Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zwierzęta
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Tytułem wstępu autorzy wyrażają ogromną satysfakcję, że do czytelników trafia już 25. część cyklu Przepusty i mosty ekologiczne. To właściwy moment, aby spojrzeć całościowo na dorobek tej serii, zastanowić się nad jej genezą, historią i obecnym miejscem w branży budownictwa inżynieryjnego.
PL
Wkroczenie do miast i nauczenie się życia w pobliżu człowieka to najbardziej stresująca decyzja dla każdego zwierzęcia. Złamanie bariery strachu przed ludźmi jest bardzo trudne dla wszystkich gatunków. Prawda to, czy fałsz? Prawda? To proszę wyjrzeć za okno. Zobaczą tam Państwo ptaka, który udowadnia, że to fałsz.
PL
Proces przygotowania oraz realizacji inwestycji drogowej musi uwzględniać nie tylko wysokiej jakości elementy drogowe, ale również aspekty ochrony środowiska. W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: SR.III.BoP.6665-1-11-08 wydanej przez Wojewodę Małopolskiego z dnia 15.05.2008 r. [2] oraz w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak: OO.42.42.2.1.2011.ASu z dnia 22.04.2011 r. [5] wydanego na etapie ponownej oceny, GDDKiA O/Kraków wskazano wymagania dotyczące etapu realizacji dróg, jak i monitoringu porealizacyjnego. W zależności od celu obserwacji, funkcji i przeznaczenia obiektu oraz jego konstrukcji dobierane są odpowiednie metody monitoringu. Obok tradycyjnego monitoringu środowiska (bezpośrednie obserwacje w terenie), dodatkowo stosuje się kamery video, aparaty fotograficzne i liczniki zdarzeń. Równoczesne stosowanie tych metod sprawia, że prowadzony monitoring porealizacyjny daje rzeczywisty obraz oddziaływania inwestycji na środowisko. Zgromadzone dane pozwalają stwierdzić, czy zrealizowana inwestycja a tym samym wykonane przejścia czy obiekty mają odpowiednie parametry i czy są właściwie zlokalizowane, czy szlaki migracyjne były właściwie zdiagnozowane, a sposób zagospodarowania i naprowadzania odpowiedni.
EN
The process of preparation and construction of a road investment must take into account not only high quality road elements, but also aspects of environmental protection. In the decision on environmental conditions SR.III.BoP.6665-1-11-08 by the Małopolska Voivodship on 15.05.2008 and in the decision of the Regional Director for Environmental Protection in Krakow OO.42.42.2.1 .2011.ASu of 22/04/2011 presented at the re-evaluation stage, the requirements for the construction as well as post-construction monitoring were indicated. Depending on the goal of the observation, function, purpose and the construction of the facility, appropriate monitoring methods are selected. Aside of traditional environmental monitoring (direct observations in the field), video and photo cameras, event counters are additionally used. The simultaneous application of these methods makes that post-construction monitoring gives a real picture of the investment’s impact on the environment. The collected data allow to determine following aspects: whether the completed investment, wildlife crossings or objects have the appropriate parameters, whether they are properly located, whether the migration routes were correctly diagnosed, and if the way of management and guidance is appropriate.
4
EN
The article addresses the specificity and issues related to the evacuation of animals in an emergency situation. The author focused on the basic undertaking which is planning the evacuation of animals, mainly from large objects such as ZOOs, farms or studs. The article presents proposals for structures of evacuation teams, their competences and procedures. The attention was paid to the effectiveness of evacuation taking into account time relations, including distance during the occurrence of an event. The author indicates important parts of the planning, namely the development of the right documentation and the verification carried out in terms of the feasibility of the implementation of the projects assumed in the plan. The article describes the structure concept of evacuation plans of animals from a large facility.
PL
W artykule przedstawiono specyfikę i problemy ewakuacji zwierząt w sytuacji zagrożenia. Autor skupił się na podstawowym przedsięwzięciu, jakim jest planowanie ewakuacji zwierząt, głównie z dużych obiektów, takich jak: ZOO, fermy czy stadniny. W artykule zostały przedstawione propozycje dotyczące organizacji struktur zespołów ewakuacyjnych, ich kompetencji oraz procedur działania. Zwrócono uwagę na skuteczność ewakuacji z uwzględnieniem relacji czasowych, w tym odległości w czasie wystąpienia zdarzenia. Autor przedstawił jak istotną częścią planowania jest opracowanie właściwej dokumentacji oraz weryfikacja pod względem realności wykonania założonych w planie przedsięwzięć. W artykule przedstawiona została koncepcja struktury planu ewakuacji zwierząt z dużego obiektu.
PL
W porównaniu do innych krajów Europy nasze środowisko naturalne charakteryzuje się stosunkowo dobrze zachowanymi zasobami przyrodniczymi, o dużej liczbie zróżnicowanych gatunków naturalnych. Przejścia dla zwierząt są w tym momencie jednym ze sposobów eliminowania negatywnego oddziaływania rozwoju infrastruktury komunikacyjnej na świat dziko żyjących zwierząt [2].
EN
In comparison to other European countries, our natural environment is characterised by relatively well preserved natural resources, with a large number of diverse species. At the moment, wildlife crossings are one of the methods of eliminating the negative impact of transportation infrastructure development on wildlife.
PL
W artykule poruszono zagadnienia związane z przejawami obecności zwierząt w miastach, wyrażającymi się w formie twórczości artystycznej, w szczególności zaś architektonicznej. Autorka skupia się na określeniu ogólnych przyczyn coraz większego zainteresowania zwierzętami jako adresatami działań twórczych w przestrzeni miejskiej, łącząc to zjawisko z uformowaniem się nowych prądów filozoficznych oraz pojawieniem się miejskiej/publicznej sztuki użytkowej przeznaczonej dla poszerzającej się ciągle grupy użytkowników. Przeprowadzone badania pozwoliły w syntetyczny sposób przedstawić podstawowy podział tych elementów, które we współczesnych miastach przeznaczone zostały dla zwierząt w zależności od skali oddziaływania, wyznaczonej stałości lub zmienności w przestrzeni oraz poziomu interakcji pomiędzy ludzkimi a nie-ludzkimi użytkownikami, dając wiele przykładów na postępujący proces animalizacji współczesnych obszarów zurbanizowanych. Podstawowym wnioskiem z przeprowadzonej analizy jest ten o stopniowym przejściu od przedmiotowości do podmiotowości zwierząt w szeroko pojętej sztuce miejskiej, przy olbrzymiej różnorodności przyjmowanych przez nią form.
EN
The paper discusses issues related to the visible signs of animals in cities, which are expressed in the form of artistic, and in particular architectural, creativity. The article focuses on determining general reasons for the growing interest in animals as recipients of creative activities in urban space, combining this phenomenon with the formation of new philosophical currents and the emergence of urban/public applied art intended for a constantly expanding group of users. The conducted research allowed to present in a synthetic way the basic division of these elements, which in modern cities were intended for animals depending on the scale of impact, determined stability or variability in space and the level of interaction between human and non-human users, giving a number of examples of the progressing process of animalization of contemporary urbanized areas. The basic conclusion of the analysis is a gradual transition from objectivity to subjectivity of animals in the broadly understood urban art with a huge variety of its forms.
PL
Ekologiczne place zabaw powstały jako kolejny etap rozwoju formy zorganizowanej rekreacji dzieci, placów zabaw i ogrodów miejskich dostępnych dla ogółu społeczeństwa. Ich geneza wiąże się z jednej strony z pojawieniem się i ewolucją pojęcia rozwoju zrównoważonego, rozpropagowaniem pojęcia ekologii i idei związanych z edukacją, bazujących na nim. Stwierdzenie jednak, że ekologiczne place zabaw wywodzą się tylko i wyłącznie z nurtu architektury „eko”, czyli projektowania świadomego społecznie i środowiskowo, byłoby znacznym spłyceniem problemu. Na powstanie nowej formy placów ekologicznych, w tym miejsc wspólnej zabawy dzieci i zwierząt w miastach, miały wpływ doświadczenia znacznie wcześniejsze niż samo ogłoszenie konwencji w Rio de Janeiro. Należą do nich m.in. II wojna światowa i tymczasowa architektura czasów wojennych oraz rozwój psychologii poznawczej i świadomość procesu psychologicznego rozwoju człowieka w ciągu jego życia. Należy zwrócić uwagę na wpływ, jaki na formę rekreacji najmłodszych miało także pojawienie się i ugruntowanie interdyscyplinarnej nauki o relacji pomiędzy ludźmi a zwierzętami, czyli studia nad relacjami ludzko - zwierzęcymi wraz z rozwojem wiedzy o terapeutycznej roli zwierząt wobec człowieka. Jak wykazuje analiza, przez odpowiednie projektowanie przestrzeni możliwe jest świadome kształtowanie u dzieci postaw ekologicznych oraz zaszczepianie wiedzy o znaczeniu zrównoważonego rozwoju dla poprawy jakości życia ludzi i szeroko pojętej edukacji humanitarnej.
EN
Ecological playscapes were created as an upper stage of development of children recreation areas, playground and city communal urban gardens opened for public community. Their origin is associated with the emergence and evolution of the term of sustainable development, propagation of the notion of ecology and ideas connected with education, basing on aforementioned terms. Nevertheless the statement that ecological playscapes take their origins only from eco - architecture, that is the social and environmentally- conscious design would just be oversimplification the problem. The emergence of new ecological playscapes with the form of playgrounds for children and animals is tightly connected with the occurrences much before the conference in Rio de Janeiro. There are: the Second World War and the temporary architecture of post - war time, the development of cognitive psychology and the awareness of the process of human’s lifetime psychical development. The attention need to be pay to the influence of the establishment of interdisciplinary field of knowledge about the human - animal studies, that is the relation between humans and animals both with the therapeutic role animals on the forms of children recreation in cities. The analysis shows that development of ecological awareness among children and the role of sustainable development for the quality of human’s life can be developed throughout the proper urban space design.
PL
W artykule omówiono wyniki kontroli transportów zwierząt przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie w Latach 2012 -2017. W analizowanym okresie przeprowadzono łącznie 904 kontrole transportów zwierząt. Uzyskane wyniki wskazują, że podczas przewozów zwierząt nadal stwierdza się liczne nieprawidłowości. Udział przewozów, w których stwierdzono naruszenia wynosił od 15,66% w roku 2014 do 30,90% w roku 2012. W grupie odnotowanych niezgodności najwięcej dotyczyło czasu pracy kierowców oraz niezdolności środka transportu do wykonywania przewozu zwierząt. Uzyskane wyniki wskazują na konieczność zintensyfikowania kontroli zasad i warunków przewozu zwierząt.
EN
The paper discusses the results of animal transport controls conducted by the Voivodeship Road Transport Inspectorate in Rzeszów from 2012 to 2017. During the analysed period, 904 controls of animal transportation have been carried out. The obtained results show that numerous irregularities still occur during the transport of animals. The percentage of transport in which violations were observed amounted to 15,66% in 2014 and to 30,90% in 2012. Most non-compliances concerned the working time of the drivers and the incapacity of the vehicle to transport animals. The obtained results point to the need for intensified controls of the rules and conditions of animal transport.
9
Content available Grzebowiska dla zwierząt w Polsce
PL
W niniejszym artykule podjęto tematykę miejsc pochówku zwierząt. Problem został omówiony w odniesieniu do terenu Polski na tle przykładów z zagranicy. Współczesne grzebowiska dla zwierząt powstają w naszym kraju od niedawna i mimo że cmentarze dla zwierząt są u nas stosunkowo nowym zjawiskiem, to już teraz można dostrzec ich typowe cechy przestrzenne. Autorka, na co dzień zajmująca się zagadnieniami z dziedziny architektury, starała się opisać i ocenić grzebowiska pod kątem zagadnień z interesującej ją problematyki: cech położenia, układu przestrzennego, wielkości parcel, z jednej strony unifikowania, a z drugiej – indywidualizowania grobów. W trakcie badania zjawiska, jakim są cmentarze dla zwierząt w Polsce, okazało się, że niezaspokojona potrzeba emocjonalna jest głównym motorem sprawczym ich powstawania, ważnym elementem pracy stało się więc omówienie ich genezy i formy własności.
EN
This article deals with the topic of animal burial sites. The problem was discussed referring to the territory of Poland against the background of examples from abroad. Modern pet cemeteries have been created in our country for a short time, and their issue has not been discussed in any detail so far. Despite the fact that animal cemeteries are a relatively new phenomenon in Poland, it is already possible to notice their typical spatial features. The author, who deals with issues in the field of architecture on a daily basis, tries to describe and evaluate the pet cemeteries from the following angle of interest: location, spatial layout, parcel size, unification, and, on the other hand, the individualization of graves. In the course of the study of the phenomenon of cemeteries for animals in Poland, it turned out that the unsatisfied emotional need is the main driving force behind their formation, so an important element of the work became the analysis of their genesis and form of ownership of pet cemeteries.
PL
Na pytanie, ilu mieszkańców ma Poznań, większość odpowie: około pół miliona. Nieprawda. Mieszkańców Poznania są setki milionów, z czego ludzie to mniejszość. Większość stanowią zameldowane tu już na stałe zwierzęta.
PL
Obecność zwierząt na terenach przeznaczonych do dziecięcej zabawy ma dziś różny wymiar. Odmienne są także sposoby zapoznawania dzieci i młodzieży z organizmami reprezentującymi faunę.
PL
W ostatnich latach w Polsce wzrosła liczba sklepów terrarystycznych, zajmujących się sprzedażą gadów i płazów. Ze względu na specyfikę sprzedaży, badane środowisko pracy może być zanieczyszczone mikrobiologicznie. Według wiedzy autorów, brak jest obecnie badań dotyczących kontroli jakościowej i ilościowej próbek środowiskowych powietrza, pobranych ze strefy oddechowej pracowników (próbki bioaerozolu) w tego typu obiektach. Dlatego celem niniejszych badań była ocena narażenia pracowników i klientów sklepu na aerozol bakteryjny i grzybowy w pomieszczeniach terrarystycznych. Pomiary bioaerozolu wykonano w trzech pomieszczeniach sklepu terrarystycznego, położonego w Krakowie. Próbki bioaerozolu pobierano 6-stopniowym impaktorem kaskadowym Andersena. Największe stężenie bakterii odnotowano w powietrzu pomieszczenia, w którym przebywały zwierzęta (11 231 jtk•m-3), a grzybów w pomieszczeniu, gdzie znajdowała się kasa fiskalna (8068 jtk•m-3).
EN
The number of pet shops that sells reptiles and amphibians increased in Poland in recent years. Due to the nature of the sale, that kind of environment can be microbiologically contaminated. There is currently no research about the control of qualitative and quantitative environmental samples of air taken from the breathing zone of the employee (bioaerosol samples). The objective of the study was the assessment of exposure to airborne bacteria and fungi aerosol. Microbiological testing of air was carried out in three rooms in reptile store in Cracow. The air samples were collected using a 6-stage Andersen’s air sampler. The results showed that the highest concentration of bacteria was observed in the room with pets (11 231 cfu•m-3) and the highest concentration of the fungi was observed in the room with cash register (8068 cfu•m-3).
PL
W ostatnich latach w Polsce zwiększa się liczba sklepów zoologicznych. Ze względu na specyfikę sprzedaży (hodowla i sprzedaż zwierząt domowych), badane środowisko wewnętrzne może być zanieczyszczone pod względem mikrobiologicznym. Sklepy zoologiczne są więc obiektami, w których może występować narażenie pracowników i klientów na szkodliwe czynniki biologiczne. Stąd też celem niniejszych badań było określenie jakości mikrobiologicznej powietrza występującego w wybranych sklepach zoologicznych na terenie Krakowa. Pomiary bioaerozolu wykonano w trzech wybranych sklepach zoologicznych w Krakowie, w okresie letnim i zimowym 2016/2017 r. Próbki bioaerozolu pobierano za pomocą 6-stopniowego impaktora kaskadowego Andersena. Największe stężenie bakterii odnotowano w sklepie z gryzoniami (2 859 jtk•m-3), a grzybów w sklepie terrarystycznym (1 027 jtk•m-3). Stwierdzono, że skład jakościowy dominujących gatunków bakterii świadczy o tym, że ich źródłem w badanych wnętrzach sklepowych mogą być hodowane tam zwierzęta oraz klienci i pracownicy sklepu.
EN
The number of pet shops that sells reptiles and amphibians increased in Poland in recent years. Due to the nature of the sale (breeding and selling pets), that kind of environment can be microbiologically contaminated. Therefore, pet stores are facilities, where workers and customers can be exposed to biological agents. The objective of the study was to characterize the microbiological quality of air in selected pet stores in Cracow. Bioaerosol measurements were performed in three selected pet stores in Cracow, in summer and winter season of 2016/2017. The air samples were collected using a 6-stage Andersen’s air sampler. The results showed that the highest concentration of bacteria was observed in the store with rodents (2 859 CFU∙m-3) and the highest concentration of the fungi was observed in reptile store (1 027 CFU•m-3). It was found that the qualitative composition of the dominant bacteria species indicates that the source of bacteria in the studied shops interiors can be the animals and the customers or store employees.
PL
Człowiek stworzył miasta. To truizm. Jednak co będzie, jeśli to zdanie rozwiniemy: człowiek stworzył miasta... i osiedlił w nich zwierzęta? Ta myśl nadal przypomina bardziej trawestację biblijnego cytatu niż twórczą wypowiedź dotyczącą wyglądu współczesnych przestrzeni miejskich. Lecz jeśli dodamy, że: człowiek stworzył miasta, a zwierzęta obecnie te miasta przekształcają, to przedstawimy nową koncepcję współczesnej urbanistyki, i to nie tylko zhumanizowanej, lecz również „zezwierzęconej” w najlepszym możliwym tego słowa znaczeniu.
PL
Celem badań ankietowych była ocena wiedzy na temat zdrowotnego aspektu interakcji między zwierzętami domowymi, ich właścicielami a otoczeniem. Badania przeprowadzono na liczącej 52 osoby populacji w wieku od 21 do 40 lat. Wyniki ankiety wykazały, że interakcje właścicieli ze zwierzętami są istotnym elementem, mogącym mieć wpływ na zdrowie zarówno ich samych, jak i osób spoza ich otoczenia. Stwierdzono brak dostatecznej wiedzy na temat biologicznych zagrożeń stanowiących ryzyko zdrowotne w interakcjach człowiek – zwierzęta domowe. Istotnym wnioskiem wynikającym z niniejszych badań było stwierdzenie niskiego poziomu wiedzy na temat higienicznych aspektów transmisji biologicznej w relacjach zwierzęta domowe – właściciele.
EN
Many species of both bacteria, viruses, protozoa, which inhabit the body of the animal, excreted in the feces, hair and saliva are the source of infection for people outside the circle of cohabitation in the same place. Of knowledge and level of hygiene owners or custodians of animals depends on the ability to transmit so "transient" micro-flora. The aim of the publication was to present the knowledge of the owners or keepers of hygiene in interactions with animals. The survey on knowledge about the hygienic aspects of human interaction-pet consisted of 52 people - pet owners aged 20 to 41 years the majority of respondents declared that the frequency of hand washing which has no reflection in reality. The study also showed insufficient knowledge of the respondents in terms of the risks of transmission of micro-flora by pet owners to persons outside the circle pet-owner.
PL
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (DzU z 2014 r. poz. 1348) obowiązuje od 8 października 2014 r. Co zawarto w tym dokumencie?
17
Content available remote Zwierzaki – nasi współtowarzysze podróży
PL
Niemal połowa Polaków posiada zwierzę domowe i z nim podróżuje, również transportem publicznym. Autor przeanalizował regulaminy komunikacji miejskiej we wszystkich 16 miastach wojewódzkich, a także te obowiązujące w PKP Intercity oraz regionalnych spółkach kolejowych. Wniosek? Wszyscy przewoźnicy dają zielone światło dla podróży ze zwierzętami, ale pod pewnymi warunkami. Te są jednak różne i nieprecyzyjne, co stwarza pole do różnych interpretacji.
EN
Nearly a half of Poles own a pet and travel with them, also using the public transport. The author has analysed regulations of municipal transport in all 16 voivodship cities, as well as those in force in PKP Intercity and in regional railway companies. Conclusion? All carriers give a green light for travels with pets, but under certain conditions. However, they are different and imprecise, which creates the area for various interpretations.
EN
Gaseous emissions during thermal animal waste treatment in a meat production plant have been determined. A dry flue gas system with a multisectional bag filter was installed at a meat production plant. Animal waste was incinerated in a rotary kiln, the capacity of the plant was 700 kg/h. The average thirty-minute (1352 samples) emission values of volatile dust, total organic carbon (TOC), hydrogen chloride (HCl), hydrogen fluoride (HF), sulfur dioxide (SO2), nitrogen oxide (NO), nitrogen dioxide (NO2) and carbon oxide (CO) were obtained during a study period of 1 month. Specific samples were collected to determine dioxin, furane, heavy metal, mercury, cadmium and thallium concentrations. Histograms of the obtained results were prepared, and the results were compared with the permissible emission levels defined by the European Union. Additionally, justification was provided when the observed values exceeded the levels defined by the European Union.
19
Content available remote Environmental contamination with phthalates and its impact on living organisms
EN
The relevant literature was reviewed to identify phthalate sources in the environment and problems resulting from phthalate contamination of soil and water. Phthalate properties responsible for their toxicity for living organisms were identified, and the effects of phthalates on humans and animals were described. Special emphasis was placed on the effects of exposure to phthalates on human health. Phthalates are readily released into the environment and create a risk of exposure for humans and other living organisms. They are characterized by reproductive toxicity in humans and animals, they can cause infertility and reproductive problems in males. Phthalates are more toxic in young children, which are much more susceptible to phthalate exposure, including fetal life. Phthalates are used in numerous industries, and they are very difficult to eliminate from our daily surroundings.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
7353--7361, CD2
PL
Ciągły wzrost natężenia ruchu, stale rozwijająca się i rosnąca sieć wszystkich dróg na terenie naszego kraju przyczyniają się w bardzo dużym stopniu do fragmentacji środowiska przyrodniczego. Budowa nowych dróg nieodwracalnie dzieli istniejące ekosystemy, przecina korytarze migracji zwierząt. Statystyki policyjne w bardzo czytelny sposób pokazują, że widoczny jest ciągły wzrost liczby wypadków ze zwierzętami, w wyniku, których ginie człowiek, niezwykle często ginie zwierzę (zjawisko bardzo niebezpieczne dla przetrwania gatunku) oraz koszty naprawy pojazdów są bardzo duże, bywa, że sięgają kilku tysięcy złotych. Autorka w treści artykułu przeanalizowała sytuację w Polsce, jaka miała miejsce w ostatnich latach, w wypadkach ze zwierzętami skupiając się bardziej na województwie lubelskim. W kraju istnieją Ośrodki Rehabilitacji dla Zwierzą, które uległy wypadkowi. Niestety bardzo niepokojący jest fakt, że statystycznie jedynie, co czwarty kierowca zgłasza do odpowiednich służb zaistniałą kolizję.
EN
A permanent increase in traffic, constantly developing and growing network of all roads in our country contribute to a very large extent to the fragmentation of natural environment. Construction of new roads irreparably divides the existing ecosystems and crosses the corridors of animal migration. Police statistics very clearly demonstrates that we have a continuous increase in the number of accidents with animals as a result of which people are killed, an animal often dies (a phenomenon very dangerous for the survival of the species) and vehicle repair costs are very large amounting to several thousand PLN.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.