Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 58

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The authors answer two basic questions considered in the paper. Taking into account up-to-date progress in the electronic technology, is it possible to create an autonomous battery-free sensor with RFID interface, in which power energy is harvested from outer sources available in the application environment? And what would be the best technology for manufacturing the test circuit of designed sensor in order to carry out scientific research in the scope of RFID technique? The particular emphasis is placed on the possibility of deriving additional power supply form the electromagnetic field generated by commercial radio communication systems. This kind of RF harvesting method seems to be the easiest integrate-able solution in technologies used in the RFID technique.
PL
W artykule autorzy starają się odpowiedzieć na dwa pytania: czy przy obecnym zaawansowaniu technologii elektronicznej możliwe jest wykonanie bezbateryjnego, autonomicznego czujnika z interfejsem RFID, w którym energia byłaby czerpana z innych źródeł dostępnych w jego środowisku pracy, a także jaka technologia wykonania byłaby najlepsza do utworzenia układu testowego w celu prowadzenia prac naukowo - badawczych w zakresie syntezy tego typu rozwiązań konstrukcyjnych. Szczególny nacisk został położony na możliwość pozyskiwania dodatkowej energii z pola elektromagnetycznego, jako że jest to rozwiązanie najłatwiej integrowalne w technologii stosowanej w technice RFID.
PL
W pracy przedstawiono analizę możliwości oraz opracowaną koncepcję zastąpienia sprzętowej implementacji protokołu CAN realizacją programową. Ma to na celu znaczne uproszczenie systemu i redukcję kosztów budowy rozproszonej sieci pomiarowo-kontrolnej w przypadku obsługi większej liczby czujników i układów wykonawczych przy małym obciążeniu sieci. Wiąże się to z koniecznością wprowadzenia szeregu założeń oraz wynikającymi z nich ograniczeniami, które również omówiono. Następnie zaprezentowano koncepcję programowej implementacji kontrolera magistrali CAN dla wybranego układu mikroprocesorowego i omówiono sposób realizacji jego głównych funkcji. Na koniec zaprezentowano i przedyskutowano wyniki obliczeń i badań doświadczalnych, przeprowadzonych w celu weryfikacji poprawności działania systemu oraz ustalenia warunków synchronizacji sprzętowej i programowej implementacji protokołu CAN w na przykładzie wybranego kontrolera CAN. Pokazano też alternatywne możliwości realizacji programowej kontrolera i ich wpływ na parametry systemu CAN.
EN
The possibility analysis and elaborated conception of substitution of hardware solution of CAN protocol using programmable realization have been presented in the paper. It was made in order to significant system simplification as well as costs reduction of distributed control-measuring network in the case of operation of big number of sensors and executive circuits with low network loading. The required assumptions and connected with them constraints have been also discussed. The idea of programming implementation of CAN-bus controller for selected microprocessor system has been presented with discussion of its main functions. A the end, the results of calculations and laboratory tests conducted for hardware and programmable synchronization of CAN protocol (on example selected CAN controller) have been included. The alternative possibilities of programming realization of controller and their influence on parameters of CAN system have been also shown.
PL
W pracy zaprezentowano zastosowanie metody momentów do wyznaczania parametrów jednostkowych przewodów cylindrycznych w różnych konfiguracjach. Na podstawie zależności matematycznych opracowano procedury numeryczne umożliwiające wyznaczenie macierzy R, L, С i G dla dowolnej konfiguracji równoległych przewodów dla różnych parametrów fizycznych i geometrycznych (z uwzględnieniem izolacji oraz ekranowania całej wiązki lub pojedynczego przewodu). W pracy zawarto zarówno wyniki symulacji, jak i ich weryfikację doświadczalną.
EN
The application of moment method (in theoretical and practical aspect) to the determination of per-unit-length parameters for different configurations of cylindrical wires has been presented in this paper. Based on mathematical relations the adequate procedures have been elaborated which allow to determine capacitance, inductance, resistance and conductance matrices for any parallel wire systems with different geometrical and physical parameters (also with dielectric isolation, with dielectric coat as well as with shield of whole harness or single wire). The simulations and experimental verification of elaborated procedures have been also carried out.
4
Content available remote The use of RFID Transponders Equipped with Built-in Sensors in Navigation Systems
EN
The authors’ research in the subject of sensors integration with IC of RFID transponder has been presented in this paper. A deployment of some number of such equipped identifiers in a particular region gives the opportunity to determine precisely the parameter values describing ambient conditions. Selected problems connected with memory organization of the transponders and also with an implementation in autonomous navigation systems of static and mobile objects inside of the defined space have been analysed in details.
PL
W artykule autorzy zaprezentowali badania związane z możliwością integracji czujników z układem scalonym identyfikatora RFID. Rozmieszczenie pewnej liczby tak wyposażonych identyfikatorów na określonym obszarze daje możliwość precyzyjnego wyznaczenia wartości parametrów opisujących warunki środowiskowe. Szczegółowo zostały przedstawione wybrane problemy związane z organizacją pamięci takiego identyfikatora jak również z jego wykorzystaniem w autonomicznych systemach nawigacji statycznych lub mobilnych obiektów wewnątrz określonego obszaru.
EN
The geometrical and technological conditions of realization of hybrid circuits made in LTCC technology in EMC aspects have been analyzed in this paper. The results of calculations and measurements of the change interval of parasitic element parameters in mutually parallel path systems have been presented for selected characteristic configurations of conducted path systems. In terms of quantity the influence of geometrical configuration of path systems and electrical parameters for standard test signals on efficiency of process propagation of disturbing signals in this type structures has been determined. The results of calculations and measurements have been presented for the selected path configurations.
PL
W opracowaniu zaprezentowano uwarunkowania geometryczne i technologiczne realizacji układów hybrydowych w technologii LTCC w odniesieniu do kwestii kompatybilności elektromagnetycznej. W ujęciu ilościowym określono jak konfiguracja ścieżek, ich parametry geometryczne i fizyczne wpływają na wartość parametrów elementów resztkowych. Zaprezentowano wyniki obliczeń i pomiarów parametrów resztkowych dla wybranych charakterystycznych konfiguracji wzajemnie sprzężonych układów ścieżek. Określono ilościowo wpływ konfiguracji ścieżek oraz parametrów elektrycznych dla znormalizowanych sygnałów na efektywność procesu propagacji sygnałów zakłócających w tego typu strukturach.
EN
In paper problem of strength (reliability) determining of electronic elements and circuit on normalized disturbing signal has been formulated in theoretical and practical aspects. The method of strength (reliability) coefficient estimation for chosen system and its components has been proposed. The theoretical considerations were experimentally verified by analysis of the test system (dimmer of halogen lamps) for selected 1.2/50 žs surge levels.
PL
Podjęto problematykę szacowania deterministycznego współczynnika wytrzymałości elementów i układów elektronicznych na znormalizowane rodzaje zaburzeń. Dla przykładowego układu elektronicznego i jego komponentów przedstawiono metodę estymacji współczynnika wytrzymałości dla indywidualnych elementów, jak i kompletnego układu. Rozważania teoretyczne zweryfikowano doświadczalnie.
PL
W artykule zaprezentowano konstrukcję i wykorzystanie stanowiska dedykowanego do pomiarów parametrów procesu automatycznej identyfikacji RFID w warunkach dynamicznych. Podstawowym jego elementem jest opracowany pozycjoner 3D, którego konstrukcja zapewnia weryfikację funkcjonowania pojedynczego lub wielokrotnego systemu RFID. Użyteczność stanowiska zobrazowano na przykładzie modelu zmiennej orientacji identyfikatorów, wykorzystywanego podczas wyznaczania obszaru poprawnej pracy indukcyjnie sprzężonego systemu RFID. Szczególną uwagę zwrócono na problem prawidłowego zasilania identyfikatorów pasywnych.
EN
The correct preparation of model for bilateral interaction between objects during their dynamic changes of mutual orientation in space is usually crucial to the accurate operating of a future system in real environment [1, 2]. This type of two-sided relation between elements is also the basis for operation of the Radio Frequency IDentification (RFID) systems for labelling objects (Section 1). The main parameter determining the quality of the interaction between Read/Write Device (RWD) and an identifier (transponder) is described as an interrogation zone [3]. The need for the proposed model (Figs. 1-3 - detailed described in Section 2) verification was the inspiration for developing a special measuring stand. The designed and constructed structure of a two-axle positioner (Fig. 4) is presented in the paper (Section 3). This unit is the main component of the stand (Fig. 5) and allows any change of spatial orientation according to the elements of RFID system. Furthermore, in accordance with the project assumption, an impact of its parts on the magnetic field generated by the RWD antenna is negligible. Its spatial and time parameters are fully controlled by the dedicated software application (Fig. 5a). An integration of the positioner with specialized equipment of RFID technology laboratory in Rzeszów University of Technology allows measuring the impact of dynamicchanges in the position of a few identifiers on the parameters of the anticollision identification process for labelled objects [6].
PL
W opracowaniu zaprezentowano problematykę integralności sygnałów elektrycznych w strukturach hybrydowych wykonanych na podłożach metalowych. Na bazie przeprowadzonej analizy materiałów tematycznych, scharakteryzowano mechanizmy propagacji znormalizowanych sygnałów elektrycznych w tego typu układach. Dla wybranych, charakterystycznych konfiguracji ścieżek przewodzących, zaprezentowano wyniki obliczeń i pomiarów zakresu zmienności parametrów elementów resztkowych w układach wzajemnie równoległych ścieżek. Określono ilościowo wpływ parametrów geometrycznych układów ścieżek i elektrycznych dla znormalizowanych sygnałów elektrycznych na efektywność procesu propagacji sygnałów zakłócających w tego typu strukturach. Dla wybranych konfiguracji ścieżek zaprezentowano wyniki obliczeń i pomiarów w zakresie analizy procesu propagacji sygnałów elektrycznych z udziałem parametrów pasożytniczych układów ścieżek.
EN
The problem concerning with signal integrity in microelectronic hybrid circuit made on metal substrates have been presented in the paper. On the basis carried out analysis of topical materials the mechanisms of propagation of normalized electrical signals in this type structure have been characterized. The changeability range of parasitic parameters in mutually parallel paths systems were presented for selected characteristic configurations of conductive path systems based on results of calculations and measurements. The influence of geometrical and electrical parameters of paths systems for normalized electrical signals disturbing on the efficiency of the disturbing signal propagation process in this kind structures was quantitalively determined. For selected path systems the results of calculations and measurements have been presented.
PL
W pracy przedstawiono problematykę związaną z jakością procesu sterowania autonomicznymi obiektami mobilnymi. Określono wpływ liczby wykrywanych identyfikatorów na zmianę warunków komunikacyjnych. Przeprowadzono analizę wybranych przypadków konfiguracji przestrzennego rozmieszczenia identyfikatorów w korelacji z rozmiarem obszaru poprawnej pracy systemu RFID. Przedstawiono wyniki obliczeń oraz stanowisko badawcze do ich weryfikacji.
EN
The problems connected with control process quality of mobile autonomous objects have been presented in this paper. The influence of the number of detected identifiers on modification of communication conditions has been defined. The analysis of selected cases of spatial configuration of RFID transponders deployment in correlation with the size of the interrogation zone has been carried out. Also, the calculation and the laboratory stand for results verification have been presented.
PL
W pracy przedstawiono koncepcję kompleksowego systemu nawigacji autonomicznych obiektów mobilnych. Umożliwiającej przemieszczanie się Ich w przestrzeni o zróżnicowanej strukturze geometryczno-materiałowej, w otoczeniu przeszkód statycznych i dynamicznych. Zasada działania i specyfika pracy systemu RFID umożliwia nie tylko wyznaczenie położenia obiektu mobilnego, ale również realizację procesów jego samolokalizacji oraz autonomiczności podczas ruchu Identyfikator RFID pełni tutaj role swego rodzaju sensora, dostarczając wszelkich informacji potrzebnych do działania systemu. Zaprezentowano, jako kontynuację rozważań, zawartych w pracach, przedstawionych w Nr 6/2010 Elektroniki, wybrane uwarunkowania telekomunikacyjne, mające wpływ na realizowalność i jakość procesów wyznaczania lokalizacji obiektu mobilnego, wykrywania przeszkód oraz planowania ruchu.
EN
In the paper, the concept of a comprehensive system of autonomous navigation of mobile objects has been presented. The system enables the objects surrounded by static and dynamic obstacles to move in space with diversified geometric and material structure. The principle of the RFID system operation and its nature makes possible to determine the location of mobile object and also to determine the location of mobile object and also to ensure the autonomy of movements. The RfiD tags play role of sensors providing all information that is necessary for the system operation. Some important telecommunication conditions and factors affecting the reliability and quality of the location processes, obstacles detection and traffic planning have been presented. The paper is a continuation of articles featured in issue 6/2010 Electronics Journal.
PL
Współczesne systemy czujnikowe wymagają często podwyższonej temperatury pracy. Bardzo dobrym przykładem takich struktur są czujniki gazu, w których wymaga się temperatury pracy nawet do 900°C. Zastosowanie technologii grubowarstwowej pozwala uzyskiwać systemy grzejne o wyjątkowo wysokich parametrach eksploatacyjnych. W pracy zaprezentowano wyniki symulacji rozkładu pola temperatury zarówno standardowych grzejników, jak i konstrukcji opracowanych pod kątem równomiernego rozkładu temperatury na powierzchni czynnej czujnika.
EN
The modern sensor systems require a high temperature value very often. The very good example of such structures are gas sensors where required temperature can be equal even 900°C. The application of thick-film technology allows to obtain the heating systems with very good exploitation parameters. The results of simulations of temperature field distribution have been presented for the standard heaters as well as specially elaborated heater systems for obtaining flat temperature distribution on the active sensor surface.
EN
In paper problem of strength (reliability) determining of electronic elements and circuit on normalised disturbing signal has been formulated in theoretical and practical aspects. Ths method of strength (reliability) coefficient estimation for chosen system and its components has been proposed. The theoretical considerations were experimentally verified by analysis of the test system (dimmer of halogen lamps) for selected 1.2/50 µs surge levels.
PL
W opracowaniu a aspekcie teoretycznym i praktycznym przedstawiono zagadnienia szacowania współczynnika odporności (wytrzymałości) elementów i układu elektronicznego na znormalizowane rodzaje zaburzeń elektromagnetycznych. Dla wybranego układu testowego i jego komponentów zaprezentowano metodę estymacji współczynnika odporności (wytrzymałości). Dla testowego układu ściemniacza żaróweg przeprowadzone pomiary doświadczalne jego wytrzymałości na znormalizowany udar 1,2/50 µs.
PL
W pracy zaprezentowano wykorzystanie opracowanego w Zakładzie Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Politechniki Rzeszowskiej kompleksowego narzędzia informatycznego CANCAN do wyznaczania elektryczno-propagacyjnych własności linii transmisyjnych magistral CAN w procesie projektowania warstwy fizycznej systemów wykorzystujących takie sieci jako interfejs do transmisji danych. Omówiono podstawowe cechy wykorzystywanego oprogramowania i sposób wykonywania obliczeń za jego pomocą. Następnie scharakteryzowano problemy występujące w czasie projektowania linii transmisyjnych magistral CAN, zwłaszcza w przypadku osiągnięcia krytycznych długości linii lub maksymalnych możliwych szybkości narzędzia do ich rozwiązania.
EN
The application of CANCAN software (elaborated in Department of Electronic and Communication Systems at Rzeszów University of Technology) for determination of electrical-propagation properties of transmission lines in CAN buses has been presented in this paper. It is useful in design process of physical layer of systems which use such types networks as data transmission interface. The basic functions and calculation methodology of this tool have been described. Additionally, the possible design problems in transmission lines of CAN buses have been characterized (especially in the case of the critical line lengths or maximal transmission speeds) the methods of CANCAN using has been proposed.
EN
The article presents results arise during long-run cooperation between Department of Technology in Electronics at Technical University in Kosice and Department of Electronic and Communication Systems at Rzeszow University of Technology in the field of LTCC technology. It is oriented towards the analysis of piezoresistive effects in thick- film resistors on LTCC stripes, the analysis of membranes based on LTCC for applications in the area of pressure sensors. The technology of 3D.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki długoletniej współpracy pomiędzy Katedrą Technologii Elektronicznych Technicznego Uniwersytetu w Koszycach (Słowacja) a Zakładem Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Politechniki Rzeszowskiej w zakresie technologii LTCC. Wzajemnie uzupełniające się badania dotyczyły analizy efektów piezoelektrycznych w grubowarstwowych rezystorach linii mikropaskowych wykonanych w technologii LTCC, jak również analizy właściwości membran (również wykonywanych w w/w technologii) wykorzystywanych w czujnikach ciśnienia. Ostatnią części artykułu poswięcono wytwarzaniu modułów w technologii 3D.
PL
Współcześnie często istnieje konieczność projektowania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań radiowej identyfikacji obiektów. Typowe zastosowania takich systemów dotyczących różnych aspektów aktywności społeczno-gospodarczej w obszarze przemysłu, handlu, nauki, medycyny i wielu innych dziedzin. W artykule zaprezentowano problem syntezy trójwymiarowego obszaru poprawnej pracy dla wielokrotnych, indukcyjnie sprzężonych i propagacyjnych systemów RFID. Dodatkowo wskazano przesłanki, które zapewniają wykorzystywanie obszaru poprawnej pracy jako podstawowego parametru aplikacyjnego systemów RFID.
EN
Presently the necessity of design and implementing of modern radio frequency identifiacation systems appears more often. The typical applications of such systems are concentrated on different economic and public activity in industry, commerce, science, medicine and others. The problem of interrogation zone synthesis in 3-D space for anticollision RFID system with inductive and radiative coupling has been presented in this paper. Additionally, the conditions which ensure that the interrogation zone should be used as a basic application parameter of radio frequency identification systems have been indicated.
PL
Przedstawiono zarys rozwoju mikroelektronicznej techniki hybrydowej. Na przykładzie wybranego zespołu badawczego Politechniki Rzeszowskiej, zilustrowano kreowanie, metodologię i wyniki prac w zakresie hybrydowych mikroukładów grubowarstwowych, realizowanych w pełnym cyklu rozwojowym. Sformułowano wnioski dotyczące organizacji tego rodzaju badań w lokalnej skali.
EN
The outline of development of hybrid microelectronics technology has been presented. Basing on example of the selected research team in Rzeszów University of Technology, the creating, methodology and results of works within the scope of hybrid thick-film microcircuit (carried out in the full development cycle) has been illustrated Conclusions concerning the organizations of such kind of research at the local scale have been formulated.
PL
Poprawne ukształtowanie założonego rozkładu temperatury w mikroukładzie hybrydowym jest uwarunkowane bardzo wieloma czynnikami, związanymi zarówno z procesami wymiany ciepła jak i zmiennością parametrów zastosowanych materiałów oraz przyjętą, strukturą geometryczną. Uzyskanie pola temperatury o zróżnicowanych poziomach oraz zapewnienie jego niezmienności w rożnych warunkach pracy, jest możliwe jedynie przy zastosowaniu systemu wielu elementów grzejnych. Głównym celem prezentowanych prac badawczych jest analiza funkcjonalna systemów grzejnych, realizowanych w technologii grubowarstwowej oraz opracowanie algorytmu projektowania grzejników wieloelementowych (np. o strukturze matrycowej).
EN
The correct designing of assumed temperature distribution in hybrid microcircuits is contingent upon a number of factors connected with both processes of heat exchange and parameters variability of materials and also geometric pattern of structure. The temperature field with different levels can be only obtained by using the heater system with multiple elements. Only in such system is also possible to set up the field which is insensitive to different work conditions. The main objective of the presented research is to functional analyze of heating systems implemented in thick-film technology and to develop design algorithm of multiple heaters (e.g. arranged in matrix structure).
PL
W artykule przestawiono wybrane zagadnienia aplikacji techniki RFID w procesie nawigacji autonomicznych obiektów, według zaproponowanej metody. Zdefiniowano funkcję identyfikatora RFID jako sensora w przedmiotowym systemie nawigacji. Zaproponowano kognitywistyczne podejście do budowy bazy wiedzy o otoczeniu obiektu mobilnego, czego konsekwencją jest zakres i sposób pozyskiwania informacji. Duży nacisk położono na uwarunkowania energetyczne i telekomunikacyjne procesu wymiany danych między identyfikatorem, a czytnikiem/programatorem.
EN
The selected issues on applications of RFID technique in the navigation process -according to the proposed method - of autonomous objects have been presented in this paper. The function of RFID identifieras a sensor has been defined in the analyzing navigation system. The cognitive approach to a knowledge base building about mobile object environment has been proposed. As the consequence, the range and manner of information acquisition has been established. A great emphasis has been placed on energy and telecommunication conditions of the data process exchange between the identifier and a reading/programming device.
EN
The influence of different kinds of nanoparticles on the electrical characteristics of induced cholesterics based on 5CB and 1289 nernatic matrix with the addition of chiral dopant has been experimentally investigated. The effects of nanoparticles on the dielectric properties of liquid crystal materials were detected and analyzed.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań nad wpływem domieszkowania różnego typu nanoczasteczek na charakterystyki cholesteryków na bazie materiałów nematycznych. Przeanalizowano również właściwości dielektryczne materiałów ciekłokrystalicznych po domieszkowaniu.
PL
Zwiększenie wymagań dotyczących bezpieczeństwa środków transportu i komfortu podróżowania przy stosowaniu części wykonanych z tradycyjnych materiałów (stali lub stopów aluminium) powoduje znaczny wzrost zużycia paliwa i zanieczyszczenia środowiska.
EN
The objective of this paper is to present the experimental methods applied for developing of the technology of keyhole laser beam welding of magnesium alloys. With the disposal of CO2 laser of maximum power of 2,5 kW the workpieces of alloys of MgAlZn and MgLiMn groups have been buttwelded with helium used as a shielding gas. The beam focal characteristics were determined by means of beam analyzer and the focal position have been consequently chosen with regard to the metal surface. With the helium shielding the macrostructures of the fusion zones are characterized by nearly parallel boundaries (only metal vapour plasma appeared). The analysis of microstructures of the joints and the tensile strength tests (until fracture) have permitted to determine the conditions when the joints of the best strength and without porosity could be obtained. The mesurements of hardness distributiion and the elemental distribution in the weld cross-sections allowed to find the changes due to heating in the fusion zone. The results of comparative corrosion resistance tests on base metals and the welds are reported.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.