Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zużycie koła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Logistyka
|
2015
|
nr 3
3988--3997, CD 1
PL
Artykuł dotyczy zagadnienia możliwości wykorzystania cech diagnostycznych opisujących zużycie obręczy na powierzchni tocznej oraz zużycie obrzeża koła do prognozowania terminów kolejnych badań stanu technicznego kół pojazdu szynowego. W artykule poddano analizie przebieg zmian wartości czterech cech diagnostycznych zarysu zewnętrznego koła przykładowej lokomotywy, czyli: grubości obręczy oraz grubości, wysokości i stromości obrzeża, podczas eksploatacji tej lokomotywy od zainstalowania nowych obręczy kół aż do ich wymiany. W okresie tym nastąpiła dwukrotna odnowa zarysu zewnętrznego kół, ale żadna z nich nie była spowodowana przekroczeniem wartości granicznych wymienionych i analizowanych cech diagnostycznych. Zgromadzone dane pomiarowe pozwoliły na wyznaczenie równań linii trendów zmian poszczególnych cech diagnostycznych. Umożliwiło to przedstawienie na wspólnym wykresie prognozowanych, rzeczywistych i granicznych wartości każdej z czterech cech diagnostycznych zarysu kół. Z przebiegu tych charakterystyk wynika to, że grubość obręczy, grubość i stromość obrzeża może być wykorzystana do prognozowania terminów kolejnych badań stanu technicznego kół pojazdu tylko wtedy, gdy wartości tych cech zbliżają się do wartości granicznych.
EN
The article deals with the issue of possibility of use of diagnostic features describing the wear of the wheel tread and wheel flange in order to forecast the timing of subsequent technical state tests of rail vehicle. The article analyses the changes of the four diagnostic features of outer wheel contour of a sample locomotive, that is: the thickness of the wheel tyre and the thickness, height and steepness of the wheel flange, during operation period of the locomotive from the moment of installation of new wheels up to replace them. During this period, there was a twice renewal of the outer contour of the wheels but none of them was caused by exceeding the limits of specified and analysed diagnostic features. Measurement data collected allowed determining the equations of lines trends of individual diagnostic features. This made it possible to construct the common chart of forecasted, actual and both boundary values for each of the four diagnostic features of outer wheel contour. Those graphs show that the wheel tyre thickness, the wheel flange thickness and slope can be used to forecast the timing of subsequent testing of the vehicle technical condition of the vehicle only if the values of these feature characteristics are close to their boundary values.
Logistyka
|
2014
|
nr 3
5060--5068
PL
Praca zawiera wyniki badań zużycia wieńca koła: - zużycie warstwy wierzchniej w obszarze kontaktu koła z wstawką hamulcową oraz - podcięcia obrzeża w miejscu kontaktu koła z szyną. W pracy zamieszczono ogólną definicję zużycia elementów maszyn oraz, klasyfikację zużycia, ze względu na tzw. wiodące (dominujące) procesy zużycia, obserwowane w praktyce. Praca bazuje na zastosowaniu nowych technologii pomiarów zużycia kół tramwaju na monitorującym stanowisku diagnostycznym, gdzie pomiar zużycia kół dokonywany jest w trakcie ruchu pojazdu.
EN
The work contains the results of the wheel rim wear - wear in the area of the surface layer in contact with the wheel brake shoe, - undercutting periphery of the wheel at the point of contact with the rail. The work includes a general definition and the wear of machine parts, the classification of use, the reason for this. leading (dominant) wear processes observed in practice The work is based on the use of new technologies metering tram wheels on a diagnostic monitoring, where the measurement of wheel wear is made in the course of a vehicle.
3
Content available In-service analysis of tram wheel set life
EN
The paper presents some results of in-service tests on tram wheel set life. The measurements of wheel rim undercut and wear on the rolling diameter of tram wheel set wheels are a data base for calculating tram rolling wheel life in two aspects: wheel operation conditions and materials from which the wheels were made.
PL
Praca zawiera wybrane wyniki eksploatacyjnych badań trwałości zestawów kołowych tramwaju. Wyniki pomiarów podcięcia obrzeża kół oraz zużycia na średnicy tocznej kół zestawów kołowych tramwaju stanowią, między innymi, bazę danych służącą do przeprowadzenia obliczeń trwałości koła tocznego tramwaju w dwóch aspektach: warunków pracy koła oraz materiałów, z których te koła wykonano.
4
Content available remote Wpływ wybranych warunków współpracy na zużycie stali średniowęglowych
PL
Badania prezentowane w niniejszym artykule są fragmentem szerszego programu zatytułowanego "Wpływ wybranych warunków współpracy na tarcie i zużycie w systemie koło - szyna". Program ten obejmuje badania tarcia i zużycia materiałów stosowanych na koła i szyny kolejowe oraz zbliżonych do nich. Badania te prowadzone są zarówno przy tarciu tocznym z poślizgiem, jak i ślizgowym, na różnych stanowiskach. W artykule przedstawiono wyniki porównawczych badań zużycia wybranych stali średniowęglowych, które przeprowadzono na stanowisku Timkena, przy suchym tarciu ślizgowym.
EN
The investigations presented in this paper are a part of wider programme, which title is "The influence of selected service conditions on friction and wear of wheel -rail system". That programme contains friction and wear researches of materials used for rails and wheels and similar ones. The researches are carried out on different machines which simulate rolling - sliding and sliding friction. In this article the results of some comparative wear tests of selected, medium - carbon steels have been presented. These sliding - wear tests have been carried out on a Timken wear testing machine.
5
Content available remote Obliczenia numeryczne i pomiary zużycia kół kolejowych zestawów kołowych
PL
W artykule przedstawiono badania zużycia powierzchni tocznej koła kolejowego. Dokonano na podstawie analitycznych wzorów oceny zużycia obrzeża koła. Zaprojektowano nowy profil powierzchni tocznej koła, którego zadaniem jest zmniejszenie intensywności zużycia jego obrzeża, co wydłuży czas pomiędzy kolejnymi korektami profilu. W programie UM wykonano symulację przejazdu pojazdu po torze zakrzywionym wyznaczając wartości sił działających na układ koło-szyna.
EN
In this article were introduced testing of wear of rolling surface railway wheel. On the base on analytical examples was obtained valuation of wheel rim wearing. New profile of rolling surface was designed, which decrease intensity of wearing his rim, which will lengthen among next correction of profile time. In UM programme was made the simulation of ride of vehicle on the curved track, marking in this way value of strength affecting on wheel - rail system.
PL
Do opisu normalnych przemieszczeń niesprężystych w symulacji zużycia zaproponowano heurystyczny model warstwy wierzchniej koła i szyny w postaci ciała Prandtla, przytwierdzonego do sprężystego materiału rodzimego. Przemieszczenia ciała mogą być niesprężyste. W praktyce symulacji zużycia będzie to prowadzić do modyfikacji profili nie tylko przez ścierny ubytek materiału, lecz także wskutek resztkowych przemieszczeń niesprężystych. Przedstawiono metodę rozwiązywania normalnego zadania kontaktowego z uwzględnieniem warstwy wierzchniej według proponowanego modelu. Praca zawiera przykłady obliczeniowe. Wyznaczenie parametrów modelu wymaga użycia MES.
EN
In order to take into account normal inelastic displacements during wear simulation a heuristic model of the surface layer has been proposed in the form of the Prandtl body fixed to the elastic material. The displacements of the Prandtl body may be inelastic. In practise of wear simulation this will lead to the modification of profiles not only by abrasive loss of material but also by inelastic, residual displacements. The method of solving the normal contact problem for bodies with the layer model has been presented. The paper presents numerical results. Determination of parameters of the body requires FEM calculations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.