Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem podjętych badań było określenie oddziaływania dwóch fungicydów, różniących się między innymi rodzajem substancji aktywnej: Lotus 750 EC (s.a. fenpropidyna, 750 g·dm-3 ) i Galileo 250 SC (s.a. pikoksystrobina, 250 g·dm-3 ) na aktywność fosfatazy kwaśnej i fosfatazy zasadowej w glebie. Doświadczenie przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych z użyciem piasku gliniastego o zawartości Corg 8,71 g·kg-1 . Powietrznie suchą glebę przesiano przez sito o średnicy oczek 2 mm i podzielono na 0,5 kg naważki. Następnie dodano do nich wodne emulsje wymienionych fungicydów w dawkach: polowej, pięciokrotnie większej i dwudziestopięciokrotnie większej. Wilgotność gleby doprowadzono do 60% maksymalnej pojemności wodnej i przechowywano w szczelnie zamkniętych workach polipropylenowych w temperaturze 20°C. W 1., 7., 14. i 28. dniu doświadczenia oznaczono spektrofotometrycznie aktywność fosfatazy kwaśnej i fosfatazy zasadowej. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że wprowadzenie do gleby fungicydów Lotus 750 EC i Galileo 250 SC nie zawsze wywołało istotne zmiany aktywności fosfataz. Zaobserwowany efekt zależał od rodzaju preparatu, jego dawki i dnia trwania doświadczenia. Oddziaływanie badanych fungicydów na aktywność fosfataz w glebie, w poszczególnych terminach pomiarów, wielokrotnie nie wykazywało zależności z wielkością zastosowanej dawki. Trudno jednoznacznie ocenić, która z oznaczanych fosfataz charakteryzowała się większą wrażliwością na obecność fungicydów w glebie. Spośród wszystkich czynników doświadczalnych, największy wpływ na aktywność fosfataz w glebie miał termin pomiaru.
EN
The aim of study was to assess of effect of two fungicides, differing, inter alia, the type of active ingredient: Lotus 750 EC (a.i. fenpropidine, 750 g·dm-3 ) and Galileo 250 SC (a.i. picoxystrobin, 250 g·dm-3 ) on activity of acid phosphatase and alkaline phosphatase in soil. The experiment was carried out in laboratory condition on loamy sand with Corg content of 8,71 g·kg-1 . The air-dried soil was sieved with 2 mm mesh and divided into 0.5 kg samples. Then aqueous emulsions of the fungicides were added to soil samples on doses: field dose, 5-fold hold of field dose and 25-fold hold of field dose. Samples were adjusted to 60% maximum water holder capacity, and they were incubated in polypropulene bugs at 20°C. On days 1, 7, 14 and 28 activities of acid phosphatase and alkaline phosphatase were measured spectrophotometrically. The obtained results showed, that the application of fungicides: Lotus 750 EC and Galileo 250 SC into the soil did not always cause significant changes in the phosphatase activities in the soil. The observed effect depended on the type of formulation, its dose and day of the experiment. Changes of phosphatase activities, in particular measurement dates, mainly did not show any relationship between on the size of the applied fungicide dose and reported effect. It is difficult to unequivocally assess which of the determined phosphatases was more sensitivity to the presence of fungicides in the soil. Of all the experimental factors, the measurement period had the greatest impact on soil phosphatase activity.
PL
Badano glebę wytworzoną na zrekultywowanym składowisku nadkładu znad złoża węgla brunatnego. W warstwach na głębokościach: 0-5, 10-15, 20-25, 30-35, 40-45, 55-60 cm oznaczono: uziarnienie, wilgotność aktualną, gęstość objętościową szkieletu, opór ścinania i zwięzłość gleby. Stwierdzono, że wytworzony industrioziem próchniczny, zbudowany z utworów zwięzłych (glina, ił) o znacznej zawartości materii organicznej (od 10,2 do 20,1g·kg-1), zapewniał korzystne warunki rozwoju dla roślin uprawnych. Aktualny jego stan wskazywał na słabą do średniej podatność na ugniatanie. Obliczone wartości gęstości objętościowej szkieletu gleby wahały się w zakresie od 1,66 do 1,75 Mg·cm-3. Stwierdzono, że w warunkach silnego uwilgotnienia może być on podatny na pogorszenie właściwości fizycznych, na co wskazuje m.in. zawartość iłu łatwo dyspergującego (od 0,35 do 0,49g·100·g-1). Stwierdzono również, że zastosowanie maszyn uprawowych nie jest związane ze zwiększonym oporem ich pracy, zwłaszcza w warstwie ornej, ponieważ wartości oporu ścinania i zwięzłości nie przekraczały średnio odpowiednio wartości 163 i 970 kPa.
EN
The humic industrial soil, made of the brown coal blanket, was investigated. Soil was examined in layers located at the following depths: 0-5, 10-15, 20-25, 30-35, 40-45 and 55-60 cm. The following properties were examined: texture, water content, bulk density, shear strength and penetration resistance. It was proven that the industrial humic soil, created from heavy textured soil (loam, clay) with high organic matter content (10,2 - 20,1g·kg-1), provides good conditions for the plant growth. The results showed that the soil had rather low or medium susceptibility to further compaction – calculated value of the packing density ranged from 1,66 to 1,75 Mg·cm-3. Although at high water content it can be susceptible to deterioration of the investigated physical properties. This was due to, among others the content of readily-dispersible clay (0,35-0,49g·100·g-1). The use of tillage equipment should not be associated with increased working resistance, particularly in arable layer, because the values of shear strength and penetration resistance do not exceed on average respectively the values of 163 and 970 kPa.
EN
In Europe, like in other parts of the world, plant species predisposed for use as energy crops are searched for. Among the oil plants grown in European countries, rape is most important although rape oil is mainly a food product. On the other hand, Crambe abyssinica is an oil plant species which is not used to make human food or animal feeds. Besides, Crambe abyssinica oil has a high content of erucic acid, hence it has the potential to be processed into many different products in the power generation or chemical industries. This paper documents results of a field experiment conducted in north-eastern Poland, at the Experimental Station of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, located in Łężany (53°35’ N, 20°36’ E). The aim of this experiment was to determine costs of production of Crambe abyssinica grown in two variants (with and without herbicides). In addition, the quality of by-products (straw and cake) as energy feedstocks was evaluated. Costs of production of Crambe abyssinica seeds in the variant with herbicides were nearly 140€•ha-1 higher than in the variant without herbicides. The yield of pure seeds was by over 110kg•ha-1 higher in the herbicide-treated variant than in the treatment without weed control. However, the yield of straw was higher on fields without application of herbicides, but that straw had a higher moisture content due to the presence of weeds. The lower heating value of crambe straw was 15.3MJ•kg-1 on average and the straw content of ash was 5.68% D.M. The cake obtained from the crop had a much higher lower heating value (21.95MJ•kg-1) and ash content 6.41% D.M. Moreover, it was found to contain much more carbon and hydrogen, as well as five-fold more sulfur than straw.
EN
For decades, energy and chemical industry markets have been dominated by resources acquired from fossil fuels. The resources are steadily shrinking and access to them is becoming increasingly difficult. Therefore, alternative methods of producing fuels or chemicals from renewable sources are being sought. The crambe (Crambe abyssinica) is an oil plant with a high content of erucic acid, regarded as a feedstock for integrated biorefineries. Production of fuels or chemicals from biomass should be conducted in a sustainable way. Therefore, the aim of the study was to use the life cycle assessment method to determine the impact on the environment of the production of crambe compared to spring rape. The results showed that spring rape affected the environment more strongly in 9 out of 10 impact categories by the CML 2000 baseline method, considering the impact per 1ha. The cultivation of crambe with (Crambe II) and without herbicides (Crambe I) had the greatest impact in the category of terrestrial ecotoxicity. When an impact per 1kg of seeds was considered, it was noted that spring rape had a greater effect only in 1 out of 10 effect categories – human toxicity. The differences were associated with a much lower yield of crambe obtained in the experiment compared to spring rape. In conclusion, the environmental impact of the “weak links” in the crambe production, mineral fertilisation and a low yield, should be minimised.
PL
W artykule przedstawiono cztery sposoby zagęszczania modelowych próbek glebowych, podczas wyznaczania naprężenia granicznego gleby. Wyróżniono powszechny "stary" oraz zmodyfikowany "nowy" sposób pomiaru, a także uwzględniono występowanie możliwej i ograniczonej bocznej rozszerzalności. Badania przeprowadzono na glinie średniej, poddanej zagęszczaniu w metalowych cylindrach na maszynie wytrzymałościowej Instron 5582. Wyniki doświadczenia przedstawiono na wykresach krzywych odkształcenia gleby w funkcji nacisku wykazując, że w zmodyfikowanym sposobie nie występuje etap "dopasowania się" stempla do powierzchni próbki, przy przejściu z formowania pierwotnego w zagęszczenie wtórne. Miało to swoje odzwierciedlenie w wyznaczonych wartościach naprężenia granicznego gleby.
EN
Four methods of concentration of model soil samples during determination of ultimate bearing capacity of soil were presented. A popular "old" and a modified "new "method" of measuring was singled out and occurrence of a possible and a limited side expandability was included. The research was carried out at medium loam, subjected to compaction in metal cylinders in Instron 5582 testing machine. Results of the experiment were presented on diagrams of soil deformation curves as the function of pressure, proving that in the modified method there is no stage of "adjustment" of a punch to the surface of a sample at the transfer from original forming into secondary compaction. It was reflected in the determined values of ultimate bearing capacity of soil.
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu prędkości odkształcania próbek glebowych na wyznaczaną wartość naprężenia granicznego gleby. Badania wykonywano w warunkach laboratoryjnych na próbkach modelowych. Ściskanie próbek prowadzono przy prędkościach: 10; 50, 100; 150; 200, 250; 300; 350; 400; 450; 500 mm*min-1. Stwierdzono, że największy przyrost wartości naprężenia granicznego występuje w zakresie prędkości odkształcania próbek od 10 do około 350 mm*min-1. Dalsze zwiększanie prędkości odkształcania, nie wpływa wyraźnie na wzrost wartości naprężenia granicznego gleby.
EN
The purpose of the work was to examine the impact of soil sample deformation rate on soil boundary stress value being determined. The tests were carried out in laboratory conditions for model samples. Samples were put to compression at the following rates: 10; 50, 100; 150; 200, 250; 300; 350; 400; 450; 500 mm*min-1. It has been observed that highest increase in boundary stress value occurs for sample deformation rate ranging from 10 to approximately 350 mm*min-1. Further deformation rate increasing does not have significant influence on growth of soil boundary stress value.
PL
Przedstawiono kształtowanie się właściwości fizycznych gleby po zbiorze buraków cukrowych sześciorzędowym kombajnem Holmer Terra Dos. Glebę badano w warstwach leżących na głębokościach: 5-10, 15-20, 25-30, 35-40, 45-50 i 55-60 cm; przed i po zbiorze buraków (trzy terminy). Właściwości fizyczne oznaczono dla warunków polowych (wilgotność aktualna, gęstość objętościowa, zwięzłość i opór ścinania), przy pF0 (wilgotność wagowa) oraz przy pF2 (wilgotność wagowa i przepuszczalność powietrzna). Stwierdzono, że zastosowanie kombajnu pogorszyło stan fizyczny gleby pylastej w jej warstwie podornej.
EN
The work presents the development of soil physical properties after harvesting sugar beets with a six-row Holmer Terra Dos harvester. Soil was examined in layers located at the following depths: 5-10, 15-20, 25-30, 35-40, 45-50 and 55-60 cm; before and after beet harvest (three dates). Physical properties were determined for field conditions (current humidity, volumetric density, compactness and shearing resistance), for pF0 (humidity by weight) and for pF2 (humidity by weight and air permeability). It has been observed that harvesters deteriorate physical condition of silty soil in its subarable layer.
PL
Celem pracy była identyfikacja spójności i kąta tarcia wewnętrznego gleby w warstwie 25-60 cm. Badania prowadzono wiosną i jesienią, na próbkach o strukturze nienaruszonej. Rezultaty badań potwierdziły zależność badanych parametrów od wilgotności gleby. Wyniki pomiarów mogą być pomocne w procesie konstruowania maszyn rolniczych oraz rozwoju technik zmierzających do redukowania nadmiernego zagęszczania warstwy podornej gleb.
EN
The purpose of the work was to identify cohesion and internal friction angle of soil in the 25-60 cm layer. The tests were performed in spring and autumn, for samples with intact structure. Test results confirmed dependence of examined parameters on soil humidity. Measurement results may be helpful in farm machinery design process and development of techniques aimed to reduce excessive compaction of sub-arable layer in soils.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań wybranych właściwości fizyko-mechanicznych gleby leśnej przed wykonaną zrywką oraz po zrywce drewna. Obiekt badań położony był na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego, na terenie gminy Dobrzany. Badania prowadzono w warstwach: 15-30; 30-45; 45-60; 60-70cm. Próbki pobierane były w okresie jesiennym w roku 2006. Ścinanie gleby wykonano w aparacie bezpośredniego ścinania. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono pogorszenie badanych właściwości gleby.
EN
This article presents results of tests on selected physical and mechanical properties of forest soil before and after timber skidding. Analysed object was located in the area of Zachodniopomorskie Voivodship, within Dobrzany Borough. The tests were performed in the following layers: 15-30; 30-45; 45-60; 60-70 cm. Samples were taken during autumn in 2006. Soil shearing was carried out in direct shear apparatus. Completed tests allowed to observe deterioration of analysed soil properties.
PL
Celem pracy było określenie zagęszczenia gleby piaszczystej w zależności od: stanu zużycia protektora opony, oraz wielkości wywieranych nacisków jednostkowych. Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych na glebie o składzie granulometrycznym piasku gliniastego lekkiego. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że opona ze zużytym protektorem nie powodowała takiego zagęszczenia gleby jak opona z protektorem nowym. Zagęszczenie gleby wywołane przez oponę z protektorem nowym było o 4-5% większe niż opony z protektorem zużytym.
EN
The purpose of the work was to determine sandy soil compaction depending on tyre tread wear level and values of exerted unit pressure. The tests were performed in laboratory conditions on soil with grain composition characteristic for light clayey sand. Obtained results allowed to state that tyre with worn out tread did not cause the same soil compaction as tyre with new tread. Soil compaction generated by tyre with new tread was 4-5% higher than for tyre with worn out tread.
PL
Wiosną, w uprawach ozimin, zmierzono i oznaczono przepuszczalność powietrzną, wytrzymałość gleby na ścinanie w ruchu obrotowym, zwięzłość, aktualną wilgotność i gęstość objętościową, uziarnienie i zawartość próchnicy. Wyliczono powierzchnię właściwą i stopień dyspersji oraz gęstość objętościową naturalną. Wykazano, że dominowały gleby z kategorii "gęstości naturalnej" i "słabo zagęszczonych/spulchnionych" (gęstość objętościowa 1,17-1,73 gźcm-3). Przepuszczalność powietrzna była bardzo niska i niska (0,06-7,23 cmźs-1). Gleby były podatne na ugniatanie, na co wskazują stosunkowo niskie średnie wartości zwięzłości (813š503 kPa) i oporu ścinania gleby (85 š38 kPa).
EN
The research, carried out in spring for winter crop plantations, involved measuring and determination of the following parameters: air permeability, soil shear strength in rotary motion, compactness, current humidity and volumetric density, grain-size distribution and humus content. The researchers computed specific surface and dispersion degree, and natural volumetric density. It was proven that soils of the following categories were prevailing: "natural density" and "poorly compacted/opened" (volumetric density: 1.17-1.73 gźcm-3). Air permeability was very low or low (0.06-7.23 cmźs-1). Soils were susceptible to packing, which is indicated by relatively low mean values of soil compactness (813š503 kPa) and shear strength (85 š38 kPa).
PL
Oceniano stan zagęszczenia gleby i jej podatność na zagęszczanie, z uwzględnieniem zmienności glebowej. W tym celu gęstość objętościową aktualną porównano z gęstością objętościową naturalną (wg Wojtasika) oraz obliczono gęstość objętościową części mineralnych (packing density). Stwierdzono, że na ocenę zagęszczenia gleby ma wpływ głębokość poboru próbek. Wykazano również, że ocena zagęszczenia w wybranej warstwie jest bardziej uzależniona od wyniku oznaczenia gęstości objętościowej gleby niż jej składu.
EN
Soil compactness and its compactibility, allowance made for soil variability, were evaluated. For that purpose current volumetric density was compared with natural volumetric density (according to Wojtasik) and volumetric density of mineral parts (packing density) was calculated. It has been found that the assessment of soil compactness is affected by sampling depth. It has also been proven that the assessment of compactness done for a chosen layer is more dependent on the result of soil volumetric density determination than on soil composition.
PL
Badano kształtowanie się naprężenia granicznego w warstwie podornej gleby, przy wilgotności odpowiadającej sile ssącej pF2, w zależności od sposobu jej odkształcania. Stwierdzono, że wyznaczanie naprężenia granicznego, polegające na dynamicznym odkształcaniu próbek gleby, w warunkach ograniczonej jej bocznej rozszerzalności, może prowadzić do uzyskiwania zawyżonych wartości. Wykazano również, w warunkach możliwej bocznej rozszerzalności gleby, że badane gleby są podatne na zagęszczanie w warstwie podornej (25-60 cm), przy wilgotności zbliżonej do polowej pojemności wodnej.
EN
The scope of the research covered the course of limit stress in soil zone under arable layer, at moisture content corresponding to capillary potential pF2, depending on the way of its deformation. It has been proven that the determination of limit stress involving dynamic deformation of soil samples may lead to raised results in the conditions of limited side expansion. Moreover, it has been shown that in conditions of possible side expansion of soil, the examined soils are susceptible to compacting in soil zone under arable layer (25-60 cm), at moisture content close to field water capacity.
PL
Celem pracy było zbadanie zależności pomiędzy wartością wytrzymałości gleby, zmierzonej ścinarką obrotową (vane tester), a wartością spójności, wyznaczonej aparatem bezpośredniego ścinania. Badania przeprowadzono na glebach plastycznych (o uziarnieniu glina lekka - glina ciężka), w warstwach: 25-30, 35-40, 45-50 i 55-60 cm. Wykazano, że jest możliwe zastosowanie ścinarki obrotowej (w warunkach braku możliwości określenia naprężeń normalnych) do prognozowania spójności gleby w warunkach polowych.
EN
The studies on relation between shear stress, measured by shear vane, and cohesion, determined using shear box, were carried out. The experiments were conducted on plastic soils (light loam and heavy loam), on different depths: 25-30, 35-40, 45-50 and 55-60 cm. It was found that the shear vane test can be used for estimation of the in situ value of soil cohesion.
PL
Celem pracy była ocena aktualnego zagęszczenia gleby w warstwach: 25-30, 35-40, 45-50, 55-60 cm. Gęstość objętościową porównano z obliczonymi wskaźnikami: gęstością objętościową naturalną, minimalną, przeciętną i maksymalną oraz gęstością objętościową części mineralnych (packing density). Stwierdzono, że gleba w warstwie podornej jest słabo lub średnio zagęszczona, a jej podatność na zagęszczenie jest niewielka lub średnia.
EN
Investigations of soil bulk density were conducted on loamy soil, to evaluate the soil compaction of subsoil layer. The soil samples were taken from 25-30; 35-40; 40-45; 55-60 cm depth. The results showed that the concerned soil material had rather low susceptibility to further compaction.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu sposobu odkształcania gleby na wyznaczaną wartość jej naprężenia granicznego. Próbki do badań pobrano z warstw: 25-30, 35-40, 45-50 i 55-60 cm; do sztywnych stalowych pierścieni o średnicach 50 i 100 mm. Naprężenie graniczne gleby wyznaczano przy wilgotności aktualnej, w warunkach możliwej oraz ograniczonej bocznej rozszerzalności. Stwierdzono, że sposób odkształcania gleby ma wpływ na wyznaczaną wartość naprężenia granicznego.
EN
The field studies were conducted on subsoil layer (25-60 cm) of the Pyrzyce black earth soil to evaluate the impact of two methods of pre-compaction stress determination based on confined and unconfined uniaxial tests. The results showed that the confined and unconfined tests were statisticaly different.
PL
Badano w warstwach: 25-30, 40-45, 55-60 cm glebę gliniastą uprawianą tradycyjnie (pług) i bezpłużnie (zestaw uprawowo-siewny). Oznaczono wybrane właściwości gleby: gęstość objętościową, porowatość aeracji, wilgotność aktualną, całkowitą pojemność wodną, naprężenie graniczne, zwięzłości gleby i opór jej ścinania w ruchu obrotowym. Stwierdzono, że siedmioletnia bezpłużna uprawa gleby nie spowodowała istotnych zmian w warstwie podornej.
EN
The field studies were conducted on loamy soil to evaluate the impact of two compared tillage systems: ploughing and rotary cultivator, on physical and mechanical properties of the subsoil layer. The following physical and mechanical properties were examined: water content, bulk density, natural bulk density, penetration resistance, shear and pre-compaction stress. The soil samples were taken from 25-30; 40-45; 55-60 cm depth. The results showed that there was no difference between the compared tillage systems in terms of the assessed physical and mechanical properties.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.