Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
PL
Zbadano wytrzymałość na ściskanie zapraw wykonanych z cementów portlandzkiego oraz portlandzkiego żużlowego. W badaniach zastosowano domieszki przyspieszające twardnienie na bazie mrówczanu wapnia, zarodków fazy CSH i azotanu wapnia. Współczynnik wodno-cementowy zapraw wynosił 0,5 i 0,35. Wcelu zmniejszenia ilości potrzebnej wody do uzyskania odpowiedniej konsystencji zastosowano superplastyfikator na bazie modyfikowanych polikarboksylanów. Badania wykazały, że efektywność działania domieszek przyspieszających twardnienie zależy od obecności mielonego granulowanego żużla wielkopiecowego w cemencie oraz od stosunku wodno-cementowego. Samo obniżenie stosunku wodno-cementowego, przez zastosowanie domieszki upłynniającej, nie zwiększa wytrzymałości. Wręcz przeciwnie – obniża ją, na co mogą mieć wpływ drugorzędne składniki superplastyfikatora. Połączenie działania domieszek przyspieszających twardnienie wraz z obniżoną ilością wody w zaprawach znacznie zwiększa wytrzymałość na ściskanie.
EN
Compressive strength of cement mortars were tested. Samples were made with usage of portland cement and portland slag cement. Several hardening accelerating admixtures, based on calcium formate, CSH crystal seeds and calcium nitrate were used. Mortars had water-cement ratio equal to 0,5 and 0,35. In order to lowering of water content and saving consistency the modified polycarboxylate superplasticizer were used. Research had shown that accelerating admixtures effectiveness depends on presence of ground granulated blast furnace slag (GGBFS) and water-binder ratio. Lowering of water content, by superplasticizer addition, in mortars did not improve compressive strength. Instead the retardation, probably caused by secondary components of superplasticizer, may be observed. Cooperation of lowered waterbinder ratio and accelerating admixtures usage gives great effect of compressive strength level.
PL
W artykule analizowane są wyniki badania właściwości mechanicznych, mrozoodporności wewnętrznej i powierzchniowej, współczynnika trwałości oraz charakterystyki struktury porowatości betonu wykonanego z udziałem innowacyjnego cementu napowietrzającego CEM II/B-V. Skład betonu przyjęto wg wytycznych PN-EN 480-1, a wartości w/c wg zaleceń PN-EN 206-1 dla klasy ekspozycji mrozowej XF. Cementy napowietrzające CEM II/B-V wykonano z udziałem dwóch rodzajów domieszki napowietrzającej − naturalnej i syntetycznej. Wyniki badań dowodzą, że beton charakteryzuje się mrozoodpornością wewnętrzną F150, mrozoodpornością powierzchniową FT2, niemal 100-proc. współczynnikiem trwałości oraz strukturą porowatości spełniającą wymagania europejskich norm.
EN
The article analyzes the results of the testing of mechanical properties, internal and surface frost resistance, durability coefficient and porosity characteristics of a concrete with the admixture of the innovative, aeration cement CEM II/B-V. The composition of the concrete was defined according to the PN-EN 480-1 guidelines, and the values of w/c – according to the recommendations of PN-EN 206-1 for the XF freeze exposure class. The CEM II/B-V aeration cements were manufactured with the use of two types of an aeration admixture − natural and synthetic. The test results prove that the concrete is characterized by internal frost resistance of F150, surface hardiness of FT2, almost 100% durability coefficient and a porous structure meeting the requirements of European standards.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań wytrzymałości na ściskanie zapraw wykonanych z cementu portlandzkiego i cementu z dodatkiem mielonego granulowanego żużla wielkopiecowego. Zaprawy zostały poddane modyfikacji domieszkami przyspieszającymi twardnienie o różnych bazach chemicznych. Wytrzymałość na ściskanie badana była w terminach od 12 godzin do 360 dni. Zauważono, że efektywność działania domieszek jest wyższa dla cementu z dodatkiem żużla w terminie do 28 dni. Po tym terminie niektóre domieszki również korzystnie wpływają na wytrzymałość tych zapraw. Wykazano, że nie można jednoznacznie stwierdzić, że każda domieszka przyspieszająca powoduje obniżenie długoterminowej wytrzymałości na ściskanie zapraw wykonanych z niektórych rodzajów cementu. Zaprawy z cementu z dodatkiem MGŻW, modyfikowane domieszkami przyspieszającymi, osiągają wytrzymałość zbliżoną do końcowej już po 7 dniach, w czym upodabniają się (zachowując oczywiście skalę) do niemodyfikowanej zaprawy z CEM I 52,5R.
EN
This paper presents results of compressive strength tests for Portland cement mortars and mortars with addition of ground granulated blast furnace slag (GGBFS). Mortars were modified with usage of four different hardening accelerating admixtures. Compressive stress tests were conducted after 12 hours up to 360 days of curing. Effectiveness of those agents is higher for mortars made of cement with addition of GGBFS up to 28th day. After this term some of those admixtures have profitable influence also. It is shown that not every hardening accelerating admixture cause decline of long-term compressive strength of mortars made of some types of cement. Mortars with addition of GGBFS obtains compressive strength after 7 days of curing close to its final strength. It is similarity to CEM I 52,5R mortars without modification by admixtures (with notice to scale of phenomenon).
PL
Badania przeprowadzone przez autorów wykazały, że w przypadku konieczności upłynnienia uprzednio napowietrzonej mieszanki betonowej występuje problem zachowania jej napowietrzenia w zalecanym zakresie. Większość spośród dostępnych domieszek upłynniających powoduje znaczące zwiększenie tego napowietrzenia. Problem ten nasila się w przypadku stosowania cementów z dodatkami mineralnymi, ze względu na zróżnicowanie wpływu tych dodatków. Sprowadza się on do uzyskania kompatybilności układu trzech zmiennych wymienionych w tytule artykułu ze względu na wymagane napowietrzenie i konsystencję mieszanki. Uzyskanie kompatybilności takiego układu wymaga przeprowadzenia szeregu badań doświadczalnych, które przedstawiono w artykule wraz z wynikającymi z nich wskazaniami.
EN
Research conducted by the authors demonstrated that in the case of the necessity to increase the fluidity degree of previously aerated cementitious mixtures a problem arises of maintaining their correct aeration. Most of the available superplasticizers cause a significant increase of the air content of concrete mixtures. The problem of the compatibility of a superplasticizer and an air-entraining admixture increases in the case of multicomponent Portland cement, due to different effects of these additives. It comes down to achieving the compatibility of the three variables mentioned in the title of the paper in the required air entrainment and consistency of the mixture. Achieving the compatibility of such a system requires a series of experimental studies, which have been presented in the paper together with their resulting indications.
PL
Trwałość kompozytu cementowego jest najważniejszym kryterium oceny tego materiału. Natomiast ze względu na trwałość kompozytu cementowego istotną właściwością jest jego mrozoodporność. W celu zapewnienia mrozoodporności betonu norma europejska PN-EN 206-1:2013 [1] wymaga jego napowietrzenia na poziomie 4-7%. Również Komitet 201 Amerykańskiego Instytutu Betonu (ACI) wymaga stosowania domieszki napowietrzającej w betonach narażonych na destrukcję mrozową. Na ilość stosowanej domieszki napowietrzającej znaczący wpływ ma skład stosowanego cementu. Aby zminimalizować problemy z uzyskaniem betonu mrozoodpornego, podjęto próbę stworzenia cementów napowietrzających beton.
EN
The durability of a cement composite is the most important criterion of assessing this material, while frost resistance is significant as far as its stability is concerned. In order to ensure the frost resistance of concrete, the European standard BS EN 206-1: 2013 [1] requires its 4-7% air content. The Committee 201 of the American Concrete Institute (ACI) also requires the application of air-entraining admixtures in concrete exposed to frost destruction. The composition of the applied cement has a significant impact on the amount of the required air-entraining admixture. In order to minimize problems with obtaining frost-resistant concrete, we have attempted to manufacture air-entraining cement.
PL
W artykule omówiono przydatność cementów zawierających mielony granulowany żużel wielkopiecowy do zastosowania w prefabrykacji. Otrzymane wyniki badań wytrzymałości zapraw wykonanych z cementów portlandzkiego, portlandzkiego żużlowego oraz hutniczego z domieszkami przyspieszającymi twardnienie świadczą o tym, że cementy te nadają się do produkcji elementów prefabrykowanych po różnym czasie dojrzewania. Jednoczesne zastosowanie cementów zawierających MGŻW oraz domieszek przyspieszających dojrzewanie pozwala osiągnąć korzystne efekty ekonomiczne i ekologiczne oraz zapewnić odpowiednią trwałość elementów i konstrukcji.
EN
The article deals with possibility of Portland slag cement and blastfurnace cement usage in precast elements production. Results obtained during compressive strength tests of Portland, Portland slag and blastfurnace cements with addition of accelerating admixtures show that those cements are suitable for prefabrication in different time of curing. By usage of both GGBFS and accelerating admixtures several economical and environmental benefits may be obtained. This cooperation may also ensure appropriate durability of elements and structures.
PL
Wśród metod materiałowo-strukturalnej ochrony betonu przed szkodliwym działaniem mrozu można wyodrębnić dwa zasadnicze trendy zmierzające do uzyskania maksymalnie szczelnej, nieprzesiąkliwej struktury, tj. poprzez obniżenie wskaźnika w/c, stosowanie dodatków mineralnych i domieszek uplastyczniających oraz osiągnięcie odpowiedniej mrozoodporności betonu przez właściwe napowietrzenie. Końcowa jakość napowietrzania betonu jest wypadkową oddziaływania wielu czynników materiałowych, technologicznych [3]. Ważniejszym czynnikiem materiałowym wpływającym na mrozoodporność betonu jest rodzaj cementu [6]. Problem ten jasno formułuje opinia Komitetu 225 (Guide to the Selection and Use of Hydraulic Cements) oraz Komitetu 201 (Guide to Durable Concrete) Amerykańskiego Instytutu Betonu (ACI). Stwierdzono, że „różne odmiany cementów portlandzkich oraz cementów wieloskładnikowych umożliwiają osiągnięcie takiego samego poziomu mrozoodporności betonu, pod warunkiem prawidłowych proporcji składników oraz poprawnego napowietrzenia mieszanki” [7], [22].
EN
The article defines basic trends concerning concrete protection aimed at obtaining a possibly tight and non-soaking structure. This is achieved by lowering the w/c (water/cement) ratio, using mineral additives and plasticizing admixtures as well as appropriate air entraining.
PL
Badania przeprowadzone przez autorów wykazały, że w przypadku konieczności upłynnienia uprzednio napowietrzonej mieszanki cementowej, występuje problem zachowania odpowiedniego jej napowietrzenia. Większość spośród dostępnych domieszek upłynniających powoduje znaczące zwiększenie napowietrzenia mieszanek betonowych. Analiza rezultatów przeprowadzonych badań wykazała także, że na wielkość napowietrzenia mieszanek cementowych wpływa również kolejność dozowania domieszek napowietrzającej i upłynniającej. Zatem kompatybilność takich domieszek z cementem, ze względu na wymagane napowietrzenie i konsystencję mieszanki, zależy nie tylko od ich współdziałania, ale także od procedury ich dozowania.
EN
Research conducted by the authors showed that if it is necessary to increase the degree of liquidity of previously aerated a cementitious mixtures, there is the problem of maintaining their correct aeration. Most of the available water-reducing admixtures cause a significant increase of air content of concrete mixtures. Analysis of the results of the research also showed that the air content of cement mixes is influenced by the sequence of the dosing of air-entraining and waterreducing admixtures. Thus, the compatibility of these admixtures with the cement, due to the required air entrainment and consistency of the mixture, not only depends on their interaction, but also on the dosing procedure.
PL
Przedstawione badania wykazały, że w przypadku konieczności upłynnienia uprzednio napowietrzonej mieszanki betonowej z cementem wieloskładnikowym, występuje problem zachowania jej napowietrzenia w zalecanym zakresie. Większość dostępnych domieszek upłynniających powoduje znaczące zwiększenie napowietrzenia. Uzyskanie kompatybilności takiego układu wymaga przeprowadzenia wielu badań doświadczalnych, które przedstawiono w artykule wraz z wynikającymi z nich wskazaniami.
EN
Presented research authors showed that in the case of the necessity of increasing the degree of fluidity of previously aerated cementitious mixtures, there is a problem of maintaining their correct aeration. Most of the available superplasticizers causes a significant increase of the air content of concrete mixtures. Achieving of compatibility of such a system requires a series of experimental studies that were presented in the paper together with suitable indications.
PL
Artykuł przedstawia informacje na temat rodzajów oraz modeli działania domieszek przyspieszających wiązanie i twardnienie betonu oraz domieszek kompleksowych, których jednym z efektów jest efekt przyspieszający. Pokazano korzyści i zagrożenia wynikające z ich stosowania, umożliwiające świadomy wybór odpowiedniego preparatu. W opracowaniu scharakteryzowano również sytuację na polskim rynku tych produktów.
EN
The paper deals with information about setting and hardening accelerating admixtures for concrete, as well as complex ones, in which acceleration is one of actions. The advantages and disadvantages of using these products are presented. In third part of the article information about the Polish market of admixtures is included.
11
Content available remote Properties of concretes based on cements containing calcareous fly ash
EN
Results of an investigation concerning properties of concretes made of eleven cements containing calcareous fly ash are shown in the paper. Similar composition of concretes, but based on cement CEM I 42.5R, was used as a frame of reference for evaluation of their properties. The investigation included testing of properties of both fresh and hardened concrete. The paper presents the test results of consistency and air content of the mix, as well as compressive strength, shrinkage, depth of penetration of water under pressure and frost resistance of 24 concretes with w/c = 0.45. The results show that the concretes based on cements containing calcareous fly ash have in most cases more beneficial pro- perties than those based on cement CEM I 42.5R.
PL
Wartykule przedstawiono wyniki badań właściwości betonów wykonanych z jedenastu cementów zawierających popiół lotny wapienny. Jako układ odniesienia przy ocenie ich właściwości przyjęto właściwości betonów o takich samych składach wyjściowych, lecz wykonanych na cemencie CEM I 42,5 R. Badaniami objęto właściwości mieszanki i stwardniałego betonu. Przedstawiono wyniki badań konsystencji mieszanki oraz zawartego w niej powietrza. Testom poddano również wytrzymałość na ściskanie, skurcz, penetrację wody pod ciśnieniem oraz mrozoodporność w 24 betonach o wskaźniku wodno-cementowym w/c = 0,45. Badania wykazały, że w znaczącej większości przypadków betony na cementach zawierających popiół lotny wapienny mają korzystniejsze właściwości niż betony odniesienia na cemencie CEM I 42,5 R.
PL
Niektóre rodzaje superplastyfikatorów (SP) powodują powstanie nadmiernej zawartości powietrza w samozagęszczalnej mieszance, pomimo tego, że zawierają już w swoim składzie domieszkę przeciwpieniącą (ang. anti-foaming admixtures).
EN
In the paper, the influence of SP, AEA and temperature on air-content, workability and compressive strength, frost-resistance, durability coefficient (DF) and porosity characteristics according to PNEN 480-11 of hardened self-compacting concrete (SCC) was discussed. The research results proved that the investigated admixtures and temperature have significant influence on tested concrete mix and hardened SCC properties.
PL
Metody oceny mrozoodporności betonu mają względną wartość i nie uwzględniają wszystkich czynników, które mogą oddziaływać na beton w trakcie jego eksploatacji. Natomiast tradycyjnie oznaczana odporność poprzez zamrażanie i rozmrażanie próbek stosuje za dużą szybkość zmian temperatury, odległą od warunków rzeczywistych, co ma duży wpływ na ocenę tej właściwości betonu. W przypadku betonów zwykłych oraz BWW o współczynniku w/c 0,3 lub większego, trzeba stosować napowietrzenie, a zawartość powietrza w stwardniałym betonie powinna wynosić około 5%. Duże znaczenie ma także odległość pomiędzy pęcherzykami powietrza, której korzystna wartość wynosi 200 μm. BWW o w/c równym 0,25 lub mniejszym nie wymagają napowietrzenia.
EN
The methods of frost resistance of concrete have the relative value and do not take into account all factors influencing on concrete during its exploitation. Also in the traditionally measured the resistance to freezing and thawing cycles of concrete to high rate of temperature change is applied, which is far from field condition, and has significant effect on obtained results. In the case of ordinary concrete as well as HPC with w/c ratio above 0.3 the air entrainment should be applied, and the air content in hardened concrete must be about 5%. Very important is a spacing factor and advantageous value is 200 μm. HPC with w/c equal 0.25 or lower does not need air entrainment.
PL
W artykule rozważany jest wpływ nowej generacji superplastyfikatorów (SP), domieszki stabilizującej (VMA) oraz domieszki przeciwpieniącej (AFA) na wartość parametrów porów powietrznych, mrozoodporność w obecności oraz bez obecności soli odladzających nienapowietrzonego i napowietrzonego betonu samozagęszczalnego (SCC). Rezultaty badań dowiodły, że SCC jest mrozoodporny mimo, że parametry porów powietrznych nie spełniają wymogów normowych. Ponadto, bardzo istotnym wpływem na mrozoodporność SCC jest rodzaj superplastyfikatora.
EN
The influence of a new generation of superplasticizers (SPs), viscosity modifying (VMA) and anti-foaming (AFA) admixtures on the internal frost resistance, frost resistance in the presence of deicing salts, durability coefficient (DF) and parameters of air-voids of both hardened non air-entrained and air-entrained self-compacting concretes (SCC) is investigated. The research results showed that SCC is frost resistant despite the fact that the parameters of air-voids were different than recommended by the standard. Moreover, the type of SP significantly affects the frost-resistance of SCC.
15
EN
In paper, the temperature influence on air-content, workability of non-air-entrained and air-entrained self-compacting concrete (SCC) modified with AFA (anti-foaming admixture) and VMA (viscosity modifying admixture) is discussed. The research results proved that the investigated admixtures and temperature have significant influence on investigated properties of SCC.
PL
Skład wysokowartościowego betonu (z ang. HPC), w tym samozagęszczalnego (HPSCC), powinien być tak zaprojektowany, aby miał małą porowatość kapilarną. W przypadku wysokowartościowego samozagęszczalnego betonu stosunek w/c nie jest wysoki. W konsekwencji objętość porów kapilarnych jest mniejsza i zanika przy stosunku w/c < 0,38. Wobec tego napowietrzanie wysokowartościowego samozagęszczalnego betonu nie wydaje się konieczne. Z drugiej strony zmniejszenie przepuszczalności, poprzez utrudnienie migracji wody może doprowadzić do lokalnych gradientów ciśnienia hydraulicznego i mikrospękań betonu.
EN
The composition of High Performance Concrete Mix (HPC), including High Performace Self-Consolidating Concrete (HPSCC), should be designed to have low porosity of the capillary. In the case of high-value self-consolidating concrete, the ratio w/c is not high. Consequently, the capillary pore volume is smaller and disappears at a ratio of w/c < 0,38. Thus the aeration of high-value self-consolidating concrete does not seem necessary. On the other hand, the reduction in permeability, by hindering the migration of water may lead to local hydraulic pressure gradients and microcracks of the concrete.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań laboratoryjnych podjętych w celu określenia wpływu rodzaju i ilości superplastyfikatorów (SP), domieszek przeciwpieniących (AFA) oraz stabilizujących (VMA) na zawartość powietrza i konsystencję oraz wytrzymałość na ściskanie i zginanie samozagęszczalnej zaprawy cementowej. Zaprezentowano także wyniki SEM, dotyczące wpływu domieszek na jej strukturę. Wyniki badań dowiodły, że zarówno rodzaj, jak i ilość AFA oraz VMA wpływają na właściwości świeżych i stwardniałych samozagęszczalnych zapraw.
EN
The report presents the results of laboratory studies undertaken to determine the effect of the type and quantity superplasticizers (SP), antifoaming additives (AFA) and stabilizing (VMA) on air content and consistency and compressive strength and flexural strength self compacting cement mortar. The paper presents the results of SEM, the effect of additives on the structure. The results showed that both - the type and quantity, AFA and VMA affects on the properties of fresh and hardened self-compacting mortars.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu domieszek SP, AEA, AFA, VMA na wytrzymałość na ściskanie i charakterystykę porowatości wg PN-EN 480-11 stwardniałego betonu samozagęszczonego. Wykonano także badania współczynnika trwałości DF wg CEN/TR 15177- beam test. Rezultaty badań wykazały, że wymienione domieszki znacząco wpływają na wspomniane rezultaty badań.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.