Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zmienne losowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The safety assessment of the Pacoima arch dam is investigated in this paper. A Load – Resistance (L-R) method was used to ensure that the dam is safe or if it is at risk of failure. The "probabilistic design system" ANSYS finite element software was used to calculate the probability of failure. The Monte Carlo (MC) method with 50,000 iterations utilized for simulation and the Latin Hypercube method were used for Sampling. Input random variables with normal distribution and coefficient of variation of 15% due to uncertainties were considered and the six random variables used are the concrete modulus of elasticity, Poisson's ratio of concrete, concrete mass, up-stream normal water level of the reservoir, and the allowable tensile and compressive strength of the concrete. Linear elastic behavior was assumed for the constitutive law of concrete material and if the stress exceeds the allowable stress of the concrete this is considered as a failure limit state. The maximum and minimum principal stresses were considered as the output parameter. Dam body safety was investigated only under self-weight and upstream hydrostatic pressure at the normal water level [...]
EN
The study concerns the forced vibrations analysis of supporting structure in terms of probabilism. Structural design parameters are defined as the deterministic values and random variables. Random variables are not correlated. The criterion for structural failure is expressed as the limit of functions referring to the ultimate and serviceability limit state. The condition takes into account the material fatigue. The Hasofer-Lind reliability index and the probability of failure was determined. In calculations of reliability methods were used: FORM, SORM, Monte Carlo and Importance Sampling methods. The STAND program is used to present the examples of reliability analysis.
PL
W większości organizacji dokonuje się oceny pracowników na podstawie różnych kryteriów subiektywnych i obiektywnych. Często pracownicy czują się pokrzywdzeni oceną opisową lub ocena nie jest adekwatna do ich wyników pracy. W artykule proponujemy obiektywną metodę oceny pracowników z wykorzystaniem metod probabilistycznych, w tym funkcji gęstości prawdopodobieństwa, metod jądrowych oraz operacji arytmetycznych na zmiennych losowych. Omówiono również zastosowanie metody do budowania zespołu i jego oceny oraz wizualizacji wydajności prac zespołu oraz pracownika.
EN
In most of organizations evaluation of employees based on various criteria both subjective and objective is done. Employees feel often unfair by descriptive evaluation or the evaluation is not adequate to results of their work. In the publication we propose objective method of evaluation of employees based on probabilistic methods, including density estimation, kernel methods and arithmetic operations on random variables. In the paper we focus also on application method to build a team and evaluating it. The paper also introduces visualization of performance of both team and employee.
PL
Prędkość opadania ziaren jest cechą rozdziału, według której dokonuje się idealny rozdział ziaren w procesie wzbogacania w osadzarce. Uwzględnienie kompleksowych właściwości geometrycznych ziaren (wielkość i kształt ziaren) oraz fizycznych (gęstość ziaren) prowadzi do wyliczenia rozkładu granicznej prędkości opadania ziaren. Zatem graniczna prędkość opadania ziaren jest to złożona cecha rozdziału, zawierająca w sobie trzy podstawowe cechy proste ziarna (gęstość, wielkość i kształt ziarna). W artykule podano metodykę wyznaczania rozkładu prędkości opadania w próbce ziaren sferycznych dla turbulentnego charakteru ruchu ziaren, w którym prędkość opadania wyraża się wzorem Newtona-Rittingera. Ze względu na to, że zarówno gęstość jak i wielkość ziarna są zmiennymi losowymi o pewnych rozkładach, również prędkość opadania jako funkcja tych zmiennych jest zmienną losową. Korzystając z twierdzeń rachunku prawdopodobieństwa odnoszących się do funkcji zmiennych losowych podano wzór na funkcję gęstości rozkładu prędkości opadania oraz wyliczono rozkłady prędkości dla kilku kombinacji rozkładów wielkości i gęstości ziarna na podstawie eksperymentu przemysłowego. Artykuł przedstawia symulacyjne określanie rozkładów prędkości opadania ziaren sferycznych przy założeniu, że ziarna mają kształt kulisty o średnicy równej średnicy projekcyjnej ziaren nieregularnych. W takim przypadku, na graniczną prędkość opadania ziaren będzie miał wpływ rozkład właściwości densymetrycznych.
EN
Particle settling velocity is the partition feature of feed directed to jigging process. Distribution of terminal particles settling velocity characterizes feed for jigging process. Consideration of complex geometrical properties of particles (size and shape) and physical ones (density) leads to calculation of distribution of terminal particles settling velocity. That means that this is complex partition feature containing three basic particle features (density, size and shape). The paper presents the methodology of determining particle settling velocity distribution in sample of spherical particles for turbulent motion for which settling velocity is defined by Newton-Rittinger formula. Because of the fact that both particle density and size are random variables of certain type of distribution, settling velocity as function of these two variables is random variable too. Applying probability theorems connected with random variables functions the equation for statistical density function of settling velocity was given and distributions of velocities for several combinations of particle size and density were calculated on the basis of industrial velocity. The paper presents simulative determination of spherical particles settling velocity distribution functions assuming that particles are spheres of diameter being equal to projective diameter of irregular particles. In this case, terminal settling velocity is influenced by distribution of densimetric characteristics.
PL
Celem niniejszej pracy jest analiza statyczna konstrukcji prętowych w ujęciu probabilistycznym. Parametry projektowe konstrukcji zdefiniowano jako wielkości deterministyczne oraz zmienne losowe. Zmienne losowe nie są skorelowane. Kryterium awarii konstrukcji określają funkcje graniczne związane ze stanem granicznym nośności i użytkowalności. Wyznaczono wskaźnik niezawodności Cornella oraz HasoferaLinda. Podstawową metodą badawczą jest metoda FORM. W celu weryfikacji poprawności obliczeń zastosowano metody: SORM, Monte Carlo oraz Importance Sampling. Wyznaczono wrażliwość wskaźnika niezawodności na zmienne losowe. W przedstawionych przykładach analizy niezawodności wykorzystano program STAND.
EN
The study concerns the static analysis of rods structures in terms of probabilism. Structural design parameters are defined as the deterministic values and random variables. Random variables are not correlated. The criterion for structural failure is expressed the limits of functions referring to the ultimate and serviceability limit state. The Cornell and Hasofer-Lind index is used as a reliability measure. The primary research method is the FORM method. In order to verify the correctness of the calculation SORM, Monte Carlo and Importance Sampling methods are used. The sensitivity of reliability index to the random variables is defined. The STAND program is used to present the examples of reliability analysis.
6
Content available remote Evolutionary identification of laminates' granular parameters
EN
The paper deals with the identification of material constants in simple and hybrid laminates. It is assumed that identified constants are non-deterministic and can be described by means of different forms of the information granularity represented by interval numbers, fuzzy numbers or random variables. The Two-Stage Granular Strategy combining global (Evolutionary Algorithm) and local (gradient method supported by an Artificial Neural Network) optimization techniques is used to solve the identification problems. Finite Element Method in the granular form is used to solve the direct problem for laminates. Modal analysismethods are employed to collect measurement data for the identification process. Numerical examples presenting effectiveness of the strategy are enclosed.
EN
In this paper we present generalization of probability density of random variables. It is obvious that probability density is definite only for absolute continuous variables. However, in many practical applications we need to define the analogous concept also for variables of other types. It can be easily shown that we are able to generalize the concept of density using distributions, especially Dirac’s delta function.
8
Content available remote Analiza probabilistyczna wybranych sekwencyjnych algorytmów pakowania
PL
Streszczenie – Zadanie pakowania w klasycznym ujęciu polega na rozmieszczeniu listy ładunków L={a1,a2,…,an} o rozmiarach nieprzekraczających 1 w minimalnej ilości pojemników o rozmiarze jednostkowym, wymaga się przy tym, aby żaden z pojemników nie był przeładowany. Wśród metod rozwiązania takiego zadania jest też klasa algorytmów sekwencyjnych. Od algorytmu sekwencyjnego wymaga się dodatkowo aby zadania umieszczane w pojemniku tworzyły sekwencję: Dla każdego i należy do Jn for all j,k,l należy do Di j należy do A(Li) (s)iloczyn logiczny l należy do A(Li) (s) iloczyn logiczny j mniejsze niż k mniejsze niż l implikacja k należy do A(Li)(s), dla s element of J IA(Li)I W niniejszej pracy przedstawiono przykład algorytmu sekwencyjnego S1k oraz przeprowadzono pełną analizę jego zachowania. Dowiedziono twierdzenia określającego wartość współczynnika sprawności algorytmu (RS1kwiększe lub równe 0.5) dla najgorszego przypadku. Analiza probabilistyczna przeprowadzona została dla nieskończonego ciągu niezależnych zmiennych losowych o jednakowym rozkładzie L={E1,E2,......}. W pracy pokazano ograniczenie dla asymptotycznego współczynnika nadwyżki algorytmu S1k (R nieskończoność S1k,U(0,1) większe niż 0.7288).
EN
The bin-packing problem in the classical approach is to arrange the list of tasks L={a1,a2,…,an} of a size not exceeding 1 in the minimum number of bins of size 1, however, that none of the bins was overloaded. Among the ways to do such a task is a class of sequential algorithms. From sequential algorithm is required in addition to pack the tasks in such a way that tasks placed in each container (bin) consisted of a sequence: For all i element of Jn for all j,k,l element of Di j element of A(Li) (s)logical and l element of A(Li) (s) logical and j less than k less than l implication k element of A(Li)(s), dla s element of J IA(Li)I In this paper is an example of sequential algorithm called S1k and carried out a full analysis of its behavior. It demonstrate the value of lower bound for efficiency factor of the algorithm (R S1k greater-than or equal to 0.5). Probability analysis was carried out for the infinite sequence of independent random variables of equal distribution L={E1,E2,......}. This paper also show a bound of asymptotic waste ratio of S1k (R infinity S1k,U(0,1) greater than 0.7288).
EN
Let: {Xi} be a sequence of r.v.'s, and: Mn := max (X1,..., Xn), mn := min (X1,..., Xn). Our goal is to prove the almost sure central limit theorem for the properly normalized vector {Mn,mn}, provided: 1) {Xi} is an i.i.d. sequence, 2) {Xi} is a certain standardized stationary Gaussian sequence.
EN
We establish here an inequality of Ostrowski type for a random variable whose probability density function belongs to L-infinity[a, b], in terms of the cumulative distribution function and expectation. The inequality is then applied to generalized beta random variable.
11
Content available remote Triangular structures and duality
EN
We introduce and study the category AFD the objects of which are generalized convergence D-posets (with more than just one greatest element) of maps into a triangle object T and the morphisms of which are sequentially continuous D-homomorphisms. The category AFD can serve as a base category for antagonistic fuzzy probability theory. AFD-measurable maps can be considered as generalized random variables and ADF-morphisms, as their dual maps, can be considered as generalized observables.
EN
In our paper we prove two kinds of the so-called almost sure central limit theorem (ASCLT). The first one is the ASCLT for the vectors ((Mn(1) , . . . ,Mn(r)), where Mn(j) n - the j-th largest maximum of X1, . . . ,Xn and {Xi} is an i.i.d. sequence. Our second result is the ASCLT for some random permanents.
EN
The paper presents the results of an adjustment of the random variables with the log-normal distribution. Adjustment has been carried out with selected non-linear methods: the non-linear least square method (for normal and log-normal distributions), the least log-square and log-normal method (for log-normal distributions). Correlation coefficients between the observations errors and received residuals for the observations have been computed and compared. Tests have shown that special methods of compensation for the log-normal observations errors distribution may only give the results comparable to the least square method in the case of the normal observations errors distribution.
14
Content available remote Nonelementary notes on elementary events
EN
Our goal is to present simple examples illustrating the nature and role of elementary events and random variables in probability theory, both classical and operational (fuzzy). As stated in Płocki [10], in teaching probability we should concentrate on the construction of probability spaces and their properties, and not on the calculation of probability of various strange events (like hitting a bear if we can shoot three times, etc.). On a rather advanced level, Łoś [8] analyzed the constructions of probability spaces in the classical probability. J. Loś explained the nature and underscored the role of elementary events. Roughly, the events form a Boolean algebra, but some probability properties of the algebra depend on its representation via subsets and this is done via the choice of some fundamental subset of events and the choice of elementary events. Remember, choice! There are situations in which the classical probability model is not quite suitable (quantum physics, fuzzy models, c.f. Dvurečenskij and Pulmannová [3], Frič [5]), and I would like to present simple examples and simple models of such situations. In order to understand the generalizations, let me start with a well-known example of throwing two dice.
15
Content available remote Some remarks on quadratic forms in stable random variables
EN
We consider quadratic forms that appear in the least squares estimator for the unknown parameter in the AR(1) model with stable innovations. In three cases we obtain different limit distributions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.