Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Testy linii technologicznej do produkcji paliwa alternatywnego
PL
Przeprowadzono analizę przydatności i analizę wydajnościową linii technologicznej do wytwarzania granulowanego paliwa stosowanego w przemyśle chemicznym i energetyce zawodowej. Przedstawiono wyniki badań jakości granulatu i zawartości w nim wybranych pierwiastków. Wartości poszczególnych wskaźników mieszczą się w zakresach typowych dla paliw wytwarzanych z odpadów komunalnych. Stwierdzono niską wilgotność i zawartość siarki oraz chloru w analizowanym paliwie.
EN
Shredded municipal wastes (grain size 10 mm) were transported from the waste container to 2 screw parallelly located feeders and then to 2 granulators to produce a cylinder-shaped granulate with a diam. 8 mm. Efficiency of the prodn. line, calorific value of fuel as well as the content of moisture, Cl, and S in the fuel were detd.
2
Content available remote Ocena kulistości granul nawozów mineralnych metodą cyfrowej analizy obrazu
PL
Poddano ocenie kulistość granul trzech różnych nawozów mineralnych: wieloskładnikowy nawóz Polifoska®6, mocznik Pulrea®N46 oraz granulowaną sól potasową. Pomiarów parametrów granul dokonano za pomocą mikroskopu cyfrowego z zastosowaniem dwuwymiarowej analizy obrazu. Granule oceniano w dwóch rzutach prostokątnych, a stopień kulistości określano dwiema metodami opartymi na definicjach Coxa oraz Coreya. Przebadano 6-7 frakcji każdego nawozu, a ich próby losowe składały się ze 100 granul. Wykazano, że współczynnik kulistości zależy nie tylko od rodzaju nawozu ale także od jego uziarnienia.
EN
Three com. fertilizers (granule size 1.00-6.30 mm) were studied for sphericity of granules by using a digital microscope with 3-dimensional image anal. Degree of sphericity depended not only on the fertilizer kind, but also on its granularity.
EN
The subject of the study was influence of technology conditions for the quality of modern oxygen materials. Analysis was focused on identification defects/ nonconformities which appear during the production process. The Ishikawa Diagram was used to definition the structure of defects/nonconformities product, while the FMEA method was used to quantify the causes of nonconformity.
4
Content available remote Zmienność masy i wytrzymałości na ściskanie granul nawozów wapniowych
PL
Przedstawiono wyniki badań zmienności masy oraz siły niszczącej granule nawozów wapniowych produkowanych komercyjnie w Polsce. Masa granul zmieniała się w bardzo szerokim zakresie 1-281 mg, a największą jej dyspersją (WapMag 44,7%, Dolokorn 22,5%) charakteryzowały się granule z najmniejszej frakcji (1,0-2,0 mm). Najniższa zarejestrowana wartość siły niszczącej granulę wynosiła 5 N, a najwyższa ponad 200 N. Wartości współczynników zmienności siły niszczącej granule obliczone dla poszczególnych frakcji badanych nawozów wynosiły 25,1-57,3%. Zależności masy granul od średnicy oraz siły niszczącej opisano za pomocą krzywych regresji.
EN
Variability of mass and compressive strength of Ca fertilizer granules produced com. in Poland was studied. Mass of granules varied in the range 1-281 mg and its dispersion was highest for smallest granules (fraction 1.0-2.0 mm). The lowest and highest recorded values of compressive strength were 5 N and 200 N, resp. Coeffs. of variation of the compressive strength varied in the range 25.1-57.3%. Linear regression models were fitted for relationships of granule compressive strength on mass and mass on granule diam.
EN
The aim of the study was to demonstrate a relationship between the type/mass of harvester heads and their maximum cutting diameter. The study evaluated heads for felling, delimbing, and bucking trees, mounted on an extensible boom, with a chain saw and feed rollers, designed principally for coniferous stands. The heads included in the study were mostly products of European manufacturers: AFM, CTL, Kesla, Keto, Komatsu, Konrad, Logmax, Logset, Moipu, Ponsse, Rottne, Silvatec, SP Maskiner, and Viking. The analysis was based on technical specifications provided by the producers. The results were analyzed statistically by ANOVA and T-Tukey's multiple confidence intervals at the level of significance α=0.05. The trend lines were fitted by the method of least squares. The slopes of linear regression lines representing the mass of harvester heads by particular manufacturers as a function of their maximum cutting diameter differ considerably from one producer to another: 22.5 for Logset, 22.5 for Ponsse, 30.4 for Keto, 33.9 for Kesla, 40.7 for SP Maskiner, 57.1 for Logmax, 66.5 for Komatsu, and 78.2 for AFM. Keto Forst Ecolit weighing 297 kg, designed for felling the thinnest trees (of up to 30 cm in diameter) is the lightest European harvester head with feed rollers and a chain saw. By contrast, Keto 825TS, weighing 2450 kg is the lightest head capable of felling, delimbing, and bucking the thickest trees (of up to 102 cm in diameter). Heads for final felling and thinning with a maximum cutting diameter of 60-70 cm have the largest percentage (31.5%) in European harvester heads offered on the market. The smallest percentage (5.6%) is noted for thinning heads with a maximum cutting diameter of up to 40 cm. There is a positive correlation between the mass of harvester heads and their maximum cutting diameter. Harvester heads designed for felling or for felling and thinning are statistically heavier than smaller types of heads. There is, however, no statistically significant difference in mass between heads for thinning and heads for thinning and felling. A head by the same manufacturer, with a maximum cutting diameter greater by 10 cm, is heavier by 225-782 kg, depending on the manufacturer.
PL
Celem pracy było wykazanie zależności między typem/masą głowicy harwesterowej a jej przydatnością do pozyskiwania drewna w różnych grupach wymiarowych drzew. Ocenie poddano głowice ścinkowo-okrzesująco-przerzynające, przeznaczone do mocowania wysięgnikowego, wyposażone w piłę łańcuchową oraz rolki napędowe, przeznaczone głównie do pozyskiwania drewna w drzewostanach iglastych. Badaniami objęto głowice producentów europejskich: AFM, CTL, Kesla, Keto, Komatsu, Konrad, Logmax, Logset, Moipu, Ponsse, Rottne, Silvatec, SP Maskiner i Viking. Analizę przeprowadzono na podstawie danych technicznych przedstawionych przez oferentów. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej przy wykorzystaniu metody analizy wariancji i wielokrotnych przedziałów ufności T-Tukeya, przy założonym poziomie istotności α=0,05. Linie trendu dopasowano metodą najmniejszych kwadratów. Współczynnik kątowy prostych regresji, wyznaczonych dla ich masy w funkcji ich maksymalnej średnicy cięcia, dla głowic każdego producenta jest inny i wynosi: Logset - 22,5, Ponsse - 22,5, Keto - 30,4, Kesla - 33,9, SP Maskiner - 40,7, Logmax - 57,1 i Komatsu - 66,5, AFM - 78,2. Najlżejszą produkowaną w Europie głowicą rolkową wyposażoną w piłę łańcuchową jest Keto Forst Ecolit o masie 297 kg, która przeznaczona jest do ścinania najcieńszych drzew (o średnicy do 30 cm). Z kolei najlżejszą głowicą umożliwiającą ścinkę, okrzesanie i przerzynkę najgrubszych drzew (o średnicy do 102 cm) jest Keto 825TS o masie 2450 kg. Głowice zrębowotrzebieżowe (o maksymalnej średnicy ścinki z przedziału 60-70 cm) stanowią największy udział (31,5%) wśród europejskich głowic harwesterowych. Najmniejszy udział w rynku (5,6%) obejmują głowice trzebieżowe (o maksymalnej średnicy ścinki do 40 cm). Istnieje dodatnia korelacja między masą głowicy harwesterowej a jej średnicą cięcia, a także głowice zrębowe i zrębowo-trzebieżowe swoją masą odbiegają statystyczne od mniejszych typów głowic. Natomiast brak statystycznej różnicy w masie pomiędzy głowicami trzebieżowymi i trzebieżowo-zrębowymi. Zamiana głowicy na głowicę tej samej firmy, ale o większej o 10 cm maksymalnej średnicy ścinki skutkuje zwiększeniem jej masy, zależnie od producenta, o 225-782 kg.
PL
Badania naukowe wskazują na obecność w ściekach związków cieniujących, które w diagnostyce medycznej wykorzystywane są do wizualizacji zmian w tkankach miękkich. Wykazano, że niezmetabolizowane leki, a także produkty ich przemian metabolicznych, trafiają do miejskiej sieci kanalizacyjnej, a następnie do oczyszczalni ścieków. W konwencjonalnych procesach oczyszczania środki cieniujące nie ulegają pełnej mineralizacji i wraz ze ściekami oczyszczonymi przedostają się do wód powierzchniowych. Wykazano, że największą skuteczność usuwania substancji cieniujących (powyżej 80%) uzyskuje się w zaawansowanych procesach utleniania (O3/H2O2, reakcja Fentona, TiO2/H2O2). Skuteczność usuwania tych substancji w procesie osadu czynnego jest mniejsza niż w przypadku zaawansowanego utleniania i wynosi 40÷80%. Ponieważ żadna z obecnie wykorzystywanych technik oczyszczania ścieków nie jest w stanie usunąć wszystkich zanieczyszczeń farmaceutycznych, dlatego poszukuje się nowych rozwiązań (biologicznie produkowane tlenki manganu BioMnOx czy nanocząstki palladu Bio-Pd) oraz łączy się metody fizyczno-chemiczne i biologiczne w celu skuteczniejszego usuwania farmaceutyków ze ścieków.
EN
Scientific studies indicate presence of contrast agents, used for X-ray imaging of soft tissues, in wastewater. Unmetabolized drugs as well as their metabolites enter municipal sewage system and then are discharged into the wastewater treatment plant. Contrast agents are not fully mineralized in conventional treatment processes and enter surface waters with treated wastewater. It was demonstrated that the highest efficacy of contrast media removal (above 80%) was obtained in advanced oxidation processes (AOPs: O3/H2O2, Fenton’s reaction, TiO2/H2O2). The efficacy of contrast media removal using the activated sludge process is lower than in AOPs and ranges from 40 to 80%. As none of the treatment techniques currently used is sufficient to eliminate all the pharmaceutical contaminants, new solutions are tested (biologically produced nanoparticles of manganese oxide, BioMnOx or palladium, Bio-Pd) and a combined approach of physicochemical and biological methods for the effective removal of pharmaceuticals from wastewater is taken into consideration.
7
Content available remote Planowanie potrzeb materiałowych dla wyrobów o strukturze modułowej
PL
W artykule zaprezentowano metodykę obliczeń dotyczącą tworzenia harmonogramu dostaw dla wyrobów o strukturze modułowej. Założono określony produkt, który pod względem strukturalnym tworzą wyroby A i B, posiadające w swojej strukturze moduły (rozumiane jako powtarzalne/zamienialne elementy) oraz niepodzielne części. Jako narzędzie zastosowano arkusz kalkulacyjny MS Excel.
EN
The aim of this article is to present the describing methodology used to the scheduling deliveries for the modular objects. It has been determined the basic stream of information like the structure of products, available inventories and main production schedule, which is created by the independent demand and fulfilled by the orders coming from the final customers. As a tool for calculation it has been used Microsoft Excel.
EN
Iodinated contrast media compounds (ICM) have been identified in wastewater within the last 20 years. In this study, the biodiversity of activated sludge in anaerobic membrane bioreactors dealing with synthetic hospital wastewater with addition of ICM was investigated, using fluorescent in situ hybridization (FISH) and denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE). During the adaptation of microorganisms to anaerobic growth conditions and to ICM presence, differences in the content of Alpha- and Betaproteobacteria were noted and bioreactors showed higher biological diversity (H = 2.9), suggesting that ICM were not toxic to the bacteria. The long sludge age had the strongest influence on the composition of activated sludge biocenosis.
PL
Wiele gatunków archeonów występuje w środowiskach ekstremalnych. Do tej grupy drobnoustrojów można zaliczyć hipertermofile, termofile metabolizujące związki siarki, ekstremalne halofile oraz metanogeny. Ze względu na specyficzne właściwości i zdolność do produkcji ekstremozymów, mikroorganizmy te są potencjalnie cennym źródłem dla rozwoju nowoczesnych procesów biotechnologicznych.
EN
Many archaea occur in extreme environments. They include hyperthermophiles, sulfur-metabolizing thermophiles, extreme halophiles and methanogens. Because extremophilic microorganisms have unusual properties and specific extremozymes, they are a potentially valuable resource in the development of novel biotechnological processes.
PL
Selektywne katalityczne utlenianie amoniaku do azotu i pary wodnej jest obecnie uważane za jedną z najbardziej obiecujących metod usuwania amoniaku z gazów spalinowych i poprocesowych. W pracy omówiono technologię SCO, w tym stosowane w procesie katalizatory oraz mechanizmy przebiegu reakcji. Wykonano badania mieszanych tlenków pochodzenia hydrotalkitowego, w tym katalizatorów dwufunkcyjnych. Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują na duży potencjał materiałów hydrotalkitowych jako katalizatorów tego procesu. Zaproponowano dalsze kierunki badań w dziedzinie katalizatorów pochodzenia hydrotalkitowego dla procesu SCO.
EN
Selective catalytic oxidation of ammonia into nitrogen and water vapour is currently regarded as one of the most promising technologies for abatement of ammonia emissions from waste gases. This paper gives an overview of SCO technology, including the catalyst development and possible mechanisms of SCO reaction. The use of mixed metal oxides obtained from synthetic hydrotalcite-like materials in the role of catalysts for the SCO reaction has been reviewed. Obtained results clearly show huge potential of tested materials as industrial catalysts. Finally, future research directions in the area of NH3 oxidation based on mixed oxide catalysts derived from hydrotalcite-like materials are proposed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki kompleksowych badań hydrogeologicznych w celu oceny sprawności 40-letnich studni, poprawności wyznaczonych w latach 70. XX w. wielkości zasobów eksploatacyjnych „dużego” ujęcia i zasięgu jego oddziaływania. Badania hydrogeologiczne objęły prace terenowe, kartograficzne, pompowania pomiarowe oraz badania modelowe. Prace terenowe przeprowadzono w trakcie normalnej pracy Zakładu, co wiązało się z szeregiem uciążliwości wynikających z ograniczeń poboru wody dla celów technologicznych. W rezultacie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż stan techniczny większości badanych studni, w wyniku 40-letniej eksploatacji, uległ znacznej poprawie, na co wskazuje wyraźny wzrost wydatku jednostkowego nawet o 4,5 raza. Według próbnych pompowań i badań modelowych ujęcie może pracować na poziomie zatwierdzonych zasobów (również pozwoleń wodnoprawnych), jednakże obszar zasilania i oddziaływania jest niemal 2–3 razy większy w stosunku do obszaru oszacowanego metodami analitycznymi zaprezentowanymi w dokumentacji hydrogeologicznej wykonanej w latach 70 ubiegłego wieku.
EN
The paper presents the results of comprehensive hydrogeological studies to evaluate the efficiency of 40-years old wells, correctness of the amount of exploitable groundwater resources of a “large” intake, predicted in the 1970s, and to assess the range of its influence zone. Hydrogeological studies included field work, mapping, test pumping and modelling. Field work was carried out during the normal operation of the Department, which was associated with a number of nuisances resulting from water intake limits for technological purposes. The research found that the technical condition of most wells after 40 years of operation has greatly improved, as indicated by a marked increase in the specific well’s discharge as much as 4.5 times. According to test pumping and modelling studies, the intake can still work at the level of approved groundwater resources (including water-legal permits), however the recharge area and influence zone are almost 2–3 times greater compared to the area estimated by analytical methods presented in the hydrogeological documentation compiled in the 1970s.
PL
Celem pracy jest porównanie dat początku i końca okresu wegetacyjnego obliczonych dwiema tradycyjnymi metodami oraz ocena zróżnicowania tak określonych dat na przykładzie wybranych punktów pomiarowych na obszarze Lubelszczyzny. Dane dotyczące średnich dobowych wartości temperatury powietrza z lat 1976-2010 pochodziły z 5 stacji meteorologicznych z obszaru Lubelszczyzny: Bezek, Lublin-Radawiec, Terespol, Włodawa i Zamość. Ocenę zróżnicowania między analizowanymi dwiema metodami dokonano, stosując test U Manna-Whitneya oraz Kołmogorowa-Smirnowa. Na podstawie uzyskanych wyników badań należy stwierdzić, że przy wyznaczaniu średniej wieloletniej daty początku oraz końca okresu wegetacyjnego można zamiennie stosować zarówno metodę Huculaka i Makowca, jak i Gumińskiego, gdyż zostały wykazane nieistotne różnice między datami określonymi obiema metodami. Średnie daty początku okresu wegetacyjnego różniły się między metodami maksymalnie o dwa dni. Według metody Gumińskiego największa liczba dat początku okresu wegetacyjnego przypadała między 31 marca a 6 kwietnia, a według metody Huculaka i Makowca między 24 a 30 marca, który to okres wyróżniał się znacznie na tle pozostałych przedziałów czasowych. W przypadku końca okresu wegetacyjnego według metody Gumińskiego na wszystkich stacjach meteorologicznych największa liczba dat przypadała między 27 października a 9 listopada, a według metody Huculaka i Makowca najwięcej dat było w okresie od 27 października do 2 listopada.
EN
The aim of this study is the assessment of the differences between the results of using two methods (Gumiński and Huculak-Makowiec) of determining onset and end of the growing season. Daily mean air temperature data in the period 1976-2010 were gathered for five meteorological stations in the area of the Lublin Region: Bezek, Lublin-Radawiec, Terespol, Włodawa and Zamość. The assessment of the differences between the two methods were made using the Mann-Whitney U test and the Kolmogorov-Smirnov test. Mean dates of onset of the growing season calculated on the basis of Gumiński and Huculak- -Makowiec methods differed only by a maximum of two days. Studies have shown that in the period 1976-2010 both methods usually pointed different growing season which was characterized by the earliest or latest start and end of the season. At all meteorological stations, the distribution of dates for onset of the growing season was close to normal, but between two methods some differences in its specificity were observed. On the basis of class intervals of seven days it can be concluded that after Gumiński's method the largest number of dates of onset of the growing season fell between 31st March and 6th April, while after the Huculak-Makowiec method it was the period between 24th and 30th March. Dates of end of the growing season for all meteorological stations fell at the turn of October and November. The difference between dates calculated on the basis of two methods was negligible - it was only 2 days. At all meteorological stations the largest number of dates of end of the growing season fell between 27th October and 9th November after the Gumiński method, and between 27th October - 2nd November, after the Huculak-Makowiec method.
PL
Celem pracy jest określenie przydatności danych pochodzących z reanaliz (dane gridowe) do określania dat początku i końca okresu wegetacyjnego. Z tego względu dokonano porównania otrzymanych wyników z charakterystykami okresu wegetacyjnego, które zostały wyznaczone na podstawie wartości temperatury powietrza pochodzących z pomiarów bezpośrednich na wybranych stacjach meteorologicznych. Średnie dobowe wartości temperatury powietrza z lat 1976-2010 pozyskano z 5 stacji meteorologicznych z obszaru Lubelszczyzny: Bezek, Lublin-Radawiec, Terespol, Włodawa i Zamość. Ponadto skorzystano ze średnich dobowych wartości temperatury powietrza pochodzących z reanalizy NCEP/NCAR, ERA-40/Interim oraz z bazy danych E-OBS, wersja 4.0. Ocenę zróżnicowania między seriami dat początku i końca okresu wegetacyjnego dokonano, stosując test U Manna- Whitneya oraz Kołmogorowa-Smirnowa. Współczynniki korelacji między wyznaczonymi datami początku i końca okresu wegetacyjnego na podstawie danych gridowych a datami opartymi na pomiarach bezpośrednich odznaczały się wysoce istotną statystycznie współzmiennością (na poziomie a=0,01), niezależnie od punktu pomiarowego i zastosowanej metody. Zostały natomiast stwierdzone istotne statystycznie różnice (a=0,05) między datami obliczonymi na podstawie danych pochodzących z reanalizy NCEP/NCAR a datami określonymi z pozostałych serii danych. W badanym okresie daty wyznaczone obiema metodami wykazywały na każdej stacji meteorologicznej tendencję do coraz wcześniejszego początku okresu wegetacyjnego. Z ostrożnością jednakże należy formułować wnioski w nawiązaniu do istotności statystycznej współczynników kierunkowych trendów, które zostały określone przy zastosowaniu danych gridowych.
EN
The aim of this paper is the assessment of differences between the characteristics of the growing season calculated on the basis of air temperature values derived from meteorological stations and referring to the results of various reanalysis (grid data). Daily mean air temperature data in the period 1976-2010 were gathered from five meteorological stations in the area of the Lublin Region: Bezek, Lublin-Radawiec, Terespol, Włodawa and Zamość. To evaluate the usefulness of the grid data to determine dates for onset and end of growing season, daily mean air temperature values derived from NCEP/NCAR, ERA-40/Interim reanalysis and E-OBS database v.4.0. To determine dates for onset and end of growing season Gumiński and Huculak-Makowiec methods were used. Assessment of the differences between dates derived from different databases were made using the Mann-Whitney U test and the Kolmogorov-Smirnov test. Correlation coefficients between dates derived from grid data and dates referred to meteoroŹlogical station measurements were characterized by a highly statistically significant values (a=0,01). Moreover, statistically significant differences (a=0,05) between dates calculated on the basis of grid data from NCEP/NCAR reanalysis and dates derived from the other databases were found. In the period 1976-2010 a tendency to an earlier onset of the growing season was observed. In the case of the Gumiński method, a statistically significant (a=0,05) downward trend in Terespol was indicated. Referred to Huculak-Makowiec method the same results were obtained but in Bezek and Zamość. Dates of end of the growing season determined on the basis of both methods and all analyzed databases indicated an upward trend. In this case, statistically significant trend coefficients were indicated for the Gumiński method in Włodawa, whereas for the Huculak-Makowiec method in Bezek and Zamość.
PL
Układy tlenkowe Mg-Cu-Fe pochodzenia hydrotalkitowego zostały przebadane jako katalizatory procesu selektywnego utleniania amoniaku do azotu i pary wodnej. Prekursory hydrotalkitowe zostały otrzymane metodą współstrącania, a następnie wysuszone i skalcynowane (600°C). Charakterystyka fizykochemiczna próbek obejmowała badania: strukturalne (XRD), teksturalne (BET), własności redoksowych (TPR). Eksperymenty katalityczne wykonano w układzie reaktora przepływowego. Analizę produktów reakcji przeprowadzono z zastosowaniem detektora QMS.
EN
Mixed oxide Mg-Cu-Fe systems obtained form hydrotalcites were tested as catalysts for the selective catalytic oxidation (SCO) of ammonia to nitrogen and water vapor. Catalytic precursors were obtained by coprecipitation method. In the next step hydrotalkite-like materials were dried and calcined (600°C). Physico-chemical characterization of the samples included the following studies: structural analysis (XRD), textural measurements (BET) and redox experiments (TPR). Catalytic studies were performed in a fixed-bed flow reactor system. Analysis of reaction products was performed using QMS detector.
PL
Na energochłonność produkcji żywności składają się, między innymi, nakłady energii ponoszone na pozyskanie surowców rolniczych. Dla zakładów przetwórczych znaczną ich część stanowią warzywa gruntowe, których towarowe technologie uprawy są w dużym stopniu zmechanizowane. W pracy określono energochłonność produkcji strąków fasoli szparagowej, które są jednym z surowców do produkcji mrożonek i konserw.
EN
Among other things, food production energy consumption consists of energy expenditures incurred for acquiring farm materials. In case of processing plants, vegetables growing in soil constitute their considerable part, where commercial cultivation technologies are to a large extent mechanised. Completed research allowed to determine the energy consumption of French bean pods production. These pods are one of the raw materials used in frozen food and canned food production.
16
Content available Mikrowładcy Ziemi
PL
Bakterie są najpowszechniejszą i najbardziej liczną grupą organizmów na naszej planecie. Ich komórki mają zazwyczaj kilka mikrometrów długości i charakteryzują się różnorodnością kształtów, począwszy od form kulistych, cylindrycznych, na spiralnych kończąc. Bakterie są wszechobecne we wszystkich środowiskach naszej planety. Wzrastają i namnażają się w glebie, wodzie, organizmach zwierząt i ludzi, ale zamieszkują także środowiska ekstremalne, takie jak gorące źródła, radioaktywne ścieki i kominy hydrotermalne. W niniejszym artykule zaprezentowano przykłady najbardziej interesujących mikroorganizmów oraz możliwości zastosowania ich w różnych dziedzinach biotechnologii.
EN
Bacteria are the most common and numerous organisms on the planet. Typically a few micrometres in length, bacteria have a wide range of shapes, ranging from spheres to rods and spirals. Bacteria are ubiquitous in every habitat on Earth, growing in soil, water, the live bodies of plants and animals as well as in hot springs, radioactive waste and hydrothermal vents. This article presents the most interesting microorganisms and possibilities of using them in different branches of biotechnology.
17
Content available GMO na naszym stole - postęp czy katastrofa?
PL
Kilka tygodni temu, po konsultacjach z ekspertami, Prezydent Bronisław Komorowski zawetował ustawę o nasiennictwie dotyczącą upraw genetycznie modyfikowanych. Prezydent określił ją mianem "bubla prawnego", twierdząc że akt prawny zawiera wiele nieścisłości i jest niezgodny z obowiązującym prawem. Prezydent podkreślił jednak wcześniej, że nie ma dowodów naukowych, wskazujących na szkodliwy wpływ GMO na ludzi i środowisko. Inżynieria genetyczna i produkcja GMO może stanowić klucz do rozwiązania wielu problemów w rolnictwie czy medycynie. Jednak z drugiej strony, wykorzystywanie technik ingerujących w materiał genetyczny budzi społeczny lęk. Niniejszy artykuł przedstawia główne metody otrzymywania organizmów transgenicznych. Podjęto w nim również dyskusję dotyczącą korzyści oraz potencjalnych zagrożeń wynikających z wprowadzania GMO do środowiska naturalnego.
EN
A few weeks ago, President Bronisław Komorowski has vetoed the so-called "Seed Law" on GM crops, following a series of consultations with experts. President had referred to the bill as "legal junk", affirming that the act had become so muddled as to be incompatible with the law. The President had earlier insisted that there is no scientific evidence to confirm that GMO practices are harmful to humans or the environment. Genetic engineering and GMO production could be key to solve most of problems of modern agriculture and medicine. On the other hand, this technology has raised publics fears. This article presents main methods of genetic transformation. It also discussed the benefits and potential risk of introducing the GMO into the environment.
18
PL
Artykuł przedstawia zastosowanie dekompozycji równoległej sieci Petriego do celów projektowania częściowo rekonfigurowanych sterowników logicznych. Do dekompozycji sieci Petriego zastosowano metody symboliczne bazujące na analizie wybranych właściwości sieci i wyznaczaniu P-niezmienników. Otrzymane w ten sposób połączone maszyny stanów są modelowane w wybranym języku opisu sprzętu. W artykule zaprezentowano modele w języku Verilog. Do implementacji układowej wykorzystywane są układy FPGA (firmy Xilinx). Wymiana wybranej składowej maszyny stanów, podczas powtórnej implementacji i porównaniu danych konfiguracyjnych, umożliwia zmianę konfiguracji tylko wybranego fragmentu projektu plikiem różnicowym.
EN
In the paper Petri-net decomposition based design of Logic Controller for partial reconfiguration is presented. Symbolic methods of analysis of some Petri net properties and P-invariants calculation is applied for decomposition. Obtained linked state machines are modeled using Hardware Description Languages. Verilog models of such decomposed Petri net are presented. Xilinx FPGA devices are used for final implementation. Replacement of selected state machine, after next implementation and bit-streams’ comparison, provides exchange of configuration only selected part of project using differential bit-stream.
PL
W pracy przedstawiono analizę wpływu mieszanin paliwowych zawierających estry etylowe oleju rzepakowego (FAEE) na parametry pracy silnika o ZS. Badania przeprowadzono na silniku typu 2CA90 zainstalowanym na stanowisku dynamometrycznym. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zastosowanie do zasilania mieszanek paliwowych zawierających 1-5% estrów etylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego powoduje zmianę parametrów energetycznych pracy silnika wysokoprężnego.
EN
Analysis of influence of fuel blends containing rape oil esters (FAEE) on diesel engine work parameters were presented in this paper. Research was conducted on engine type 2CA90 installed on dynamometric stand. Relying on undertaken research it was noted that utilization of fuel blends containing 1-5% of fatty acids ethyl esters causes changes of energetic work parameters of diesel engine.
20
PL
Układy sterowania mogą być modelowane z wykorzystaniem sieci Petriego, gdyż w łatwy sposób można przedstawić za ich pomocą współbieżność. Sieci Petriego mogą być reprezentowane w sposób graficzny (graf dwudzielny) lub tekstową. Istnieje wiele formatów tekstowych opisu sieci Petriego. Rozwój technologii przyczynił się do prowadzenia prac nad ujednoliceniem formatów tekstowych z wykorzystaniem języka XML - język PNML. W artykule został opisany rozwój formatów tekstowych specyfikacji sieci Petriego opisujących algorytmy sterowania.
EN
Discrete systems can be modeled by Petri nets, because Petri nets in easy way present concurrency. There are two method of specification of Petri net: graphical way (bipartite graph) and textual formats. There are a lot of textual format specifying Petri net. Development of new technologies contributes to standardization of textual formats using XML. In the paper development of textual format specifying Petri nets describing logic controllers, is presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.