Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  znakowanie żywności
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono najważniejsze zagadnienia związane z Ustawą z 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów, ujednolicającą zasady znakowania żywności i pasz, bez organizmów modyfikowanych genetycznie, likwidującą dowolność umieszczania takich informacji na produktach spożywczych. Nowa regulacja nie wprowadza całkowitej eliminacji śladowych ilości GMO oraz zakazu styczności z GMO - dopuszczalna ilość zawartości wynosi do 0,1% w żywności, a w paszy do 0,9%. Ustawa nie wyklucza również, poza wprowadzonymi okresami karencji, możliwości karmienia zwierząt paszami GMO, co może powodować problemy - m.in. technicznej wykrywalności modyfikacji genetycznych czy kwestii związanych z obowiązkami rzetelnego informowania konsumenta o produkcie. Nadal podstawowym problemem jest kwestia: czy stosowanie tego typu oznaczeń powinno być dopuszczalne, biorąc pod uwagę powszechną obecność organizmów modyfikowanych genetycznie i coraz większą trudność w ich faktycznym eliminowaniu.
EN
The article discusses the key problems concerning the Act of 13 June 2019 on labelling products manufactured without the use of genetically modified organisms as products free from such organisms, which standardises the principles of labelling GMO-free food and animal feed. This will put an end to the flexibility of including such information on foodstuffs. The new regulation does not fully eliminate trace amounts GMOs nor does it prevent contact therewith (the permissible GMO limit in food is up to 0.1% and up to 0.9% in animal feed). The act does not exclude the option of feeding animals with GMO feed, save the introduced waiting periods, which may give rise to various issues, including the problem of the technical detectability of genetic modifications or matters related to providing reliable information on products to consumers. However, the primary concern is still whether such marking should be permitted considering the widespread presence of genetically modified organisms and the increasing difficulty in the actual elimination thereof.
PL
Znakowanie alkoholu wartością odżywczą jest obecnie przedmiotem dyskusji legislacyjnych na forum krajowym i UE. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności nie nakłada na producentów napojów alkoholowych o zawartości alkoholu większej niż 1,2% obowiązku umieszczania na etykiecie informacji o składzie i wartości odżywczej. Jednak niektóre państwa członkowskie przyjmują przepisy krajowe zawierające dodatkowe wymagania z tego zakresu. Do krajów tych może niedługo dołączyć również Polska. W artykule omówiono obowiązkowe informacje, które powinna zawierać etykieta napoju alkoholowego, a także aktualne prace Komisji Europejskiej i Ministerstwa Zdrowia dotyczące zmiany sposobu etykietowania napojów alkoholowych. Przedstawiono również postanowienia europejskich producentów wyrobów spirytusowych, wina, piwa oraz cydru, którzy w ramach samoregulacji postanowili zobowiązać się do zamieszczania na opakowaniach swoich wyrobów informacji o ich składzie oraz wartości odżywczej.
EN
Nutrition labelling of alcoholic beverages is currently under legislative discussions at the national and the EU level. Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No 1169/2011 on the provision of food information to consumers does not oblige the producers of alcoholic beverages containing more than 1.2% by volume of alcohol to provide the list of ingredients and nutrition declaration on the label. However, some Member States have adopted national rules with additional requirements in this respect. Poland may soon become another country with such regulations. The article discusses mandatory particulars to be included on the labels of alcoholic beverages, as well as current work by the European Commission and Polish Ministry of Health on amending the labelling of alcoholic beverages. It also presents the guiding principles developed by the European producers of spirits, wine, beer and cider, who have committed, through self-regulation, to provide ingredients and nutrition information on the labels of their products.
PL
Celem pracy jest próba analizy i oceny systemu znakowania żywności w Polsce oraz narzędzi służących prewencji i walce z zafałszowaniami. Podstawą do dyskusji był krytyczny przegląd literatury przedmiotu i przepisów prawa, analiza danych pochodzących z unijnych systemów wymiany informacji na temat żywności niebezpiecznej, oszustw żywnościowych i innych niezgodności (systemu RASFF i systemu AAC & EU FFN) oraz decyzji dotyczących zafałszowań wydanych przez IJHAR-S. System bezpieczeństwa żywności UE ewoluuje w kierunku coraz większej ochrony zdrowia i interesów ekonomicznych konsumentów. Służyć ma temu integracja działań państwowych instytucji nadzoru nad żywnością oraz rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie wymiany informacji na temat niezgodności z prawem żywnościowym. Najwięcej informacji przekazanych w systemie AAC & EU FFN w 2016 r. dotyczyło niezgodności w obszarze znakowania, w tym zwłaszcza wykazu składników. Analiza decyzji administracyjnych IJHAR-S z lat 2013–2017 wykazała, że problem zafałszowań jest największy w przypadku produktów mięsnych, mącznych i zbożowych. Przekazywanie rzetelnych i wyczerpujących informacji na temat żywności odbywa się głównie za pomocą kodu uzupełniającego opakowań jednostkowych. Zakres tych informacji wpływa na podejmowanie przez konsumentów świadomych wyborów. Opakowania do żywności mają ogromną wartość komunikacyjną, ich zadaniem jest kreowanie pozytywnych emocji i doświadczeń u konsumenta oraz zachęcenie go za każdym razem do kupna towaru.
EN
The aim of the paper is to make an attempt to analyse and discuss food labelling system in Poland and instruments designed to prevent and combat fraudulent adulteration of food. The basis for the discussion was critical literature and food law review, the data drawn from the EU information exchange systems for unsafe food, food fraud and other non-compliances (the RASFF system and the AAC & EU FFN system), and administrative decisions of IJHAR-S regarding adulteration of food. The EU food safety system is evolving to achieve a high level of health and economic interests protection for consumers. Integration of official food control institutions’ activities and development of international cooperation concerning rapid exchange of information about non-compliances with food law serve this purpose. The most food fraud cases exchanged in the AAC & EU FFN system in 2016 concerned mislabelling and composition. Analysis of the administrative decisions of IJHAR-S made between 2013 and 2017 demonstrated that meat products and bakery and cereal products are most often adulterated foods in Poland. Providing consumers with reliable and comprehensive food information is perpetrated mainly through expletive code of individual packaging which influences informed food choices. Communication value of food packaging is huge. The role of individual packaging is also to create positive emotions and experiences, and enhance consumers’ willingness to buy the product again and again.
PL
Odpowiedzialność za znakowanie żywności spoczywa na podmiocie wprowadzającym żywność do obrotu. W artykule przedstawiono propozycję algorytmu w formie drzewa decyzyjnego, mogącego stać się narzędziem wspomagającym proces podejmowania decyzji związanych z obowiązkiem znakowania informacją dotyczącą trwałości. W świetle obowiązujących regulacji, przy dokonywaniu wyboru sposobu znakowania (data minimalnej trwałości albo termin przydatności do spożycia) należy brać pod uwagę kryteria jakości mikrobiologicznej. W pracy przedstawiono argumenty, że jest to zbyt wąskie podejście do problematyki zapewnienia bezpieczeństwa konsumentowi.
EN
Food labelling is the food business operators’ responsibility. An algorithm was proposed in the form of a decision tree to serve as a tool to assist decision-making process related to the duty of shelf-life labelling. Under the current regulations, when choosing the way of labelling (date of minimum durability and the „use by date”) the criteria of microbiological quality must be taken into account. The paper presents a case for the fact that this is too narrow approach to the problem of ensuring consumer’s safety.
PL
Atrakcyjne przekazy słowne lub graficzne stosowane w znakowaniu, prezentacji lub reklamie środków spożywczych, podkreślające szczególny charakter produkcji, pochodzenia lub składu, wyróżniają je na tle innych środków spożywczych, stanowią też atrakcyjny element dostrzegany przez konsumentów, m.in. tych, którzy deklarują, że w codziennych wyborach żywieniowych kierują się wpływem żywienia na zdrowie. Poprawne stosowanie terminów: ekologiczny, tradycyjny czy domowy w odniesieniu do żywności wymaga od przedsiębiorców spełnienia wielu wymagań prawnych, które nie ograniczają się wyłączenie do nowych przepisów z zakresu informowania konsumentów na temat żywności.
EN
Attractive verbal or graphical messages used in the labelling, presentation or advertising of foodstuffs, emphasizing an extraordinary nature of production, origin or composition, distinguish them from amongst other foodstuffs; they constitute also an attractive element perceived by the consumers, including those who claim that in their everyday choices they are motivated by the relationship between nutrition and health. Correct application of the terms such as “ecological”, “traditional”, or ”homemade” with respect to foodstuffs requires entrepreneurs to meet a number of legal requirements that are not solely limited to the new regulations dealing with food information to consumers.
PL
13 grudnia 2014 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Od 13 grudnia 2016 r. nałoży ono na producentów obowiązek zamieszczania na opakowaniu informacji o wartości energetycznej i odżywczej. Oznacza to duże zmiany dla wielu branż przemysłu spożywczego. Nowe przepisy ujednolicają wymagania dotyczące etykietowania. Na etykietach projektowanych zgodnie z nowymi przepisami pojawią się nowe dane. Informacje te mają służyć ochronie zdrowia konsumentów i ułatwić im dokonywanie świadomych wyborów.
EN
From the 13th of December 2014, the Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council on the provision of food information to consumers will be applied. From the 13th of December 2016 the second part of this document will become the obligation for the producers. They will be obliged to place the energy and nutrition information on the label. This means big changes for many sec tors of the food industry. The new rules harmonize labeling requirements. The labels designed in accordance with the new rules will contain the new data. This information should provide high level of health protection for consumers and facilitate their conscious choices.
PL
Od 13 grudnia 2014 r. stosowane będzie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011, które weszło w życie 13 grudnia 2011 r., w sprawie przekazywania informacji dotyczących etykietowania żywności w odniesieniu do każdego sektora spożywczego. Określenie wspólnych dla całej UE definicji, wymogów i procedur, stworzy jasne ramy dla rzetelnego informowania konsumenta i posłuży wysokiemu poziomowi ochrony zdrowia i interesów konsumentów.
EN
From the 13th of December 2014, the Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of the 25th of October 2011 on the provision of food information concerning the food labeling for each food sector will be applied. The term EU-wide definitions, requirements and procedures, establish a clear framework for the fair will be used to inform the consumer and a high level of protection of health and consumer interests.
PL
W listopadzie 2011 r. ukazało się rozporządzenie Komisji (UE) nr 1131/2011 dopuszczające do stosowania w żywności nową substancję słodzącą - glikozydy stewiolowe. Rozporządzenie to stosuje się od 2 grudnia 2011 r. W artykule omówiono m.in. sposób otrzymywania glikozydów stewiolowych, ocenę bezpieczeństwa substancji przez EFSA, właściwości technologiczne i zastosowanie E 960 w żywności oraz znakowanie żywności z dodatkiem glikozydów stewiolowych.
EN
The Commission Regulation (EC) No 1131/2011 allowing the use of a new sweetener - steviol glycosides in food was published in November 2011. The mentioned regulation has been applied since the 2nd of December 2011. The method of steviol glycosides' production, safety evaluation of this substance by EFSA, the technological properties and the conditions of use of E 960 in food as well as labelling of products containing steviol glycosides have been described in the article.
PL
Przepisy dotyczące oświadczeń zdrowotnych wyznaczają szczegółowe ramy ich stosowania. Docelowo producenci żywności będą mogli reklamować i znakować produkty tylko tymi oświadczeniami, które znajdą się we wspólnotowych wykazach. Obecne prace polegają na opracowaniu ostatecznego kształtu pierwszej części wykazu dozwolonych oświadczeń funkcjonalnych. Przyjęcie 222 oświadczeń, przy jednoczesnym odrzuceniu ponad 2000 treści, będzie miało ogromne znaczenie dla branży. W ciągu sześciu miesięcy konieczne będzie wyeliminowanie z rynku etykiet, reklam i innych materiałów promocyjnych zawierających odrzucone treści. Nie jest przewidziana możliwości pozostawienia ich w obrocie do wyczerpania zapasów. Jednocześnie pozostaje szara strefa dużej liczby oświadczeń, które oczekują na rozpatrzenie i do czasu finalnego rozstrzygnięcia mogą być stosowane. Cały proces wzbudza bardzo duże zainteresowanie wszystkich zainteresowanych stron. Dowody naukowe, transparentność działań, decyzja polityczna, konsekwencje ekonomiczne, eliminacja produktów z rynku, lobbing to hasła, które stosunkowo często towarzyszą całemu procesowi.
EN
Provisions for health claims determine the detailed framework for their use. Ultimately, food producers will be able to advertise and label their products only with those claims which will be included in the Community lists. Current work consists in developing the final shape of the first part of the list of permitted functional claims. Adoption of 222 claims while rejecting more than 2000 content will be of great importance for the industry. Within 6 months it will be necessary to eliminate from the market, labeling, advertising and other promotional materials containing the rejected claims. Possibility of leaving them on the market until stocks are exhausted, has not been foreseen. At the same time a grey zone remains with a large number of claims that are on hold and awaiting review and final decision. The whole process arouses great interest of all stakeholders. Scientific evidence, transparency of actions, political decisions, economic consequences, elimination from the market, lobbying are the key words that relatively often accompany the whole process.
PL
Od kilkunastu lat w Europie można zauważyć zainteresowanie żywnością wytwarzaną metodami tradycyjnymi i ekologicznymi. W celu dostarczenia informacji o produkcie i wytwórcy, a także zapobiegania nieuczciwym praktykom producentów (przywłaszczaniu nazwy, podrabianiu), stosuje się różnorodne systemy rejestracji, znakowania i certyfikacji żywności tradycyjnej, regionalnej czy ekologicznej. Chroni to konsumentów przed możliwością pomyłki i ułatwia im dokonanie wyboru podczas zakupów. Zagadnienia związane z rejestracją i ochroną produktów regionalnych, wytwarzanych tradycyjnymi metodami czy ekologicznych są określone w prawie Unii Europejskiej.
EN
The growing interest of European consumers to the traditional and organic foods is a stabile tendency. Labeling and certification of traditional, regional and organic foods is regulated by law to inform and protect consumers against unlawful marketing practices and makes easier choices during shopping. European Food Law implements the system of production, labeling, registration and retailing of traditional or organic foods.
PL
Dla konsumentów znakowanie produktów spożywczych na opakowaniu jest ważnym źródłem informacji o wartości odżywczej produktu i jego wpływie na zdrowie. Informacje podane na etykiecie mogą przyczynić się do podejmowania świadomych decyzji o sposobie żywienia. W celu zapobiegania nieuczciwym praktykom handlowym stosuje się różnorodne systemy rejestracji i znakowania żywności o szczególnych walorach zdrowotnych. Chroni to konsumentów przed możliwością popełnienia pomyłki i ułatwia dokonanie wyboru podczas zakupów. Oświadczenia zdrowotne i żywieniowe są niezbędne zwłaszcza dla konsumentów chcących właściwie się odżywiać.
EN
Food products labelling is an important source of information for modern consumers, especially of nutritional and pro-health information. Labelling information is the factor of consumer decisions connected with nutritional behaviour. System of nutrition and health declaration is regulated by food law to protect consumers against illegal marketing practices. These declarations are necessary for pro-health oriented consumers. Modern system of food labelling is obliged to implement educational function which enables rational nutrition behaviour of consumers.
PL
Dobrowolne znakowanie produktów żywnościowych na opakowaniu (informacją o wartości odżywczej) za pomocą GDA, "traffic lights" czy logo programu "Wiem, co wybieram", ma na celu pomoc konsumentom w dokonywaniu świadomych wyborów żywieniowych wśród wielu podobnych do siebie wyrobów. Odgrywa rolę informacyjno-edukacyjną. Jest też wyrazem dbałości o klienta, coraz częściej zainteresowanego właściwym odżywianiem. Może także przyczynić się do wzrostu zaufania klientów do producentów.
EN
Voluntary nutrition labelling systems of packed foods by GDA, traffic lights or proposed in logo of the programme "My choice" are intended to help consumers in nutritionally conscious choice of foods among many similar commodities. These systems have educational and informative functions. The systems are evidence of processors understanding of consumers' orientation to proper nutrition. Their implementation can develop the confidence between food industry and consumers.
PL
W artykule omówiono metody ustalania wartości odżywczej środków spożywczych oraz sposoby zapisania jej na etykiecie produktu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 25 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych wartością odżywczą (DzU 2007 r., nr 137, poz. 967). Przedstawiono sposoby wyznaczania zawartości składników odżywczych w zależności od rodzaju środka spożywczego wraz z uwzględnieniem czynników, na jakie należy zwrócić uwagę przy zastosowaniu danej metody. Wskazano na zmiany zapisów w dyrektywie Rady z 24 września 1990 r. w sprawie oznaczania wartości odżywczej środków spożywczych (90/496/EWG), które muszą zostać implementowane do polskiego rozporządzenia.
EN
Discussion of methods of setting the nutrition value of foodstuffs and ways of declare nutrition facts on the labels, according to the regulation of Ministry of Health 25 July 2007 on labeling by nutrition value (Official Journal of Laws 2007 no 137, item 967). Review of methods of setting the nutrition value depending on kind of food and questions concerning different methods of determination nutrition value. Modification in Council Directive 90/496/EEC of 24 September 1990 on nutrition labeling for foodstuffs, which are obligatory to implement to the Polish food law.
PL
Spożywanie niektórych produktów spożywczych może przyczyniać się do bardziej zbilansowanej diety, a tym samym do zapobiegania niektórym chorobom. Producenci żywności mogą nadużywać pewnych oświadczeń mających przekonać konsumentów do zakupu ich produktów. Konieczność zapobiegania takim nadużyciom zmusiła KE do wydania rozporządzenia nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, dotyczącego informacji o wartościach odżywczych i właściwościach zdrowotnych środków spożywczych.
EN
Intake of some food products may make our diet more balanced. Food producers can abuse consumer confidence using certain health claims in order to convince consumers to buying their products. Necessity of prevention of that kind of abuse forced EC to issue regulation No. 1924/2006 about health and nutrition claims concerning nutritional and healthy values of food.
PL
W artykule porównano zawartość witaminy C i zawartość wapnia deklarowane na etykietach produktów z wartościami oznaczonymi analitycznie w wybranych produktach wzbogaconych, dostępnych na warszawskim rynku. W przypadku witaminy C stwierdzono stosowanie znacznych naddatków technologicznych w procesie wzbogacania żywności. Natomiast rzeczywista zawartość wapnia nie różniła się znacząco od wartości deklarowanych na etykietach. W końcu 2006 r. opublikowano tekts rozporządzenia UE o dodawaniu witamin i składników mineralnych oraz innych substancji. Rozporządzenie będzie obowiązywać we wszystkich krajach Wspólnoty i zastąpi przepisy krajowe dotyczące dobrowolnego wzbogacania żywności.
EN
This work concerns the comparison of vitamin C and calcium level, as declared on the label with the quantity estimated analytically in fortified products available on Warsaw market. The excess amount of vitamin C applied while fortification process of food was recorded in the research. Any differences between calcium quantity estimated and declared on the label were not, however, found. At the end of 2006, test of the EU Regulation on adding vitamins and minerals and other substances was published. The mentioned regulation will be obligatory in all EU Member States and will replace national rules concerning facultative enrichment of food.
PL
Celem znakowania żywności jest podanie istotnych informacji dotyczących produktu (biorąc pod uwagę zarówno jego właściwości żywieniowe, jak iparametry handlowe), które mogą mieć wpływ na świadomy wybór produktu przez konsumenta. Regulacje krajowe dotyczące znakowania żywności ulegają sukcesywnym zmianom, co wynika z ewolucji treści przepisów prawnych w ramach Unii Europejskiej. W artykule omówiono ostatnie zmiany przepisów dotyczące zamieszczania na opakowaniu informacji o składnikach produktu. Nowe przepisy nakładają na producenta wymaganie podawania bardziej szczegółowego wykazu składników oraz ustalają listę tzw. składników alergennych, które obowiązkowo należy uwzględniać w znakowaniu środków spożywczych. Ponadto podano wyniki badań prowadzonych na zlecenie Komisji Europejskiej, a dotyczących poglądu konsumentów na temat zasad znakowania żywności.
EN
In order to achieve a high level of health protection for consumers and to guarantee the possibilities of food control the labeling of foodstuffs is regulated by particular regulations. The general aim of the labeling is to state on the label all important for consumer information that should concern both nutritional and trading facts. In Poland the rules of labeling are included in the act of 11th of May 2001 on health conditions of food and nutrition and in the ordinance of the Ministry of Agricultural and Rural Development from 16th of December 2002 on labeling foodstuffs and food additives. For some foodstuffs particular rules are stated in regulations concerning these foodstuffs. Now the mentioned above regulations are amended and harmonized with EU directives, because it is very important in view of facilitating trade between Member States. Particular changes concern indication of the ingredients present in foodstuffs. Certain ingredients are the cause of allergies or intolerance in humans, the refore it should be made obligatory to include in the labeling all ingredients with allergenic effect present in foodstuffs. In article the Report on European Consumers' Perception of Foodstuffs Labeling is also presented.
PL
Izomery trans nienasyconych kwasów tłuszczowych powstają z izomerów cis w wyniku przemysłowego utwardzania olejów roślinnych i rybich oraz w czasie procesu biouwodornienia przebiegającego w żwaczu zwierząt przeżuwających. W licznych badaniach wykazano, że spożywanie izomerów trans kwasów tłuszczowych miało działanie aterogenne przez wpływ na poziom lipoprotein w surowicy krwi. Wykazano także, że izomery trans zaburzają metabolizm kwasów linolowego α-linolenowego do ich długołańcuchowych metabolitów. Głównym źródłem izomerów trans kwasów tłuszczowych w diecie człowieka są produkty cukiernicze, produkty smażone w głębokim tłuszczu (np. frytki ziemniaczane) i margaryna kostkowa. Znakowanie żywności zawartością izomerów trans kwasów tłuszczowych, nadal nieuregulowane prawnie w Europie, pozwoliłoby konsumentom na wybór tych produktów, w których zawartość izomerów trans jest najniższa.
EN
Trans isomers of unsaturated fatty acids are formed from cis isomers during biohydrogenation by rumen microorganismes and by commercial partial hydrogenation during the manufacturing process of vegetable and fish oils. It is well known that dietary trans fatty acids may influence serum lipoprotein cholesterol concentration and demonstrated atherogenic effect. Additionally trans fatty acids may impair of essential fatty acids linoleic and α-linolenic acids metabolism to their long-chain metabolites by trans isomers in humans. The foods that are major contributors to trans fatty acids intake are bakery products and confectionery fats, deep-fried foods such as French fries and hard margarines. Labelling of foodstuffs with trans fatty acids content, still not regulated in Europe, may allows consumers to choose products containing low levels of trans isomers.
PL
Zasadniczym celem branym pod uwagę przy ustalaniu zasad znakowania żywności powinna być potrzeba informowania i ochrony konsumenta. Od kilku lat obserwuje się rosnącą liczbę środków spożywczych znakowanych określeniami, które przypisują im szczególny charakter żywieniowy lub dotyczą wpływu żywności na funkcjonowanie organizmu. Informacje takie nie zawsze są wiarygodne, a często nawet mylące. Dlatego w Unii Europejskiej podjęto prace nad projektem rozporządzenia, które uporządkowałoby sposób znakowania żywności oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi. Bardzo ważnym elementem znakowania dla konsumentów dotkniętych nadwrażliwością pokarmową są informacje o obecności w produkcie składników o działaniu alergizującym.
EN
The prime consideration for any rules on the labeling of foodstuffs should be the need to inform and protect the consumer. There is an increasing number of foods labeled with nutrition and health claims last time. Such claims are sometimes unbelievable or misleading for consumers. Because of this it is necessary to ensure that the substances for which a claim is made have been shown to have a beneficial nutritional or physiological effect. European Union prepared proposal for a regulation on nutrition and health claims made on foods, which lay down specific provisions concerning the use of these claims. For consumers who have allergies or intolerance very important is information on the food allergens in foodstuffs.
PL
W krajach Unii Europejskiej o normalnie funkcjonującym rynku towarów i usług, wobec pełnej oferty jakościowej i nadwyżki ilościowej towarów, coraz większą wagę przywiązuje się do na pozór mniej ważnych cech jakości produktów, takich jak pakiet informacji, którym jest etykieta umieszczona na środku spożywczym. W procesie przygotowań Polski do integracji z Unią, a także w wyniku dużej konkurencji na wolnym rynku, podejście polskich producentów do spraw jakości żywności i jej znakowania zaczęło ulegać zmianie. Obecne działania są dużo bardziej skierowane na potrzeby nabywcy.
EN
In the EC countries, which possess normally functioning goods and services market, where full quality offer and goods quantitative surplus exists, it is easy to observe the growing importance of seemingly less important quality elements such as label placed on packages of foodstuffs. The Polish producer' s approach to the quality mat-ters and labelling of food stuffs has been changing during the process of preparing Poland to the integration with European Community and as a result of huge competition on free market. Their present activities art more directed on consumer's needs.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.