Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 60

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The subject of the article is a comparison of two types of concrete carbonation models: self-limited carbonation and infinite carbonation. The results of the research on the progress of carbonation during six years of sample exposure in natural atmospheric conditions were used to determine the detailed models for a set of concretes with different w/c and different types of cement, and two scenarios of initial curing. It has been established that the model of self-limiting carbonation (i.e. hyperbolic) is more adequate for describing laboratory tests results in natural conditions.
EN
The general standards and guidelines recommendations for PCC suggest alternating conditions of curing: starting with wet conditions for effective hydration of Portland cement followed by air-dry conditions for polymer hardening. The often accepted curing regime of PCC covers 5 days of wet curing and then the air-dry curing but it is not the optimum one. The aim of the investigation was to find the best scenario for PCC with two types of polymer modifiers: two-component epoxy resin and water dispersion of polyacrylates. The following exploitation properties were accepted as the criteria of evaluation of PCC curing effectiveness: compressive strength, tensile splitting strength, surface tensile strength (by pull-off method), wear resistance, water penetration under pressure and resistance to carbonation. The optimum time of PCC wet curing is possibly between 7 and 14 days, however, it have to be verified experimentally for specific PCC composition.
PL
Ogólne normy i zalecenia dotyczące PCC sugerują naprzemienne warunki pielęgnacji: począwszy od warunków mokrych dla skutecznej hydratacji cementu portlandzkiego, a następnie warunków suszenia na powietrzu korzystnych z uwagi na utwardzanie polimerów. Często akceptowany reżim pielęgnacji PCC obejmuje 5 dni w warunkach mokrych, a następnie suszenie na powietrzu, ale nie jest to optymalny sposób. Celem badania była optymalizacja scenariusza pielęgnacji dla PCC z dwoma rodzajami polimerów: dwuskładnikową żywicą epoksydową i wodną dyspersją poliakrylanów. Jako kryteria oceny skuteczności pielęgnacji PCC przyjęto następujące właściwości eksploatacyjne: wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu, wytrzymałość na rozciąganie powierzchniowe (metodą pull-off), odporność na ścieranie, głębokość wnikania wody pod ciśnieniem i odporność na karbonatyzację. Ustalono w wyniku badań, że optymalny czas pielęgnacji PCC w wodzie wynosi od 7 do 14 dni, jednak wskazana jest weryfikacja eksperymentalna w przypadku konkretnego składu PCC.
PL
Współczesne kierunki rozwoju technologii spoiw mineralnych zorientowane są w szczególności na poszukiwanie materiałów o obniżonym negatywnym oddziaływaniu środowiskowym, przy zachowaniu parametrów użytkowych i trwałości. Powszechne podejście obejmuje modyfikację przez wprowadzanie tradycyjnych dodatków innych niż klinkierowe. Jednakże głównym kierunkiem rozwoju technologii spoiw pozostaje poszukiwanie nowych surowców o charakterystyce chemicznej podobnej jak w przypadku surowców klinkierowych, ale dotychczas nie stosowanych. W niniejszym artykule przedstawiono wybrane kierunki prowadzonych aktualnie badań w zakresie mineralnych spoiw budowlanych oraz wybrane zagadnienia związane z wytwarzaniem geopolimerowych spoiw mineralnych. Omówiono podstawowe właściwości użytkowe materiału geopolimerowego, a także perspektywy stosowania we współczesnym budownictwie.
EN
Contemporary trends in development of technology of mineral binders are oriented in particular to the search for materials with a reduced negative environmental impact, while obtaining not worsened performance characteristics and durability. A common approach includes modification by introducing conventional non-clinker additives. However the main direction of development of cement technology is the search for new materials of chemical base similar to clinker raw materials, but not yet used. This article presents selected trends of currently conducted research in the field of mineral building binders and selected topics related with geopolymer binders production. The basic properties of geopolymer binders and also the perspectives of its applications in building applications have been presented.
4
Content available remote Zastosowanie zbrojenia ocynkowanego w fasadach z betonu architektonicznego
PL
W artykule przedstawiono rozważania nad zastosowaniem zbrojenia ocynkowanego w fasadach z betonu architektonicznego. Opisano budowę typowej powłoki cynkowej, a także dotychczasowe doświadczenia związane z wykorzystaniem tego zbrojenia na świecie. Przedstawiono także potencjalne korzyści i zagrożenia związane z zastosowaniem zbrojenia ocynkowanego.
EN
The article presents considerations on the use of hot dip galvanized reinforcement in facades made of architectural concrete. The structure of a typical zinc coating was described, as well as previous experience related to the use of this type of a reinforcement in the world. The potential benefits and risks associated with the use of galvanized reinforcement are also presented.
10
PL
Celem badań prezentowanych w artykule było opracowanie modelu karbonatyzacji betonu z popiołem lotnym wapiennym, zgodnego z koncepcją traktowania karbonatyzacji jako procesu nieskończonego w czasie ale ograniczonego w przestrzeni betonu. Przedstawiono wyniki własnych badań laboratoryjnych rodziny betonów o stałym doborze składników i ich zmiennych proporcjach. Analiza statystyczna uzyskanych wyników pozwoliła opracować oczekiwany model matematyczny karbonatyzacji i wykazać statystycznie jego adekwatność do wyników badań.
EN
The aim of the research presented in the article was to develop a model of carbonation of concrete with limestone fly ash, consistent with the concept of treating carbonation as a process of infinite time but limited in concrete space. The results of their own laboratory tests of the concrete family with constant selection of components and their variable proportions were presented. Statistical analysis of the obtained results allowed to develop the expected mathematical model of carbonation and to show statistically its adequacy to the research results.
PL
W artykule przedstawiono ocenę skuteczności naprawy podłogi, polegającej na odtworzeniu bariery ochronnej przed wnikaniem jonów chlorkowych w głąb podkładu betonowego. Naprawa taka może skutkować znacznym wydłużeniem oczekiwanego czasu użytkowania obiektu, również w sytuacji, gdy jony chlorkowe wniknęły już w beton w okresie poprzedzającym naprawę. Zastosowana metoda stanowi użyteczne narzędzie szacowania skuteczności wykonanej naprawy.
EN
The evaluation of efficiency of the parking floor repair has been presented in the paper. The repair consisted in restoring of continuity of the protective layer against the chloride ions ingress. Such repair can result in significant extension of the expected time of exploitation of the object, even if the chlorides have already penetrated the concrete substrate before repairing. The used method is useful tool for the estimation of effectiveness of the performed repair.
13
Content available remote Prefabrykacja betonowa. Cz.6 Transport i zasady montażu
14
Content available remote Prefabrykacja betonowa. Cz.5 Materiałowe aspekty produkcji
15
Content available remote Prefabrykacja betonowa. Cz.4 Produkcja elementów prefabrykowanych
EN
The preliminary stage of asphalt mixture production involves the drying and dedusting of coarse aggregates. The most common types of coarse aggregates used are limestone and basalt. In the process of drying and dedusting the dryer filter accumulates large quantities of waste in the form of mineral powder. This paper introduces an investigation into limestone powder waste as a potential microfiller of polymer composites. Physical characteristics such as the granulation the of powder collected from the filter - in terms of the season of its collection and the type of input materials used - were analysed. A scanning electron microscope (SEM) was used for the investigation described within this paper. The obtained results were compared against those of other materials which can be used as polymer composites microfillers.
PL
Wstępnym etapem produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA) jest suszenie i odpylanie kruszywa grubego. Najczęściej stosowanymi typami kruszyw w produkcji MMA są wapienie i bazalty. W czasie procesu ich wstępnego przygotowania w suszarkach gromadzą się duże ilości odpadu w postaci pyłu mineralnego. Uziarnienie pyłów pochodzących z filtrów suszarek zależy nie tylko od wkładu surowcowego, ale również od pory roku w której pyły zostały zgormadzone. Pyły pochodzące z odpylania kruszyw o podobnym składzie mineralnym wykazują podobne uziarnienie. Znaczące różnice mogą zostać zaobserwowane, gdy porównane zostaną pyły pochodzące z odmiennych wkładów surowcowych. Dalsze analizy były przeprowadzone dla pyłu wapiennego zgromadzonego w maju. Można zauważyć, że pomimo iż charakter uziarnienia pyłu wapiennego jest odmienny od najczęściej stosowanej mikrokrzemionki to wartość najczęstsza jest zbliżona. Uziarnienie odpadowego pyłu wapiennego jest zbliżone do uziarnienia mikrokrzemionki, jednakże odznacza się zwiększoną zawartością grubszych ziaren (średnica 50-100m). Warto jednak zauważyć iż prawie w całości odpad spełnia wymagania stawiane mikrowypełniaczom (98% ziaren ma średnicę poniżej 120 µm).
PL
Przeprowadzono badania wpływu zawartości chlorków w cemencie hutniczym na właściwości ochronne otuliny betonowej. Stosowano cement zawierający od 0,085 do 0,5% jonów chlorkowych. Właściwości ochronne otuliny betonowej oceniono na podstawie anodowych krzywych polaryzacji stali w betonie po różnych czasach dojrzewania oraz po karbonatyzacji betonu. Stwierdzono brak wpływu zawartości chlorków w cemencie hutniczym, w badanym zakresie wartości, na korozję stalowego zbrojenia betonu. Otulina nieskarbonatyzowana, nawet przy najwyższej stosowanej zawartości chlorków, wykazała dobre właściwości ochronne w stosunku do zbrojenia. Zbrojenie w otulinie betonowej skarbonatyzowanej ulegało korozji aktywnej.
EN
The investigation of the effect of chloride content in blast furnace slag cement on the protective properties of concrete cover of steel was carried out. Cement containing from 0.085 to 0.5% chloride ion was used. The protective properties of the concreto cover were evaluated based on anodic polarization curves of steel in the concrete after different periods of concrete hardening and carbonation. No effect of chloride content in the cement, over a range of tested values, on the corrosion of steel reinforcement was found. Noncarbonated cover, even at the highest chloride content used, showed a good protection properties for reinforcement. The active corrosion of steel reinforcement in the carbonated concrete was observed.
PL
Obecny stan normalizacji polskiej i ogólnoeuropejskiej nie obejmuje procedury badania chemoodporności betonu przeznaczonego do produkcji elementów kanalizacyjnych. Opracowanie takiej procedury wymaga analizy szeregu aspektów eksploatacyjnych oraz aspektów związanych z metodyką badań. W kompleksowym ujęciu przedstawiono zakres zagadnień wymagających rozważenia, omówiono normowe i inne skodyfikowane metody badań chemoodporności elementów kanalizacyjnych z tworzyw cementowych i innych oraz scharakteryzowano ich środowisko eksploatacyjne. Przeprowadzone analizy pozwoliły sformułować zarys procedury badawczej oraz potencjalne kryteria oceny chemoodporności (w tym kwasoodporności) betonu przeznaczonego do elementów kanalizacyjnych.
XX
The current state of Polish and European standardization does not include chemical resistance test procedurę for concrete for sewer elements. The elaboration of such a procedure requires the analysis of a number of exploitation aspects as well as aspects related to the methodology of research. This paper presents the comprehensive approach to the number of issues that need to be considered, the extracts from standards and other codified methods of testing chemical resistance of sewer elements made of composites based on cement and other binders and characterization of testing (aggressive) environments. Performed analysis allowed to formulate the outline procedure and potential criteria for evaluation of chemical resistance (including acid resistance) of concrete for sewer elements.
20
Content available remote Sonda K-Nassera jako narzędzie kontroli mieszanek samozagęszczalnych
PL
W artykule określono przydatność sondy K-Nassera do ustalenia klasy konsystencji mieszanki samozagęszczalnej. Urządzenie to pozwala na skrócenie i uproszczenie pomiaru w stosunku do normowej metody rozpływu stożka. Uzyskane wyniki badań pokazują, że sonda spełnia stawiane jej oczekiwania dotyczące oszacowania klasy konsystencji mieszanek samozagęszczalnych, przy czym wdrożenie tego rozwiązania na masową skalę wymagałoby dalszych badań.
EN
This paper evaluates the usefulness of the K-Slump Tester in defining consistency class of SCC. This tool allows one to shorten and simplify measurement in relation to the standardized method of slump flow. The obtained results shows that K-Slump Tester may be used to estimate consistency class of SCC, however putting this solution into practice on a large scale still requires additional research.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.