Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 59

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zmiany
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Jak powiedział Henry Ford „Wszystko można robić lepiej, niż robi się dzisiaj”, a zatem funkcjonowanie i rozwój każdego przedsiębiorstwa jest nierozerwalnie związane z koniecznością wprowadzania ciągłych zmian. Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych na próbie 20 przedsiębiorstw. Miały one na celu ocenę stanu obecnego w zakresie zachowania zasad bezpieczeństwa w trakcie wprowadzania zmian organizacyjno-technologicznych. Badania rozszerzono o analizę dokumentacji projektowej w celu zweryfikowania, czy zawiera ona aspekty związane z bezpieczeństwem pracy. Zweryfikowano również pod kątem aspektów związanych z bezpieczeństwem pracy oferty firm konsultingowych, wspierających przedsiębiorstwa w obszarze wprowadzania zmian.
EN
As Henry Ford once said, "Everything can always be done better than it is being done"13, and therefore the functioning and development of each enterprise is inextricably linked to the necessity of constant change. The article presents the results of research carried out on a sample of 20 companies aimed at assessing the current state in terms of maintaining safety rules during the implementation of organizational and technological changes. The research has been extended to the analysis of project documentation in order to verify whether it contains aspects related to work safety. Also, consulting companies supporting enterprises in the area of introducing changes were verified in terms of aspects related to work safety.
PL
Innowacje przedstawiono jako procesy wykorzystania systemowo integrowanych informacji i teorii z wielu dziedzin wiedzy: nauki w znaczeniu funkcjonalnym - uzyskiwanie wiedzy, technologii i inżynierii produkcji żywności, wynalazczości i innowacyjności, przedsiębiorczości oraz twórczej destrukcji, w ich cyklu od powstania do zaniku. Wymienione i inne autonomiczne dziedziny wiedzy, tworząc trzeci rodzaj ich integracji (systemową), stanowią źródła procesów tworzenia innowacji, warunkujących rozwój gospodarki i cywilizacji. Cel artykułu, wyrażony w tytule, wpisuje się w nurt powyższej problematyki, w której najważniejszą rolę w rozwiązywaniu problemów wynalazczych, rozpatrywanych w oryginalnym procesowym ujęciu, przypisano umiejętności dostrzegania systemowych powiązań między dziedzinami wiedzy, ideami i koncepcjami.
EN
Innovations were presented as processes of using systemically integrated information and theories from many fields of knowledge: functional science - obtaining knowledge, technology and engineering in food production, inventiveness and innovation, entrepreneurship and creative destruction, in their cycle from creation to disappearance. These and other autonomous fields of knowledge, creating a third type of their integration (system integration), are the sources of innovation creation processes conditioning the development of the economy and civilization. The purpose of the article, expressed in the title, falls under the above-mentioned problems, in which the most important role in solving inventive problems, considered in the original process approach, was assigned the ability to see systemic connections between fields of knowledge, ideas and concepts.
PL
Świadomość faktu, iż klienci są najcenniejszym i najważniejszym zasobem przedsiębiorstwa, powinna być siłą napędową dla działań kadry kierowniczej. Czy tak jest w rzeczywistości?
PL
W 2011 roku zainicjowane zostały w gospodarce niemieckiej zmiany w produkcji określane jako Przemysł 4.0 (niem. Industrie 4.0, ang. Industry 4.0 – skrót: I 4.0). W koncepcji Przemysłu 4.0 zakłada się funkcjonowanie inteligentnych fabryk z cyber-fizycznymi systemami produkcji (ang. Cyber- -Physical Production Systems – CPPS), które są w otoczeniu: sieci społecznościowych i biznesowych, Internetu rzeczy (ang. Internet of Things – IoT) – inteligentnej mobilności, Internetu usług (ang. Internet of services – IoS) – inteligentnych sieci obsługi i logistyki oraz Internetu danych. Przemysł 4.0 jest strategicznym kierunkiem zmian w rozwiniętych gospodarkach. Firmy stopniowo wchodzą w nurt szerokich przeobrażeń technologicznych i wprowadzają automaty, autonomiczne roboty oraz technologię cyfrową w procesach produkcyjnych i okołoprodukcyjnych. Przeobrażeniom technologicznym towarzyszą zmiany organizacyjne i zarządcze. Zakres tych zmian przedstawiono w publikacji w odniesieniu do funkcjonowania przedsiębiorstw hutniczych.
EN
In 2011, changes in production were initiated in the German economy as Industry 4.0 (German: Industrie 4.0, Industry 4.0 - I 4.0). In the concept of Industry 4.0 there are intelligent factories with cyber-physical production systems (Cyber-Physical Production Systems - CPPS) and their surroundings are: social and business networks, the Internet of Things (IoT) - intelligent mobility, Internet services (IoS) - intelligent service and logistics networks and the Internet of data. Industry 4.0 is a strategic direction of changes in developed economies. Companies are gradually entering a broad range of technological transformations and are introducing automatons, autonomous robots and digital technology in production and other processes. Technological changes are accompanied by organizational and management changes. The scope of these changes in steel enterprises are presented in the paper.
PL
W 1989 roku zainicjowane zostały reformy gospodarcze w Polsce, których istota sprowadzała się do stworzenia podstaw gospodarki rynkowej. W okresie transformacji przedsiębiorstwa przemysłu stalowego musiały dostosować się do nowych wymagań systemu opartego na wolnym rynku. Rząd opracował poszczególne programy restrukturyzacyjne, które miały usunąć deformacje w strukturach funkcjonowania hut i stworzyć nowe formy organizacyjne przedsiębiorstw hutniczych. Wprowadzane zmiany w przemyśle stalowym miały doprowadzić do stworzenia konkurencyjnego rynku stali wobec innych podmiotów zagranicznych. Od transformacji gospodarcze minęło trzydzieści lat. W okresie tym dokonały się istotne, wręcz kluczowe zmiany w przemyśle stalowym w Polsce. Niniejsza publikacja jest syntezą zrealizowanych zmian na rynku stalowym w ostatnich trzech dekadach.
EN
In 1989, economic reforms were initiated in Poland, the essence of which was to create the foundations of a market economy. During the transformation period, steel industry enterprises had to adapt to the new requirements of the market economy. The government has developed individual restructuring programs that were to remove deformations in the structures of the steelworks and create new organizational structures for steel enterprises. The changes introduced in the steel industry were to lead to the creation of a competitive steel market in relation to other foreign enterprises. Thirty years have passed since the economic transformation. During this period key changes in the steel industry in Poland took place. This publication is a synthesis of implemented changes in the steel market in the last three decades.
EN
Every inhabitant of highly developed countries treats socio-economic development and its effects as natural elements of the modern world. Processes of globalization of the economy, technical and technological progress, as well as the increase of national and individual wealth and connected with it progressive growth of living standards, are ceased to be noticed and appreciated by many people. Does this mean, however, that this growth must be permanently inscribed in the transformation of economy and must it always have positive effects? Is it the only choice which societies, economies and the world undergoing changes have? These questions, as well as seeking answers to them in Polish and world literature, became groundwork on which the article presented below was elaborated.
PL
Każdy mieszkaniec państw wysokorozwiniętych traktuje rozwój społeczno-gospodarczy i jego efekty jako naturalne elementy współczesnego świata. Związane z nim procesy globalizacji gospodarki, postępu technicznego i technologicznego oraz wzrostu bogactwa krajowego i indywidualnego oraz związany z nimi coraz wyższy poziom życia, przez wielu ludzi przestają być dostrzegane i doceniane. Czy oznacza to jednak, że tenże wzrost musi być na stałe wpisany w przekształcenia gospodarki i zawsze musi nieść ze sobą pozytywne efekty? Czy jest jedyną drogą, jaką mogą podążać zmieniające się społeczeństwa, gospodarki i świat? Pytania te, oraz poszukiwanie na nie odpowiedzi w polskiej i światowej literaturze, stały się kanwą, w oparciu o którą opracowano prezentowany poniżej artykuł.
PL
Artykuł opisuje przemiany jakie dotknęły Egipt w trakcie, jak i po przewrotach związanych z Arabską Wiosną. Głównie porusza problemy wewnętrzne, które były przyczyną rewolucji oraz analizuje zmiany, które stały się nadzieją na zmianę systemu oraz nowego spojrzenia na społeczeństwo. Rozważania mają na celu uwidocznić skalę problemu i trudności jakie stoją na drodze do upragnionego pluralizmu.
EN
This article describes the changes that have affected Egypt during and after the upheavals associated with the Arab Spring. It mainly addresses internal problems that were the cause of the revolution and analyzes changes that have become the hope of changing the system and looking at society. The reflections are intended to show the scale of the problem and the difficulties that stand in the way of the desired pluralism.
EN
The article attempts to explain the importance of organisational culture in corporate environment. In particular, it highlights certain mechanisms of changes occurring in the organisation in the organisational culture perspective. Organisational culture offers certain standards and values, and it systematises reality, meaning that it highlights what is important and avoids what is irrelevant to the organisation and its employees. Given that, it is a tool enabling identification of opportunities and threats arising from changes as well. Many companies, for instance IBM, Procter&Gamble, Exxon, ABB or Siemens have managed to undergo the change process without changing their developed and consolidated standards and values. The purpose of this article is to diagnose the ways of conscious development of organisational culture in corporate environment, and illustrate the same with the example of selected banks. The article analyses the scientific and the literary output researching the aforementioned issue. It is an introduction to the author's own empirical studies aimed at analysing the mechanisms of changes of corporate culture.
PL
W artykule przedstawiono pomysł rozwiązania drogowego dla tunelu w Katowicach. Przedstawiono proces projektowania nowego połączenia drogowego, uwzględniając czynniki takie jak wywiad z mieszkańcami czy bezpieczeństwo ruchu. Dodatkowo pokazano proces obliczania prognozowanego średniodobowego natężenia ruchu, obliczenia przepustowości i badania pomiaru ruchu drogowego. Zaprezentowano rezultaty obliczeń geometrii nowo projektowanego ronda oraz odcinka drogowego wraz z krzywą przejściową.
EN
The paper presents the idea of a road solution in Katowice. The process of designing a new road connection has been presented, taking into account factors such as an interview with residents or traffic safety. Additionally, the course of calculation of the traffic intensity forecasting, traffic capacity calculations and measurement of road traffic parameters is shown. The results of the geometry calculations of the newly designed roundabout and the road section along with the transition curve were presented.
EN
The city of Lagos, Nigeria has undergone rapid increase in population due to economic and commercial activities. As a result of this, there has been a persistent change in Land use/Land cover (LULC) of the city and shoreline through the years. This observation necessitated the use of multi-temporal satellite data to characterize shoreline changes between 1984 and 2016. Therefore, the study attempts to determine the shoreline change during the study period and the coastal land use and land cover (LULC) of the study area. Satellite data was acquired and subjected to some image processing techniques such as image enhancement, supervised classification, and shoreline extraction. The digital shoreline analysis system (DSAS) in ArcGIS environment was utilized to cast transects and calculate statistical parameters for the shoreline and spatial data used was Landsat TM, ETM and OLI for the years 1984, 1990, 2000, 2004 and 2016 respectively. The results indicate that LULC changes in built-up areas increases rapidly during the years (1984-2015) from 12.2 -36.2%, water bodies increased from (1984-1990-2000) from 52%, 54%, 52% and reduces to 47.4% in the year 2015 while vegetation cover reduces drastically through the year range from 36%, 33%, 29%, 24% and 16%. A total of 1034 transects were generated with 100m spacing and the average rate of change was calculated for the 32 year period (1984-2016). The linear regression rate (LRR) shoreline result shows a mean of -0.59m/year where 73.1% of transect fall under erosion and 61.8% accretion respectively. The end point rate (EPR) and net shoreline movement (NSM) analysis revealed mean shoreline change of -0.57m/year and -18.1m/period respectively from 1984-2016. The EPR and NSM results both revealed that 231 transect or 22.3% experienced erosion, and 805 transect or 77.9% with accretion. It was observed that significant accretion rate recorded along most sections of the shorelines is attributed to beach nourishment activities.
PL
Artykuł ukazuje zmiany roli i metod nauczania przedmiotów plastycznych na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej podyktowanych kilkukrotną modyfikacją programu kształcenia architektów. Proces zmian zawierał w sobie dwa przeciwstawne bieguny. Z jednej strony skracany był czas przeznaczony na prowadzenie zajęć; z 450 godzin w 1946 r. do 182 godzin w 2007 r. Skutkowało to sukcesywnym zawężaniem problematyki zajęć. Sytuację skomplikowały jeszcze dwa fakty: zmiana filozofii prowadzenia projektowania wstępnego oraz postępująca obecność komputera w procesie projektowania zmieniająca istotnie zasady współpracy studenta z wykładowcami. Wiązało się to z rozszerzeniem problematyki kompozycji w programie zajęć tak, że duża część tych ćwiczeń realizowana była w trybie konsultacji z wykonaniem w domu. Zauważono również rosnący brak umiejętności zapisu przestrzeni przez studentów za pomocą rysunku odręcznego. Tak więc przy coraz krótszym programie zajęć pojawiła się jednocześnie potrzeba wprowadzenia nowych wątków do edukacji plastycznej. Autor proponuje zwiększenie liczby ćwiczeń służących badaniu i kreowaniu przestrzeni w różnej skali i różnych aspektach, tak by wydobyć potencjał studentów i pokazać im, jak w pełni obserwować i odczuwać świat wokół nas, dając im jednocześnie narzędzia do jej zmiany. Byłoby to możliwe przy całościowej rewizji programu kształcenia architektów na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.
EN
The article discusses changes in the role and methods of teaching art subjects at the Faculty of Architecture of Wrocław University of Science and Technology caused by several modifications of the architects’ education program. The change process contained two opposing poles. On the one hand, the time devoted to conducting classes was shortened; from 450 hours in 1946 to 182 hours in 2007. It was connected with the successive narrowing of the problem issues of classes. This situation was complicated by two more facts: a change in the philosophy of initial design classes and the progressive presence of the computer in the design process, significantly changing the principles of cooperation between students and lecturers. It was connected with the extension of the issues of composition in the curriculum so that a large part of these exercises was carried out in the consultation mode with assigning the work to be done by students as homework. Another problem that was also noticed was the growing lack of ability to record space by students by means of freehand drawing. Thus, with the ever-shorter curriculum, there was also a need to introduce new aspects to art education. The author suggests increasing the number of exercises/classes to explore and create space on various scales and in different aspects, so as to develop the potential of students and show them how to fully observe and experience the world around us, at the same time giving them the tools to change it. It would be possible with a comprehensive revision of the architects’ curriculum at the Faculty of Architecture of Wrocław University of Science and Technology.
PL
Współczesne przedsiębiorstwa powinny budować swoja pozycję rynkową poprzez wdrażanie zmian w wielu obszarach swojej działalności, miedzy innymi dzięki zastosowaniu zintegrowanych systemów informatycznych. Dzięki tym systemom menadżerowie mają stały wgląd do bieżących informacji, które są niezbędne do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem. Celem artykułu jest prezentacja wad i zalet wynikających z wdrożenia systemów MRP, MRP II i ERP w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
EN
Contemporary companies should build their market position by implementing changes in many areas of their business, inter alia through the use of integrated IT systems. With these systems, managers have a constant insight into the current information that is essential for the efficient management of the business. The aim of the article is to present the advantages and disadvantages of the implementation of MRP, MRP II and ERP systems in the manufacturing company.
EN
Attempt to raise train speed involves application of greater braking power i.e. braking systems rapidly absorbing and dispersing stored heat energy. Work instability arises from the occurrence of vibrations on friction element, which affects the lower efficiency of the braking process. In practice, this means that, during braking the vehicles currently alternative at a time of friction resistance may cause uneven braking process. The effects of these changes can manifest in the form of vibrations the high amplitude of the input. The purpose of this article is to present the relationship between the changes in instantaneous coefficient of friction of the disk brake and the changes in instantaneous accelerations of the vibrations of the friction pad during braking.
PL
W pojazdach szynowych ze względu na coraz to większe prędkości jazdy prowadzi się prace nad udoskonalaniem układów hamulcowych tak, aby zatrzymanie pojazdu odbyło się na możliwie najkrótszej drodze hamowania. Niestabilność pracy wynika między innymi z występowania drgań na styku elementów ciernych, co wpływa na obniżenie sprawności procesu hamowania. W praktyce oznacza to, że podczas hamowania pojazdów występujący zmienny w czasie opór tarcia może być powodem nierównomiernego przebiegu procesu hamowania. Skutki tych zmian mogą objawić się w postaci drgań samowzbudnych. Celem artykułu jest przedstawienie związku zmian chwilowego współczynnika tarcia hamulca tarczowego ze zmianami chwilowych przyspieszeń drgań okładziny ciernej w czasie hamowania.
PL
W procesie planowania i wdrażania zmian wewnątrz organizacji fundamentalne znaczenie mają ludzie. Na każdym etapie procesu zmian istotną kwestią są postawy, zachowania i reakcje pracowników na dokonujące się zmiany. Celem publikacji jest przedstawienie zmian w przedsiębiorstwie oraz opinii pracowników na temat wprowadzonych zmian wewnątrz organizacji. Realizacja tak postawionego celu wymaga z jednej strony przeprowadzenia rozważań teoretycznych na temat zmian wewnątrzorganizacyjnych, a z drugiej – empirycznego przedstawienia podjętej problematyki. Analizując wyselekcjonowaną literaturę przedmiotu ukazano wybrane zagadnienia zmian wewnątrzorganizacyjnych. Na podstawie zrealizowanych w latach 2012-2014 badań własnych przeprowadzonych w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach branży budowlanej sektora prywatnego, zlokalizowanych w województwie małopolskim, zaprezentowano fragment wyników badań obejmujący odczucia respondentów wobec dokonanych w tych przedsiębiorstwach zmian na przestrzeni pięciu ostatnich lat poprzedzających okres badań. Zaprezentowano obszary zmian wewnątrzorganizacyjnych oraz ocenę tych zmian z perspektywy osób biorących udział w badaniach.
EN
In the process of planning and implementing changes in the organization people are of fundamental importance. At each stage of the change process, the attitude, behavior and reactions of employees towards the changes is important. The aim of the publication is to present changes in the company and the employees' opinion about the changes within the organization. The implementation of this objective requires, on the one hand conducting theoretical considerations about the changes within the organization, and on the other - an empirical presentation of the undertaken issues. On the basis of analysis of selected literature we have shown some selected issues concerning changes within the issues. sing as a basis our own research completed in 2012-2014, conducted in the micro, small, medium and large enterprises of the construction industry in the private sector, located in the Malopolska province, we have presented a fragment of the results of studies involving feelings of respondents towards changes made in these companies over the last five years preceding the tests. We have put forward areas of change within the organization and the evaluation of these changes from the perspective of the people involved in the research.
PL
Przepisy techniczne dotyczące dróg opracowane były na podstawie doświadczeń sprzed dwudziestu lat. W tym czasie nastąpił znaczący postęp technologiczny zarówno w zakresie dróg jak i pojazdów. Nowe doświadczenia i badania naukowe wykonane w różnych krajach upoważniają nas do zrewidowania i uaktualnienia przepisów. W szczególności wydaje się pożądane zrewidowanie zapisów dotyczących odległości widoczności na zatrzymanie aby projekty drogowe uczynić tańszymi i bardziej efektywnymi.
EN
Technical regulations for roads were prepared on the base of experience before twenty years ago. Significant technological progress in both roads and vehicles has been done since that time. New experience and research made in various countries authorize us to revise and up-date the regulations. In particular, revision of stopping sight distance seems to be desired in order to make the road projects cheaper and more efficient.
PL
Artykuł prezentuje zestaw pożądanych zmian w przepisach dotyczących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Zmiany dotyczą elementów jezdni, poboczy utwardzonych, ścieżek rowerowych, oświetlenia, konstrukcji nawierzchni oraz odległości widoczności. Autor odnosi się również do problemów wynikających z systemu „projektuj i buduj”.
EN
The paper presents set of desired changes in technical requirements for public roads. Changes relate to carriageway elements, hard shoulders, cycle paths, lighting, pavement structure and sight distance. The author refers also to the problems resulting from “design and built” system.
PL
Określane w literaturze przedmiotu zjawisko turbulencji czy chaosu we współczesnej rzeczywistości ekonomicznej oraz zjawisko intensywnego rozwoju doktryny społecznej odpowiedzialności biznesowej (CSR) pokazały dwa strumienie przyczyn, które mogą kształtować oddziaływania menadżerskie i determinować ich zmiany w sferze działalności biznesowej przedsiębiorstwa. W przypadku turbulentnych warunków ustawicznie pojawiająca się nieprzewidywalność jest uznawana przez menadżerów za stały komponent. Na uwagę zasługuje również kwestia wdrażania całościowego zarządzania utrzymaniem ruchu w zakładach KGHM (aktualnie globalne przedsiębiorstwo wydobywcze), nazywanego w literaturze TPM (Total Productive Maintenance). Zastosowany system wprowadzający usprawnienia organizacji pracy kształtuje oddziaływania pracownika, który dzięki prostym rozwiązaniom, takim jak uporządkowanie i systematyka miejsca pracy, zwiększa jego efektywność i zarazem poprawia komfort pracy.
EN
The literature-referred turbulence or chaos phenomenon found in modern economic reality and the phenomenon of intensive development of the doctrine of Business Social Responsibility (CSR) have shown as a consequence the two streams of reasons which may impact on managerial interactions and determine their changes in entrepreneurial activities of a company. In the case of turbulent conditions, continually appearing unpredictability is treated by managers as a permanent component. Noteworthy is also the issue of the implementation of a total maintenance management in KGHM mining plants (currently a global mining company) called in the literature TPM (Total Productive Maintenance). The implemented system introducing improvements in the organization of work shapes the interactions of an employee, who in simple solutions such as ordering and systematics of job place increases his efficiency and at the same time improves the comfort of work.
18
Content available remote Przemiany prawa transportowego w ćwierćwieczu 1990-2015
PL
Autor relacjonuje jak polskie prawo transportowe zmieniło się przez ostatnie dwadzieścia pięć lat, począwszy od polskiej transformacji po 1989 r. Autor uczestniczył w tym przemianach, jako legislator i pracownik nadzoru właścicielskiego. Prawo zmieniało się w tym czasie stosowanie do przekształceń własnościowych przedsiębiorstw, pierwotnie należących do Skarbu Państwa.
EN
The author describes how polish transportation law has been changing over past 25 years, during polish transformation after 89th. The author himself took part in the activities he writes about. He points transformations of ownership structure of enterprises that 25 year ago belonged to the Public Treasury.
EN
This paper investigates the variability of drought conditions in Poland in the years 1956-2015 with the use of the Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index (SPEI). The study provides a new insight into the phenomenon of the past expansion of the drought-affected area as well as evidence of drying trends in a spatiotemporal context. 3-month, 6-month, and 12-month SPEI were considered, representing drought conditions relevant to agriculture and hydrology. The analysis demonstrates that the spatial extent of droughts shows a broad variability. The annual mean of the percentage of the area under drought has witnessed an increase for all three SPEI timescales. This also pertains to the mean area affected by drought over the growing season (April-September). A decreasing trend in the SPEI values indicates an increase in the severity of droughts over the 60-year period in question in an area extending from the south-west to the central part of Poland.
EN
The article presents issues related to change management in supply chains as a response to changes in demand from end customers or consumers. The modern economy foundation for the development of enterprises includes an ability to respond appropriately to changes in demand. Because supply chains have become one of very important components in achieving a competitive advantage of enterprises, a response to changes in the market must be a component in managing a supply chain as well as changes taking place in it. Depending on the nature of changes in demand, change management in demand for final products can relate to supply processes, production, distribution as well as logistic processes - both at the level of one supply chain participant and numerous supply chain participants.
PL
W publikacji zaprezentowano zagadnienia związane z zarządzaniem zmianami w łańcuchach dostaw jako reakcja na zmiany w obszarze popytu po stronie klientów finalnych lub konsumentów. We współczesnej gospodarce podstawą rozwoju przedsiębiorstw jest między innymi umiejętność właściwej reakcji na zmiany po stronie popytu a skoro łańcuchy dostaw stały się jednym z bardzo ważnych elementów budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw to reakcja na zmiany na rynku musi być elementem zarządzania łańcuchem dostaw i zmianami w nim. Zarządzanie zmianami, w zależności od natury zmian po stronie popytu na produkty finalne, może dotyczyć procesów zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji jak również procesów logistycznych zarówno na poziomie jednego z uczestników łańcucha jak również wielu z nich. Celem opracowania jest zaprezentowanie najważniejszych zagadnień z zarządzania zmianami w powyższych obszarach.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.