Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 148

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zwilżalność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
1
EN
This paper presents a unique method to calculate a wettability index based on well log data and laboratory measurements performed on cores. The subject of the research is middle Cambrian sandstone located in the offshore part of the Baltic Basin. Cambrian oil production horizons have a form of structural traps associated with faults. In the research, the measured wettability values using the Amott– Harvey test and available well log data were used. In the first stage, the dependence between different petrophysical parameters and measured wettability index values was analysed. The average pore sizes and capillary water content were calculated. It was noted that capillary water saturation and pore sizes that build the pore space have an impact on wettability. Analyses of 10 wells enabled the development of an equation to calculate the saturation exponent N. Then, the results of the N parameter were compared against the values from the Amott– Harvey test and a continuous curve of wettability on the Amott–Harvey scale was calculated. Other objectives of this study included assessments of the effect of wettability on formation resistivity, water saturation, and relative permeability to oil and water in the sandstone reservoir. The last part of the performed work included rock-typing and determination of the variability of wettability, water saturation, and relative permeability for each unit. Rock-typing was performed using Principal Component Analysis and the K-mean clustering method. As an input, calculated and core-calibrated permeability and porosity values were used. The reservoir was divided into three classes. The final stage of work indicated the dominant wettability system in the reservoir.
PL
Artykuł prezentuje nowatorską metodę obliczania zwilżalności przy wykorzystaniu danych geofizyki wiertniczej oraz pomiarów laboratoryjnych wykonanych na rdzeniach. Obszar badań to piaskowce kambru środkowego zlokalizowane w morskiej części basenu bałtyckiego. Akumulacje ropy w tym złożu zlokalizowane są w pułapkach strukturalnych i mają związek z występowaniem uskoków. W pracy jako dane wejściowe wykorzystano wyniki zwilżalności oznaczone laboratoryjnie na próbkach przy wykorzystaniu testu Amotta–Harvey'a oraz dostępne pomiary geofizyki wiertniczej. Celem pracy było także zbadanie wpływu zwilżalności na oporność skały, wartości współczynnika nasycenia wodą oraz zbadanie zależności pomiędzy zwilżalnością a rozmiarem porów budujących przestrzeń porową. Pierwszy etap pracy obejmował obliczenie zawartości wody kapilarnej średnich wielkości porów. Zauważono, że wyliczone parametry zależą od pomierzonej zwilżalności – to spostrzeżenie pozwoliło na zdefiniowanie wzoru do wyznaczania parametru zwilżalności N. Następnie uzyskaną ciągłą krzywą obrazującą zmiany zwilżalności wzdłuż całego analizowanego interwału zbiornikowego korelowano z wartościami z testu Amotta–Harvey'a, co pozwoliło na wyliczenie zwilżalności ośrodka w skali Amotta–Harvey'a (–1; –1). W kolejnym etapie analizowano wpływ zwilżalności na rzeczywistą oporność formacji, współczynnik nasycenia wodą oraz względną przepuszczalność dla wody i ropy. Ostatnia część wykonanych prac objęła podział piaskowców kambru środkowego na jednostki jednorodne hydraulicznie i określenie zmienności zwilżalności, współczynnika nasycenia wodą i względnej przepuszczalności w każdej z wydzielonych klas. Wydzielenie jednostek jednorodnych hydraulicznie zostało przeprowadzone na podstawie analizy składowych głównych oraz grupowania metodą k-średnich. Ostatnim etapem było określenie dominującego w złożu systemu zwilżalności.
PL
Metale i ich stopy są podstawowymi materiałami inżynierskimi. Stosowane są one powszechnie jako konstrukcje, elementy różnorodnych urządzeń czy pokrycia dachowe. Jednak samorzutne, zazwyczaj stopniowe, niszczenie metali w wyniku elektrochemicznego lub chemicznego oddziaływania z otaczającym środowiskiem prowadzi do pogorszenia wyglądu zewnętrznego wyrobów i osłabienia konstrukcji metalowych, a w konsekwencji do awarii i katastrof. Szacuje się, że roczne straty korozyjne na świecie w przeliczeniu na jednego mieszkańca to 1000–1500 USD, co stanowi nawet 6–8% PKB, uwzględniając bezpośrednie i pośrednie skutki korozji. Procesy korozyjne stanowią bardzo poważny problem gospodarczy, w związku z tym istotne jest prawidłowe zabezpieczenie metali, np. poprzez nanoszenie metalowych powłok ochronnych. Metalem najczęściej stosowanym na powłoki jest cynk. Cynkowanie elektrolityczne umożliwia otrzymanie równomiernych warstw ochronnych o żądanej grubości i estetycznym wyglądzie zewnętrznym. Najnowsze badania wskazują, że poprzez nadanie odpowiedniej morfologii powierzchni w mikro- i nanoskali możliwe jest otrzymanie warstw cynkowych o właściwościach superhydrofobowych. Dzięki temu woda bardzo łatwo spływa z powierzchni materiału, a poprzez zmniejszenie kontaktu powłoka-elektrolit powstawanie ognisk korozyjnych jest ograniczone. W pracy przedstawiono elektrochemiczną metodę otrzymywania powłok cynkowych o właściwościach hydrofobowych. Poprzez odpowiedni dobór składu elektrolitu oraz warunków osadzania, uzyskano warstwy o różnorodnej morfologii powierzchni, co przekłada się na podwyższoną odporność korozyjną powłok.
EN
Metals and their alloys are fundamental engineering materials. They are commonly used as constructions, elements of various devices or roof coverings. However, spontaneous, usually gradual, destruction of metals due to electrochemical or chemical reactions with the surrounding environment leads to a deterioration of the appearance of products and weakening of the metal structures, thus to failures and catastrophes. It is estimated that the global annual corrosion losses reach 1000–1500 USD per habitant, what corresponds even to 6–8% of GDP, taking into account the direct and indirect effects of corrosion. Corrosion processes are very serious economic problems, therefore it is important to properly protect the metals, by application of metallic protective coatings as example. One of the most commonly used is zinc coating. Electrodeposition enables obtaining uniform protective layers of the desired thickness and aesthetic appearance. Recent studies indicate that special surface morphology in the micro- and nanoscale gives zinc layers with superhydrophobic properties. It results in very easy water flow from the surface of the material, and by reducing the contact between coating and electrolyte the formation of corrosive cells is limited. The paper presents the electrochemical method of obtaining zinc coatings with hydrophobic properties. Through appropriate selection of the electrolyte composition and deposition conditions, layers with various surface morphologies and thus with improved corrosion resistance of the coatings.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań wpływu rodzaju podłoża na właściwości cienkich warstw ITO, takich jak chropowatość powierzchni, zwilżalność, rezystywność oraz współczynnik odbicia światła. Analizie poddano warstwy ITO o grubości 70 nm, naniesione metodą rozpylania magnetronowego na podłoża z krzemionki amorficznej (SiO₂), krzemu (Si), poliwęglanu (PC) oraz poli(tereftalanu etylenu) (PET). Badania wykazały istotny wpływ ukształtowania powierzchni podłoża na właściwości naniesionej cienkiej warstwy ITO. Uzyskana rezystywność warstw ITO wykazała różnice nawet o kilka rzędów wielkości dla zastosowanych różnych podłoży. Cienkie warstwy ITO wykazały właściwości hydrofilowe na każdym badanym podłożu, natomiast największą wartością kąta zwilżania charakteryzowała się warstwa ITO/SiO₂. Najmniejszą wartość współczynnika odbicia światła dla długości fali 550 nm wykazała warstwa tlenku indowo-cynowego na podłożu krzemowym i wynosiła ok. 3,2%.
EN
This paper presents the results of research on the influence of substrate type on the properties of ITO thin films, such as surface roughness, wettability, resistivity and light reflectance. ITO 70 nm thick coatings were deposited using magnetron sputtering to amorphous silica (SiO₂), silicon (Si), polycarbonate (PC) and polyethylene terephthalate (PET) substrates. The research showed a significant influence of the surface roughness of the substrate on the properties of the deposited ITO thin film. The obtained resistivity of ITO thin films varied even by several orders of magnitude for the various substrates used. Investigated materials showed a hydrophilic properties on each substrate, but the ITO/SiO₂ layer was characterized by the highest value of the contact angle. The lowest value of the reflectance at the wavelength of 550 nm showed the indium-tin oxide thin film deposited on the silicon substrate and was about 3.2%.
4
Content available Biodegradable polymer coatings on Ti6Al7Nb alloy
EN
The aim of the study was to determine the influence of long term exposure to Ringer’s solution of biodegradable polymer coatings containing an active substance on the Ti6Al7Nb alloy substrate on the physical and chemical properties of the coatings and the degradation process of the metal substrate. The studies used poly(L-lactide-co-trimethylene carbonate) P(L/TMC), poly(L-lactide-co-trimethylene carbonate-glycolide) P(L/TMC/G) and poly(D,L-lactide-glycolide) (PLGA) coatings applied to the anodically oxidized Ti6Al7Nb alloy by means of dipping method (1, 2 and 3 dips). The polymer coatings contained ciprofloxacin. Roughness and wettability tests were carried out on the substrate and polymer coatings, the pitting corrosion resistance of the substrate and samples with polymer coating was determined, the number of metallic ions released to the solution from the coated and uncoated samples was determined as well as the adhesion of polymer coatings. The research was supplemented by microscopic observations. The results of the research indicate different influence of exposure to Ringer’s solution on the physical and chemical properties of biodegradable polymer coatings containing ciprofloxacin and the course of the degradation process of the metal substrate.
EN
The classical theory of lubrication holds that the lubricant dynamic viscosity increments cause the increments of hydrodynamic pressure, as well as friction forces and wear. In the case of high values of hydrodynamic pressure, it very often has a significant impact on the friction coefficient. New achievements in the field of micro-and nano-tribology provide for new hypotheses on the decrements and increments of the friction coefficient in the case of the lubricant viscosity increments. Experimental investigations have shown that, even in the case of decrements of the friction coefficient with the lubricant viscosity increments, such decrements are very often lower than simultaneous hydrodynamic pressure increments which results in the friction force increments with the lubricant viscosity increments. In biological friction nods, we can observe a varied impact of the biological lubricant viscosity on the friction force and friction coefficient values. The abovementioned impact is caused by the adhesion and cohesion forces occurring between the biological fluid particles flowing around the phospholipid bilayer on the superficial layer of the cartilage with varied wettability and hydrogen ion concentration. The wettability (We) and power hydrogen ion concentration (pH) have a significant impact on the physiological fluid or biological lubricant viscosity variations and, as a result, on the friction forces and friction coefficient. This paper describes the abovementioned impact and the process of friction forces and friction coefficients variations in biological friction nods.
PL
Z klasycznej teorii hydrodynamicznego smarowania wynika, że wzrost lepkości dynamicznej czynnika smarującego powoduje wzrost ciśnienia hydrodynamicznego, a także wzrost sił tarcia i zużycia. W przypadku dużych wartości ciśnienia widoczny jest jego wpływ na wartość współczynnika tarcia. Intensywny rozwój mikro-i nanotribologii przyczynił się do powstania wielu hipotez odnośnie do wzrostu i malenia współczynnika tarcia wraz ze wzrostem lepkości czynnika smarującego. Badania eksperymentalne dowiodły, że nawet w przypadku malenia współczynnika tarcia ze wzrostem lepkości oleju to spadki te są na ogół na tyle mniejsze od równoczesnych wzrostów ciśnienia, co w rezultacie doprowadza do wzrostu siły tarcia ze wzrostem lepkości. W biologicznych węzłach tarcia rozmaity wpływ lepkości cieczy biologicznej na zmiany wartości sił tarcia oraz współczynnika tarcia uwidacznia się jeszcze bardziej. Wpływ ten jest powodowany dużym udziałem sił adhezji i kohezji pomiędzy cząsteczkami cieczy biologicznej opływającymi macierz komórkową dwuwarstwych fosfolipidów zalegających na chrząstce stawowej o zmiennej zwilżalności We i zmiennym stężeniu jonów wodorowych (pH). Zarówno We, jak i pH mają duży wpływ na zmiany lepkości cieczy fizjologicznej w szczególności cieczy synowialnej, które z kolei zmieniają wartości sił tarcia i współczynnik tarcia. Niniejsza praca opisuje i ilustruje mechanizm przedstawionych zmian i wpływów dla biologicznych węzłów tarcia.
PL
Korozja elementów metalowych stanowi poważny problem gospodarczy, ponieważ straty przez nią spowodowane szacuje się w krajach rozwiniętych na 3-5% PKB. Stwarza to konieczność poszukiwania nowych powłok ochronnych. Jednym z rozwiązań są warstwy metaliczne wykazujące właściwości superhydrofobowe, dzięki którym zostaje zminimalizowana powierzchnia styku między podłożem a kroplami wody. W artykule dokonano przeglądu najnowszych osiągnięć w zakresie elektrolitycznego wytwarzania powłok metalicznych o wyjątkowo słabej zwilżalności. Opisano techniki stosowane do uzyskiwania specyficznej hierarchicznej mikrostruktury powłok oraz sposoby dodatkowej modyfikacji powierzchni..
EN
Corrosion of metallic structures results in a series of economic problems and losses estimated to 3-5% of GNP in developed countries. This causes necessity to develop new protective coatings. One of the possible solutions is electroplating of superhydrophobic layers characterizing minimized contact area between the metal surface and water droplets. The paper presents an overview of the latest achievements in the galvanic coatings having unusually low wettability. It describes techniques used for production of specific hierarchic surface roughness in micro- and nanoscale and means of additional surface modification.
EN
The paper focuses on the experimental investigation of high temperature wetting behaviour of liquid pure Mg during a contact heating on Ni substrate by the sessile drop method. High temperature wettability test was performed by the classical sessile drop method at T = 700°C for t = 300 s, under flowing Ar 99.999% atmosphere, by using the equipment and testing procedures that have been developed by the Foundry Research Institute. In order to suppress effects of heating and cooling histories on wetting and spreading behaviours, Mg/Ni couple was introduced inside a metallic heater already preheated up to the test temperature, while after the wettability test, it was immediately removed to the cold part of the chamber. During the wettability test, images of the couple were recorded by high-resolution high-speed CCD camera. It was observed, that the wetting phenomenon (θ ≤ 90°) takes place immediately after melting of Mg sample. The Mg/Ni system shows a good wetting at T = 700°C after t = 300 s forming the final contact angle of 18°.
PL
Praca prezentuje wyniki badań wysokotemperaturowego oddziaływania ciekłego Mg w kontakcie z podłożem Ni podczas wspólnego nagrzewania badanej pary materiałów. Wysokotemperaturowe badania zwilżalności przeprowadzono klasyczna metodą kropli leżącej w temperaturze T = 700°C i czasie t = 300 s w gazie przepływowym Ar 99,999%. Do badań zastosowano aparaturę i procedury badawcze opracowane w Instytucie Odlewnictwa. W celu eliminacji wpływu historii nagrzewania i chłodzenia na zwilżalność i rozpływność, badany układ Mg/Ni wprowadzono do gorącej części komory badawczej nagrzanej do temperatury badań. Po badaniach zwilżalności badaną parę materiałów natychmiast wprowadzono do zimnej części komory badawczej. Podczas badań zwilżalności stosowano ciągłą rejestrację obrazu badanej pary materiałów za pomocą wysokorozdzielczej kamery cyfrowej CCD. Zaobserwowano, że zjawisko zwilżania (θ ≤ 90°) zachodzi natychmiast po stopieniu próbki czystego Mg. Układ Mg /Ni wykazuje bardzo dobrą zwilżalność w temperaturze T = 700° C po t = 300 s, a końcowa wartość kąta zwilżania wynosi 18°.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad możliwością zmniejszenia ilości zgorzeliny powstającej na powierzchni wlewków ciągłych podczas dwóch cykli produkcyjnych stali, a mianowicie ciągłego odlewania i ogrzewania wsadu (wlewków COS) do procesu walcowania. Cel ten starano się osiągnąć poprzez zastosowanie powłoki ceramicznej. Cztery powłoki wykonane z dwóch zawiesin i dwóch zoli kwasu krzemowego nałożono na powierzchnię wlewka stalowego. Powłoki nakładano w temperaturze otoczenia lub na płytki ogrzane do 850°C, następnie powlekane płytki ogrzewano do 1250°C. Pierwsza metoda symulowała warunki procesu obróbki plastycznej, podczas gdy druga – warunki procesu ciągłego odlewania. Określono zwilżalność stali przez zawiesiny i zole kwasu krzemowego w temperaturze pokojowej oraz w 850 i 1250°C za pomocą mikroskopu wysokotemperaturowego. Badania wykazały, że najlepsze wyniki (najmniejszą grubość zgorzeliny) uzyskano w przypadku zastosowania zawiesiny otrzymanej na bazie sproszkowanego szkła kwarcowego oraz zoli kwasu krzemowego napylonych na zimny wlewek. W przypadku zawiesiny, napylenie jej w temperaturze pokojowej spowodowało, że była ona trwała i nie uległa odspojeniu, jak w przypadku zawiesiny napylonej w 850°C. Z kolei napylenie zoli na zimno, dało w wyniku zdecydowanie cieńszą warstwę zgorzeliny i powłoki.
EN
The paper presents results of investigations into the possibilities to reduce the amount of scale formed on the surface of continuous castings during two steel production cycles, namely continuous casting and heating of the batch (CC ingots) for the rolling process, using ceramic coatings. Four coatings made from two suspensions and two silicic acid sols were applied on the continuous castings surface. The coatings were applied onto the steel plates at ambient temperature, next the coated plates were heated to 1250°C or the coatings were applied onto the plates heated to 850°C. The first method simulated the conditions of the plastic processing process, while the second one – the conditions of the continuous casting process. The wettability of steel by precursors at room temperature as well as at 850°C and 1250°C was measured with a high-temperature microscope produced by Leitz. The investigations have shown that the best results are obtained for cold-spray coatings, in which case cold-spraying of sols resulted in a significantly thinner layer of scale and coating.
PL
Materiały kompozytowe mogą być z powodzeniem stosowane jako wypełnienie/nośnik w technologii oczyszczania ścieków z zastosowaniem złoża zawieszonego MBBR (ang. moving bed biofilm reactor). Właściwościami decydującymi o możliwości ich wykorzystania w procesach oczyszczania ścieków są chropowatość i stopień zwilżalności powierzchni, mające bezpośredni wpływ na stopień absorpcji i agregacji na niej mikroorganizmów, co jest związane z właściwościami hydrofilowymi lub hydrofobowymi materiału. Zbadano podatność powierzchni kształtek wykonanych z kompozytów polimerowo-drzewnych (WPC) na tworzenie biofilmu w procesie oczyszczania ścieków. Stwierdzono bezpośredni wpływ składu WPC i czasu jego przebywania w bioreaktorze na wartość kąta zwilżania. Wielkość zmiany wartości kąta zwilżania charakteryzuje zdolność materiałów polimerowo-drzewnych do tworzenia się na nich biofilmu.
EN
Composite materials, due to their properties, can be used as filling/carrier in the technology of wastewater treatment using a moving bed biofilm reactor (MBBR). The surface roughness and wettabi­lity, which are related to the material hydrophobic or hydrophilic properties and directly influence the degree of absorption and aggregation of microorganisms, are crucial from the point of view of application in the wastewater treatment processes. In this work, the susceptibility of the surface of specimens made from the wood-polymer composites (WPC) to biofilm formation in the wastewater treatment process was investigated. The study showed that the composition of WPC and its residence time in the bioreactor have a direct influence on the contact angle. The change in contact angle value determines the ability of biofilm formation on wood-polymer materials.
PL
W pracy przeprowadzono generację nanopęcherzyków azotu w wodzie dejonizowanej za pomocą układów z membranami cylindrycznymi oraz przygotowano roztwory etanolu w wodzie i wodzie z nanodyspersją pęcherzyków. Zbadano wpływ obecności nanodyspersji na lepkość, napięcie powierzchniowe oraz kąty zwilżania szkła. Zbadano wpływ obecności nanodyspersji na lepkość, napięcie powierzchniowe oraz kąty zwilżania szkła. Stwierdzono, że w badanym zakresie stężeń etanolu obecność nanopęcherzyków nie wpływa na lepkość roztworu, podnosi jego napięcie powierzchniowe dla niskich stężeń etanolu (poniżej 20% mas.) oraz zwiększa kąty zwilżania na szkle w badanym zakresie stężeń.
EN
In this work the generation of nanobubbles using the cylindric al-porous-membrane system was performed and mixtures of ethanol in pure water and water with nanobubbles were prepared. The influence of nanodispersion on viscosity, surface tension and contact angles on glass was investigated. The results show that in the investigated range of ethanol concentration a presence of nanobubbles has no influence on liquid viscosity, increases surface tension for low ethanol concentrations (below 20 mass %) and increases the contact angles on glass in the investigated range of concentrations.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań wpływu modyfikacji plazmowej na wybrane właściwości podłoży z poli(metakrylanu metylu) (PMMA), na które naniesiono cienką warstwę dwutlenku tytanu (TiO₂). Obróbkę plazmową dla różnych parametrów przeprowadzono w atmosferze argonu. Pomiary kąta zwilżania powierzchni podłoży z PMMA (dla wody) wykazały, że modyfikacja plazmowa ma wpływ na wzrost stopnia ich zwilżalności. Kąt zwilżania z początkowej wartości ok. 82° zmalał do ok. 52°. Wywołany efekt hydrofilowy nie miał bezpośredniego wpływu na zwilżalność cienkiej warstwy TiO₂, którą naniesiono później na podłoża z PMMA. Dodatkowo dla niepokrytych podłoży zbadano występowanie efektu starzenia. Potwierdzono, że wywołany efekt hydrofilowy zanikał z upływem czasu. Badania profilometrem wykazały, że chropowatość powierzchni PMMA zmieniała się w sposób nieliniowy wraz z czasem obróbki plazmowej.
EN
In this paper, effect of plasma treatment on chosen properties of poly(methyl methacrylate) (PMMA) surface was investigated. Plasma modification of PMMA substrates was performed in Ar atmosphere for different parameters. Measurements of wettability of PMMA surface demonstrated, that plasma modification enhanced its hydrophilic properties. Water contact angle decreased from 82° to 52°. Plasma-induced hydrophilic effect on PMMA surface has no direct effect on the wettability of TiO₂ thin layer, deposited after a plasma process. In addition, age effect of uncoated PMMA substrates was investigated. The research proved, that increased wettability of PMMA surface decreased in time after the treatment. At the same time, roughness of PMMA surface was changing in nonlinear way as a function of duration of plasma treatment.
PL
Dla prawidłowego zachowania się materiału, który ma bezpośredni kontakt z krwią wymaga się by wykazywał on jak najmniejszą wartość SEP. Celem pracy była porównawcza ocena zwilżalności oraz swobodnej energii powierzchniowej aorty świńskiej i wybranych materiałów inżynierskich (węgiel pirolityczny, stop tytanu, stal 316L, poliuretan i NiTi) wykorzystywanych na implanty kardiologiczne. Dla aorty otrzymano SEP na poziomie 40[mJ/m2] zbliżone wartości do tkanki wykazały węgiel pirolityczny oraz NiTi. Metoda badawcza polegała na ocenie kąta zwilżania w procedurze siedzącej kropli na podstawie analizy jej kształtu. Wykorzystano model analityczny Owensa-Wendta.
EN
The lowest possible value of SEP for proper behavior of material that is in direct contact with blood is required. The aim of the study was a comparative assessment of wettability and surface free energy of porcine aorta and selected engineering materials (pyrolytic carbon, titanium, 316L steel, polyurethane and NiTi) used for cardiac implants. For the aorta, SEP was obtained at the level of 40 [mJ/m2]. Similar values to tissue were demonstrated by pyrolytic carbon and NiTi. The research method consisted of measuring the contact angle in the static sessile drop procedure which was based on the analysis of its shape. The analytical model of Owens-Wendt was used.
PL
Celem pracy była ocena właściwości fizykochemicznych wybranych napojów roślinnych w proszku. Materiał badawczy stanowił proszek napoju kokosowego (I), sojowego (II), ryżowego (III), owsianego (IV). Metodyka badań obejmowała oznaczenie zawartości wody, aktywności wody, gęstości luźnej i utrzęsionej, współczynnika Hausnera, indeksu Carra, kąta nasypu oraz zwilżalności. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że właściwości fizykochemiczne badanych napojów roślinnych w proszku determinował skład surowcowy oraz proces technologiczny zastosowany przez poszczególnych producentów.
EN
The aim of the study was to evaluate the physicochemical properties of selected drinks vegetable powder. The research material was coconut drink powder (I), soybean (II), rice (III), oat (IV). The research methodology included the determination of water content, water activity, loose and tapped density, Hausner ratio and, Carr index, angle of repose and wettability. Based on the survey, it was found that the physicochemical properties of the tested beverage plant powder were determined the composition of raw materials and technological process used by various manufacturers.
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwości wykorzystania pomiarów dynamicznego kąta zwilżania do oceny zwilżalności wybranych materiałów konstrukcyjnych. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów dynamicznego kąta zwilżania dla poliamidu PA6 oraz stali 0H18N9T poddanych wybranym sposobom przygotowania powierzchni, wyznaczono krzywe zmian w czasie kąta zwilżania oraz przeprowadzono analizę zwilżalności. Zjawisko zwilżania powierzchni jest jedną z właściwości fizykochemicznych, która pomaga w odpowiednim doborze środka adhezyjnego oraz określeniu skuteczności zastosowanego sposobu przygotowania powierzchni do procesów adhezyjnych. W wyniku przeprowadzonych prac stwierdzono, że analiza krzywych zmian w czasie kąta zwilżania może być pomocna podczas analizy zjawisk adhezyjnych ściśle powiązanych ze zwilżalnością, a w szczególności adhezji mechanicznej.
EN
The paper presents an analysis of the possibility of using dynamic contact angle measurements to evaluate the wettability of selected construction materials. Variation in time of the contact angle were determined on the basis of the dynamic contact angle measurements for polyamide PA6 and steel 0H18N9T subjected selected methods of surface preparation as well as an analysis of wettability was carry out. The phenomenon of wetting the surface is one of the physicochemical properties, which helps in the appropriate selection of an adhesive, and determining the effectiveness of the method used to prepare the surface for adhesion processes. As a result of work carried out it was found that the analysis of the curves presenting variation in time of the contact angle may be helpful in the analysis of adhesion phenomena closely linked to the wettability, in particular mechanical adhesion.
EN
Biodegradable polymers should be non-toxic, possess low immunogenicity and good mechanical properties. Due to their hydrophobicity and their low surface energy cells only poorly attach, spread and proliferate on these biodegradable polyesters. Therefore, the surface of these polyesters should usually be modified and already several approaches have been presented to increase their cell affinity. In this research the influence of hydrogen peroxide combined with ultra violet irradiation on wettability, morphology and mechanical properties of PU/PLA blends as well as their pure components. It was clearly visible that both pure PU and PLA acted completely different form PU/PLA blend during treatment. The wettability of pure polymers changed after H2O2/UV, PU surface became more hydrophilic, whereas PLA becomes slightly hydrophobic. Due to micropores and microcracks visible on surfaces resulted from breaking ester linkage, deterioration of their mechanical properties was also observed. The exposure of PU/PLA films to H2O2/UV irradiation showed the change of wettability toward more hydrophilic and increase of mechanical properties because of specific affinity to the etching process.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące chemicznej i elektrochemicznej modyfikacji powierzchni elektrolitycznych powłok niklowych w alkoholowym roztworze kwasu mirystynowego. W celach porównawczych, przeprowadzono także osadzanie niklu z roztworu alkoholowego zawierającego chlorek niklu(ll) i kwas mirystynowy. Otrzymane warstwy porównano pod względem morfologii powierzchni, składu fazowego, zwilżalności i odporności na korozję. Powłoki niklowe otrzymywane z roztworu wodnego, charakteryzują się połyskiem, dobrą przyczepnością do podłoża. Modyfikacja powłoki niklowej w alkoholowym roztworze kwasu mirystynowego zmniejsza zwilżalność powierzchni, przy czym powierzchnię hydrofobową (kąt zwilżania 93°), uzyskano w wyniku obróbki elektrochemicznej. Odporność korozyjna powłok niklowych, ma ścisły związek ze zwilżalnością powierzchni. Najniższy prąd korozyjny, uzyskano w przypadku powłoki o najwyższym kącie zwilżania.
EN
The article presents results of the research on chemical and electrochemical modification of electrodeposited nickel coatings in an alcoholic solution ofmyristic acid. For comparatwe purposes, electrodeposition ofnickel from an alcoholic solution containing nickel chloride and myristic acid was carried out. Obtained nickel layers were compared in terms of their surface morphology, phase composition, wettability and corrosion resistance. Nickel coatings obtained from an aqueous solution were bright and well adhered to the substrate. Modification of coatings in an alcoholic solution ofmyristic acid reduced the wettability of the nickel surface, wherein the hydrophobic surface (water contact angle 93°) was obtained by electrochemical treatment. Corrosion resistance ofnickel was in a close relationship with the wettability of the surface, the lowest corrosion current was obtained for coatings with the highest water contact angle.
17
Content available Aglomeracja układów wieloskładnikowych®
PL
Celem pracy przedstawionej w artykule była ocena wpływu składu surowcowego, aglomeracji i stężenia cieczy zwilżającej na właściwości fizyczne wieloskładnikowych mieszanin w proszku. Analiza właściwości fizycznych obejmowała: zawartość i aktywność wody, skład granulometryczny, gęstość nasypową i pozorną, porowatość złoża, zwilżalność. Przeprowadzone badania wykazały, że skład surowcowy, aglomeracja, jak i stężenie cieczy zwilżającej miały istotny wpływ na właściwości fizyczne analizowanej żywności w proszku. Aglomeracja wpłynęła na poprawę zwilżalności, wzrost rozmiarów cząstek i porowatości, obniżenie gęstości nasypowej układów wieloskładnikowych. Wraz ze wzrostem stężenia cieczy zwilżającej następowało obniżenie gęstości nasypowej aglomeratów, przy tendencji do wzrostu porowatości złoża cząstek.
EN
The aim of this work article to evaluate the effect of raw material composition, agglomeration and concentration of wetting liquid on physical properties of powdered multicomponent mixtures. The following physical properties were measured: water content and water activity, particle size distribution, bulk and apparent density, porosity and wettability. The study showed that ingredients, agglomeration, and concentration of wetting liquid had a significant influence on physical properties of analysed food powders. Agglomeration had improved wettability, increased particle size and porosity, decreased bulk density of multiple systems. With increased in concentration of wetting liquid, the bulk density was decreased, with the tendency to increased porosity of agglomerates.
PL
Kompozyty polimerowo-drzewne (WPC), ze względu na swoje unikatowe właściwości, mogą być wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu, w tym także jako wypełnienie/nośnik w technologii oczyszczania ścieków z zastosowaniem złoża ruchomego (MBBR – Moving Bed Biofilm Reactor). Przedstawiono wyniki badań zmiany zwilżalności kompozytów WPC poddanych działaniu osadu czynnego w ciągu 6 lub 12 miesięcy. Stwierdzono, że zwilżalność w istotnym stopniu wpływa na stopień absorpcji i agregacji na materiale – cechy zależne głównie od energii powierzchniowej, determinującej m.in. szybkość i stopień tworzenia biofilmu (narastającego na powierzchni elementu z tworzywa zanurzonego w bioreaktorze) oraz wodochłonność danego materiału. Stwierdzono bezpośrednią zależność wartości kąta zwilżania od składu kompozytu WPC i czasu jego przebywania w bioreaktorze z osadem czynnym. Próbki referencyjne niepoddane działaniu osadu czynnego wykazywały porównywalną i niezależną od składu zwilżalność. Zaobserwowano, że wydłużenie czasu ekspozycji do 12 miesięcy wyraźnie pogorszyło zwilżalność kompozytów.
EN
Due to their unique properties, wood-polymer composites (WPC) can be successfully used in many branches of industry including fillings/carriers in wastewater treatment technology based on moving bed biofilm reactor (MBBR). The changes in wettability of WPC composites treated by activated sludge for 6 or 12 months were investigated. Wettability is a property that significantly influences the degree of absorption and aggregation of the material. They mainly depend on the surface energy, the value of which determines, among others, the rate and degree of biofilm aggregation as well as water absorbability of a given material. Research has shown a direct effect of the composition of WPC material (including filler content and particle size) and the residence time of WPC in the active sludge bioreactor on the value of the contact angle. The wettability values of reference samples, not exposed to the activated sludge, were comparable and independent from the composition. After extending the exposure time to 12 months the wettability of composites was significantly worsened, because the structure of the composites have been colonized in a permanent manner.
EN
This article presents results from the studies of protective coatings applied to industrial graphite molds used for the casting of non-ferrous metals. The selection of coatings was based on the results of measurements of surface wettability by liquid copper and microstructure examinations. The study involved industrial graphite molds with single-layer protective coatings of Al2O3 + 30%C and ZrO2-Y2O3 + 30%C as well as two-layer protective coatings of Al2O3 + 30%C /glassy carbon and ZrO2-Y2O3 + 30%C /glassy carbon.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań powłok ochronnych przeznaczonych do ochrony grafitowych krystalizatorów stosowanych w przemyśle odlewniczym. Dobór powłok nastąpił na podstawie wyników badań mikrostruktury i pomiarów zwilżalności powierzchni przez ciekłą miedź. Badaniami objęto grafitowe krystalizatory z naniesionymi powłokami ochronnymi: jednowarstwowymi Al2O3 + 30%C i ZrO2-Y2O3 + 30%C oraz dwuwarstwowymi Al2O3 + 30%C /węgiel szklisty i ZrO2-Y2O3 + 30%C /węgiel szklisty.
EN
Wettability in the silver/carbon system was examined by the sessile drop method under vacuum at the temperature of 1243 K. Vitreous carbon, diamond and graphite were used as solid substrates. after wettability tests, the solidified Ag/C and Ag-X/C (X - 1 wt.% Ti or Zr) couples were subjected to structural characterization by SEM and EDX analysis. liquid pure silver does not wet these substrates and shows week adhesion, regardless of the type of the carbon material used. the introduction of 1 wt.% carbide forming additions Ti or Zr into silver changes dramatically the interaction in the Ag/C system leading to the formation of continuous reaction product layers (TiCx and ZrCx, respectively) at the drop/substrate interface. these interfacial layers are responsible for good wetting and high work of adhesion between agti1 and AgZr1 alloys and all types of carbon materials examined in this study.
PL
Przedstawiono wyniki badań zwilżalności w układzie srebro/węgiel wykonanych w atmosferze próżni, w temperaturze 1243 K. Pomiary kąta zwilżania wykonano metodą leżącej kropli na podłożach z węgla szklistego, diamentu i grafitu. Po testach zwilżalności wytworzone pary materiałów Ag/C i Ag-X/C (X - 1% wag. Ti lub Zr) poddano analizie strukturalnej metodami SEM i EDX. Ag/C jest układem niereaktywnym, w którym srebro nie zwilża węgla. Prezentowane badania wykazują, że dodatek 1% wag. Ti lub Zr do srebra powoduje obniżenie kątów zwilżania i wzrost wartości pracy adhezji w układzie Ag/C niezależnie od typu materiału węglowego. Jest to związane z powstawaniem na granicy kontaktu kropli z podłożem węglowym warstw przejściowych zawierających węgliki TiCx lub ZrCx.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.