Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 266

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zużycie ścierne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
EN
The following study presents the results of wear-resistant layer made of Ni-Cr-Si-B-Fe-C+WC alloy in the form of metallic powder on the AISI 4715 steel. Hardness and abrasion resistance tests were performed in accordance to PN-EN ISO 6508-1:2016 and ASTM G65-00 standards. Obtained data were compared to the abrasion resistant steel produced by Swedish manufacturer. Microscopic observations were made to determine the structure of obtained layer and base material using Olympus SZX9 stereoscopic light microscope. In order to determine the chemical composition of microregions, X-ray microanalysis researches were carried out.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące napawanej ręcznie plazmowo warstwy trudnościeralnej wykonanej stopem Ni-Cr-Si-B-Fe-C+WC w postaci proszku metalicznego na podłożu stali AISI 4715. Przeprowadzono pomiary twardości warstwy zgodnie z PN-EN ISO 6508-1:2016 oraz odporności na zużycie ścierne wg ASTM G65-00 porównując uzyskane dane z wynikami uzyskanymi dla trudnościeralnej blachy szwedzkiego producenta. Wykonano obserwacje metalograficzne mikroskopowe badanej warstwy oraz materiału podłoża przy wykorzystaniu stereoskopowego mikroskopu świetlnego Olympus SZX9. W celu określenia jakościowego i ilościowego składu chemicznego mikroobszarów napoiny przeprowadzono badania metodą mikroanalizy rentgenowskiej.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań intensywności zużycia stali Hardox Extreme w masie ściernej o zróżnicowanej wilgotności. Badania przeprowadzono metodą wirującej misy z użyciem piasku kwarcowego o uziarnieniu od 0.5 do 1.4 mm. Uzyskane wyniki badań wskazują, że najmniejszą intensywnością procesu zużywania ściernego stali charakteryzuje się masa ścierna o wilgotności 7%. Z kolei największą intensywność procesu zużywania zaobserwowano dla masy ściernej o wilgotności 14%. Dalsze zwiększenie wilgotności powodowało zmniejszenie intensywności procesu zużywania stali.
EN
This paper presents the results of tests for Hardox Extreme Steel wear rate in an abrasive mass of varying moisture contents. The tests were conducted by the “rotating bowl” method using quartz sand with a grain size of 0.5–1.4 mm. The obtained test results show that an abrasive mass with a moisture content of 7% exhibits the lowest rate of steel abrasive wear. However, the highest wear rate was noted for an abrasive mass with a moisture content of 14%. A further increase in moisture content resulted in a decrease in the steel wear rate.
EN
This paper presents a study of PE–LD and PE–HD as modifiers of elastomers used in mobile tracks on their tribological wear. The experiment was conducted at a “rotating bowl” test stand in three types of soil mass: light, medium, and heavy soil. Based on measurements of mass wear of the tested materials, relative resistance to wear was determined. It was found that an elastomer containing chemically modified polyethylene (PE–HD) was more resistant to wear than an elastomer containing low-density polyethylene (PE–LD). Using a microscope, the condition of the material surfaces following tribological tests was analysed.
PL
W pracy przedstawiono badania PE–LD i PE–HD jako modyfikatorów elastomerów stosowanych w gąsienicach jezdnych na ich zużywanie tribologiczne. Badania przeprowadzono na stanowisku „wirującej misy” w trzech rodzajach masy glebowej: gleba lekka, średnia oraz ciężka. Na podstawie pomiarów zużycia masowego badanych materiałów wyznaczono względną odporność na zużycie. Stwierdzono, że elastomer zawierający polietylen modyfikowany chemicznie (PE–HD) jest bardziej odporny na ścieranie w stosunku do elastomeru o zawartości polietylenu o niskiej gęstości (PE–LD). Za pomocą mikroskopu dokonano analizy stanu powierzchni materiałów po badaniach tribologicznych.
PL
W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań zużycia tribologicznego protetycznych odlewniczych stopów Co-Cr z mikrododatkami Mo i W. Badania odporności na zużycie ścierne wykonano przy użyciu testera T-05 w układzie trącym rolka–klocek, które przeprowadzono w styku ślizgowym suchym w warunkach kontaktu metal–metal. Dokonano jakościowej i ilościowej oceny mikrostruktury stopów w korelacji z twardością i ich zużyciem ściernym. Analiza odporności na zużycie ścierne badanych stopów obejmowała analizę takich parametrów jak, relatywny ubytek masy próbki, średnia wartość współczynnika tarcia oraz głębokość wytarcia. Stwierdzono, że badane stopy Co-Cr-Mo-W charakteryzują się niską wartością średniego współczynnika tarcia, niezależną od czasu trwania próby tribologicznej, co wskazuje na brak zmian mechanizmu zużywania wraz ze wzrostem czasu trwania próby. Odporność na zużycie ścierne badanych materiałów związana była z morfologią faz obserwowanych w mikrostrukturze stopów po procesie krzepnięcia. Podobna szerokość obszarów międzydendrytycznych skutkuje podobnym stopniem zużycia masowego badanych materiałów.
EN
The paper presents the results of investigations performed in the scope of the tribological wear of prosthetic cast alloys Co-Cr with micro-additions Mo and W. Abrasive wear resistance tests were carried out by means of a T-05 tester in the roller-block friction system in dry sliding metal-metal contact. A qualitative and quantitative evaluation of the alloy microstructure was made in correlation with hardness and abrasive wear. The analysis of the abrasive wear resistance of the examined alloys included an analysis of such parameters as the relative mass loss of the sample, the mean friction coefficient value, and the wear depth. It was established that the examined alloys Co-Cr-Mo-W are characterize by a low value of the friction coefficient, independent of the tribological test duration, which points to the lack of changes in the wear mechanism with the increase of the test duration time. The abrasive wear resistance of the tested materials are related to the morphology of the phases at the alloys microstructure after the solidification. A similar width of the interdendritic areas results in a similar degree of mass loss for the examined materials.
5
Content available remote Sliding wear examination of new protecting coatings on railway buffer heads
EN
The paper presents the results of tests of sliding wear of bronze coatings made on the surface of specimen made of S355J2 steel by laser cladding method. On the basis of the conducted tests it was found that the wear of the specimens with CuAl9Fe3 bronze coating is characterized by average values which are close to lubricated specimens. In addition, the registration of friction coefficients of particular couples showed very similar characteristics of these two friction couples and friction coefficient values at a very similar level. This allows to assume that the currently used method of protecting railway buffer heads, consisting of periodically covering their surface with lubricant, can be replaced with another, more durable, based on bronze protection coatings.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zużycia ściernego powłok z brązów wytworzonych na powierzchni próbek wykonanych ze stali S355J2 metodą napawania laserowego. Na podstawie badań stwierdzono, że zużycie próbek z napoinami z brązu CuAl9Fe3 cechuje się wartościami średnimi zbliżonymi do próbek smarowanych. Ponadto, rejestracja współczynników tarcia poszczególnych skojarzeń wykazała bardzo zbliżone charakterystyki tych dwóch par ciernych oraz wartości współczynników tarcia na bardzo podobnym poziomie. Pozwala to na założenie, że obecnie stosowana metoda zabezpieczania zderzaków kolejowych, polegająca na okresowym pokrywaniu ich powierzchni smarem, może zostać zastąpiona inną, trwalszą, bazującą na wykonywaniu powłok zabezpieczających z brązów.
EN
Purpose: of this paper was comparison of the structure, hardness and erosive wear of aluminium coatings produced on non-alloy structural steel S355JR (EN 10025-2) using the powder flame spraying and wire arc spraying methods. Design/methodology/approach: The latest model of flame powder sprayer and wire arc sprayer was used in the experiments. This provided very reliable spraying conditions. The additional material for flame-spraying was of Metco 54NS-1 pure aluminium powder (EN AW 1100 series). In the arc spraying process the Metco Aluminium (EN AW 1100 series) 1.6 mm diameter pure aluminium thermal spray wire was used. In each spraying technology binding alloy, i.e. Ni-Al, was employed as a primer coating. The used spray processes produced dense, abrasion and erosion resistant coatings approximal 1.0 mm thick. Aluminium coatings were characterized in accordance with ASTM G 76-95 erosion resistance tests, ASTM C 633-01 adhesion strength, HV 0.1 hardness tests and metallographic analyses. The scope of research included: preparation material for spraying, selection of properly process parameters for each sprayed technique based on preliminary technological tests, coatings manufacturing, examining the structure and tribological properties of aluminium coatings, comparison of obtained samples. Findings: The obtained results have proven superior properties of arc sprayed aluminium material coatings and have shown to be promising in industrial applications. Research limitations/implications: The presented test results are a preliminary assessment of the properties of thermally sprayed aluminium coatings. Therefore, further research is required regarding the resistance of aluminium coatings to abrasion and corrosion. Practical implications: The study is focused on selecting the best and most economical technique for manufacturing of wear and corrosion resistance aluminium coatings with a thickness of approximately 1 mm. Originality/value: It has been demonstrated that the use of a Ni-Al primer coating improves the adhesion of flame and arc sprayed aluminium coatings to steel surfaces.
EN
Purpose: The aim of the research was to determine the most favourable fluoropolymer coatings, deposited on the surface of aluminium moulds, which will be used to share improvements in automotive sectors. Design/methodology/approach: The paper presents the results of the coatings thickness and surface roughness measurements, AFM analysis, contact angle measurements and surface free energy calculation, wear test and adhesion force measurement of three fluoropolymer coatings. Findings: On the basis of the investigation, it can be stated that the properties of the tested coating and their adhesion to the aluminium substrate are different. Based on the obtained results it can be concluded that the coating named Coat_134 was characterized by the optimum properties - well anti-adhesion properties and good mechanical properties. Research limitations/implications: Coating must be applied on the surface of injection tools, with complex shape and wide range of dimensions. Practical implications: Injection moulds for polyurethane foam, reduction of release agent consumption. Originality/value: The paper presents comparative research of fluoropolymer coatings in order to determinate adhesion to polyurethane foam with low density.
EN
The article deals with the assessment specific hard facing material with W2C high content – filled welding rod for manual flame hard facing RD 571. Is was applied in two layers on the samples (16MnCr5 steel) of the tool for crushing undesirable advance growths, frequently used in forestry technologies. The tools work in a heterogeneous environment. They are loaded by abrasive impression of wood mass, which are characterized by various hardness. The material loss on the functional parts is significant. The wear degradation of the tool and its subsequent early decommissioning represents economic losses for forest companies. The investigations conducted under laboratory conditions involved hardness measuring HV10 and HRC, wear resistance testing of materials by friction against loosely fixed abrasive parts, with assessment profile and depth of the mark as well as assessment of quality mixing of the layers, microstructure assessment by SEM with EDX analyses. By evaluating the laboratory tests, the conclusions were drawn to determine the suitability or the non-suitability of the selected hardfacing material in service. Whether the material increases the service life of the undesirable crusher tool, will by verified by performing field trials.
PL
W pracy przedstawiono własności i strukturę warstw nanokrystalicznych wykonanych łukowo metodą MMA nanostopem na osnowie żelaza na podłożu ze stali S355N w porównaniu do wybranych materiałów konstrukcyjnych odpornych na ścieranie stosowanych obecnie w przemyśle. Uzyskane napoiny poddano badaniom metalograficznym makro i mikroskopowym, określono wielkość ziarna z wykorzystaniem dyfraktometru rentgenowskiego Xpert PRO X-rey. Oceny własności użytkowych uzyskanych warstw nanokrystalicznych w porównaniu do obecnie stosowanych materiałów dokonano w oparciu o pomiar twardości oraz badania zużycia ściernego typu metal-minerał. Wyniki własności eksploatacyjnych warstw odniesiono do własności stali HARDOX 400.
EN
The present paper is the result of the investigations of the properties and structure of nanocrystalline layers deposited from iron-based nanoalloy on steel S355N substrate by manual metal arc welding method (MMA) compared to selected abrasion-resistant construction materials currently used in industry. The resultant deposit welds were subjected to macro and microscopic metallographic examination. Working properties of obtained nanocrystalline deposits weld compared to currently used materials were evaluated based on the hardness, abrasive wear of metal-to-mineral. The results of deposits weld working properties measurements were compared with property of wear resistant steel HARDOX 400 type used as reference material.
EN
The aim of the work was to investigate the resistance to cavitation erosion and sliding wear of as-sprayed HVOF coatings. M(Ni,Co)CrAlY and Cr3C2-NiCr based coatings were deposited using HVOF method onto stainless steel substrate grade AISI 304. As-sprayed coatings’ surface morphology was examined by SEM-EDS and profilometer methods. Cavitation erosion tests were conducted in distilled water with the use of vibratory rig and stationary specimen method. Cavitation erosion curves were plotted as well as cavitational wear mechanism was observed with the use of SEM microscope. Sliding wear tests were performed using the ball-on-disc tribotester with counter-specimen (ball) made of steel 100Cr6. Wear rates and coefficient of friction were computed. Normalized wear resistance with reference to stainless steel reference sample AISI 304 was calculated. In addition, comparable analysis of wear resistance results was conducted. M(Ni,Co)CrAlY coating presented the highest cavitation erosion resistance, therefore Cr3C2-NiCr coating represented the highest sliding wear resistance of all tested materials.
PL
Celem pracy było zbadanie odporności na zużycie kawitacyjne i ścierne powłok natryskiwanych metodą HVOF. Powłoki typu M(Ni,Co)CrAIY oraz Cr3CrNiCr wytworzono na podłożu ze stali odpornej na korozję gatunku AISI 304. Morfologię powłok w stanie po natryskiwaniu scharakteryzowano metodą SEM-EDS (skaningowy mikroskop elektronowy) oraz profilometrycznie. Badania kawitacyjne prowadzono w wodzie destylowanej na stanowisku wibracyjnym ze stacjonarną próbką. Wyznaczono krzywe erozyjne badanych materiałów, powierzchnię zużycia poddano obserwacjom mikroskopowym SEM. Badania odporności na zużycie ścierne przeprowadzono metodą ball-on-disc stosując przeciwpróbkę 100Cr6, wyznaczono współczynniki zużycia i tarcia. Obliczono znormalizowaną odporność na zużycie w odniesieniu do próbki referencyjnej wykonanej ze stali odporniej na korozję AISI 304 oraz dokonano analizy porównawczej odporności na zużycie. Powłoka M(Ni,Co)CrAIY charakteryzowała się najwyższą odpornością na erozję kawitacją natomiast powłoka Cr3CrNiCr wykazała najwyższą odporność na zużycie ścierne.
EN
The article presents the results of the studies of resistance to abrasive wear of regenerative chemically curable a metal–polymer composite. The metal–polymer composite is used for the regeneration of guide systems of cutting machines and the classical construction association in steel-steel sliding guides. The tribological tests were carried out using a T–17 tester in reciprocating motion for various friction node loads of the 100 N, 150 N, and 200N. The studied combinations of machine oil contaminated by grinding dust of different chemical compositions were lubricated. Based on the studies carried out, it was found that the combination of polymersteel composite is characterized by greater abrasive wear resistance in the accepted study conditions than the steel-steel combination.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań odporności na zużywanie ścierne regeneracyjnego chemoutwardzalnego kompozytu metalopolimerowego stosowanego do regeneracji układów prowadnicowych obrabiarek skrawających oraz klasycznego skojarzenia konstrukcyjnego w prowadnicach ślizgowych stal–stal. Testy tribologiczne przeprowadzono z wykorzystaniem testera T-17 w ruchu posuwisto-zwrotnym dla różnych obciążeń węzła tarcia 100 N, 150 N i 200 N. Badane skojarzenia smarowano olejem maszynowym zanieczyszczonym pyłem szlifierskim o zróżnicowanym składzie chemicznym. Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów stwierdzono, że skojarzenie kompozyt polimerowy–stal charakteryzuje się większą odpornością na zużycie ścierne w przyjętych warunkach badań niż skojarzenie stal–stal.
EN
One of the most common castings applied in industrial production is aluminium-silicon alloy (ca. 9% Si with Mg). The Al-SiMg alloys have high corrosion resistance, high strength to weight ratio with modifications, very good castability, a low thermal-expansion coefficient, and relatively good wear resistance. These properties make it possible to widely apply the foundry Al-9% SiMg alloy to number of aviation, automotive, and others materials working on tribological applications. Similar to silumins, the aluminium bronze CuAl10Fe3Mn2 is characterized by good mechanical properties and wear and corrosion resistance. This paper presents the research on the treatment of Al-9%SiMg alloy with a composition of CuAl10Fe3Mn2 in different mass ranges. The experiments were conducted by a factor plan 23 for three independent variables. The main additions were strontium, Al-9%SiMg, aluminium bronze, as well as pure or melted with raw silumin. The effect of the tested additions on the microstructure and tensile strength of the Al-9%SiMg alloy was presented in figures. All analysed parameters (mechanical and tribological) of the hypo-eutectic Al-9%SiMg alloy with tested bronze additions are improved. Based on the analysis of the study results, it was found that the microstructure and tensile strength of the tested alloy are determined through the contents introduced of CuAl10Fe3Mn2 to the alloy.
PL
Jednym z najczęściej stosowanych w produkcji przemysłowej stopów odlewniczych jest stop aluminium--krzem (ok. 9% Si z dodatkiem Mg). Stopy Al-SiMg charakteryzują się wysoką odpornością na korozję, w stanie zmodyfikowanym wysokim stosunkiem wytrzymałości do wagi odlewu, bardzo dobrą lejnością, niskim współczynnikiem rozszerzalności cieplnej, względnie dobrą odpornością na zużycie. Te właściwości umożliwiają szerokie zastosowanie odlewniczego stopu Al-9% SiMg do wielu materiałów lotniczych, motoryzacyjnych i innych pracujących również w zastosowaniach tribologicznych. Podobnie jak w przypadku siluminu brąz aluminiowy CuAl10Fe3Mn2 charakteryzuje się dobrymi właściwościami mechanicznymi, zużyciem i odpornością na korozję. W artykule przedstawiono badania dotyczące obróbki stopu Al-9% SiMg składnikiem CuAl10Fe3Mn2 w różnych zakresach masowych. Eksperymenty przeprowadzono za pomocą planu czynnikowego 23 dla trzech niezależnych zmiennych. Głównym dodatkiem były: stront Al-9%SiMg, brąz aluminiowy, zarówno czysty, jak i stopiony z surowym siluminem. Wpływ badanych dodatków na mikrostrukturę i wytrzymałość na rozciąganie stopu Al-9% SiMg przedstawiono na rysunkach. Wszystkie analizowane parametry (mechaniczne i tribologiczne) stopu podeutektycznego Al-9% SiMg z badanym dodatkiem brązu zostały poprawione. Na podstawie analizy wyników badań stwierdzono, że mikrostruktura i właściwości mechaniczne badanego stopu są określone przez zawartość CuAl10Fe3Mn2 wprowadzoną do stopu.
EN
The study shows the results of experimental tests on the wear intensity of 38GSA and Hardox 500 steels in combination with a silicate material in relation to the slip speed. In order to reflect the actual working conditions, the counter sample was cut out of a 1NF class 15 silicate brick. The granulometric composition of the sand-lime mixture ranges from 0.1 to 5 mm. Slip speeds were selected to be close to the real conditions in which construction products and aggregates are transported.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących intensywności zużywania stali Hardox 500 i 38GSA w skojarzeniu z materiałem silikatowym w zależności od prędkości poślizgu. Aby oddać rzeczywiste warunki pracy, przeciwpróbka została wycięta z cegły silikatowej 1NF klasy 15. Skład granulometryczny mieszanki wapienno-piaskowej zawiera się w przedziale od 0,1 do 5 mm. Prędkości poślizgu dobrano tak, aby były zbliżone do realnych warunków, w których transportowane są wyroby budowlane i kruszywa.
EN
This article presents a study into the effect of the rake angle of the working surface of a specimen made of Hardox Extreme steel on abrasive wear intensity. The study was conducted using the “rotating bowl” method in two types of an abrasive soil mass at three specimen rake angles of 0˚, 12˚, and 17˚. No significant differences in the wear intensity were observed for a heavy abrasive soil mass, while for a light abrasive soil mass, an increase in the wear intensity was observed with an increase in the rake angle, with the greatest increase in the wear intensity occurring after a change in the rake angle from 0˚ to 12˚. Increasing the rake angle from 12˚ to 17˚ resulted in no significant change in the wear intensity. In the light abrasive soil mass, non-zero specimen rake angles increased the dynamic impact of loose abrasive wheels. The appearance of the surface of specimens subjected to abrasion under these conditions indicated a high proportion of erosive wear accompanying the scratching and ridging wear.
PL
W artykule przedstawiono badanie wpływu kąta natarcia powierzchni roboczej próbki wykonanej ze stali Hardox Extreme na intensywność zużycia ściernego. Badania prowadzono metodą wirującej misy w dwóch rodzajach glebowej masy ściernej przy trzech kątach natarcia próbki 0˚, 12˚ i 17˚. Dla glebowej ciężkiej masy ściernej nie zaobserwowano istotnych różnic intensywności zużycia, Natomiast dla lekkiej glebowej masy ściernej wraz ze wzrostem kąta natarcia zaobserwowano wzrost intensywności zużycia, przy czym największy wzrost intensywności zużycia wystąpił przy zmianie kąta natarcia od 0˚ do 12˚ Zwiększanie kąta natarcia od 12˚ do 17˚ nie spowodowało istotnej zmiany intensywności zużycia. W lekkiej glebowej masie ściernej niezerowe kąty natarcia próbki powodowały zwiększone dynamiczne oddziaływanie luźnych ziaren ściernych. Wygląd powierzchni próbek zużywanych w tych warunkach wskazywał na duży udział zużycia erozyjnego towarzyszącego zużyciu przez rysowanie i bruzdowanie.
15
Content available remote Porównanie odporności na zużycie ścierne płyt trudnościeralnych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących porównania odporności na zużycie ścierne kilku różnych płyt trudnościeralnych produkowanych przez producentów krajowych i zagranicznych w technologiach automatycznego napawania łukowego drutem proszkowym (FCAW), ręcznego napawania łukowego elektrodami otulonymi (MMAW) oraz spajania metalurgicznego stalowej płyty podkładowej z żeliwem stopowym o wysokiej odporności na ścieranie. W oparciu o wyniki badań odporności na zużycie ścierne prowadzone zgodnie z normą ASTM G65-00 względem materiału referencyjnego stali Hardox 400 oraz pomiar twardości warstw roboczych materiałów trudnościeralnych wg PN-EN ISO 6508-1:2016, wytypowano produkty o najlepszych parametrach użytkowych do zastosowań w aplikacjach narażonych na silne zużycie ścierne typu metal-minerał.
EN
In this article results of abrasive wear resistance of a few different steel wear plates made by domestic and foreign producers in technology of automatic FCAW and manual arc (MMAW) cladding and metallurgical bonding of wear resistant layer with base material were presented. Based on abrasive wear resistance tests according to ASTM G65-00, in regard to reference samples from Hardox 400 steel and hardness measurements according to PN-EN ISO 6508-1:2016 standard, products with best performance parameters on metal-mineral abrasion conditions were chosen.
PL
W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu możliwości otrzymania ausferrytu w żeliwie sferoidalnym bez stosowania obróbki cieplnej odlewów. Osnowa ausferrytyczna zapewnia, poza wysokimi właściwościami mechanicznymi, wysoką odporność na zużycie ścierne i adhezyjne. Proponowana technologia zakłada modyfikację składu chemicznego, w wyniku której możliwe jest otrzymanie osnowy ausferrytycznej, przy studzeniu odlewów w formie. Grafit sferoidalny otrzymano w technologii Inmold. Do oceny procesu krystalizacji oraz przemiany w stanie stałym zastosowano analizę termiczną i derywacyjną (ATD). Przedstawiono badania wpływu wybranych dodatków stopowych dodawanych w różnych proporcjach na mikrostrukturę osnowy żeliwa. Wykazano możliwość otrzymania ausferrytu w odlewach z żeliwa sferoidalnego bez konieczności stosowania obróbki cieplnej. Zbadano odporność żeliwa na zużycie ścierne i adhezyjne.
EN
This study presents selected issues regarding the process of obtaining ausferrite from spheroidal cast iron without the application of thermal treatment to the casts. An ausferritic matrix, as well as strong mechanical properties, also ensures high abrasion and adhesion wear resistance. The proposed technology assumes that a change the chemical composition will take place, as a result of which it is possible to obtain an ausferritic matrix when the casts are cooled in the mould. Spheroidal graphite was obtained using Inmold technology. For the evaluation of the process of crystallization and transformation in the as-cast state, a thermal and derivational analysis (ATD) was carried out. Investigations of the effect of selected alloy additions in various proportions on the microstructure of the cast iron matrix were presented. It was demonstrated that it is possible to obtain ausferrite in spheroidal iron casts without the application of thermal treatment. The abrasion and adhesion wear resistance of cast iron was examined.
PL
Właściwości fizykomechaniczne urabianej skały, takie jak wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie, urabialność czy zwięzłość, bardzo często są uwzględniane przy doborze sposobu urabiania, rodzaju maszyny urabiającej, jak i samych narzędzi urabiających. Jednakże bardzo rzadko uwzględnia się jedną z głównych przyczyn zużycia ściernego noży kombajnowych, jaką jest ścierność skał, gdyż brak jest jednoznacznej i sprawdzonej metody jej określania. W artykule przedstawiono plan i metodykę badań, stanowisko do badania ścierności skał, przebieg przeprowadzenia badań wstępnych oraz statystyczne opracowanie wyników za pomocą programu Statistica i ustalenie ostatecznych wartości wielkości wejściowych w badaniach zasadniczych. Metoda została opracowana w aspekcie uwzględniania ścierności skał przy doborze i prognozowaniu zużycia narzędzi urabiających.
PL
Łańcuchy ogniwowe górnicze są kluczowym elementem maszyn ścianowych, takich jak przenośniki zgrzebłowe i strugi węglowe. Niezawodność łańcuchów wpływa na poprawną pracę całego kompleksu i na wielkość wydobycia z wyrobiska ścianowego. W artykule przedstawiono problematykę diagnostyki łańcuchów ogniwowych górniczych stosowanych w maszynach ścianowych. Przedstawiono wybrane przykłady uszkodzeń ogniw łańcuchów górniczych oraz budowę przyrządu i sposób wykrywania pęknięć zmęczeniowych w ogniwach łańcuchów górniczych. Ponadto opisano budowę stanowiska służącego do wykonywania kompleksowej oceny własności użytkowych łańcuchów ogniwowych w warunkach eksploatacyjnych.
EN
Round link chains are key components of longwall machines such as armoured face conveyors and plow systems. Reliability of the chains affects the correct operation of the entire mechanized longwall system as well as the volume of coal extracted from the longwall panel. The article presents the problem of diagnostics of mine round link chains used in longwall machines. Selected examples of damage to chain links as well as a design of the device with the method for detecting the fatigue cracks are also presented. In addition, design of the stand to perform a comprehensive assessment of the operational properties of round link chains under operational conditions is also described.
EN
The report presents results of a 3D study of the contour and angles of subsoil shanks changes which develop due to wear caused by the soil during the ground cultivation. The results of 3D imaging were subject to the analysis aimed at the identification of the limit wear of the parts concerned. Significant differences were found in changes in the contour and angles of blades with regard to the design variants. The results of the study can indicate a need of further operation research to verify the suitability of certain variants of the blades exhibiting differences in terms of material and design.
PL
Przedstawiono wyniki badań 3D stanu geometrii dłut głębosza, który konstytuował się w następstwie zużyciowego oddziaływania gleby w warunkach uprawy polowej. Wyniki obrazowania 3D poddano analizie ukierunkowanej na identyfikację granicznego stanu zużycia badanych elementów. Stwierdzono, że występują istotne różnice w wywoływanych zużyciem zmianach geometrii dłut w zależności od ich wariantu konstrukcyjnego. Uzyskane wyniki badań stanowią przesłankę do wnioskowania o potrzebie realizacji badań eksploatacyjnych, jako niezbędnych dla weryfikacji przydatności użytkowej wariantów dłut głębosza, wykazujących różnice materiałowo-konstrukcyjne.
PL
W artykule omawiane jest zagadnienie ścieralności przewodów kanalizacyjnych. Przedstawiono teoretyczne podstawy zjawiska ścieralności, jaka zachodzi w przewodach kanalizacyjnych podczas transportu medium, w którym znajdują się cząstki stałe w określonym stężeniu. Przedstawione zostały również czynniki mogące mieć wpływ na intensywność zużycia ściernego. Omówiona została metodyka prowadzenia badań laboratoryjnych ścieralności rur kanalizacyjnych, na różnych stanowiskach badawczych. Artykuł zawiera również studium dotychczasowych badań ścieralności dna przewodów kanalizacyjnych dla różnych rozwiązań materiałowych rur oraz uzyskiwanych wyników. Wskazano na duże rozbieżności wyników ścieralności pochodzących z różnych źródeł, oraz omówiono możliwe przyczyny występowania niezgodności otrzymywanych rezultatów. W artykule zostały przedstawione również zmiany współczynnika bezpieczeństwa betonowych rur kanalizacyjnych na skutek starcia dna, w oparciu o obliczenia statyczno-wytrzymałościowe.
EN
This paper discusses the issue of abrasiveness of sewer pipelines. The basics of theoretical knowledge of the abrasion phenomenon that takes place in sewer pipelines during transport of medium in which solid particles are located in a given concentration are presented. Factors that may affect the intensity of abrasive wear are also presented. The methodology of conducting laboratory research of abrasiveness of pipes at various research stations was discussed. The article also contains a study of the current tests of abrasiveness of the bottom of sewer pipes for various material solutions of pipes and obtained results. The analysis indicates large discrepancies in abrasion results from various sources, and discusses the possible causes of non-compliance of the results obtained. The article also presents the changes in the safety factor of concrete sewer pipes due to abrasion of the bottom, based on static and strength calculations.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.