Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 583

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zużycie energii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
1
Content available remote Zużycie energii na ogrzewanie budynków w 2019 r. w wybranych miastach Polski
PL
Na rysunkach przedstawiono średnią miesięczną temperaturę powietrza od stycznia do grudnia 2019 r. dla Helu, Gdańska Rębiechowa i Warszawy Okęcia. Podano i omówiono średnie roczne temperatury powietrza oraz średnie roczne temperatury powietrza bez lata dla Helu, Gdańska Rębiechowa, Gdańska i Warszawy Okęcia. Na rysunkach zilustrowano roczne liczby stopniodni grzania bez lata dla temperatury bazowej 15°C oraz zmiany zużycia energii na ogrzewanie budynków dla Helu w wieloleciu 1999-2019, Gdańska w wieloleciu 2003-2019, Gdańska Rębiechowa w wieloleciu 1987-2019 i Warszawy Okęcia w wieloleciu 1999-2019. W tabeli podano różnice średniej miesięcznej temperatury powietrza oraz zmiany zużycia energii na ogrzewanie budynków w wybranych miastach Polski w 2019 r. względem 2018 r.
EN
The figure gives monthly average air temperature from January to December in the year 2019 for Hel, Gdansk Rebiechowo and Warsaw Okecie. This paper presents and discusses annual average and annual average without summer (June, July and August) air temperature for Hel, Gdansk Rębiechowo, Gdansk, Warsaw Okecie. The figures present annual heating degree days without summer to base temperature 15°C and energy consumption changes for buildings heating for Hel in the year period 1999-2019, Gdansk in the year period 2003-2019, Gdansk Rębiechowo in the year period 1987-2019 and Warsaw Okecie in the year period 1999-2019. The table gives monthly average air temperature difference and energy consumption changes for buildings heating between the year 2019 and 2018 for select cities of Poland.
2
Content available remote Kontrolowane zużycie energii
PL
Wykorzystanie nowoczesnych zautomatyzowanych systemów monitorowania oraz zarządzania pracą poszczególnych instalacji w obiektach pozwala na uzyskanie znacznych oszczędności w zakresie eksploatacji obiektu. Tworzenie raportów, zdalny dostęp do paneli administracyjnych oraz integrowanie wszystkich urządzeń - to tylko część ich możliwości.
PL
Wkrótce zaczną obowiązywać nowe wymagania dotyczące zużycia energii przez budynki. To kolejny wzrost wymogów dotyczących izolacyjności termicznej, a także zużycia energii pierwotnej na ogrzewanie, ciepłą wodę oraz wentylację i oświetlenie. Do tego dochodzi konieczność tworzenia w budynkach systemów czyniących z nich obiekty inteligentne, co ma wpływać nie tylko na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, ale zwłaszcza na oszczędne wykorzystanie energii.
PL
Równoważenie hydrauliczne wraz możliwością regulacji temperatury w każdym z pomieszczeń to obecnie nieodzowne rozwiązania w instalacjach dostarczających ciepło do budynków. Jest jednak jeszcze wiele obiektów z instalacjami niezrównoważonymi i/lub bez zaworów czy głowic termostatycznych. Rośnie też grupa budynków wyposażonych w zawory termostatyczne, których wymiana na nowe, bardziej precyzyjne, umożliwi wymierne zmniejszenie wydatków na energię do ogrzewania.
PL
Projektanci i inżynierowie eksploatacji mają szerokie możliwości optymalizacji zużycia energii w budynkach poprzez systemy regulacji w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz ich współpracę z innymi instalacjami. Wiele z nich jest uniwersalnych, ale dużo zależy również od przeznaczenia budynku i jego bieżącej eksploatacji. Czynnik ludzki i subiektywne poczucie komfortu nie sprzyjają konsekwentnej realizacji celu, jakim jest energooszczędność, dlatego zadanie to powierza się automatyce, która umożliwia redukcję zużycia energii bez uszczerbku dla komfortu.
PL
Cechy charakteryzujące wytwornice wody lodowej zależą od przeznaczenia i mogą być nawet przeciwstawne. Projektant powinien przeprowadzić wnikliwą analizę oczekiwanych cech, w tym pod względem energetycznym i eksploatacyjnym, i dobrać urządzenie, które w największym stopniu odpowiada uwarunkowaniom danej inwestycji. Pomaga w tym certyfikacja charakterystyki technicznej urządzenia.
PL
Zapewnienie odpowiedniej wilgotności w zakładach przemysłowych i budynkach użyteczności publicznej jest na tyle istotne, że niejednokrotnie wymaga uzupełnienia instalacji klimatyzacyjnej o urządzenia nawilżające.
PL
Autorzy podjęli w artykule próbę określenia aspektu energetycznego szklanej fasady zintegrowanej z ogniwami fotowoltaicznymi na przykładzie budynku biurowego 8-kondygnacyjnego, Fasada została zorientowana w kierunku zachodnim. Jako metodę badawczą przyjęto badania numeryczne z wykorzystaniem programów ESP-r oraz Window. Analizy przeprowadzono dla rzeczywistych danych klimatycznych - stacja meteorologiczna Katowice. Rozważania obejmowały określenie zużycia energii na grzanie i chłodzenie, czasu pracy rozpatrywanych systemów instalacyjnych, mocy uzyskiwanej przez ogniwa fotowoltaiczne oraz temperatury powietrza w fasadzie. Rozpatrywano dwa warianty analiz: W0 - bez obiegu powietrza oraz W1 - z obiegiem powietrza. W artykule zaprezentowano wyniki uzyskane dla stycznia i lipca jako miesięcy reprezentatywnych z punktu widzenia celu badań.
EN
In the article, the authors made an attempt to determine the energy aspect of the glass facade integrated with photovoltaic cells on the example of an 8-storey office building. The façade has been oriented westwards. Numerical tests using the ESP-r and Window programs were adopted as the research method. Analyzes were carried out for real climate data - meteorological station in Katowice. The considerations included determining the energy consumption for heating and cooling, the operating time of the installation systems under consideration, the power obtained by photovoltaic cells and the air temperature in the facade. Two variants of analysis were considered: W0 - without air circulation, W1 - with air circulation. The article presents the results for the months of January and July as representative from the point of view of the research objective.
PL
W artykule przedstawiono analizę sterowania automatycznego procesem wytwarzania bioetanolu. Opracowano modele symulacyjne obiektu i układu sterowania. Do sterowania zastosowano regulatory relay oraz PID. Analizowano wpływ algorytmu sterowania na zużycie energii w rozpatrywanym procesie. Opracowany system testowano z wykorzystaniem obiektu rzeczywistego. Istotę działania układu sterowania przedstawiono na schematach blokowych i wykresach.
EN
The article presents the analysis of the automatic control of the bioethanol production process. Simulation models were established for the object and the control system. Relay and PID regulators were used in the control system. The analysis covers the impact of the control system on energy consumption in the aforementioned process. The system was tested with the use of a real object. The nature of work of the control system was presented in a form of flow charts and graphs.
PL
Konieczność oszczędności energii spowodowała zaostrzenie wymagań dotyczących izolacyjności termicznej przegród budowlanych. Spełnienie tych wymagań w przypadku zewnętrznych ścian trójwarstwowych w budynkach wielkopłytowych wiąże się z koniecznością wzmacniania połączeń warstw fakturowych z warstwami elewacyjnymi. W artykule przedstawiono nowe regulacje wprowadzone w znowelizowanej ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów, dotyczących zwłaszcza budynków wielkopłytowych.
EN
The need to save energy has increased the requirements for thermal insulation of building partitions. Meeting these requirements in the case of external three-layer walls in large-panel buildings is associated with the need to strengthen the connections of the construction and facade layers. The article presents new regulations introduced in the amended Act on supporting thermo-modernization and renovation, especially regarding large-panel buildings.
EN
Households account for varying shares of total energy usage in countries, depending on the degree of industrialization. In order to design effective policy instruments and set appropriate levels for subsidies, knowing the attitudes and perceptions of users with respect to energy usage and energy saving is always the first step. In this article, the authors have first presented a comparative analysis and critique of selected recently-published surveys (2018) related to energy use in households, from around the world, before applying the sustainability-thinking paradigm to their own regional survey of close to 300 single-family households (detached houses and row houses) carried out in Karlstad (south-central Sweden), to obtain insights into user attitudes and preferences – categorised into the three dimensions of sustainability – when it comes to energy usage or decision-making with regard to retrofits or new energy-using / energy-saving installations in households. Each of the dimensions is characterised by three criteria which respondents have rated on a Likert’s scale of 0 to 4 (not important to very important). The findings from this survey will open up a new way of thinking about the heterogeniety of energy users (which needs to be respected), for decision-makers and energy-advisers, who could subsquently strengthen their interaction and communication with them.
PL
Gospodarstwa domowe w poszczególnych krajach mają różny udział w całkowitym zużyciu energii, w zależności od stopnia uprzemysłowienia. W celu zaprojektowania skutecznych instrumentów polityki i ustalenia odpowiednich poziomów dotacji, znajomość postaw i opinii użytkowników w odniesieniu do zużycia energii i oszczędzania energii jest zawsze pierwszym krokiem. W tym artykule autorzy najpierw przedstawili analizę porównawczą i krytykę wybranych niedawno opublikowanych badań (2018) związanych z zużyciem energii w gospodarstwach domowych z całego świata, a następnie zastosowali paradygmat myślenia o zrównoważonym rozwoju do własnych badań regionalnych odnoszących się do 300 domów jednorodzinnych (domy jednorodzinne i szeregowe) przeprowadzonych w Karlstad (południowo-środkowa Szwecja) w celu uzyskania wglądu w postawy i preferencje użytkowników – podzielone na trzy wymiary zrównoważonego rozwoju – w kontekście zużycia energii lub podejmowania decyzji w odniesieniu do modernizacji lub montowania nowych instalacji wykorzystujących energię / energooszczędnych w gospodarstwach domowych. Każdy z wymiarów charakteryzuje się trzema kryteriami, które respondenci ocenili w skali Likerta od 0 do 4 (nieważne do bardzo ważnych). Wyniki tego badania otworzą nowy sposób myślenia o heterogeniczności użytkowników energii (co należy szanować) dla decydentów i doradców energetycznych, którzy mogliby następnie wzmocnić interakcje i komunikację z nimi.
EN
The estimation of energy consumption has become an important prerequisite for planning the implementation of electric buses and the required infrastructure for charging them in public urban transport. The article proposes a model for estimating electric bus energy consumption for the bus line of public urban transport. The developed model uses a deep learning network to estimate bus energy consumption, stop by stop, accounting for the road characteristics. The aim of the research was to develop a neural model for estimating electric energy consumptionso that it can be easily applied in large bus networks using real data sources that are widely available to bus operators. The deep learning networks allow for the effective use of a large number of sample data (big data). The energy needed to power a buswhich travels a distance from a bus stop to a bus stop is a function of selected parameters, such as distance between stops, driving time between stops, time at the bus stop, average number of passengers, the slope of the road, average speed between stops, extra energy–fixed value for the section. The given relationships were mapped using a neural network. A neural model for estimating the energy consumption of an electric bus can be used in works for determining the necessary battery capacity, for the design of optimized charging strategies and to determine charging infrastructure requirements for electric buses in a public transport network.
PL
Ocena zapotrzebowania na energię stała się ważnym warunkiem wstępnym planowania wdrażania autobusów elektrycznych oraz wymaganej infrastruktury do ich ładowania w publicznym transporcie miejskim. W artykule zaproponowano model szacowania zużycia energii przez autobus elektryczny dla linii autobusowej przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej. W opracowanym modelu do wyznaczenia zapotrzebowania na energię autobusu na odcinku drogi od przystanku do przystanku z uwzględnieniem charakterystyki drogi lokalnej użyto sieci neuronowej typu deep learning. Celem badań było opracowanie neuronowego modelu szacowania zużycia energiielektrycznej tak, aby można go było łatwo zastosować w dużych sieciach autobusowych przy użyciu rzeczywistych źródeł danych, które są powszechnie dostępne dla operatorów transportu autobusowego. Użycie sieci typu deep learning pozwala na efektywne wykorzystanie dużej liczbydanych wzorcowych (tzw. big data). Przyjęto, że wartość energii potrzebna do pokonania odległości od przystanku do przystanku autobusowego jest funkcją wybranych parametrów, takich jak: odległość między przystankami, czas trwania jazdy na odcinku między przystankami, czas przebywania autobusu na przystanku, średnia liczba pasażerów, kąt nachylenia drogi, średnia prędkość na odcinku, energia dodatkowa –stała wartość dla odcinka. Podane zależności zostały odwzorowane za pomocą sieci neuronowej. Neuronowy model oszacowania zużycia energii przez autobus elektryczny może zostać użyty w pracach mających na celu określenie niezbędnej pojemności akumulatorów, zaprojektowanie zoptymalizowanych strategii ładowania oraz określenie wymogów w zakresie infrastruktury ładowania dla autobusów elektrycznych w sieci transportu publicznego.
PL
Na przestrzeni ostatnich 30 lat możemy zaobserwować duże zmiany związane z podejściem do zużycia energii w każdym sektorze działalności człowieka. Z rozwojem nowych technologii wiąże się coraz większe zużycie energii (rys. 1) pomimo usilnego wprowadzania coraz to bardziej zaawansowanych technicznie rozwiązań mających to zużycie ograniczać. Niestety nadal przeważająca część zużywanej energii pochodzi ze źródeł pierwotnych kopalnych, takich jak: węgiel, gaz czy ropa naftowa (rys. 2). Coraz intensywniej poszukuje się różnego rodzaju alternatywnych rozwiązań, których zadaniem jest zmniejszenie zużycia tejże energii.
PL
Problematyka wentylacji hal pływalni jest bardzo złożona, co stanowi poważny problem we właściwym ich projektowaniu. Utrudnieniem jest również to, że w Polsce brak jest jednolitych przepisów i norm odnośnie do wymaganych wartości parametrów powietrza wentylacyjnego, sposobu obliczania emisji wilgoci oraz wartości strumienia objętości powietrza wentylacyjnego. W artykule przedstawiono najistotniejsze zagadnienia dotyczące projektowania wentylacji hal pływalni.
EN
The issue of indoor swimming pool ventilation is very complex, which is a serious problem in their proper design. Another difficulty is the fact that in Poland there are no uniform regulations and standards regarding the required values of ventilation air parameters, the method of calculating moisture emission and the value of the ventilation air volume flow rate. The paper presents the most important issues regarding the design of indoor swimming pool ventilation.
PL
W systemie społeczno-gospodarczym kraju funkcjonują jednostki prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorstwa) i jednostki realizujące funkcje społecznie użyteczne nieprzynoszące dochodu. Jednostki gospodarcze wytwarzają dobra w postaci wyrobów i usług o cechach akceptowanych na rynku, których celem jest kreowanie dochodu. Aby utrzymać się na rynku, jednostki gospodarcze muszą podejmować działania zmierzające do poprawy jakości swoich wyrobów i usług w celu zmniejszenia kosztów wytwarzania. Często jednostka gospodarcza musi podejmować działania zmierzające do realizacji celów strategicznych, zapewniających unowocześnienie swoich wyrobów i wyposażenia technicznego lub wprowadzania na rynek nowych, bardziej konkurencyjnych wyrobów.
17
Content available remote Elektryczne energooszczędne układy napędowe
PL
Poznaliśmy różne rodzaje maszyn elektrycznych: asynchroniczne, synchroniczne, prądu stałego i z magnesami trwałymi. Porównajmy je według kryterium energooszczędności i gęstości mocy. Napędy elektryczne zużywają ok. 60% energii elektrycznej pobieranej przez przemysł, więc oszczędność energii w elektrycznych układach napędowych ma pierwszorzędne znaczenie[..].
PL
Większość spotykanych rodzajów energii wywodzi się ze Słońca emitującego promieniowanie, którego część dociera na Ziemię, gdzie ulega przemianie w energię cieplną (przenoszoną przez promieniowanie, konwekcję i przewodzenie), energię mechaniczną (np. ruchy mas powietrza w atmosferze, energia wody). Energia promieniowania słonecznego ma istotne znaczenie dla organizmów żywych. Rośliny dzięki zdolności fotosyntezy pobierają bezpośrednio energię promieniowania słonecznego oraz, wykorzystując węgiel znajdujący się w atmosferze w postaci dwutlenku węgla (CO2) i wodę z gruntu, tworzą związki organiczne węgla i wodoru nazywane biomasą. W ten sposób rośliny tworzą biomasę, wykorzystywaną jako surowiec energetyczny, i same stają się również źródłem energii.
PL
W artykule przedstawiono elementy składowe systemu CL (Contact Line) umożliwiającego pomiar energii pobranej i oddanej do sieci trakcyjnej, pozwalający na precyzyjny pomiar oraz zarządzanie i rozliczanie energii elektrycznej dla pojazdów szynowych. Przywołano najważniejsze normy i wymagania przeprowadzania testów dla pojazdów kolejowych i drogowych przeznaczonych do transportu osób. Zaprezentowano wyniki badań dla elektrycznego autobusu miejskiego przeprowadzone wg autorskiej procedury badawczej, opracowanej przez IPS „Tabor”, która wykorzystywana jest w postępowaniach przetargowych na dostawy autobusów elektrycznych do polskich miast. Pozwala ona na wyznaczanie całkowitej energii pobieranej przez autobus, która jest sumą energii pobieranej i energii oddawanej podczas procesu rekuperacji do zasobników energii. Badania przeprowadzono według opracowanego przez stowarzyszenie International Association of Public Transport testu jezdnego SORT 2, dla którego definiowana jest średnia prędkość jazdy, długość trasy i czas pokonywania przejazdu, co odzwierciedla warunki eksploatacji występujące na typowej trasie miejskiej. Podczas badań uwzględniono stan naładowania akumulatorów – zmiana stanu naładowania akumulatorów przed i po teście była bliska 0 zgodnie z SAE J2711.
EN
The article presents the components of the CL (Contact Line) system allowing for the measurement of energy collected and given to the traction network allowing for precise measurement and management and electricity accounting for rail vehicles. The most important standards and test requirements for railway and road vehicles allowing for the transport of persons were recalled. The results of tests for the electric city bus carried out according to proprietary research procedure developed by IPS „Tabor”, which is used in tender proceedings for the supply of electric buses to Polish cities. It allows you to determine the total energy consumed by the bus, which is the sum of energy consumed and energy returned during the recuperation process to the energy stores. The tests were carried out according to the SORT 2 driving test developed by the communication operator International Association of Public Transport, for which the average speed, route length and time of passing are defined, which reflects the operating conditions of a typical urban route. During the tests, the state of charge of the batteries was taken into account, so that it was the same and the change in the state of charge of the batteries before and after the test was close to 0 according to SAE J2711.
EN
Purpose: Use of aluminium alloys in critical parts of a vehicle is common since they can combine the two important properties of a material those are being strength and lightweight. The aim in this research is to guide to design process of a wheel with taking example of an electric race vehicle implementation. Design/methodology/approach: In this study, the fatigue strengths of wheels produced for a two-person racing electric vehicle (Demobil09) are evaluated by calculating maximum distortion energy criterion (Von Mises) with Finite Element Analysis. Findings: Aluminium alloy wheels are crucial safety related components and are subjected to static and dynamic loads directly. Using FEA results, the weight and equivalent stress of the wheel are both reduced. So, the energy consumption is also decreased. Modal frequencies of the wheel models are determined. Research limitations/implications: In this paper, the materials analysed are AL6063 T6 and Al5083 aluminium alloys. Different materials can be analysed in future works. Practical implications: This paper is focusing on how to reduce the energy consumption of a two-person electric vehicle concentrating on reducing the weight of vehicle wheels. The vehicle is more technological than mass production cars since it is an electric race car which uses a hub motor, the body and chassis are produced using carbon polymer composites and all electronic units are designed and produced. Although its specialities it has homologated safety equipment like seats and safety belts. Originality/value: All boundary conditions must be analysed in details and a strength analysis must be conducted during design of the wheels for different load cases to ensure the strength of a wheel while keeping the weight as low as possible. In this complex process, this paper can give some clues to designers for strengths and weights of the designs since three different wheel forms are evaluated for reducing energy consumption of the vehicle.
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.