Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zużycie stali
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Omówiono zasady obliczeniowe według eurokodów oraz analizy zużycia stali na płatwie z kształtowników giętych na zimno, stosowanych w konstrukcjach hal stalowych. Obliczenia na potrzeby analiz przeprowadzono w arkuszu kalkulacyjnym. Analizowano zużycie stali w zależności od rozstawu, liczby stężeń oraz lokalizacji płatwi z kształtowników giętych na zimno i porównano z płatwiami z kształtowników walcowanych na gorąco.
EN
Eurocodes design procedures as well as analysis of steel consumption of purlins from cold-formed sections used in construction of steel halls has been presented. Calculations for performed analysis were done in spreadsheet created. Steel consumption related to purlin spacing, number of stiffeners and localization of the purlin were analysed and compared with steel purlins made of rolled section.
PL
Dostawy stali i wyrobów pochodnych na rynek światowy są dobrze i długotrwale zabezpieczone, a wykorzystanie dostępnych mocy produkcyjnych spada. Kluczowe znaczenie dla koniunktury rynku ma wielkość zużycia wyrobów stalowych, którego wskaźnikiem jest zużycie półproduktów w poszczególnych państwach, regionach i na świecie mierzone tonażem ogólnym i w przeliczeniu na mieszkańca w ciągu roku. Największe ich ilości pochłania budownictwo, a kolejne miejsca zajmuje transport i przemysł maszynowy. Rozwój tych dziedzin gospodarki w poszczególnych krajach decyduje o zapotrzebowaniu na półprodukty i wyroby finalne z różnych gatunków stali. Około 70% ogółu wytwarzanych półwyrobów i wyrobów stalowych zużywają kraje wschodniej Azji. Ceny stali i różnych wyrobów wykazują silne wahania bieżące i fluktuacje kilkuletnie, ale są one stosunkowo niskie w Chinach. Bezprecedensowy wzrost obrotów wyrobami stalowymi z początkiem XXI w. załamał się w 2008 roku i nie zdołał się odbudować w kolejnym dziesięcioleciu, a na kolejny okres przewidywane jest spowolnienie. Wprowadzenie wysokich ceł na dostawy stali do USA z Chin, Unii Europejskiej, Kanady i Meksyku osłabi głównych aktorów rynku.
EN
Deliveries of steel and derivative products to the world market are well and long-term secured and capacity utilization is falling. The consumption of steel products, the indicator of which is the consumption of semi-finished products as measured in particular countries, regions and in the world by the total weight and in per capita during a year, is of key importance to the market outlook. The largest amount of them is consumed in constructions, and next in vehicles and machinery industry. The development of these sectors of the economy in individual countries determines the demand for semis and final products made from various types of steel. About 70% of the total steel semiproducts and products is consumed in the East Asia countries. Steel prices and various products show strong current and several-year fluctuations, but they are relatively low in China. The unprecedented growth of the market at the beginning of the 21st century broke down in 2008 and failed to recover in the next decade and for the next period a slowdown is expected. The introduction of high tariffs on steel supplies to the US from China, the European Union, Canada and Mexico will weaken the main market players.
PL
Przedstawiono przypadek hali magazynowej o dużych wymiarach, zaprojektowanej z wielonawowych ram. Ramy zostały ustawione wzdłuż większego wymiaru hali. Projektant podjął wysiłek minimalizacji ciężaru konstrukcji nośnej hali. W artykule wskazano, że doprowadziło to do nieakceptowanego zagrożenia bezpieczeństwa konstrukcji. Szczególną uwagę zwrócono na względnie duży wpływ obciążenia śniegiem.
EN
The paper presents an example of a large single-storey warehouse designed as a set of multi-span portal frames. Unlikely as in most industrial buildings the frames spanned the longer direction in the rectangular plan. The designer made an effort to minimize the steel consumption. The paper shows that it led to an unacceptable threat to structure safety. Special attention is paid to the relatively high influence of snow load on a light steel.
PL
W ramach pracy przeprowadzono badania wpływu wybranych parametrów eksploatacyjnych na zużycie stali szynowej, o strukturze perlitycznej, po obróbce cieplnej w obecności wody przy tarciu toczno-ślizgowym.
EN
Investigations influence choosing operation factors on the process of wear of pearlitic rail steel after heat treatment in lubricated rolling-sliding contact have been carried out.
5
Content available remote Demand and Arising of Ferrous Scrap: Strains and Consequence
EN
Demand for ferrous scrap depends on recent steel production, but availability mainly on the amount of steel consumed in the past. The strong acceleration of steel production at the beginning of the new millennium results in strains the iron scrap market. Calculations on the availability of ferrous scrap were carried out by the author for IISI Working Group on Ferrous Scrap. According to the calculations, the amount of scrap available for the steel industry and the amount used each year are recently approaching the same value and by 2012 the demand may be somewhat larger than the amount of scrap arising in that year. Since earlier not all scrap was used, there is no need to worry about a lack of scrap in terms of quantity, but the scrap remaining uncollected (and to be used later) is always of poorer quality. So, the quality of scrap available for the steel industry is getting poorer with the time and the price of good quality scrap will rise. Developments in global steel industry will influence ferrous scrap market also in the next years.
PL
Zapotrzebowanie na złom żelazny zależy od aktualnej produkcji stali, a zapas zależy głównie od ilości stali zużytej w przeszłości. Silny wzrost produkcji stali na początku nowego millenium spowodował zagrożenia na rynku złomu stalowego. Obliczenia zapasu złomu przeprowadzone były przez autora dla IISI Working Group on Ferrous Scrap. Zgodnie z obliczeniami ilość zapasu złomu dla przemysłu stalowniczego i ilość rocznego zużycia zbliżają się do tej samej wartości i po 2012 roku zapotrzebowanie może być większe niż ilość złomu powstającego w danym roku. Skoro wcześniej nie był użyty cały złom, nie było obawy o jego ilościowy brak, ale złom, który pozostał nie pobrany (i użyty później) ma zawsze niższą jakość. Jakość dostępnego złomu dla przemysłu stalowniczego zmniejsza się z czasem, a cena złomu o dobrej jakości rośnie. Rozwój globalnego przemysłu stalowniczego będzie wpływał na rynek złomu także w kolejnych latach.
6
Content available remote The Wear Analysis of Steel Yarn Guide in Ring Spinning Frame
EN
This paper presents the results of our investigations into the wear of steel guides by yarn blends. The guides were made from steel 50SiCr4 which was hardened and tempered to a hardness value of 400 HB. Two kinds of blends, the 80% viscose/20% cotton and 30% polyester/70% wool yarn blends were used. We attempt to explain the wearing model of the tribologic couple composed of a steel guide and yarn. The analysis of the surface condition and EDS spectrums of the surface layer at the place of the yarn friction, as well as the steel microstructure at the cross-section which is perpendicular to the groove furrowed by the yarn, permits us to conclude that wear by abrasion is of decisive importance.
PL
W pracy zamieszczono wyniki badań zużycia prowadników ze stali 50SiCr4 poddanych hartowaniu i odpuszczaniu do twardości około 400 HB przy współpracy z przędzą będącą mieszanką: 80% argony + 20 % bawełny oraz 30% elany + 70% wełny. Podjęto próbę wyjaśnienia modelu zużycia pary tribologicznej prowadnik stalowy – przędza. Analizy stanu powierzchni i widma EDS dla powierzchni w miejscu tarcia przędzy o prowadnik oraz mikrostruktury stali w przekroju prostopadłym do wyżłobionego przez przędzę rowka pozwalają sądzić, że decydujące znaczenie ma zużycie przez ścieranie.
PL
W ramach pracy przeprowadzono ilościową ocenę wybranych cech geometrycznych płatkowych produktów zużycia stali szynowej 900A powstałych w czasie badań trybologicznych na stanowisku Amslera.
EN
Investigations of the quantitative measurement of wear debris of 900A rail steel obtained in the roller-roller system on the Amsler stand have been carried out.
9
Content available remote Thermocycling effect on structure and wear in highspeed cutting steel
EN
The results of the microscopic investigation of the structure formation and fracture of the steel R6M5 after thermocycling in temparature range of phase transformation are presented. It has been shown by the X-ray analysis and electron microscopy studies thet a stable martensitic-beinisitic structure with the stable values of hardness ad wear resistance formed as a result of multiple heating and cooling in the range 800-300oC
PL
Przedstawiono wyniki badań mikroskopowych tworzenia struktury i pękania stali R6M5 po termocyklingu w temperaturze przemiany fazowej> przy pomocy badań rentgenograficznych i mikroskopii elektronowej wykazano, że wwyniku wielokrotnego grzania i chłodzenia w zakresie temperatur 800-300oC tworzy sie stabilna martenzytyczno-bainistyczna struktura o stabilnej twardości i odporności na zużycie.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.