Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 43

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
This paper presents the way in which temperature is measured in tests concerning structural transformations in various types of steel under welding conditions. In the test methodology, a small-sized steel specimen was subjected to simulated welding thermal cycles, during which the temperature of the specimen, changes in magnetic permeability and thermal expansion were measured simultaneously. The measurements of those parameters required the non-contact heating of the specimen, which involved the use of heating lamps. The temperature measurement was of key importance because the subsequent analysis of the remaining parameters was performed in the function of temperature. The tests of structural transformations resulted in the development of Continuous Cooling Transformation under welding conditions (CCT) diagrams, enabling the determination of steel weldability and constituting the source of information needed to determine the effect of welding thermal cycles on the structure and properties of the material subjected to the tests. Related numerical models to be used as the basis for the analysis of temperature distribution in the test specimen have been developed. These tests involved the analysis of the values and the distribution of temperature in relation to various model parameters, i.e. thermocouple types, geometrical features of a thermocouple junction and the diameter of thermocouple wires. The results of FEM calculations have been compared to the experiments.
EN
The article presents the process of resistance welding in relation to the expulsion of liquid metal from the weld nugget. The research-related tests involved the synchronic recording of welding process parameters such as welding current and voltage as well as electrode force and travel. The phenomenon of expulsion was filmed using a high speed camera. The tests aimed to determine the most effective parameter as regards the detection of expulsion as well as the accurate determination of the moment of expulsion in relation to the above-named parameter. During the tests it appeared that the most favourable parameter was the force of electrodes. The tests required the precise synchronisation of the recording of process parameters with the recording of images (using the camera). The uncertainty of expulsion time determination was estimated at 0.1 ms. The research-related experimental tests were focused on the possibility of eliminating expulsion by stopping (blocking) the flow of welding current. In the case of expulsion, the process of welding was continued with a delayed second current pulse. The force signal, on the basis of which the expulsion detection was performed, was analysed using a dedicated controller which implementing the algorithm of discreet differentiation. The tests were performed using an inverter welding machine having an internal transformation frequency of 10 kHz. In this study, SORPAS software-aided FEM analysis was performed to analyse the possibility of the effective reduction of the expulsion phenomenon.
PL
W artykule przeanalizowano proces zgrzewania rezystancyjnego prętów ze stopów aluminium w konfiguracji na krzyż przy pneumatycznym oraz serwomechanicznym docisku elektrod zgrzewarki. Analiza prowadzona była numerycznie z wykorzystaniem oprogramowania SORPAS – model 3D. Obliczenia prowadzono dla aluminium gatunku AA5182 i średnicy prętów 4 mm. Dla systemu pneumatycznego docisku analiza prowadzona była dla różnych wartości prądów zgrzewania i siły docisku. Analizowano następujące wielkości: przemieszczenie elektrod, rezystancję zastępczą statyczną obszaru zgrzewania, przestrzenny rozkład mocy zgrzewania, energię dostarczoną do zgrzeiny, średnicę jądra zgrzeiny oraz objętość roztopionego metalu. Obliczenia prowadzono aż do osiągniecia jednego z przyjętych warunków granicznych tj., np. maksymalnego czasu zgrzewania (63 ms), maksymalnego przenikania prętów (20%), wyprysku ciekłego metalu. Badania ukierunkowane były na optymalizację procesu zgrzewania poprzez zastosowanie systemu serwomechnicznego i odpowiedniego sterowania siłą docisku lub/i przemieszczeniem elektrod. W wyniku uzyskiwany jest korzystniejszy przestrzenny rozkład mocy zgrzewania, w którym energia koncentrowana jest w centralnej strefie zgrzeiny. Dla systemu pneumatycznego docisku nie jest możliwe uzyskanie założonej nominalnej średnicy jądra zgrzeiny (>1,9 mm) i obserwowane jest tworzenie zgrzeiny pierścieniowej w całym zakresie parametrów zgrzewania. Dla systemu serwomechanicznego obserwowane jest natomiast przetopienie materiału w całym obszarze zgrzeiny i uzyskiwane jest pełne jądro o nominalnej założonej średnicy. Do analizy wyników obliczeń MES i graficznej prezentacji zastosowano oprogramowanie STATISTICA.
EN
The article analyses the resistance cross wire welding of aluminium bars using the pneumatic and servomechanical force of welding machine electrodes. The analysis was performed in a numerical manner using the SORPAS software programme (model 3D). The calculations were performed for bars made of aluminium AA5182 and having a diameter of 4 mm. In terms of the pneumatic system, the analysis was performed for various values of welding current and electrode force. In addition, the analysis also involved such quantities as electrode travel, the static slope resistance of the welding area, the space distribution of welding power, energy supplied to the weld, the weld nugget diameter and the volume of metal. The calculations were conducted until one of the adopted boundary conditions, i.e. the maximum welding time (63 ms), the maximum penetration of bars (20%) or the expulsion of liquid metal was reached. The tests aimed to optimise the welding process by using the servomechanical electrode force system and the appropriate control of electrode force and/ot travel. The tests enabled the obtainment of more convenient welding power space distribution where energy was concentrated in the central zone of the weld. As regards the pneumatic electrode force system, it was not possible to obtain the assumed nominal weld nugget diameter (> 1.9 mm). Instead, the ring weld was formned within the entire range of welding parameters. In terms of the servomechanical force system, the material was melted in the entire weld area and the complete weld nugget having the assumed diameter was obtained. The FEM calculation results were analysed and presented graphically using the STATISTICA software programme.
4
Content available remote Strength of the Weld with Respect to Its Geometry
EN
The research presented in the article involved the analysis of the shape of a weld made using the spot resistance double-sided overlap welding of sheets. The analysis was performed using the 3D model of the weld. The analysis of between ten and twenty weld variants enabled the determination of the structure of the ideal weld. The ideal weld structure is composed of three parts, where a thin intermediate element (connector) is placed between two joined sheets. The entire model constitutes a mechanically inseparable whole, where both sheets and the intermediate element are made of the same material. The ideal weld is not subjected to a thermal cycle. The above-named model was supplemented with numerical calculations aimed to identify the most favourable shape of the weld (nugget), e.g. circular, rectangular etc. The criterion of assessment was the (highest possible) value of shear force obtained in a static tensile test [1]. The article presents the results of the initial stage of research on the ideal weld.
PL
Analizowano kształt zgrzeiny punktowej, uzyskany w procesie zgrzewania rezystancyjnego dwustronnego blach na zakładkę. Analizę prowadzono z wykorzystaniem modelu numerycznego 3D zgrzeiny. W wyniku analizy kilkunastu jej wariantów ustalono strukturę zgrzeiny idealnej. Zgrzeina idealna ma strukturę trzyczęściową, w której dwie łączone blachy mają umieszczony między sobą cienki element pośredni (łącznik). Opracowany model stanowi nierozłączną mecha¬nicznie całość, przy tym zarówno obie blachy, jak i element pośredni są wykonane z tego samego materiału. Zgrzeina idealna nie zostaje poddana cyklowi cieplnemu. Dla tak skonstruowanego modelu przeprowadzono obliczenia numeryczne mające na celu określenie najkorzystniejszego kształtu (jądra) zgrzeiny (np. kołowa, prostokątna). Kryterium oceny była najwyższa wartość siły ścinania w statycznej próbie rozciągania. Artykuł zawiera wyniki początkowej fazy szerszych badań nad zgrzeiną idealną.
5
Content available remote Simulation Tests of the Welding Machine Secondary Circuit
EN
The article discusses the analysis of circuit parameters and power losses in the secondary circuit of the welding machine. The analysis was based on FEM calculations performed using the ANSYS Mechanical APDL software programme. The tests resulted in the determination of the inductance of the secondary circuit of welding machine horns as the function of the overall dimensions of the above-named circuit. The foregoing made it possible to identify the current response of the circuit to applied DC rated voltage. The determination of power losses included the identification of the distribution of potentials (voltage drops) along welding machine horns, and, subsequently, the determination of the correlation of input power, output power and system efficiency. The tests involved the identification of primary sources of power losses, i.e. mechanical connections, mainly between electrodes and horns as well as in the elastic joint.
PL
Artykuł poświęcony jest analizie parametrów obwodowych oraz strat mocy obwodu wtórnego zgrzewarki rezystancyjnej. Analizę oparto na wynikach obliczeń numerycznych MES przeprowadzonych z wykorzystaniem oprogramowania ANS YS Mechanical APDL. W ramach badań wyznaczono indukcyjność obwodu wtórnego ramion zgrzewarki jako funkcję gabarytów tego obwodu. Na tej podstawie ustalono odpowiedź prądową obwodu na przyłożone napięcie znamionowe DC. W zakresie strat mocy wyznaczono rozkład potencjałów (spadków napięcia) wzdłuż ramion zgrzewarki, a na tej podstawie zależności mocy wejściowej, wyjściowej i sprawności układu. Określono główne źródła strat mocy, którymi są połączenia mechaniczne, w szczególności miedzy elektrodami i ramionami, ale także w połączeniu sprężystym.
6
Content available remote Cross Wire Projection Welding of Aluminium Alloy Bars (FEM 2.5D Calculations)
EN
The research described in the article involved the analysis of the cross wire projection welding of bars in relation to a conventional, i.e. pneumatic and a servomechanical electrode force system. The analysis was performed using SORPAS (2.5D model) software. Numerical calculations involved bars made of aluminium alloy 5182 (ϕ 4.0 mm) as well as to various values of electrode force (pneumatic system) and electrode travel (servomechanical system). The analysis involved the projection height reduction before and during the flow of current, the waveforms of static slope resistance, momentary power, weld diameter and the volume of molten material. The research aimed to optimise the process in relation to electrode force and/or electrode travel control in order to obtain such control of welding power space distribution so that energy could be concentrated in the central zone of the weld, where the use of the pneumatic system resulted in the obtainment of incomplete fusion instead of penetration. The article provides general recommendations concerned with the optimisation of a welding process involving the use of a servomechanical electrode force system.
PL
Przeanalizowano proces zgrzewania garbowego prętów na krzyż dla konwencjonalnego, tj. pneumatycznego oraz serwomechanicznego systemu docisku elektrod. Analiza prowadzona była z wykorzystaniem oprogramowania SORPAS - model 2.5D. Obliczenia numeryczne przeprowadzono dla prętów ze stopu aluminium gatunku 5182 o średnicy 4,0 mm i różnej wartości siły docisku (system pneumatyczny) i przemieszczenia elektrod (system serwo). Analizowano zgniot materiałów zgrzewanych przed przepływem i w czasie przepływu prądu, przebieg rezystancji zastępczej statycznej, moc chwilowi), średnice zgrzeiny i objętość roztopionego materiału. Badania ukierunkowane były na optymalizacje procesu pod kątem sterowania siłą docisku lub/i przemieszczeniem elektrod a przez to sterowania przestrzennym rozkładem mocy zgrzewania w taki sposób, by koncentrować energie w centralnej strefie zgrzeiny, gdzie dla systemu docisku pneumatycznego zamiast przetopienia obserwowane jest jedynie przyklejenie. Podano ogólne zalecenia w zakresie optymalizacji procesu zgrzewania z zastosowaniem systemu docisku serwomechnicznego.
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznych i badań eksperymentalnych połączeń garbowych typu rura-blacha, występujących w układzie przeniesienia napędu pojazdu samochodowego. Zbadano wpływ materiału oraz geometrii garbu (jego średnicy, głębokości przetłoczenia i grubości blachy w miejscu garbu) na mechanizm tworzenia połączenia, w aspekcie zastosowanych parametrów procesu. Wyniki analizy numerycznej potwierdzono przeprowadzając badania makroskopowe. W toku przeprowadzonych prac stwierdzono, iż dla połączenia, w którym grubość blachy oraz głębokość przetłoczenia garbu jest mniejsza, powstaje zgrzeina pierścieniowa, którą wyeliminować można poprzez zastosowanie programu zgrzewania typu „slope” - z proporcjonalnym narastaniem prądu zgrzewania. Wykorzystanie programu „slope” oraz zmiana geometrii garbu umożliwiło uzyskanie prawidłowej zgrzeiny na całej powierzchni garbu.
EN
The article presents the results of numerical simulations and experimental research of projection welds made with using tube and plate, occurring in the transmission shaft of a motor vehicle. The effect of the material type and the geometry of the projection (the diameter, depth and thickness of the punch indentation) on the mechanism of formation of the connection, in the relation with the process parameters was examined. The results of numerical analysis was confirmed by metallography macro tests. It was found that for the connection, wherein the thickness of the steel plate and the depth of the punch indentation is lower the adverse circularshape weld is formed which can be avoided by the application of „slope program” – with proportional increasing rate of current. Using of the „slope program” and modification of projection geometry allows to obtain the proper shape of projection weld.
PL
Wprowadzanie nowych materiałów, takich jak np.: stale dwufazowe, stale typu TRIP (ang. Transformation Induced Plasticity Steel), stopy aluminium lub łączenie bardziej złożonych połączeń materiałów różnoimiennych (trzech blach) o różnym składzie i różnej grubości stanowią wyzwanie dla technologii zgrzewania rezystancyjnego. W artykule opisano możliwości oprogramowania SORPASR które jest profesjonalnym oprogramowaniem służącym do symulacji i optymalizacji procesu zgrzewania rezystancyjnego. Oprogramowanie jest wykorzystywane do oceny zgrzewalności materiałów przez symulowanie procesu zgrzewania i przewidywanie efektu końcowego, w tym wielkości jądra zgrzeiny. Oprogramowanie umożliwia ponadto optymalizację procesu zgrzewania i symulację właściwości złączy zgrzewanych po zgrzewaniu, ocenę jakości zgrzeiny pod kątem przemian mikrostrukturalnych oraz rozkładu twardości i wytrzymałości w określonych warunkach obciążenia, wyznaczenie pola parametrów zgrzewania. Dostępna jest wersja 2D i 3D. Ta ostatnia pozwala na modelowanie złożonych zjawisk, np. bocznikowania prądu, lub zgrzewania wielogarbowego.
EN
The implementation of new materials such as dual phase (DP) steels, TRIP steels (Transformation Induced Plasticity Steel) and aluminium alloys or joining more complex dissimilar materials (three sheets/plates) having various thicknesses and various chemical compositions pose serious challenges in terms of resistance welding technologies. The article presents the possibilities of the professional SORPAS® software programme used for simulating and optimising resistance welding processes. This software programme assesses the weldability of materials by simulating welding processes and forecasting the final result, including the size of the weld nugget. In addition, the software enables the optimisation of welding processes, the simulation of post-weld joint properties, the assessment of weld quality in terms of microstructural transformations, hardness distribution and strength in specific load conditions as well as makes it possible to determine the field of welding parameters. Available versions of the software are designated as 2D and 3D. The latter version enables the modelling of complex phenomena, e.g. shunting or multi-projection welding.
9
Content available remote High-Frequency Invertor Welding Machine - Advantages of New Technology
PL
Przedstawiono korzyści i zalety zgrzewarek inwertorowych o podwyższonej częstotliwości pracy (10kHz). Porównano zgrzewarki konwencjonalne prądu przemiennego AC 50Hz i zgrzewarki inwertorowe o częstotliwości pracy 1 i 10 kHz. W artykule przedstawiono wyniki prac w ramach aktualnie wykonywanego projektu Programu Badań Stosowanych (PBS3/B4/12/2015).
EN
The article presents advantages of inverter welding machines having a high operating frequency of 10kHz and compares conventional AC 50Hz welding machines as well as inverter welding machines having an operating frequency of 1 and 10kHz. The article presents research results obtained within a currently implemented project of Programme of Applied Research (PBS3/B4/12/2015).
10
Content available remote Heating of electrodes during spot resistance welding in FEM calculations
EN
Due to the fact that many factors influence the electrode life, it is difficult to assess this impact experimentally. The study presents the analysis of the impact of individual factors on the heating of selected electrodes at specific operating parameters. The analysis was based on a SORPAS programme, intended for calculations related to resistance welding, in particular, to spot welding. In selected cases FEM calculations were verified experimentally through measurements of electrode temperature during welding cycles. The calculations were carried out for 1 + 1 mm and 2 + 2 mm plates made of steel DX52, for hard and soft parameters. The analysis involved various designs of an electrode tip (outer diameters of electrodes of 13, 16 and 20 mm as well as a bevel angle of 60° and 120° – in case of electrodes with flat working parts, and an end radius of 50 mm – in case of spherical electrodes). The tests also concerned the impact of the “height” of an electrode working area (i.e. the distance from the cooling duct of 10.5 mm and 3 mm) on temperature distribution in an electrode.
PL
W artykule porównano dwa systemy docisku elektrod zgrzewarki w procesie zgrzewania rezystancyjnego tj. klasyczny pneumatyczny i serwomechaniczny. Porównania dokonano na podstawie pomiarów wielkości charakterystycznych procesu tj.: prądu i napięcia zgrzewania oraz przebiegu siły docisku i przemieszczenia elektrod. Wyznaczano wielkości pochodne prądu i napięcia zgrzewania i analizowano: przebieg mocy chwilowej, rezystancji zastępczej statycznej oraz energii dostarczonej do zgrzeiny. Pomiary przeprowadzono na zgrzewarce inwertorowej dla technologicznych prób zgrzewania punktowego dwustronnego dla blach gatunku DX53 o grubości 1.5 mm z ochronną warstwą cynku. Uzyskane wyniki zweryfikowano eksperymentalnie za pomocą badań niszczących tj. statycznej próby rozciągania oraz badań metalograficznych.
EN
The article presents the comparison of two electrode force systems applied in resistance welding machines, i.e. pneumatic (i.e. classical) and servomechanical. The comparison was based on measurements of characteristic quantities of the process, i.e. welding current and voltage as well as the force and travel of electrodes. The study involved the determination of derived quantities of welding current and voltage as well as the analyses of momentary power, static slope resistance and energy supplied to the weld. Measurements, involving the use of an inverter welding machine, were performed for technological tests of two-sided spot welding of 1.5 mm thick DX53 steel sheets provided with protective zinc coatings. The results were verified experimentally in destructive tests, i.e. static tensile tests and metallographic examinations.
PL
W artykule przedstawiono analizę procesu zgrzewania rezystancyjnego doczołowego zwarciowego prętów na przykładzie stali niskowęglowej (AISI 1008/W. nr1.0338:C-0.10%, Mn-0.40%) i średnicy 6 mm. Przeprowadzono obliczenie numeryczne dla warunków brzegowych, jakie określono w pracy [1]. Na tej podstawie przeprowadzono dalsze obliczenia dla innych wariantów tj.: niższego prądu zgrzewania (przypadek często występujący w praktyce przemysłowej) oraz dla różnego ukształtowania (przygotowania) powierzchni czołowej zgrzewanych prętów. Obliczenia prowadzono dla jednoimiennej konfiguracji połączeń.
EN
The article presents the analysis of resistance butt welding of rods made of low-carbon steel (AISI 1008/W. no. 1.0338:C-0.10%, Mn-0.40%) (ø6 mm). The tests required carrying out numerical calculations for the boundary conditions determined in the work [1]. The numerical calculation results were the basis for further calculations concerned with other variants, i.e. lower welding current (a case frequent in industrial practice) and for variously shaped (prepared) butting faces of rods to be welded. Calculations were performed for the similar configuration of joints.
13
Content available remote Kontrola jakości procesu zgrzewania rezystancyjnego doczołowego iskrowego
PL
W artykule opisano działanie systemu kontroli i oceny jakości procesu zgrzewania doczołowego iskrowego na przykładzie technologii zgrzewania prętów zbrojeniowych wykorzystywanych w budownictwie. System pomiarowy o nazwie LogWeld dokonuje pomiaru podstawowych wielkości procesu tj. prądu i napięcia zgrzewania, siły docisku i przemieszczenia elektrod (skrócenie elementów) w czasie zgrzewania. Kontrola procesu obejmuje kilkanaście wielkości charakterystycznych, z których każda ma określony wpływ na przebieg procesu w tym na jakość połączeń zgrzewanych. System został wdrożony w jednym z zakładów przemysłowych w Polsce. Rozwiązanie w postaci „Sposób kontroli jakości procesu zgrzewania rezystancyjnego doczołowego iskrowego” zostało zgłoszone do Urzędu Patentowego i otrzymało nr P.410708.
EN
The article presents the operation of a system for controlling and assessing quality in flash butt resistance welding illustrated with an example of a technology for welding reinforcement bars used in building engineering. A measurement system named LogWeld measures basic process parameters, i.e. welding current and voltage as well as force and movements of electrodes during welding (element length reduction). The control of a welding process includes more than ten characteristic quantities, each of which has a specific influence on the course of a process and on the quality of welded joints. The system has been successfully implemented in one of industrial plants in Poland. The solution entitled Method for Controlling Quality in Flash Butt Resistance Welding has been filed at the Polish Patent Office and numbered P.410708.
14
Content available remote Zgrzewanie garbowe w obliczeniach metodą elementów skończonych
PL
W artykule przedstawiono wyniki optymalizacji procesu zgrzewania garbowego blach (garb niepełny) dla materiału DX53 i grubości 1,5 mm. Przeprowadzono obliczenia MES z wykorzystaniem oprogramowania SORPAS. Dokonano zmian parametrów zadanych procesu zgrzewania w szerokim zakresie tj. prądu zgrzewania od 8 do 12 kA, siły docisku elektrod od 110 do 440 daN (od 50% do 200% wartości nominalnej) i czasu zgrzewania 300 ms. Uzyskane wyniki przedstawiono w formie tabelarycznej, obrazów rozkładu temperatury i analizy graficznej wielkości jądra zgrzeiny od parametrów zadanych (prąd zgrzewania, siła docisku elektrod) wykorzystując oprogramowanie do analizy danych STATISTICA.
EN
The article presents the results of the optimisation of projection welding of 1.5 mm thick DX53 steel grade sheets (incomplete projection) carried out with the help of a pneumatic electrode pressure system. The research-related FEM calculations were made using the SORPAS software. Welding process pre-set parameters were changed in a wide range of a welding current (8kA - 12kA), electrode pressure force (110 daN – 440 daN) (from 50% to 200% of the nominal value); welding time being 300 ms. The results obtained, depending on the pre-set parameters (welding current, electrode pressure force) are presented in the form of tables as well as the images of temperature distribution and of the weld nugget graphic analysis. The presentation of the results was prepared using the STATISTICA data analysis software.
15
Content available remote Wybrane aspekty zgrzewania garbowego blach stalowych w obliczeniach MES
PL
W artykule analizowano wpływ docisku konwencjonalnego (pneumatycznego) na proces tworzenia zgrzeiny garbowej z wykorzystaniem obliczeń MES oraz weryfikacji eksperymentalnej. W procesie zgrzewania garbowego siła docisku elektrod wpływa w istotny sposób na przebieg odkształcania się garbu nagrzewanego przepływającym prądem o zmiennej gęstości. Korelacja tych czynników wpływa na rozkład temperatury w obszarze zgrzewania, a tym samym na wytrzymałość uzyskiwanego połączenia. Obliczenia i eksperymenty przeprowadzono dla materiału DX53 o grubości 1,5 mm i różnych sił docisku (110, 220, 440 i 550 daN). Wykorzystując wyniki obliczeń MES, analizowano parametry tj.: zgniot garbu na zimno i w czasie przepływu prądu, przebieg rezystancji dynamicznej i mocy chwilowej, średnicę jądra oraz energię dostarczoną do zgrzeiny. W czasie eksperymentów rejestrowano prąd i napięcie zgrzewania, przemieszczenie i siłę docisku elektrod. Przeprowadzono badania niszczące i nieniszczące, w tym technologiczną próbę wyłuskiwania, statyczną próbę rozciągania złączy oraz pomiary średnicy zgrzein metodą ultradźwiękową. Badania ukierunkowane były na optymalizację procesu łączenia z uwzględnieniem aspektu sterowania siłą docisku, która może być realizowana za pomocą serwonapędu.
EN
The paper presents the analysis of the impact of conventional (pneumatic) pressure on formation of a projection weld using FEM calculations and it experimental verification. In projection welding, electrode pressure force has a significant impact on deformation of a projection heated by current of variable density. The correlation of these factors influences temperature distribution in a welding area and thus, the strength of a joint. Calculations and experiments were carried out for steel grade DX53 (1.5 mm-thick test plate) and various values of pressure force (110, 220, 440 and 550 daN). The FEM calculation results were used to analyze a number of parameters i.e. cold work of a projection and its plasticization during current flow, course of dynamic resistance and of momentary power, weld nugget diameter and energy supplied to a weld. The experiments involved the recording of welding current and voltage as well as of travel and pressure force of electrodes. The research also involved DT and NDT, including a technological peeling test, static tensile test and ultrasonic measurements of weld diameters. The purpose of the research was to optimize a welding process taking into consideration the aspect of pressure force control (for instance, by means of a servomotor).
16
Content available remote Zgrzewanie nowoczesnych stali o wysokiej wytrzymałości
PL
Przedstawiono procesy zachodzące podczas zgrzewania blach stalowych z pokryciami ochronnymi, łącznie z nowoczesnymi, niedawno wprowadzonymi na rynek pokryciami ochronnymi z warstwą organiczną. Zaprezentowano również badania procesu zgrzewania zaawansowanych stali o wysokiej wytrzymałości typu TRIP. Stale te po zgrzewaniu programem prostym, posiadają bardzo wysoką twardość w jadrze zgrzeiny, a ponadto, w próbie wyłuskiwania ulegają zniszczeniu poprzez zerwanie w płaszczyźnie transkrystalizacji. Do zgrzewania tych blach badano zastosowanie technologii dwuimpulsowej. W efekcie, przy zastosowaniu odpowiednio dobranego drugiego impulsu prądu, otrzymano niższą twardość w jądrze zgrzeiny. Złącza zgrzewane z drugim, wygrzewającym impulsem prądowym w próbie wyłuskiwania złącza uzyskują pełne wyłuskanie jądra zgrzeiny.
EN
It has been presented processes occurring in welding of steel plates covered with protective coatings, including modern, newly introduced on the market, those with organic layers. It was discussed also investigations into the process of welding of advanced high-strength steels of the TRIP type. After welding of these steels with the use of a simple program, the hardness of the weld nugget is very high; moreover in the peerl test the joints are destroyed as a result of break down at the transcrystallization plane. For welding of these plates it was tested the application of two-pulse technology. In effect, when it was used suitably selected the second current pulse, the hardness of the weld nugget was lower. The joints welded with the use of the second, heating current pulse achieve full peerl of the weld nugget in the peerl test.
17
Content available remote Projekt XPRESS - VI Program Ramowy
18
Content available remote Metodyka pomiaru temperatury w badaniach przemian strukturalnych
PL
Przedstawiono metodykę pomiaru temperatury w badaniach przemian strukturalnych w stali w warunkach spawalniczych. W metodyce badawczej małogabarytowa próbka poddawana jest symulowanym cyklom cieplnym spawania i dokonywany jest pomiar jednocześnie trzech wielkości charakterystycznych tj.: temperatury próbki, strumienia magnetycznego i rozszerzalności termicznej. Dla pomiaru tych wielkości próbka jest nagrzewana w sposób bezkontaktowy za pomocą lamp grzewczych. Małe gabaryty badanej próbki wymagają specjalnego podejścia do pomiaru wspomnianych parametrów, a w szczególności temperatury. Zaproponowany pomiar temperatury jest kluczowy z punktu widzenia omawianej metodyki badawczej z uwagi na późniejszą analizę pozostałych parametrów w funkcji temperatury. Dla opisanych warunków metodyki badawczej opracowano model MES. Badano i analizowano wskazania i rozkład temperatury dla różnych warunków tj.: typu i materiału zastosowanej termopary oraz średnicy przewodów termoparowych. Wyniki obliczeń MES zostały zweryfikowane eksperymentalnie. W wyniku badań określono wymagania dla uzyskania najdokładniejszych wskazań temperatury na stanowisku badawczym.
EN
It has been presented the methodology of temperature measurement in investigations of microstructural changes in steel under welding conditions. In this methodology small-size specimen is subjected to simulated thermal cycles and simultaneous measurement of three characteristic parameters, i.e. specimen temperature, magnetic flux and thermal expansion, is taken. For measurement of these parameters the specimen is heated in contact less way by means of heating lamps. The low power of lamps determines relatively small size of the specimen. This, in turn, requires the special approach to the measurement of the mentioned parameters, and especially of temperature. The proposed manner of temperature measurement is of key importance from the viewpoint of the presented methodology on account of further analysis of the other parameters as a function of temperature. For the conditions of the methodology it was developed the FEM model aimed at the analysis of the temperature profile in the specimen. It was tested and analyzed indications and profile of temperature under different conditions, i.e. for different types of thermocouple, its material and diameter of its conductors. The FEM calculation results were verified experimentally. In consequence of the investigations it has been determined the requirements resulting in obtainment of the most accurate temperature indications in the test station.
19
Content available remote Zgrzewanie rezystancyjne instalacji elektrycznych w przemyśle motoryzacyjnym
PL
Przedstawiono wyniki badań warunków zgrzewania rezystancyjnego elementów instalacji elektrycznych stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym. Do określenia najbardziej korzystnych warunków łączenia elementów zastosowano symulację komputerową procesu nagrzewania metodą MES oraz badania technologiczne. Jakość złączy określono w oparciu o analizę budowy strukturalnej zgrzein, wytrzymałość na rozciąganie złączy oraz pomiary rezystancji styku. Ze względu na dużą przewodność cieplną i elektryczną, a przez to trudności w wygenerowaniu odpowiedniej ilości ciepła przepływającym prądem elektrycznym elementów zgrzewanych zastosowano nagrzewanie pośrednie od elektrod wykonanych z materiałów o małej przewodności elektrycznej i cieplnej. Wyniki badań przedstawione w artykule znalazły praktyczne zastosowanie w produkcji seryjnej.
EN
Results of resistance welding of elements of wiring systems used in the automotive industry are presented . Computer simulation of the heating process (FEM) and mechanical tests were used to determine the most favorable welding conditions. The quality assessment of joints was done on the grounds of the analysis of the welds structure, tensile tests and resistance measurements conducted in the contact area. Because of the high head conductivity and high electric conduction and through the difficulties connected with heat generation in the welding area, indirect heating from the electrodes made of low heat conductivity and low electric conduction was used. Results of resistance welding of wiring systems, presented in this paper have found applicition in the series production.
20
Content available remote Kontrola procesu spawania TIG w oparciu o promieniowanie łuku spawalniczego
PL
Przedstawiono wyniki badań rozkładu widma promieniowania łuku spawalniczego metody TIG w zakresie 480-860 nm. Celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie możliwości wykorzystania promieniowania widzialnego łuku spawalniczego do monitorowania jakości procesu spawania. W ramach prowadzonych badań określono wpływ natężenia prądu spawania i prędkości podawania drutu spawalniczego na promieniowanie łuku spawalniczego. Przeprowadzone doświadczenia pokazują kierunek kolejnych badań nad zjawiskiem promieniowania łuku spawalniczego i możliwościami jego wykorzystania do monitorowania on-line innych procesów spawania. Badania przeprowadzono na zautomatyzowanym stanowisku do spawania metodą TIG. Do rejestracji rozkładu widmowego wykorzystano spektrofotometr.
EN
The results of investigation spectrum of welding arc light in the range of 480-860 nm are presented. The main goal of these researches was to check that welding arc light can be seen as a signal carrying essential information about the welding process and exploiting in the monitoring of the welding process. Conditions of arc burning were modified by changing the welding current and wire feed rate. The investigation results indicate the next steps of researchers of arc light radiation phenomena and possibilities of application of this unconventional method to monitoring on-line another welding processes. To data acquisition of spectrum of arc light the advanced spectrophotometers was used.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.