Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 227

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zginanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
PL
Omówiono zagadnienia związane z oszacowaniem maksymalnego momentu II rzędu stalowych elementów ściskanych i zginanych w płaszczyźnie większej bezwładności przekroju. Przedstawiono trzy metody oszacowania maksymalnego momentu zginającego, które mogą być wykorzystane do oceny nośności przekroju. Podano wnioski praktyczne.
EN
Problems related to the evaluation of maximum second-order bending moment of steel beam-columns under compression and bending about major axis are dealt with in this paper. Three methods for evaluating the maximum bending moment which can be used to check the cross-section resistance are presented. Practical conclusions are drawn.
PL
Dokonano przeglądu badań doświadczalnych kształtowników stalowych giętych na zimno. Badania były wykonywane przez Katedrę Konstrukcji Budowlanych Politechniki Rzeszowskiej w ramach umowy przemysłowej nr RB-U-18218 pt. "Wykonanie badań przemysłowych w zakresie profili giętych na zimno, stosowanych w konstrukcjach hangarów lotniczych dla firmy KOBEX".
EN
The article presents a review of experimental tests of cold-formed steel profiles carried out by the Department of Building Structures at the Rzeszów University of Technology under industrial contract No. RB-U-18218 entitled "Pertorming industrial research in the field of cold-formed profiles used in the construction of aircraft hangars for the company KOBEX".
EN
In the present study the steel fibres coming from the end-of-life tires were applied as a reinforcement of self-compacting concrete. The influence of the recycled fibres and their mixture with glass or polypropylene fibres (hybrid mixes) on the flexural behaviour of SCC was tested. The research revealed that the dosage of 1.5% of recycled fibres is highly effective in the SCC matrix. The values of the residual flexural tensile strengths obtained in the tests classified the R-SCC to be used as a partial replacement of the conventional reinforcement. The addition of other types of fibres to R-SCC caused the further enhancement of flexural parameters with no negative effect on the distribution of the fibres in the mix.
PL
W artykule podjęto próbę zastosowania włókien stalowych pochodzących z recyklingu opon do zbrojenia betonu samozagęszczalnego. Przeanalizowano wpływ włókien pochodzących z recyklingu opon oraz ich mieszanek z włóknami szklanymi oraz polipropylenowymi (mieszanek hybrydowych) na zachowanie betonu samozagęszczalnego przy zginaniu. W badaniach wykazano dużą efektywność włókien pochodzących z recyklingu opon w betonie samozagęszczalnym przy dozowaniu wynoszącym 1,5%. Bazując na uzyskanych wartościach resztkowych wytrzymałości na zginanie stwierdzono, że włókna mogą częściowo zastępować zbrojenie konwencjonalne. Dodatek innych typów włókien do R-SCC spowodował dalszą poprawę parametrów zginania bez negatywnego wpływu na rozkład włókien pochodzących z recyklingu w mieszance.
EN
Recently, textile reinforced concrete (TRC) has been intensively studied for strengthening reinforced concrete (RC) and masonry structures. This study is to experimentally explore the effectiveness of application of carbon TRC to strengthen RC beam in flexure and shear. Concerning the cracks formation, failure modes, ultimate strength and overall stiffness, the performance of the strengthened beams compared to the control beams were evaluated from two groups of tests. The test results confirm that the TRC layers significantly enhance both shear and flexural capacity of RC beams in cracking, yielding and ultimate loads. All of the tested specimens were also modelled using ABAQUS/CAE software, in order to validate the experimental results. The numerical results show that the simulation models have good adaptability and high accuracy.
EN
In the process of plastic bending of thin-walled profiles, there is a significant deformation of the cross-section, which has a very significant impact on the course and effects of the shaping process construction products. In this paper, the experimental, analytical as well as numerical analyses of the box profile bending process enabled to establish the relationships determining the dependence of the cross-sectional form and bending moment on the bending curvature. The following paper discusses pure bending moment and the cross-sectional deformation of 21.5×21.5×1.8 mm and 25×25×2.5 mm square tubes made of the 6060 aluminium alloy. Satisfactory agreement of the experimental results and numerical calculations was obtained for the values of horizontal and vertical wall deflection, as well as for the experimental, calculated and numerical bending moment characteristics.
PL
Rozwój metod produkcji elementów murowych przyczynił się do powstania nowych technik murowania, początkowo na cienkie spoiny i obecnie scalanych klejem murarskim poliuretanowym. W artykule porównano parametry wytrzymałościowe murów wznoszonych w tych technikach.
EN
The development of methods for the production of masonry unites has contributed to the creation of new masonry techniques, initially to thin layer mortar and now scaled with polyurethane masonry glue. The article compares the strength parameters of walls erected in these techniques.
PL
W konstrukcjach wzmacnianych kompozytami klejonymi do powierzchni betonu najbardziej newralgicznym elementem wzmocnienia są właśnie połączenia klejone. W artykule przedstawiono analizę wyników badań przyczepności wykonanych na beleczkach zginanych. Wykazano, że bez jednoznacznego i jednolitego określenia obciążenia niszczącego niemożliwa jest analiza tego typu badań, a proponowane na ich podstawie modele obliczeniowe są z tego względu niepoprawne. Najistotniejszym parametrem okazał się wpływ wewnętrznego zbrojenia stalowego i jego granicy plastyczności i to niezależnie od pozostałych parametrów takich jak wytrzymałość betonu, typ kompozytu a także geometria elementu.
EN
In structures strengthened with Externally Bonded Reinforcement the glued joint is the most sensitive part of the element. The paper presents an analysis of the results of bond tests performed on beams. It was shown that without a unified and uniform determination of the ultimate load, it is impossible to analyze this type of research, and the calculation models proposed on their basis are therefore incorrect. The most important parameter turned out to be the influence of internal steel reinforcement and its yield point, regardless of other parameters such as concrete strength, type of composite and element geometry.
8
Content available remote Stress state in the tapered beam bending : analytical and numerical FEM studies
EN
The paper is devoted to comparative analysis of the stress state in bending of a tapered cantilever beam, calculated analytically and numerically (FEM). The analytical model is described based on bibliography, moreover, the numerical FEM model is developed with the use of the SolidWorks software. The results i.e. the stresses obtained by analytical and numerical calculation are compared and specified in Tables and Figures.
PL
Praca przestawia analizę porównawczą stanu naprężenia w zginanej belce wspornikowej o zmiennej wysokości. Przeprowadzono obliczenia analityczne i numeryczne metodąelementów skończonych. Model analityczny został opisany na podstawie literatury, na-tomiast model do obliczeń metodą elementów skończonych opracowano z zastosowaniem systemu SolidWorks. Wyniki, tzn. naprężenia wyznaczone analitycznie i numerycznie zostały porównane i zamieszczone w tablicach oraz zilustrowane na rysunkach.
PL
Celem niniejszego artykułu była realizacja analizy wytrzymałościowej nowego systemu ogrzewania podłogowego wykorzystującego modułowe panele grzejne nowej generacji. Praca obejmowała analizę wpływu termicznych obciążeń eksploatacyjnych na właściwości mechaniczne paneli grzejnych. Realizowana była metodami numerycznymi z zastosowaniem metody elementów skończonych w programie PLM Femap oraz LS Dyna. Do zamodelowania właściwości materiałowych drewna użyto m.in. modelu materiału ortotropowego pn. Wood ( nr 143).
EN
The aim of this work was to carry out strength analysis of a new underfloor heating system using modular heating panels. The work included the analysis of the impact of thermal operating loads on the mechanical properties of new generation heating panels. It was implemented using numerical methods using the Finite Element Method in the PLM Femap program and LS Dyna. The material model Wood (143) available in the LS Dyna program was used to model wood material properties.
PL
Przedstawiono wyniki serii badań elementów stalowych regałów wysokiego składowania w tym: połączenia zaczepowego między słupem a belką nośną, ścinania na zaczepach belek nośnych oraz nośności rygli. Specyfika pracy regałów wysokiego składowania sprawia, że badania są niezbędną częścią procesu projektowania tego rodzaju konstrukcji. Wyniki z badań będą stanowiły podstawę opracowania i walidacji modelu numerycznego.
EN
The article summarizes the results of experimental tests carried out on elements of steel static storage pallet rack system, including: bending tests on beam end connectors, shear tests on beam end connectors and connector locks, bending tests on beams. The specificity of the way pallet racks are constructed and transferring the applied loads makes testing an indispensable part of the design process of this type of structures. Test result will be used to create and validate the numerical model.
PL
Oceniono nośność przekroju stalowych prętów dwuteowych wąsko- i szerokostopowych H, ściskanych i zginanych w płaszczyźnie większej bezwładności. Uwzględniono model przyjęty w normie PN-EN 1993-1-1 oraz model proponowany do nowelizacji eurokodów. Przeprowadzono szereg symulacji Monte Carlo losowej nośności przekroju, uwzględniając najnowsze polskie oraz europejskie dane statystyczne. Podano wnioski i zalecenia praktyczne.
EN
Evaluation of the section resistance of double-tee section members, narrow I and wide H, subjected to compression and major axis bending is carried out in this paper, taking into consideration the model of present European code PN-EN 1993-1-1 and that proposed for the novelization of Eurocodes. A number of Monte Carlo simulations were performed for selected wide and narrow flange sections, taking into consideration recently obtained statistical data in Poland and Europe. Conclusions and practical recommendations are presented.
PL
Według Eurokodu 4-1 nośność graniczną stalowo-betonowych belek zespolonych można obliczać, przypisując materiałom właściwości sztywno-plastyczne lub właściwości nieliniowe. W pierwszym przypadku wytrzymałość betonu na ściskanie redukuje się o 15%, otrzymując bezpieczne i proste oszacowanie nośności granicznej przekroju na zginanie. W metodzie nieliniowej korzysta się ze związków konstytutywnych dla betonu i stali zawartych w pozostałych częściach Eurokodu oraz z zasady płaskich przekrojów. W artykule przedstawiono równania umożliwiające obliczenie sztywno-plastycznej nośności na zginanie belek zespolonych przy pełnym i częściowym zespoleniu. Zamieszczono przykład obliczeniowy.
EN
According to the Eurocode 4-1 the ultimate bearing capacity of composite steel-concrete beams can be computed using either rigid-plastic or nonlinear constitutive relations for both materials. In the first case the compressive strength of concrete in compression is reduced by 15%, therefore a safe and simple estimation of the ultimate bearing capacity of the composite crosssection can be done. In the latter the more precise constitutive relations for steel and concrete according to other parts of the Eurocodes are used. In the article equations allowing for calculations of the rigid-plastic bending moment resistance of the composite beams with a full and partial shear connection are presented. All the principles are illustrated by a calculation example.
EN
Shear stress is a key parameter that plays an important role in sediment transport mechanisms; therefore, understanding shear stress distribution in rivers, and especially in river bends, is necessary to predict erosion, deposition mechanisms and lateral channel migration. The aim of this study is to analyze the shear stress distribution near a river bed at 90-degree channel bend using a depth-average method based on experimental measurement data. Bed shear stress distribution is calculated using the depth-averaged method based on velocity components data has been collected from a 3D-ADV device (three-dimensional acoustic doppler velocity) at different locations of a meandering channel. Laboratory experiments have been made at the hydraulic laboratory of the RCRFIDF (Research Center for River Flow Impingement and Debris Flow), Gangneung-Wonju National University, South Korea to provide data for simulating the incipient motion of the riverbed materials and then predicting the river morphological changes in the curved rivers. The calculated results show that the maximum value of shear stress distribution near the riverbed in the different cross sections of the surveyed channel occurs in a 70-degree cross section and occurs near the outer bank. From the beginning of a 40-degree curved channel section, the maximum value of the shear stress occurs near the outer bank at the end of the channel.
14
Content available Belki ze szkła?
EN
The article discusses the characteristics of steel-glass construction elements. Characteristics of glass used in these elements are given. Behaviour of them is presented, as well as a design approach, in compare to results with similar pure steel elements.
EN
This paper compares the performance of structural steel beams retrofitted with two different fiber reinforced polymer (FRP) fabrics: Carbon FRP (CFRP) and Basalt FRP (BFRP) fabrics. A total of eight steel beams with and without corrosion defect in the flexural tension zone were tested under 4-point bending load. The study found that the use of both FRP fabrics resulted in reduced ductility, however, ductility of beams retrofitted with BFRP fabric is much higher than that of the beams retrofitted with CFRP fabric of similar thickness. The study also found that both FRPs fabrics are effective in increasing the ultimate load, yield load, and elastic stiffness of beams, however, number of BFRP fabric layers required is higher than the number of CFRP fabrics. The structural behavior of steel beams including the complex behavior of rupture in the FRP fabrics were successfully modeled using a commercially finite element software and a good correlation was obtained between the finite element models and the lab specimens. Validated finite element model was used to obtain additional information that could not be obtained from the experimental study. This study concludes that the Basalt fabric offers a competitive and green alternative to the Carbon fabric.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wzrostu pęknięć zmęczeniowych próbek z pachwinowymi spoinami wykonanych ze stali S355, poddanych cyklicznemu zginaniu. Badania przeprowadzono przy stałej wartości momentu gnącego Ma = 9.20 N×m i współczynniku asymetrii cyklu R = -1 z częstotliwością obciążenia 28,4 Hz. Badane próbki posiadały koncentratory naprężenia w postaci zewnętrznych, dwustronnych łagodnych karbów.
EN
The paper presents the results of fatigue crack growth tests of specimens with fillet welds made of S355 steel, subjected to cyclic bending. The tests were carried out at a constant amplitude of bending moment Ma = 9.20 N×m and stress ratio R = -1 with a load frequency of 28.4 Hz. The tested specimens had a stress concentrator in the form of an external, two-sided notches and fillet welds.
PL
W pracy porównano własności statyczne oraz zmęczeniowe materiałów platerowanych przed oraz po obróbce cieplnej. We wszystkich przypadkach zastosowano jednakowy materiał podstawowy – stal niestopową P355NH, zaś materiałami nakładanymi były stale austenityczne: 254SMO, 316L, stopy niklu: C-276, Alloy 625 oraz super-duplex SAF2507. W ramach pracy przeprowadzono obróbkę cieplną w temperaturze 910°C, a następnie wykonano badania statyczne (próba zginania, ścinania, rozciągania), badanie udarności, rozkładu twardości w przekroju próbki oraz badania na cykliczne zginanie.
EN
This paper describe the comparison of static and fatigue properties of clad materials before and after heat treatment. In all cases was used the same base material - P355NH carbon steel and the clad materials was: 254SMO and 316L austenitic steels, C-276 and alloy 625 nickel alloys, as well as SAF2507 super-duplex. As part of the work, heat treatment was carried out at 910°C and then static tests (bend test, shear test, tensile test) impact test, hardness distribution tests in the specimen cross-section and cyclic bending were performed.
PL
W pracy opisano strukturę, właściwości mechaniczne oraz rozwój pęknięć zmęczeniowych w układach platerów cyrkon-stal zgrzewanych wybuchowo, poddanych długotrwałemu oddziaływaniu temperatury. Próbki w stanie po spojeniu wygrzewano w temperaturze 600°C w czasie 10 i 100 godzin, a następnie poddano obserwacjom mikroskopowym, określono twardość, wytrzymałość na rozciąganie oraz poddano wahadłowemu zginaniu. W odkształconych próbkach zaobserwowano wzrost pęknięć zmęczeniowych równolegle do przyłożonego obciążenia, przy czym inicjacja pęknięć występowała w stali.
EN
The paper describes the structure, mechanical properties and fatigue cracks growth in explosively welded zirconium - carbon steel cladding system subjected to long-lasting temperature impact. After annealing at 600°C for 10 and 100 hours the samples were subjected to microscopic observations and finally the microhardness, tensile strength and cyclic bending were determined. In the deformed specimens the initiation of fatigue cracks occurred in the steel whereas further cracks growth occurred parallel to the applied load.
PL
W pracy przedstawiono podstawowe możliwości wspomagania procesu projektowania złączy spawanych wraz z analizą siły gnącej z wykorzystaniem oprogramowania MSC Marc/Mentat. Program ten może być używany do obliczania naprężeń i odkształceń w zakresie liniowo-sprężystym i nieliniowym.
EN
The paper presents the basic possibilities of using MSC Marc/Mentat for computer aided welding simulation, with additional bending force. The software may be used to calculate stresses and strains in the linear-elastic and nonlinear range.
PL
Przy obliczaniu zarysowania w rozciąganej płycie żelbetowej konieczna jest znajomość naprężeń w rozciąganym zbrojeniu. Należy wprowadzić rozróżnienie obszarów w bezpośrednim otoczeniu węzła i w pewnym oddaleniu od niego. W przypadku pierwszym nie obowiązuje zasada płaskich przekrojów i naprężania w węźle należy obliczać korzystając np. z równowagi węzła i metody składnikowej opisanej w normie. Natomiast w pewnej odległości od węzła zasada płaskich przekrojów obowiązuje i naprężania w zbrojeniu można obliczać korzystając z teorii klasycznej.
EN
When calculating the tight crack in the stretched reinforced concrete board, it is necessary to know the strains in stretched reinforcement. It is important to differentiate the areas in the direct vicinity of the node and at a certain distance from it. In the first case, the principle of flat cross sections does not apply and the strains in the node need to be calculated using e.g. the node balance and the component method described in the norm. However, at a certain distance from the node, the principle of flat cross sections does apply and the strains in the reinforcement may be calculated using the classic theory.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.