Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  związki krzemoorganiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the research presented in the paper was to evaluate the feasibility of using hydrophobic preparations based on organosilicon compounds for protection treatment on the lightweight concrete modified with sawdust. The experimental part of the work concerns the physical and mechanical properties of lightweight concrete and the influence of two hydrophobic agents on the contact angle of the material. Lightweight concrete contact angle (θw) was determined as a time function using one measuring liquid. Water repellent coatings in lightweight concrete structure with the coarse aggregate sawdust (CASD) using electron microscopy were presented. The effectiveness of hydrophobisation of porous lightweight concretes was determined on the basis of the research. For the hydrophobic surface, the contact angle decreased and it depended on the used agents. The lowest contact angle of 40.2° (t=0) was obtained for reference concrete before hydrophobisation and 112.2° after hydrophobisation with a methyl-silicone resin based on organic solvent. The results of scientific research confirm the possibility to produce lightweight concretes modified with CASD with adequate surface protection against external moisture.
PL
Celem badań przedstawionych w pracy była ocena możliwości zastosowania preparatów hydrofobowych na bazie związków krzemoorganicznych do zabezpieczania betonu lekkiego modyfikowanego trocinami. Część doświadczalna pracy dotyczy właściwości fizycznych i mechanicznych betonu lekkiego oraz wpływu dwóch preparatów hydrofobowych na kąt zwilżania materiału. Określono kąt zwilżania betonu lekkiego (θw) w funkcji czasu za pomocą jednej cieczy pomiarowej. Za pomocą mikroskopu elektronowego pokazano powłoki hydrofobowe w strukturze betonu lekkiego, w którym zastosowano trociny jako kruszywo grube (CASD). Na podstawie badań określono skuteczność hydrofobizacji porowatych betonów lekkich. Dla powierzchni hydrofobowej zmniejszył się kąt zwilżania i był on zależny od zastosowanych środków. Najniższy kąt zwilżania 40,2° (t=0) uzyskano dla betonu wzorcowego przed hydrofobizacją i 112,2° po hydrofobizacji żywicą metylo-silikonową na bazie rozpuszczalnika organicznego. Wyniki badań naukowych potwierdzają możliwość otrzymywania betonów lekkich modyfikowanych za pomocą CASD z odpowiednią ochroną powierzchni przed działaniem wilgoci z zewnątrz.
2
Content available remote Synteza bezpośrednia związków krzemu. Cz. 2, Na drodze do metody bezchlorowej
PL
Reakcją bezpośrednią krzemu (nazywaną również syntezą bezpośrednią, procesem bezpośrednim) określa się w literaturze procesy przemian chemicznych zachodzące pomiędzy krzemem polikrystalicznym a chlorkami alkilowymi lub arylowymi, alkoholami i chlorowodorem. Produkty reakcji z tymi substratami mają istotne znaczenie z punktu widzenia przemysłowych zastosowań. Pierwsza grupa stanowi monomery do produkcji polimerów krzemoorganicznych (dialkilo- lub arylopolisiloksanów), druga jest bazą surowcową do syntezy organofunkcyjnych silanów, a trzecia stanowi element łańcucha wytwarzania krzemu półprzewodnikowego. Reakcje przebiegają w odmiennych warunkach ze względu na różne właściwości fizyczne substratów oraz ich reaktywność z krzemem. O ile reakcje z chlorowodorem i chlorkami organicznymi stanowią dojrzałe z technologicznego punktu widzenia procesy, o tyle reakcje bezpośrednie z alkoholami stanowią obecnie jedno z najbardziej znaczących wyzwań ze względu na aspekt środowiskowy bezchlorowej syntezy bezpośredniej. Przybliżono podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z procesami syntezy bezpośredniej z punktu widzenia mechanizmów i zjawisk katalizy. Ze względu na trudność związaną z reakcjami ubocznymi i reaktywnością, skoncentrowano się na bezchlorowej syntezie bezpośredniej z udziałem alkoholi.
EN
A review, with 54 refs., of methods based on reactions of Si with alcs.
PL
Artykuł jest drugą częścią przeglądu literatury dotyczącej nanocząstek magnetytu stosowanych w biologii i medycynie. Omówiono układy nanocząstek Fe3O4 z powłokami z polimerów syntetycznych, m.in. z poliwinylopirolidonu, poli(glikolu etylenowego), polidopaminy. Przedstawiono przykłady trójskładnikowych układów magnetytu ze związkami krzemu, stabilizowanych polimerami.
EN
This article is a second part of literature review concerning magnetite nanoparticles used in biology and medicine. Fe3O4 nanoparticles coated by synthetic polymers such as polyvinylpyrrolidone, poly(ethylene glycol) and polydopamine are described. Examples of trilayer hybrids composed of magnetite, silicon compound and polymer are also presented. Particular attention is paid to biological and medical applications of polymers containing magnetic nanoparticles as contrast agents for magnetic resonance imaging, drug delivery systems, compounds used in separation techniques and in hyperthermic anticancer therapy.
EN
The study presents the hydrophobic effect of silane-modified protective systems on wood resistance to aging factors (water and UV radiation). This paper is focused on conventional and low VOC emulsion systems for exterior use, which were improved with silanes such as methyltrimethoxysilane (MTMOS), aminoethylaminopropyltrimethoxysilane (AEAPTMOS) and glycidoxypropyltrimethoxysilane (GPTMOS). The performance of the new protective systems, applied on pine wood by surface impregnation, was demonstrated through an accelerated weathering test and evaluated by contact angle, colour and gloss changes. The study showed improvement in the hydrophobicity and photostability of the protective systems modified with selected silanes. The highest protection from the accelerated weathering conditions was obtained using the treatment with a solvent-borne formulation with 5% AEAPTMOS and an alkyd emulsion with 5% MTMOS.
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu związków krzemoorganicznych wprowadzonych do modelowych systemów impregnacyjno-ochronnych na hydrofobowość i odporność powierzchni drewna na abiotyczne czynniki niszczące. Badania przeprowadzono na drewnie bielu sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Próbki drewna poddano impregnacji metodą powierzchniową wybranymi systemami impregnacyjno-ochronnymi bazującymi odpowiednio na żywicy alkidowej oraz mieszaninie olejów naturalnych z udziałem silanów w postaci metylotrimetoksysilanu (MTMOS), aminoetyloaminopropylotrimetoksysilanu (AEAPTMOS) oraz glicydoksypropylotrimetoksysilanu (GPTMOS). Zakres pracy obejmował ocenę właściwości fizykochemicznych opracowanych kompozycji, charakterystykę zwilżania oraz badania odporności na procesy starzeniowe zabezpieczonych powierzchni drewna. Do oceny jakości wyrobów i wymalowań zastosowano oznaczenie gęstości, lepkości i rozlewności. W celu określenia wpływu promieniowania UV i wody na badane systemy porównano takie właściwości jak zwilżalność, barwę oraz połysk przed i po ekspozycji na czynniki niszczące. Pomiarów dokonano odpowiednio po 5, 10, 15 i 20 cyklach starzeniowych. Na podstawie analizy wyników przeprowadzonych badań stwierdzono, że powierzchnia drewna sosny zabezpieczonego systemami impregnacyjno-ochronnymi z udziałem związków krzemoorganicznych (MTMOS, AEAPTMOS, GPTMOS) wykazała podwyższone właściwości hydrofobowe, a przez to zwiększoną odporność na promieniowanie UV i wodę. Powierzchnię drewna o najwyższej hydrofobowości oraz odporności na czynniki starzeniowe uzyskano poprzez impregnację systemem SB/olej z udziałem 5% AEAPTMOS oraz emulsją alkidową z udziałem 5% MTMOS. Opracowane systemy spełniały również wymagania kryterialne adsorpcyjnej teorii adhezji polimerów do drewna w odniesieniu do parametrów γS i Wa. Systemy pod względem aplikacyjnym wykazywały zwiększoną odporność na procesy fotodegradacji oraz stabilne walory estetyczno-dekoracyjne w warunkach starzenia.
5
PL
Celem badań było poddanie ocenie możliwości zastosowania preparatów hydrofobowych na bazie związków krzemoorganicznych do impregnacji ceramicznych materiałów budowlanych tj. cegła i skorodowana dachówka ceramiczna. Analizie poddano proces hydrofobizacji powierzchniowej. W pracy sprawdzono skuteczność pięciu preparatów różniących się stopniem polikondensacji hydrolitycznej, lepkością i stężeniem, gdyż są to czynniki decydujące o efekcie końcowym hydrofobizacji. Wykonano następujące badania laboratoryjne: analiza cech fizycznych badanych materiałów, test absorpcji kropli wody, nasiąkliwość wagową hydrofobizowanych próbek, dyfuzję pary wodnej, mrozoodporność, analizę cech żelu krzemionkowego w obrazie mikroskopii elektronowej. Preparaty hydrofobowe o rozpuszczalnikach organicznych, jak żywice metylosilikonowe w benzynie lakowej powodują największą skuteczność hydrofobizacji. Najsłabszą ochronę przed wchłanianiem wody przez cegłę ceramiczną i dachówkę stanowią preparaty wodorozcieńczalne, chociaż z pozytywnym skutkiem chronią ceramikę przed szkodami mrozowymi. Na podstawie badań można zauważyć, że przed praktycznym wykorzystaniem preparatów do hydrofobizacji ceramiki budowlanej, powinny być wykonane wstępne badania laboratoryjne oraz in situ, gdyż tylko na tej podstawie można prognozować skuteczność hydrofobizacji wykonanej w warunkach rzeczywistych. Dotyczy to w szczególności skorodowanej dachówki, która w procesie produkcyjnym jest często angobowana, aby stwierdzić, czy spodziewany efekt będzie współmierny do poniesionych kosztów.
EN
The research has assessed the possibility of using organosilicon-compound hydrophobic preparations to impregnate ceramic building materials such as bricks and corroded ceramic roof tiles. The process of surface hydrophobisation has been analysed. The effectiveness of five different preparations that differ in the degree of hydrolytic polycondensation, viscosity and concentration has been examined. These factors can influence a hydrophobisation final result. The laboratory tests performed include an analysis of the physical characteristics of materials tested, a water absorption test, weight water absorbability of hydrophobized samples, water vapor diffusion, frost resistance, and an analysis of the characteristics of silica gel in the image of electron microscopy. Organic-solvent hydrophobic preparations such as methylsilicone resins dissolvable in white spirit significantly improve hydrophobisation; water-soluble preparations poorly protect ceramic bricks and roof tiles against water absorption although they effectively protect ceramics against frost. Based on the research it can be noted that preliminary laboratory and in situ tests should be done before any hydrophobic preparations are applied to building ceramics as this could become the basis for predicting the effectiveness of hydrophobisation done under real conditions. This applies particularly to corroded roof tiles which are often engobed when manufactured to determine whether the expected effects will commensurate with the costs incurred.
PL
W pracy opisano badania nad zastosowaniem reakcji metalacji i wymiany halogen-lit do otrzymywania wybranych halogeno- i cyjanopochodnych arylolitowych. Zaprezentowano opis selektywnych metod generowania takich związków jako dogodnych substratów w dalszych przemianach. W kolejnym etapie badań wykazano ich użyteczność w reakcjach z różnymi elektrofilami, otrzymując nowe związki organiczne i metaloorganiczne, w tym przede wszystkim benzaldehydy, a także aromatyczne związki krzemo- i boroorganiczne, trudne do uzyskania innymi metodami. Ponadto wykazano możliwość zastosowania reakcji metalacji do generowania bimetalicznych układów borowo-litowych - pochodnych estrów aryloboronowych. Stwierdzono, że związki takie mogą być użyte jako prekursory podstawionych kwasów i estrów aryloboronowych.
EN
The application of metallation and halogen-lithium exchange reactions for the preparation of selected halogen- and cyano-substituted aryllithiums was investigated. Selective methods for the generation of such compounds were developed followed by the use of these intermediates in subsequent transformations. Reactions of the obtained aryllithiums with electrophiles yielded various organic and organometallic products including functionalized benzaldehydes, aryl si lanes and arylboron compounds. In most cases, these products cannot be easily synthesized using other routes. In addition, the metallation and halogen-lithium exchange reactions were successfully used for the synthesis of two classes of aromatic bimetallic boron-lithium reagents. It was proved that such compounds are convenient precursors of various substitued arylboronic acids and esters.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.