Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zielone certyfikaty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie opłacalności inwestycji w farmę wiatrową, pracującą na terenie Polski, przy założeniu, że produkcja energii elektrycznej będzie odbywać się wraz z uzyskiwaniem wsparcia rządu dla producentów „zielonej energii”. Zaprezentowane dane oraz ich analiza potwierdzają opłacalność inwestycji w farmę wiatrową. Środki ze sprzedaży energii elektrycznej oraz „zielonych certyfikatów” pozwolą na to, aby farma wiatrowa po upływie kilkunastu lat od rozpoczęcia pracy zaczęła przynosić tzw. „czyste zyski”. Sczegółowe wyniki analizy opłacalności budowy farmy wiatrowej zostały opisane we wnioskach i odniesione do aktualnej sytuacji rynkowej w branży energetyki wiatrowej.
EN
One of the assumptions of the strategy “Europe 2020” is reducing emission of combustion gases in 20% (in comparison to 1990) and expansion of producing energy from renewable resources to 20% in total production of energy. Poland as a member of the European Union has to adapt to assumptions of that strategy and reduce exploitation of non-renewable resources. Unfortunately, costs of producing green energy are larger than producing energy - in the traditional way for Poland from hard coal or brown coal combustion. In this situation the Polish government is obliged to help manufacturers of energy from renewable sources. The basic elements of support for “green energy” are “green certificates”. Among the renewable energy sources in recent years, there is a significant increase in installed capacity in wind power plants. Wind power industry is clean, but on the other hand it is also very expensive. This requires a huge set of supporting structures and wind turbines, building foundations, roads and power connection. With the aim of analysis the profitability of energy production from the wind farm it is necessary to estimate costs of construction, operating costs and future profits. The profitability of wind farm project with 30 MW capacity is the subject of this elaboration. The case study refers to investment in the Poland, assuming that electricity production will be supported by government through green certificates. The presented data and their analysis confirms the soundness of the investment in a wind farm. Proceeds from the sale of electricity and green certificates allow that the wind farm after a few years from starting work will begin to bring the profits. Detailed results of the analysis of the profitability of wind farm are described in the conclusion and related to the current market situation in the wind power industry. The article assumes that at the time of construction investment and the initial years of its operation the certificate prices will remain at a constant level.
PL
Czy w świetle przepisów unijnych system wsparcia dla energii z odnawialnych źródeł, wprowadzony do polskiego obrotu prawnego ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. uznać należy za pomoc publiczną? Wypełnienie bowiem przesłanek udzielania pomocy publicznej nakłada na państwa członkowskie obowiązek notyfikacji systemu wsparcia do Komisji Europejskiej i uzyskanie aprobaty tej instytucji przed jego wprowadzeniem w życie. Jednocześnie w określonych sytuacjach przepisy przwidują możliwość zwolnienia z obowiązku notyfikacji - wtedy wsparcie może zostać udzielone bez uprzedniej zgody Komisji.
PL
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej pociągnęło za sobą szereg istotnych zmian w mechanizmach funkcjonowania polskiej energetyki. Do całego sektora wprowadzone zostały mechanizmy rynkowe. Zmiany dotknęły również sektor energii odnawialnej. Wprowadzono rozwiązania sprzyjające kreowaniu konkurencyjności i wymuszające poprawę efektywności ekonomicznej. Polska wprowadziła system świadectw pochodzenia i zbywalnych „zielonych certyfikatów”. Wdrożone mechanizmy przez wiele lat funkcjonowały prawidłowo i były źródłem przyzwoitych dochodów dla większości inwestorów. Niestety, pod koniec roku 2011 wystąpił pierwszy, poważny kryzys w sektorze energii odnawialnej. Ceny „zielonych certyfikatów” zaczęły gwałtownie spadać. Przychody producentów OZE drastycznie zmalały, stawiając pod dużym znakiem zapytania rentowności wielu projektów. Prezentowany artykuł jest próbą analizy zaistniałej sytuacji. Analizie poddane zostały najistotniejsze czynniki, które doprowadziły do takiego stanu rzeczy. Ocena ta przeprowadzona została z uwzględnieniem obecnej sytuacji prawnej i aktualnej struktury sektora OZE w Polsce.
EN
Accession to the European Union had a significant impact to the energy industry in Poland. Market-based mechanisms have been introduced to the energy sector. It has resulted also on the renewable energy sector which has undergone profound changes. The newly introduced solutions boosted market competitiveness and stimulate economic efficiency. The tradable green certificates and guarantees of origin have been adopted in the Polish renewable energy law. However, in 2011, due to the progressing fall of the value of green certificates, the renewable energy sector experienced first serious crisis. The producers of renewable energy have reported the big decrease in revenues which puts a question mark on profitability of new investment projects. This article attempts to analyze the renewable energy market breakdown, considering the most important factors that lead to this situation. It gives an assessment of the situation with respect to the current law rules and the RES structure in Poland.
11
Content available remote Systemy wsparcia certyfikatami odnawialnych źródeł energii w Polsce
PL
W polskim systemie prawnym istnieje kilka rodzajów świadectw pochodzenia, określanych potocznie jako certyfikaty dla wspierania rozwoju sektora energetycznego: o zielone certyfikaty przyznawane za energię elektryczną fizycznie wytworzoną w odnawialnym źródle energii, o brązowe certyfikaty za ekwiwalentną ilość energii elektrycznej obliczonej, odpowiednio, na podstawie ilości biogazu rolniczego wprowadzonego do dystrybucyjnej sieci gazowej, o żółte, czerwone lub fioletowe certyfikaty przyznawane za wyliczoną ilość energii elektrycznej z kogeneracji w jednostce kogeneracji wysokosprawnej, o białe certyfikaty dla przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Niniejszy artykuł zawiera charakterystykę systemu wsparcia zielonymi certyfikatami. Analiza opiera się na uwarunkowaniach określonych ustawą Prawo energetyczne z 10.04.1997 r. i rozporządzeniem MG z 14.08.2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii. Autor przypomina, że system wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych został wprowadzony w Polsce w następstwie akcesji do UE. Na wsparcie składa się świadectwo pochodzenia (tzw. zielony certyfikat) i obowiązek zakupu energii elektrycznej przez przedsiębiorstwo energetyczne, na którego terenie działania nastąpiło przyłączenie takiego źródła. Zakup energii ze źródeł odnawialnych odbywa się w danym roku po średniorocznej cenie energii na rynku konkurencyjnym z roku poprzedniego. System wsparcia zielonymi certyfikatami dotyczy jedynie elektroenergetyki. Oparty jest na obrocie prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia.
EN
The articles discusses the 'green certificate' scheme created to promote and support renewable energy sources (RES ). The analysis is based on market conditions set in the Energy Act of 10 April 1997 and Minister of Economy Regulation of 14 August 2008 on detailed scope of obligations in respect to obtaining certificates of origin and submitting them for cancellation, payment of a substitution fee, purchase of electricity and heat from renewable energy sources, as well as the obligation to confirm the data on the amount of electricity produced from a renewable energy source. The support scheme for RES was introduced in Poland as a result of the accession to the EU and employs the following mechanisms: certificates of origin (the so-called 'green certificates') and mandatory purchase of electricity from renewable sources by local utilities at the average annual sales price for the preceding year. The 'green certificate' supporting scheme has been introduced in the electricity sector only and is based on green certificate trading.
PL
Omówiono zasady funkcjonowania "zielonych certyfikatów" energii elektrycznej w Belgii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech.
EN
The paper presents operational principles of "green certificates" for electric power in Belgium, Sweden, Great Britain and Italy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.