Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zbadano możliwość uzyskania grawerowanych form gipsowych do odlewania ceramiki, przez wykorzystanie rozkładu termicznego dwuwodnego siarczanu wapnia za pomocą lasera CO2 model C firmy Coherent. Efektem zamierzonym miała być możliwość szybkiego uzyskania grawerowanych form gipsowych z komputerowych projektów przygotowanych programami grafiki wektorowej 2D lub 3D typu CAD, pozwalająca na natychmiastowe reagowanie na potrzebę szybkiego otrzymania wyrobów w zależności od potrzeb klienta. Wstępnie zakładano opracowanie przynajmniej jednego projektu 3D z rozłożeniem na warstwy względem osi Z i przynajmniej jednego projektu, w którym głębokość w osi Z będzie reprezentowana przez odcienie szarości obrazu. Jednak właściwości materiału pozwoliły na grawerowania tylko w jednym przebiegu lasera. W wyniku otrzymano reliefy jednowarstwowe. Opracowana metoda może być upowszechniana wśród producentów stosujących formy gipsowe w swoich technologiach. Dotyczy to np. producentów naczyń stołowych i producentów kafli piecowych.
EN
The paper presents results concerning the application of far infrared laser with a wavelength of 10600 nm to prepare the relief plaster molds for ceramic casting. The goal of the work was to obtain the relief plaster molds from 2D and 3D computer projects prepared in CAD allowing for immediately response to customer needs. Primary, the author assumed to prepare at least one 3D project with layers divided by the Z axis and at least one project in which the depth in the Z axis will be represented by shades of gray image. However, the properties of material allowed for relief in only one laser run. As a result, the one-layer reliefs were obtained. The developed method can be disseminated among the producers applying the plaster molds in their technologies e.g. producers of tableware and stove tiles.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu promieniowania mikrofalowego generowanego przez urządzenia grzewcze, w paśmie częstotliwości 2,40–2,48 GHz, na pigmenty ceramiczne wytworzone w Zakładzie Doświadczalnym Środków Zdobniczych, Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Praca oparta była na przesłance, że efekty cieplne wynikające z oddziaływania mikrofal na barwione wyroby ceramiczne w dużej mierze wynikają z zawartych w nich pigmentów ceramicznych. Potwierdzono znaczący wpływ mikrofal na pigmenty ceramiczne. Jednak w gotowym wyrobie udział pigmentów jest częścią całej masy i wobec złożoności zjawisk fizycznych zachodzących w czasie ogrzewania mikrofalowego ich wpływ może zostać niezauważony. Pomimo tego wytypowano spośród posiadanego asortymentu pigmenty predysponowane do stosowania w wyrobach przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych i takie, których zastosowanie jest niewskazane.
EN
The article presents the results of studies on the impact of microwave radiation, generated by heating devices in the 2.40-2.48 GHz frequency band, on ceramic pigments produced at the Laboratory for Decorative Materials of the Institute of Ceramics and Building Materials. This work has been based on the premise that thermal effects resulting from the impact of microwaves on coloured ceramic products are mainly caused by ceramic pigments contained in them. A significant impact of microwaves on ceramic pigments has been confirmed. However, in a finished product a pigments’ share is a part relative to the entire mass and due to complexity of physical processes occurring during the microwave heating, their impact may go unnoticed. In spite of this, pigments predisposed to be applied in products intended for microwave ovens and pigments the use of which is not recommended have been selected from among the offer held in stock.
PL
Praca prezentuje wyniki badań prowadzonych w ramach projektu pt. „Innowacyjna technologia barwnego, laserowego zdobienia szkła płaskiego środkami ceramicznymi”. Badania prowadzono z użyciem dwóch laserów o działaniu ciągłym: lasera światłowodowego SP-100 C o mocy do 100 W i długości fali 1070 nm oraz lasera światłowodowego GLPM o mocy do 10 W i długości fali 532 nm. Podłoże stanowiły tafle szklane szkła hartowanego. Materiałem do badań były farby ceramiczne na bazie topników ołowiowych i bezołowiowych. Wykazano wpływ parametrów pracy lasera (gęstość mocy, geometria układu) na jakość powierzchni barwnej poprzez wyznaczanie parametrów chropowatości Ra i Rz oraz zależność tych parametrów od składu chemicznego badanych farb. Badano wpływ rodzaju wypełnienia (kropkowe, krzyżowe, liniowe) na jakość powierzchni i intensywność barwy. W badaniach wykazano zależność grubości warstwy dekoracji od dawki promieniowania laserowego, jak również zależność parametru chropowatości Ra od konfiguracji naświetlania laserowego (oddziaływanie promieniowania bezpośrednio na warstwę barwną i przez szkło). Przykłady tak wykonanych dekoracji prezentują zamieszczone zdjęcia.
EN
This paper presents the results of a research conducted within the framework of the project titled “Innovative technology of colour, laser decoration of flat glass with ceramic agents”. The tests were performed with two permanent operating lasers: fibre laser SP-100 C with the capacity of 100 W and the wavelength of 1070 nm and the fibre laser GLPM with the capacity of 10 W and the wavelength of 532 nm. Hardened glass panes were used as a substrate. The materials tested in the study were ceramic colours based on lead and lead-free fluxes. The tests demonstrated that the laser parameters (power density, layout of the test setup) influence the quality of the coloured surface. The method applied for the test was determining the roughness parameters Ra and Rz and their dependence on the chemical composition of the tested colours. The influence of the filling type (dots, cross-form, linear) on the surface quality and colour intensity has been examined. The tests proved the dependence of the thickness of the decorative layer on the laser irradiation dose, as well the dependence of the Ra roughness parameter on the configuration of the laser exposition (irradiation on the coloured layer directly and through glass). The pictures enclosed are examples of decorations done with the use of the discussed methods.
PL
W trakcie realizacji tematu wytypowano medium błonotwórcze firmy Ferro, zdolne do wytwarzania trwałej powłoki po naświetlaniu promieniami UV, oraz pigmenty firmy Merck, umożliwiające uzyskanie powierzchni metalizujących. Doświadczalnie ustalono ilości medium i pigmentu niezbędnego do uzyskania lakieru o reologii zapewniającej jego drukowość. Lakiery, naniesione metodą sitodruku bezpośredniego na płytce szklanej i szkliwionej płytce ceramicznej, naświetlano promieniami UV w celu utwardzenia powierzchni, określając czas niezbędny do utwardzenia powłoki lakieru. Wydrukowane i utwardzone powierzchnie lakieru poddano ocenie wizualnej pod kątem jednorodności powierzchni, gładkości, siły krycia i efektu metalizującego. Wykonano badania odporności chemicznej i twardości utrwalonej powłoki oraz badania starzeniowe nieutwardzonych lakierów.
EN
For the purpose of the research we selected a medium by Ferro able to form durable coatings after UV curing, and Merck pigments giving metal effect to surfaces. By means of experiments the correct amounts/of the medium and the pigments, required to obtain varnish with rheological properties ensuring its printability. After screen printing onto a glass plate or a glazed ceramic tile the varnishes were exposed to UV rays in order to harden the surface thus establishing the time necessary to harden the varnish coating. Next the printed and hardened surfaces were examined visually with regard to their surface homogeneity, smoothness, hiding power and metal effect quality. Aging tests and chemical resistance tests of the UV cured surfaces were also carried out.
PL
Realizacja projektu wymagała: opracowania serii topników nie zawierających związków ołowiu, wykonania pomiarów współczynnika rozszerzalności cieplnej, określenia charakterystycznych punktów topliwości, odporności chemicznej i jakości wypalonej powierzchni topnika. Wytworzono serię farb na bazie jednego wytypowanego topnika i pigmentów. Przeprowadzono badania parametrów barwy, jakości powierzchni i odporności chemicznej topnika i farb. W dalszej kolejności wykonano wydruki wielobarwnego wzoru i oceniono go pod kątem jakości powierzchni oraz uzyskanych odcieni.
EN
The project involved developing a series of lead-free fluxes, analysing their thermal expansion coefficient and identyfying their characteristic melting points, chemical resistance and the quality of the fired flux surface. A range of ceramic paints was developed on the basis of the selected flux and pigments. Further research involved analysing colour parameters and chemical resistance. Finally colourful patterns were printed out and assessed with regards to the quality of the surface and the obtained colours and their shades.
PL
W Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych, we współpracy z Instytutem Optoelektroniki WAT, realizowane są prace nad dekoracją wyrobów szklanych metodą platerowania laserowego. W tej metodzie na powierzchnię szkła nanoszony jest sproszkowany materiał barwny, który po przetopieniu przez promieniowanie laserowe, trwale wiąże się z podłożem. Komputerowe sterowanie przebiegiem procesu obróbki laserowej umożliwia wytwarzanie dowolnych wzorów zdobniczych na powierzchni wyrobu. W artykule opisano niektóre zjawiska fizyczne występujące w procesie obróbki i ich wpływ na spajanie materiału barwnego z podłożem. Opisano obecny stan realizacji pracy oraz przedsięwzięcia zmierzające do zmniejszenia chropowatości nanoszonych warstw. Zamieszczono przykłady wytworzonych wzorów.
EN
A work on application of a laser cladding method to decoration of ceramic products was undertaken in the Institute of Ceramics and Building Materials in cooperation with the Institute of Optoelectronic MUT. The method utilizes application of the powdered colour material on the product surface, and its following fusing and solidification using the laser beam. A modern technique allows the computer control of a laser treatment process as well as creation of free-form decoration templates on the product surface. The paper presents the description and influence of main process physical phenomena on the fusing of colourants with substrates. Examples of decorations are also shown.
PL
W Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych, we współpracy z Instytutem Optoelektroniki WAT, realizowany jest projekt dotyczący laserowego zdobienia szkła i ceramiki metodą aktywacji laserowej. Termin „aktywacja” w niniejszym artykule oznacza taki rodzaj obróbki powierzchniowej, w wyniku której kolorowe szkliwo trwale zmienia barwę wyłącznie wskutek naświetlania przez promieniowanie laserowe, a jednocześnie jego powierzchnia nie ulega uszkodzeniu, pozostaje gładka i błyszcząca. W pracy przedstawiono wyniki laserowej aktywacji szkliw produkowanych w ICiMB. Do naświetlania stosowano laser pikosekundowy, pracujący na długości fali 1064 nm. Uzyskano kilkanaście odcieni kontrastu oraz rozdzielczość rzędu 0,2 mm. Wykonano pomiary kolorymetryczne. Zamieszczono dokumentację fotograficzną uzyskanych efektów.
EN
The project on laser decorating of glass and ceramics by laser activation is realized at the Institute of Ceramics and Building Materials in collaboration with the Institute of Optoelectronics, MUT. The term “activation” in this paper means such a type of surface treatment which causes permanent colour change of enamel only as a result of laser irradiation, while its surface is not damaged, remains smooth and shiny. Some results of laser activation of glazes produced at IC&MB are show in this work. The samples were processed with the use of picosecond laser (repetition rate 1 kHz, mean power 0.2 W, wavelength 1064 nm). Several different shades of contrast and resolution of 0.2 mm were obtained. Some results of colorimetric measurements are presented. Selected photos of obtained results are included.
PL
Promieniowanie laserowe może nagrzewać materiały, przetapiać ich powierzchnię, powodować odparowanie warstwy powierzchniowej, inicjować różne reakcje chemiczne itp. Dzięki swym właściwościom promieniowanie laserowe jest stosowane m.in. do powierzchniowej obróbki materiałów, w tym wyrobów ze szkła i ceramiki użytkowej. W Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych, we współpracy z Instytutem Optoelektroniki WAT, podjęto prace w dziedzinie laserowej dekoracji wyrobów szklanych i ceramicznych za pomocą promieniowania laserowego. Stosowana jest metoda spiekania mineralnych proszków barwnych napylonych na podłoża szklane lub ceramiczne oraz metoda aktywacji szkliw ceramicznych (tzn. bez udziału dodatków barwnych). W eksperymentach stosowano lasery impulsowe i ciągłego działania. Opisano niektóre zjawiska fizyczne wpływające na wyniki obróbki laserowej. Zamieszczono przykładowe fotografie uzyskanych efektów.
EN
Laser radiation can heat the material, melt its surface, cause evaporation of the surface layer, initiate various chemical reactions, etc. Thanks to its properties, the laser radiation is used, among others for surface treatment of materials, including glassware and pottery. At the Institute of Ceramics and Building Materials, in collaboration with the Institute of Optoelectronics, MUT, work has been undertaken in the field of laser decoration of glassware and ceramics by laser radiation. Laser method is used in sintering the colour mineral powder sprayed on glass or ceramic substrate as well as for glazes activation (i.e. without the colour additives). Experiments were performed using CW and pulsed lasers. Some physical phenomena affecting the results of laser treatment are described. Exemplary photos of obtained patterns are included.
PL
Przesłanką do podjęcia niniejszego tematu była konieczność utylizacji odpadów kineskopowych i potencjalna możliwość zastosowania otrzymanych wyników w praktyce. W pracy zbadano możliwości wykorzystania odpadów szkła kineskopowego jako pełnowartościowego surowca wtórnego do wytwarzania szeroko pojętych wyrobów ceramicznych. Zebrana wiedza o składzie i właściwościach tego szkła pozwoli na jego przemyślane zagospodarowanie i ponowne wprowadzenie do obrotu. Efektem przeprowadzonych prac jest określenie szeregu parametrów szkieł kineskopowych umożliwiających projektowanie na ich bazie nowych środków zdobniczych. Stwierdzono realną możliwość stosowania tego odpadowego surowca do wytwarzania farb matujących do szkła oświetleniowego, topników do farb na porcelanę i porcelit, szkliw kaflarskich (po modyfikacji składu), blatów ceramicznych, płytek podłogowych i elewacyjnych oraz szkliw efektowych.
EN
The need to utilize waste cathode ray tubes (CRT) and the potential use of the results in practice were the reasons to undertake this study. The possibility of use of waste CRT glass as a full-value secondary raw material for the manufacture of widely understood ceramic products was investigated. The collected knowledge on the composition and properties of the glass will make possible its conscious development and re-enter to the market. A series of parameters of CRT glass was determined, which allows new decoration agents to be designed. It has been found that there was a real possibility of using this waste material for manufacturing matting colours for lighting glass, fluxes for colours for pottery and porcelain, tile glazes (after modifications of the composition), ceramic countertops, floor and facade tiles, as well as for glazes with special effects.
11
Content available remote Laserowa dekoracja wyrobów ceramicznych
PL
Artykuł przedstawia krótki przegląd badań nad stworzeniem podstaw pod wdrożenie optymalnego i uniwersalnego procesu dekoracji laserowej wyrobów ceramicznych przy wykorzystaniu nowych, krajowych środków barwnych. Przedstawiono kryteria doboru środków barwnych w laserowej dekoracji ceramiki oraz krótko omówiono wpływ zjawisk fizycznych towarzyszących oddziaływaniu promieniowania laserowego z materiałem. Analizom wybranych wyników eksperymentalnych towarzyszą opisy działań podjętych dla optymalizacji procesu, ilustrowane zdjęciami otrzymanych oznakowań i dekoracji.
EN
Paper presents short review of investigations on the creation of base for implementation of optima and universal laser decoration process of ceramic products using new, domestic colour materials. Criteria of selection of colour materials for laser decoration of ceramics have been presented together with a short analysis of the influence of physical phenomena accompanying laser-matter interaction. Analyses of selected experimental results are presented together with activities performed for optimization of the process and illustrated at photographs of resulting marks and decorations.
12
PL
Artykuł przedstawia analizę wpływu parametrów procesu dekoracji laserowej, a więc parametrów wiązki laserowej i sposobu jej skanowania, oraz rodzaju i składu środków barwnych na efekty końcowe, użytkowe otrzymywanych znaków. Szczególną uwagę poświęcono trwałości adhezji i powstającej mikrostrukturze powierzchniowej nakładanej warstwy. Podjęto próbę krótkiego opisu i wyjaśnienia tych zjawisk na bazie procesów towarzyszących krótkotrwałemu oddziaływaniu silnego, ciągłego promieniowania laserowego z materią. Analizom wyników eksperymentalnych towarzyszą zapisy działań podjętych dla optymalizacji procesu, związanych z doborem parametrów lasera i przesuwu wiązki, ilustrowane zdjęciami fragmentów otrzymanych oznakowań i dekoracji.
EN
The paper presents an analysis of the influence of laser decoration process parameters, namely the laser beam and its scanning parameters, as well as a kind and composition of colour materials on final utility parameters of resulting marks. Particular attention has been paid to the adhesion durability and surface microstructure of applied layers. Attempts were undertaken to describe and explain shortly phenomena on the basis of physical processes accompanying a short interaction of strong, continuous laser radiation with matter. Analyses of experimental results have been supplemented with diagrams of means directed to the process optimization, connected with selection of the laser and scanning parameters, and illustrated by photographs of the resulting marks and decorations.
PL
Artykuł przedstawia pierwszą część opisu i analizy metodyki badań, przyjętej przy ocenie wpływu parametrów procesu dekoracji laserowej, a więc parametrów wiązki laserowej, jej skanowania, oraz rodzaju i składu materiałów barwnych na efekty końcowe, użytkowe otrzymywanych znaków. Opis dotyczy profilometrycznych badań powierzchni otrzymywanych dekoracji porcelany w ujęciu dwu- i trójwymiarowym. Szczególną uwagę poświęcono powstającej mikrostrukturze powierzchniowej nakładanej warstwy, jako ważnej charakterystyce użytkowej powstającego produktu. Ma ona wpływ zarówno na trwałość zdobienia (odporność na ścieranie) jak i jego walory estetyczne, a więc odpowiednią gładkość i połysk. Zasadniczym celem prowadzonych prac jest stworzenie podstaw pod wdrożenie optymalnego i uniwersalnego procesu dekoracji laserowej porcelany przy wykorzystaniu nowych, krajowych materiałów barwnych.
EN
Paper presents first part of description and analysis of evaluation methodology of the influence of laser decoration process parameters, namely laser beam parameters, scanning as well as kind and composition of colour materials on final, utility effects of resulting marks. Description covers profilometry surface investigations of obtained porcelain decorations in 2D and 3D presentation. Particular attention was paid to the arising surface microstructure of applied layer, being important utility characteristic of resulting product. It influences both the durability of adornment (abrasion hardness) and its aesthetic effects, defined by relevant smoothness and luster. Fundamental aim of conducted work is creation of basement for implementation of optimal and universal laser decoration process using new, domestic color materials.
14
Content available remote Mieszalność pigmentów ceramicznych w układzie barw CIE L*a*b*
PL
Barwa każdego pigmentu ceramicznego składa się z kolorów podstawowych. Barwy pochodne można określać podając proporcje podstawowych barw składowych. Korekta barwy polega na zmianie udziału kolorów podstawowych w mieszaninie. W przypadku pigmentów ceramicznych zmiana barwy nie dotyczy tylko jednego koloru podstawowego. Wraz z pigmentem wprowadza się zazwyczaj wszystkie trzy kolory podstawowe i dodatkowo kolor czarny w układzie CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, blacK). W artykule przedstawiono zależności wynikające z przejścia z układu barw CMYK na stosowany w praktyce zakładów ceramicznych system barw CIE L*a*b*. Poznanie tych zależności umożliwia przewidywanie barw uzyskiwanych w wyniku mieszania pigmentów ceramicznych. Umożliwia także optymalizację doboru pigmentów, ustalenie bazy pigmentowej oraz możliwych do otrzymania przy jej udziale barw w stosowanych nośnikach (szkliwa, topniki, masy itp.).
EN
The colour of every ceramic pigment consists of basic colours. It is possible to determine derivative colours by giving a proportion of basic component ones. Correction of the colour consists in the change of basic colour share in the mixture. In the case of ceramic pigments, the change of colour doesn't concern one basic colour only. All three basic colours are inserted together with pigment and additionally black one in the CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, blacK). In this paper, the relationships resulting from a passage from the CMYK colour system into the CIE L*a*b* colour system, applied in practice of ceramic works, were presented. Getting to know these relationships enables prediction of the colours, obtained as a result of ceramic pigments mixing. It also enables optimization of the pigment selection, determination of the pigment basis and a number of colours obtained on its basis in the applied carriers (glazes, fluxes, mass and the like).
15
Content available remote Atramenty ceramiczne
PL
Badania nad syntezą atramentów ceramicznych koncentrowały się głównie na opanowaniu zjawiska sedymentacji wytypowanych nośników barwy i polegały na doborze rozkładu ziarnowego oraz doborze odpowiedniego rozpuszczalnika. W doborze rozpuszczalników uwzględniono właściwości materiałów jakimi są atramenty stosowane w technice komputerowej, warunki pracy drukarki, budowę zbiornika atramentowego oraz właściwości ścierne zawiesiny drukującej. Do badań drukowości zastosowano drukarkę atramentową typ HP 600 (prod. hiszpańskiej).
EN
The research work on synthesis of ceramic inks was focused mainly on mastering of sedimentation's phenomenon of the chosen colour carriers and they consisted in choice of grain distribution and in choice of a suitable solvent. In choice of solvents there were taken in consideration characteristics of material that are inks applied in computer technique, conditions of a printer's work, construction of ink container and abrasive characteristics of printing suspension. For printability tests the ink printer of the type HP 600 was applied.
16
Content available remote Rozdrobnienie pigmentów a barwa szkliw ceramicznych.
PL
Wrażenie barwy wywołuje bodziec wzrokowy, który jest efektem różnorodnych procesów fizycznych: pochłaniania, rozpraszania lub interferencji światła - najczęściej białego - oświetlającego obserwowany przedmiot. Jakość obserwowanej barwy przedmiotu zależy więc od ilościowego udziału tych procesów. Barwienie szkliw ceramicznych polega zasadniczo na dyspersji cząstek pigmentu ceramicznego w stopionym szkliwie, toteż od właściwości rozproszonych cząstek zależą uzyskane efekty kolorystyczne wyrobów. Przez właściwości cząstek należy rozumieć wielkość, kształt, pokrój ziaren, rozkład ziarnowy. Czynniki te zależą między innymi od warunków mielenia spieku pigmentu.
EN
The perception of colour is created by visual stimulus which is effect of various physical processes: absorption, scattering and interference of light (most often white light) illuminating observed object. The quality of observed colour depends on interaction of these processes. Colouring of ceramic glazes bases mainly on dispersion of particles of ceramic pigment in melted glaze. Hence obtained colouristic effects depend on properties of dispersed particles. These properties are size and shape of particles, and particle size distribution. These factors depend on conditions of milling of ceramic pigment.
EN
Since January 1996, the cyclotron JULIC operates more than 7500 hours per year as injector of H- or D- beams for the cooler synchrotron COSY at the IKP of the Forschungszentrum Jülich. Usually about 8 žA of unpolarized or 1 žA of polarized H- ions are delivered at 45 MeV for charge-exchange injection into COSY; higher beam intensities would be required especially for polarized beams to fill COSY to its space-charge limit. Also unpolarized D- ions at 75 MeV were delivered with good results, although the septum-deflector insulators give problems at higher voltage. The demand for deuterons at COSY is growing, however, and the first polarized D- beam is already scheduled for tests. This report sums up the characteristics of the cyclotron in its present mode of operation and describes the quest for higher beam intensities as well as for providing D- beams reliably. The results are presented and discussed in terms of JULIC’s future suitability as COSY injector.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.