Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zmienna prędkość obrotowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Polskie elektrownie pompowo-szczytowe zbudowano w drugiej połowie ubiegłego wieku z myślą o pracy regulacyjnej i interwencyjnej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym charakteryzującym się silną dominacją węglowych bloków cieplnych. Trwający nieprzerwanie od 3 dekad rozwój niestabilnych źródeł energii stawia jednak przed operatorem systemu nowe wyzwania. Zapewnienie płynnie regulowanych rezerw wytwórczych i odbiorczych mocy celem kompensacji fluktuacji parametrów sieciowych, jakie wprowadzają źródła niestabilne, stało się ostatnio gorącym tematem licznych debat toczonych w naszym kraju. Szczególnie atrakcyjną możliwość otwierają hydrozespoły odwracalne z regulowaną prędkością obrotową. Technologia ta rozwijana jest od połowy lat osiemdziesiątych – początkowo w Japonii, później także w Europie i USA. Do podstawowych zalet należą: możliwość regulacji poboru mocy w ruchu pompowym oraz rozszerzenie zakresu pracy i podwyższenie sprawności hydrozespołu w ruchu turbinowym. Mimo dużych kosztów części elektronicznej (wg [12] koszty konwertera częstotliwości są porównywalne z kosztami generatora), hydrozespoły odwracalne o zmiennej prędkości obrotowej znajdują coraz szersze zastosowanie. Poprawę parametrów ekonomicznych inwestycji uzyskuje się często zakładając współpracę hydrozespołów o zmiennych obrotach z hydrozespołami o obrotach stałych. Wprowadzenie zmiennej prędkości obrotowej hydrozespołów odwracalnych rozważano już przy okazji dotychczasowych modernizacji krajowych elektrowni pompowoszczytowych. Rozwój niestabilnych źródeł energii w naszym kraju sprawia, że argumenty techniczno-ekonomiczne na rzecz tej technologii wciąż zyskują na sile.
EN
Polish pumped storage power plants were erected in the second half of previous century with the purpose of regulatory and intervening operation in the Polish Electrical Power Network, heavily predominated by the coal fueled heat power blocks. However, the continuous growth of intermittent energy sources – lasting for three decades now - sets new challenges to the national grid operator. The demand for smoothly regulated electricity generating and absorbing capacities, capable to compensate for fluctuation of grid parameters as introduced by the unstable electricity sources, has grown to a hot topic of numerous debates in Poland. In this respect, capabilities offered by the variable speed reversible hydraulic units may be considered especially valuable. The variable speed technology has been developed since mid eighties – initially in Japan, later on also in Europe and USA. The essential advantages include power consumption control in the pumping mode as well as widening of the operation range and rising of the hydraulic unit efficiency in the turbine mode. Despite high costs of the electronic equipment (frequency converter costs comparable with those of the generator according to [12]), the variable speed reversible units enjoy ever wider use. The economic parameters of the investment can be often improved by assuming parallel operation of variable and constant speed units. Introducing the variable speed reversible units has been already considered on the occasion of rehabilitating Polish pumped-storage power plants. Development of intermittent electricity sources in our country enhances the strength of technical and economic arguments for this kind of technology.
PL
Sprawdzona seria napędów wieloobrotowych AUMA SAEx / SAREx została wzbogacona o modele o zmiennej prędkości. Dzięki szerokiemu zakresowi regulacji prędkości obrotowej – nawet 1:10, firma AUMA wyznacza nowe standardy i oferuje jako jedyny producent elektryczne napędy wieloobrotowe o zmiennej prędkości obrotowej do zastosowań w strefach zagrożenia wybuchem.
EN
The proven AUMA multi-turn actuators SAEx/SAREx range is enhanced by variable speed models. AUMA is spearheading market technology offering a wide speed control ratio of 1:10 while being the only manufacturer to provide variable speed actuators for use in potentially explosive atmospheres.
3
Content available remote Control strategy for maximizing conversion efficiency of a small hydropower plant
EN
An analysis of the energy conversion system which consists of a propeller water turbine, a permanent magnet synchronous generator and a power electronic converter is presented. The considered control strategy implements an optimizing technique that guarantees maximal average efficiency independently of hydrological condition changes through the constant search for optimal operation parameters. The water flow parameter, essential for objective function estimation, is eliminated by the dedicated control technique. The control method is implemented and tested in the model created in the Matlab/Simulink software. All characteristics and parameters were identified on a real small hydropower plant and on the special laboratory model.
PL
W artykule analizowany jest tor przetwarzania energii, który składa się z turbiny śmigłowej, generatora synchronicznego z magnesami trwałymi oraz przekształtnika energoelektronicznego. Przedstawiono strategię sterowania opartą na metodach optymalizacji, która przez ciągłe poszukiwanie optymalnych parametrów pracy gwarantuje maksymalną sprawność przetwarzania niezależnie od zmiennych warunków hydrologicznych. Przez wybraną technikę sterowania wyeliminowano konieczność znajomości parametru przepływu wody niezbędnego do oszacowania funkcji celu. Strategia sterowania została zaimplementowana i przetestowana w modelu opracowanym z zastosowaniem oprogramowania Matlab/Simulink. Wszystkie charakterystyki i parametry zostały zidentyfikowane w rzeczywistym obiekcie małej elektrowni wodnej i na stanowisku laboratoryjnym.
PL
Jednym z najważniejszych aspektów przy wyborze systemu przetwarzania energii dla elektrowni wodnych jest ich sprawność. Małe elektrownie wodne, które w większości są elektrowniami przepływowymi, charakteryzują się koniecznością pracy przy zmiennych warunkach hydrologicznych. Z tego względu, tory przetwarzania energii powinny zapewniać wysoką sprawność w szerokim zakresie przepływów wody. Artykuł ten przedstawia analizę sprawności toru przetwarzania energii składającego się z turbiny śmigłowej zintegrowanej z generatorem synchronicznym wzbudzanym magnesami trwałymi. W celu zapewnienia wysokiej sprawności w szerokim zakresie przepływu wody wykorzystano możliwość pracy hydrozespołu ze zmienną prędkość obrotową, natomiast dopasowanie parametrów generowanej energii do wymagań systemu elektroenergetycznego zrealizowano poprzez energoelektroniczny układ przekształtnikowy AC/DC/AC. Prezentowana analiza dotyczy wszystkich elementów składowych toru przetwarzania energii rzeczywistego obiektu o mocy 75kW. W artykule zaprezentowano zarówno rozważania teoretyczne jak i rzeczywiste charakterystyki sprawności.
EN
One of the most important aspects in choosing the energy conversion system for water Power plants is its efficiency. Small Hydropower Plants, which are mostly run-of-the-river plants, are characterized by necessity of working with changeable hydrological conditions. That is why theirs energy conversion systems should ensure high efficiency in a wide range of water flow. This paper presents efficiency analysis of energy conversion system containing integrated propeller turbine with permanent magnet synchronous generator. In order to obtain high efficiency in a wide range of water flow the variable speed operation method, has been used. This solution requires a Power Electronic Unit in the energy conversion system to match the load and control the power flow from the generator to the grid. Presented analysis concerns all elements of energy conversion system of real object of 75kW power. This article contains both theoretical analysis, and real efficiency characteristics.
5
Content available remote Doświadczenia z eksploatacji mew o zmiennej prędkości obrotowej
EN
Electrical generators for today's Small Hydropower Plants (SHP) are designer for a constant rotation speed. Changes of energy provided by water depend on water flow, which is very unreliable for small rivers. Therefore, full efficiency can be achieved for power technology with generators working at a variable speed. This paper presents a concept of a energy conversion system optimization for application in a SHP which is based on a permanent magnet (PM) generators with a propeller turbine integrated with the generator rotors. These PM generators can work at a variable speed and therefore energy produced by the PM generators have to be converted by means of a power electronic unit to fit to the three-phase power grid parameters. The elements of such SHP are described. Due to non-linear turbine characteristics it is necessary to formulate a suitable control algorithm for the whole system of energy conversion therefore the control system principles for optimal power production and hydro-set operation in stable way are discussed.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych, zorientowanych na wykrywanie wykruszenia wierzchołka zęba koła przekładni, która pracujące ze zmienną w czasie prędkością obrotową. Obiektem badawczym była przekładnia stanowiska pracującego w układzie mocy krążącej. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że opracowany algorytm przetwarzania sygnałów drganiowych, obejmujący między innymi interpolację zarejestrowanego sygnału oraz analizę sygnału różnicowego, jest przydatny do wykrywania tego typu uszkodzenia koła zębatego.
EN
The paper presents results of experimental research oriented on fault diagnostics in case gears operating at varying rotational speed. The researches have been carried out for gear with circulating power, the test stand. The method of processing vibration signals proposed in this paper, which is based (among others) on using linear interpolation makes it possible to acquire residual and differential signals in case of toothed gears operating at varying rotational speed and load. Analysis of obtained signals has proved useful in diagnosing of gear tooth top chipping.
PL
Przedstawiono zasadę sterowania podziałem przepływu oraz mocy dla dwóch identycznych hydrozespołów.
EN
The paper presents principles of control of flow and power distribution for two identical hydroelectric turbine sets.
EN
Electrical generators for today's Small Hydropower Plants (SHP) are designed for a constant rotation speed. Changes of energy provided by water depend on water flow, which is very unreliable for small rivers. Therefore, full efficiency can be achieved for power technology with generators working at a variable speed. This paper presents a concept of a energy conversion system optimization for application in a SHP which is based on a permanent magnet (PM) generators with a propeller turbine integrated with the generator rotors. These PM generators can work at a variable speed and therefore energy produced by the PM generators have to be converted by means of a power electronic unit to fit to the three-phase power grid parameters. The elements of such SHP are described. Due to non-linear turbine characteristics it is necessary to formulate a suitable control algorithm for the whole system of energy conversion therefore the control system principles for optimal power dividing on two exemplary hydro-sets are discussed.
PL
Zakres pracy obejmuje badania doświadczalne i symulacyjne prowadzone w przypadku przekładni o różnych parametrach geometrycznych i odchyłkach wykonania kół zębatych, pracujących z różnymi prędkościami obrotowymi i przy różnych obciążeniach. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz można stwierdzić, że zaawansowane metody przetwarzania sygnału prędkości drgań poprzecznych wałów, zmierzonego w kierunku działania siły międzyzębnej oraz wykorzystanie analiz jednocześnie w dziedzinach czasu i częstotliwości lub czasu i skali (CWT) umożliwiło efektywne wykrywanie różnych uszkodzeń kół zębatych takich jak: wykruszenie wierzchołka zęba zębnika lub koła, pęknięcie zęba zębnika lub koła u podstawy, częściowe wyłamanie zęba oraz zmęczeniowe wykruszenie warstwy wierzchniej współpracujących powierzchni roboczych zębów (pitting).
EN
This paper presents results of laboratory tests that, were aimed at detecting early stages of various faults in toothed wheels by measurement and analysis of transverse vibration speed of the transmission gear shafts. In experimental investigation, cracking of the root tooth, chipping of the tooth, and partial breakage or pitting of the tooth active surface were detected. The laser vibrometer Ometron VH300+ was used for non-contact measurement of shaft transversal vibration speed. In the case of measuring gear shaft vibration velocity, the way of the signal generated by the defect of a gear wheel (or bearing) is shortened as well as the influence of composed transmittance of the bearing-gear housing system is eliminated. WV time-frequency analysis and complex continuous wavelet transformations were used for detection. The authors introduced a measure of local tooth damage, which was proportional to the size of damage. An addition new index was created to measure pitting of the tooth surface. The utility of the measure for detecting damage toothed wheel, which operates with different rotational, different loads, and different performance deviation, was investigated. The results of research presented in this paper confirmed that the defect's measure is very sensitive to the development of teeth faults.
PL
Jedną z metod wykrywania lokalnych uszkodzeń kół zębatych jest analiza sygnałów resztkowego i różnicowego. Sygnały te uzyskuje się poprzez odfiltrowanie z widma drgań odpowiednich częstotliwości. W metodzie tej zakłada się jednak stałą prędkość obrotową kół zębatych. Wiele przekładni zębatych nie pracuje ze stałą lecz zmienną w czasie prędkością obrotową. W niniejszej pracy przedstawiono bazującą na linowej interpolacji metodę pozyskiwania sygnałów resztkowego i różnicowego w przypadku pracy przekładni ze zmiennym w czasie momentem obciążenia oraz ze zmienną prędkością obrotową jej wałów.
EN
Analyzing of residual and differential signals are usefulness methods for local damages detection. The filtration of signal is effectives if rotation speed is constant. This paper presents the method logging of residual and differential signals for gear working with variables rotation speeds and loads.
11
Content available remote VSD - oszczędność energii ponad 35% !
PL
Gdy w roku 1994 firma Atlas Copco wprowadziła na rynek technologię zmiennej prędkości obrotowej w sprężarkach serii GA, zakładano możliwość uzyskania oszczędności energetycznych średnio o 15%. Jednakże pierwsi użytkownicy tych sprężarek już po niedługim czasie informowali o oszczędnościach znacznie przewyższających te prognozy. Zostało to ostatecznie potwierdzone w testach przeprowadzonych przez niezależne laboratorium. Testy te wykazały średnie oszczędności energetyczne w wysokości 35%.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.