games [...]. We construct an interval game [...] of a service system which shares the same value for the grand coalition with the original interval game, by using the characteristic function which is dominated by the function of the original interval game. Finally, we prove that the interval game [...] is concave, which means that the interval Shapley value of the interval game [...] is in the interval core of this interval game, and illustrate this conclusion by using numerical examples.
EN
Polytetrafluoroethylene/aluminum (PTFE/Al) composites are reactive materials which can release energy due to exothermic chemical reactions initiated under shock loading conditions. In order to accurately measure the potential maximum heat of reaction of PTFE/Al composites in an inert atmosphere, we propose in this paper a heat of reaction measurement system based on laser initiation. Our results show that the measurement system successfully initiates the chemical reaction between PTFE and Al in an argon atmosphere. The comparison between theoretical calculations and experimental data demonstrates that our measurement method is highly accurate and exhibits excellent consistency. Thus, the heat of reaction measurement system based on laser initiation is applicable for measuring the heat of reaction of PTFE/Al composites and also other complicated reactive materials.
EN
An ionospheric model and corresponding coefficients broadcasted via GNSS navigation message are generally used to estimate the time delay for single-frequency GNSS users. In this article, the capabilities of three ionospheric models, namely, Klobuchar model, NeQuick Galileo version (NeQuick G), and Neustrelitz TEC broadcast model (NTCM-BC), were assessed. The models were examined in two aspects: total electron content (TEC) prediction and ionospheric delay correction effects in single-point positioning. Results show that both NeQuick G and NTCM-BC models outperformed Klobuchar model for predicting global TEC values during all the test days. Compared with Slant TEC (STEC) along the receiver-to-satellite ray path derived from IGS global ionosphere map (GIMs), STEC from NeQuick G and NTCM-BC models tend to have less bias than those from Klobuchar model in most situations. The point positioning results were improved by applying ionospheric broadcast models especially at the mid- and low-latitude stations.
EN
In the B10 isotope enrichment industry, the purification of anisole mixture makes great sense. A dynamic-accumulative operation policy of continuous distillation (DACD) with repeated filling and dumping of the still is proposed for the separation of trace heavy impurities in the recycled anisole. To simulate and optimize the purification process of anisole, a mathematical model of DACD is derived, and the computer codes are developed in the MATLAB environment. Moreover, the experiment is performed in a pilot-scale distillation column. The results show that the experimental date agrees well with simulation results. DACD could solve the difficulty of flow rate control when the bottom flow rate is very small in continuous distillation. The size of the still in this operation mode is also smaller than that in batch distillation. And the yield of anisole is raised to 99.91%. In a word, DACD is especially suitable for separating trace heavy impurities from the recycled anisole.
EN
A new technique for pretreatment of coking wastewater is introduced based on the concept of circular economy. Coal is fed into a coking system after adsorption. This study validates the feasibility of using coking coal to adsorb organic pollutants in coking wastewater. The sorption kinetics and equilibrium sorption isotherms of coking coal for removal of chemical oxygen demand (COD) and phenol from coking wastewater was also discussed in this paper. Gas chromatograph/mass spectroscopy (GC/MS) was used to detect changes in the quality of coking wastewater. The results showed that when coking coal dosage was 120 g/dm3, 65% of COD and 34% of phenol in waste water can be removed after 40 min of agitation. The surface functional groups of coking coal before and after adsorption were observed with a Fourier transform infrared spectrometer. The kinetics of COD and phenol adsorption from coking wastewater by coking coal fitted the pseudo second-order model. The adsorption process of coking coal can be classified into two categories, namely, rapid and slow. The Freundlich isotherm provided a better fit with all adsorption isotherms than the Langmuir isotherm. Coking coal could be a suitable low-cost adsorbent for recalcitrant organic pollutants.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.