Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  znakowanie laserowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Oceniano wpływ zawartości absorbentu i zmiennych parametrów pracy lasera na efektywność znakowania laserowego powierzchni wyprasek zmodyfikowanego polipropylenu. Określano odcień i nasycenie barwy oraz cechy geometryczne powierzchni naniesionych znaków graficznych za pomocą spektrofotometru optycznego i mikroskopu konfokalnego. Stwierdzono, że jakość znakowania w istotnym stopniu zależy od szerokości ścieżki wiązki promieniowania, częstotliwości impulsów i barwy powierzchni poddanej procesowi nanoszenia znaków graficznych oraz, że w zależności od barwy próbki dodatek do polipropylenu absorbentu promieniowania wpływa różnie na proces. Najlepsze efekty znakowania laserowego uzyskano w wypadku próbek białych z dużą zawartością modyfikatora.
EN
The influence of the modifier (absorbent) content and variable laser processing parameters on the effectiveness of laser marking of polypropylene moldings was evaluated. The hue and color saturation as well as geometrical features of the surface of the plotted graphical signs were determined using optical spectrophotometer and confocal microscope. It was found that the quality of marking was significantly affected by the width of the beam paths, the frequency of pulses and the color of the investigated surface. The effect of adding an absorbent to polypropylene depends on the color of the sample. The best results of laser marking were achieved for white samples with high modifier content.
PL
Robotyzacja procesów laserowych oraz zwiększenie spektrum zastosowań systemów zrobotyzowanych to obecnie bardzo mocno rozwijane zagadnienia. W artykule zaprezentowano symulację i weryfikację procesu znakowania laserowego stupa elektrycznego. Zdefiniowane wymagania procesu; oraz elementy stanowiska byty Informacjami wejściowymi do wykonania: symulacji laserowego znakowania produktu w środowisku programowym FANUC Roboguide. Otrzymane rozwiązanie zweryfikowano w kilku testach na stanowisku wyposażonym w robota FANUC M-70iC/70, głowicę laserową LaserMech FiberCut RA oraz źródło lasera IPG YLS-4000-2ST. Otrzymane wyniki symulacji potwierdziły poprawność zaprezentowanego rozwiązania.
EN
Nowadays robotization of laser processes and expansion of usage of robotized laser systems are highly developed issues. In the article a simulation and verification of a process of lamp post laser marking were presented. Defined requirements of a process and station's elements were input Information for preparing lamp post laser marking simulation In FANU Roboguide software. Obtained results were verified during several test on real station equipped with FANUC M-70IC/70 robot, LaserMech FiberCutR laser head and iPG YLS-4000-2ST laser source. Obtained results confirmed presented solution.
3
Content available Praktyczne wykorzystanie laserów w probiernictwie
PL
Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację artykułu „Lasery w urzędach probierczych”, zamieszczonego w poprzednim numerze Biuletynu GUM „Metrologia i Probiernictwo” [nr 1(12) 2016]. W artykule opisano metody umieszczania oznaczeń na wyrobach ze stopów metali szlachetnych, przy użyciu urządzenia do laserowego oznaczania oraz omówiono sprawy jakości i trwałości wykonywanych wizerunków w Okręgowym Urzędzie Probierczym w Krakowie i w jego wydziałach zamiejscowych.
EN
This is a continuation of the article “Lasers in Assay Offices” stated in the previous issue of the Journal “Metrology and Hallmarking” Nr 1(12) 2016. The article describes the method of marking for articles of precious metal alloys, using a laser marking and discusses the quality and durability of images made at the Regional Assay Office in Krakow and branches.
4
Content available Lasery w urzędach probierczych
PL
W artykule opisano rodzaje laserów oraz zastosowanie laserowych urządzeń do oznaczania wyrobów z metali szlachetnych w Okręgowym Urzędzie Probierczym w Warszawie.
EN
The article describes the types of lasers and the application of laser for marking of precious metals in Regional Assay Office in Warsaw.
PL
Promieniowanie laserowe może nagrzewać materiały, przetapiać ich powierzchnię, powodować odparowanie warstwy powierzchniowej, inicjować różne reakcje chemiczne itp. Dzięki swym właściwościom promieniowanie laserowe jest stosowane m.in. do powierzchniowej obróbki materiałów, w tym wyrobów ze szkła i ceramiki użytkowej. W Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych, we współpracy z Instytutem Optoelektroniki WAT, podjęto prace w dziedzinie laserowej dekoracji wyrobów szklanych i ceramicznych za pomocą promieniowania laserowego. Stosowana jest metoda spiekania mineralnych proszków barwnych napylonych na podłoża szklane lub ceramiczne oraz metoda aktywacji szkliw ceramicznych (tzn. bez udziału dodatków barwnych). W eksperymentach stosowano lasery impulsowe i ciągłego działania. Opisano niektóre zjawiska fizyczne wpływające na wyniki obróbki laserowej. Zamieszczono przykładowe fotografie uzyskanych efektów.
EN
Laser radiation can heat the material, melt its surface, cause evaporation of the surface layer, initiate various chemical reactions, etc. Thanks to its properties, the laser radiation is used, among others for surface treatment of materials, including glassware and pottery. At the Institute of Ceramics and Building Materials, in collaboration with the Institute of Optoelectronics, MUT, work has been undertaken in the field of laser decoration of glassware and ceramics by laser radiation. Laser method is used in sintering the colour mineral powder sprayed on glass or ceramic substrate as well as for glazes activation (i.e. without the colour additives). Experiments were performed using CW and pulsed lasers. Some physical phenomena affecting the results of laser treatment are described. Exemplary photos of obtained patterns are included.
EN
The results of the investigation concerning the influence of engraving parameters on the mark quality and material removal rates from panels made by different types of metals by the Q-switched diode-pumped Nd:YAG laser are presented in this paper. Quality of marks is examined by considering readability and durability as the function of material removed and parameters. The parameters under consideration are: the average power, pulse frequency and surface scanning velocity. The results disclosed that laser engraving can be applied in marking metals successfully.
XX
Przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu parametrów grawerowania na ja-kość znaku i szybkość usuwania materiału z płyt wykonanych z różnych metali. Jakość znaków rozważano pod względem ich czytelności i trwałości oraz w funkcji odwzorowania zadanego kształtu przy różnych parametrach procesu. Parametrami branymi pod uwagę były: średnia moc, częstotliwość impulsów i prędkość skanowania powierzchni. Wyniki ujawniły, że grawerowanie laserowe może być stosowane z powodzeniem w znakowaniu metali.
7
PL
W bieżącym artykule zostaną przedstawione praktyczne rady dotyczące doboru znakowarek i grawerek laserowych. Zanim jednak przyjrzymy się elementom, które należy wziąć pod uwagę w trakcie wyboru maszyny, chciałbym pokrótce omówić wybrane aspekty procesu znakowania i grawerowania laserowego, a także wyjaśnić różnicę między znakowarką a grawerką laserową.
PL
Innowacyjna i opatentowana technologia IMP (ang. Intelligent Mark Positioning) to inteligentne rozpoznawanie położenia oraz orientacji detalu z automatycznym pozycjonowaniem znakowanej treści. System wizyjny znakowarek lub grawerek wyposażony w IMP charakteryzuje się poprawą wydajności i jakości w porównaniu do konwencjonalnych rozwiązań. Ale to nie wszystko, system prezentuje znacznie większy wachlarz korzystnych rozwiązań.
9
Content available remote Laserowa dekoracja wyrobów ceramicznych
PL
Artykuł przedstawia krótki przegląd badań nad stworzeniem podstaw pod wdrożenie optymalnego i uniwersalnego procesu dekoracji laserowej wyrobów ceramicznych przy wykorzystaniu nowych, krajowych środków barwnych. Przedstawiono kryteria doboru środków barwnych w laserowej dekoracji ceramiki oraz krótko omówiono wpływ zjawisk fizycznych towarzyszących oddziaływaniu promieniowania laserowego z materiałem. Analizom wybranych wyników eksperymentalnych towarzyszą opisy działań podjętych dla optymalizacji procesu, ilustrowane zdjęciami otrzymanych oznakowań i dekoracji.
EN
Paper presents short review of investigations on the creation of base for implementation of optima and universal laser decoration process of ceramic products using new, domestic colour materials. Criteria of selection of colour materials for laser decoration of ceramics have been presented together with a short analysis of the influence of physical phenomena accompanying laser-matter interaction. Analyses of selected experimental results are presented together with activities performed for optimization of the process and illustrated at photographs of resulting marks and decorations.
10
PL
Artykuł przedstawia analizę wpływu parametrów procesu dekoracji laserowej, a więc parametrów wiązki laserowej i sposobu jej skanowania, oraz rodzaju i składu środków barwnych na efekty końcowe, użytkowe otrzymywanych znaków. Szczególną uwagę poświęcono trwałości adhezji i powstającej mikrostrukturze powierzchniowej nakładanej warstwy. Podjęto próbę krótkiego opisu i wyjaśnienia tych zjawisk na bazie procesów towarzyszących krótkotrwałemu oddziaływaniu silnego, ciągłego promieniowania laserowego z materią. Analizom wyników eksperymentalnych towarzyszą zapisy działań podjętych dla optymalizacji procesu, związanych z doborem parametrów lasera i przesuwu wiązki, ilustrowane zdjęciami fragmentów otrzymanych oznakowań i dekoracji.
EN
The paper presents an analysis of the influence of laser decoration process parameters, namely the laser beam and its scanning parameters, as well as a kind and composition of colour materials on final utility parameters of resulting marks. Particular attention has been paid to the adhesion durability and surface microstructure of applied layers. Attempts were undertaken to describe and explain shortly phenomena on the basis of physical processes accompanying a short interaction of strong, continuous laser radiation with matter. Analyses of experimental results have been supplemented with diagrams of means directed to the process optimization, connected with selection of the laser and scanning parameters, and illustrated by photographs of the resulting marks and decorations.
11
Content available remote Laserowe nanoszenie znaków barwnych na podłoża ceramiczne
PL
Współczesne wykorzystanie laserów w badaniach naukowych, przemyśle czy medycynie jest skutkiem unikatowych właściwości promieniowania laserowego, to jest: monochromatyczności, koherencji, dobrego ukierunkowania, wysokiej intensywności i krótkiego czasu trwania impulsu światła. Opracowane technologie laserowe są szeroko stosowane w wielu sektorach przemysłu samochodowego, lotniczego, a ostatnio podjęto próby nanoszenia znaków barwnych na podłoża ceramiczne. W artykule autorzy przedstawiają wyniki badań eksperymentalnych nanoszenia znaków barwnych na podłoża ceramiczne z warstwą szkliwną. Przedstawiono wybrane wyniki badań obejmujące wpływ parametrów obróbki na zachowanie się materiału barwnego nakładanego na podłoże ceramiczne.
EN
Contemporary use of lasers in scientific research, industry or medicine is the result of unique properties of laser radiation, that is: monochrome, coherence, good directivity, high intensity and short duration of a laser pulse. The developed laser technologies are widely used in many sectors of the automotive, aviation industry, and recently have been attempts at application of colour characters on ceramic substrates. In this article the results of experimental application of colour marks on the ceramic substrate with a layer of enamel have been presented. Some results of studies involving influence of processing parameters on the behaviour of the colour material applied to the ceramic substrate are presented.
PL
W pracy przedstawiono wyniki doświadczalnych prób znakowania laserowego wybranych materiałów. Do oceny ich jakości przeprowadzono porównawczą analizę uzyskanych znaków pod względem czytelności oraz trwałości. Zaprezentowane wyniki wskazują na użyteczności zastosowania technologii grawerowania laserowego jako wydajnej i konkurencyjnej techniki znakowania.
14
Content available remote Laserowe znakowanie wyrobów w ruchu ciągłym.
PL
Przegląd metod znakowania produktów wiązką laserową i wyniki badań procesu znakowania laserowego obiektów znajdujących się w ruchu dla metody znakowania wektorowego.
EN
A review of laser beam marking methods and results of tests of the vector method laser beam marking process with the products in continuously moving line.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.