Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 98

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zdrowie człowieka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available Wpływ bisfenolu a na zdrowie człowieka
EN
The migration of low molecular weight compounds is one of the most important problems associated with the packaging of plastics and other plastics intended for contact with food products. Bisphenol A (BPA) is one of the most common migration substances. Bisphenol A (BPA, 2,2-bis (4-hydroxyphenyl) propane) is used in the production of containers, such as baby bottles and resins, which line metal cans for food and drink. BPA is also used as a plasticizer to soften and increase flexibility in polyvinyl chloride (PVC) products. It also has medical applications in dental sealants and composites used for filling. BPA attracts special attention of scientists due to widespread use in food packaging. It has been observed to occur in large quantities in human body fluids, disrupting the endocrine system. Developing fetuses, infants, children and pregnant women are most at risk of BPA exposure. There are also some concerns about the negative effects of BPA exposure in adult men, as bisphenol A may cause production abnormalities, thereby disrupting sex hormone production and fertility. An extensive literature search showed 49 studies linking BPA to human health. This review presents literature showing the relationship between BPA exposure and adverse health effects in the perinatal, pediatric and adult periods, including effects on reproduction, metabolic diseases and other health effects. These studies cover both prenatal and postnatal exposure, and include several study regimens and population types, which provides increasing support that BPA exposure can be harmful to humans, especially regarding behavioral effects in children.
PL
Po wielu latach wracamy do artykułu Aleksandra Paliwody, który ukazał się w naszym czasopiśmie w nr 8/2000, a to dlatego, że chłodnictwo odgrywa w życiu człowieka coraz ważniejszą rolę i to zarówno zdrowego jak i chorego. Stosowanie techniki chłodniczej wydatnie przyczynia się do prowadzenia skutecznej walki o nasze zdrowie, zarówno wtedy, gdy nam ono dopisuje i chcemyje zachować, jak i wtedy, gdy odmawia posłuszeństwa i chcemy je odzyskać. Jak twierdzi Autor, nauka w tym nauka o racjonalnym żywieniu nie dąży do wynalezienia jakiegoś eliksiru życia zapewniającego nam nieśmiertelność, a jedynie stara się poznać potrzeby ludzkiego organizmu, w tym zasady racjonalnego odżywiania i ogólnej higieny życia, aby stworzyć warunki i szanse na długowieczność w dobrej kondycjifizycznej i psychicznej.
EN
After many years we remind the paper by Aleksander Paliwoda published in our journal no 8/2000. The reason is more and more important role of refrigeration in the life of as well healthy as ill people. Refrigeration technology significantly contributes to the effective fight for our health both when we feel good and we want to stay healthy and when we want to regain it. According to the author, science including the science of rational nutrition, does not seek to invent any elixir of life that gives us immortality, but only tries to learn the needs of the human body; including the princioles of rational nutrition and general hygiene of life, to create conditions and opportunities for longevity in good physical and mental condition.
3
Content available remote Substancje chemiczne w e-papierosach i ich wpływ na zdrowie człowieka
PL
Przedstawiono zagrożenia zdrowotne wynikające ze stosowania e-papierosów. Omówiono substancje chemiczne wykorzystywane w e-papierosach, a także skład chemiczny wdychanego aerozolu i jego działanie na organizm człowieka. Dotychczasowa wiedza pozwala jednoznacznie stwierdzić, że stosowanie e-papierosów nie jest bezpieczne dla zdrowia.
EN
A review, with 73 refs., health threats, chem. substances and effects of e-cigarettes on the human body.
4
PL
Na podstawie dostępnej literatury przedmiotu przedstawiono informacje dotyczące polichlorowanych dibenzodioksyn i dibenzofuranów powszechnie występujących w środowisku oraz zaprezentowano ich źródła uwalniania do środowiska. Wskazano także najważniejsze źródła narażenia człowieka na te związki i mechanizm ich toksycznego działania.
EN
A review, with 93 refs., of sources, toxicity and legal occurrence limitations of the title compds.
5
Content available remote Metale ciężkie w środowisku i ich wpływ na zdrowie człowieka
PL
Dokonano przeglądu literatury na temat źródeł emisji kadmu, arsenu, ołowiu, rtęci, chromu i kobaltu oraz jej wpływu na zdrowie ludzkie.
EN
A review, with 106 refs., of Cd, As, Pb, Hg, Cr and Co emission sources their impacts on human health.
6
Content available remote Czarne chmury nad białym betonem
PL
Toksyczne oddziaływanie rtęci i jej związków na zdrowie człowieka oraz negatywne jej oddziaływanie na środowisko naturalne jest znane od dawna. Natomiast w ostatnim czasie zwrócono znaczną uwagę nad znalezieniem źródeł emisji tego pierwiastka. Należy zaznaczyć, że rtęć oraz jej związki są jednymi z głównych składników smogu, co powoduje, że bardzo łatwo mogą dostać się do organizmu człowieka i środowiska naturalnego, powietrza, gleby i wód powierzchniowych. Rtęć i jej związki wykazują dużą zdolność do kumulacji w organizmach żywych i przyrodzie, pozostając w nim przez długi okres, wywołując bardzo niekorzystne zmiany. Jak wykazały prowadzone na szeroką skalę badania, Polska jest największym emitentem tego pierwiastka w Europie.
EN
The toxic effects of mercury and its compounds on human health and its negative effects on the environment have long been known. Recently, however, considerable attention has been paid to finding sources of emissions of this element. It should be noted that mercury and its compounds are one of the main components of smog, which means that they can easily get into the human body and the environment, air, soil and surface waters. Mercury and its compounds show a high ability to accumulate in living organisms and nature, remaining in it for a very long period of time causing very adverse changes. As demonstrated by extensive research, our country is the largest emitter of this element in Europe.
EN
The rare earth elements (REE) are vital to innovation technologies and society and are important for the industry, especially for high-tech solutions. In the modern world, anumerous applications have been developed using rare earth elements (REE), implying human exposures and raising unclear questions as to REE-associated health effects. Protecting the environment and public health from disadvantageous actions of rare earth elements mining and processing as emerging pollutants is urgently desired to achieve sustainable development. All activities in mining processes like extraction, separation and after recycling of REE elements could create rick to human health and environment. In the paper the role of management in safety aspects during mining and processing of rare earth elements has been highlighted. In the paper, the potential dangerous and damaging effects on the environment and human health have been identified - the potential risk in the processing as well as the possibilities of preventing the occurrence of hazards have been analyzed.
9
Content available remote Substancje chemiczne w żywności jako zagrożenie zdrowotne
PL
Związki między żywnością a zdrowiem człowieka od najdawniejszych czasów były przedmiotem zainteresowania naukowców. Żywność oprócz składników odżywczych zawiera takie substancje, jak stabilizatory, konserwanty, barwniki, przeciwutleniacze, emulgatory, metale ciężkie, azotany(V) i azotany(III). Stanowią one ogromne zagrożenia dla zdrowia. Jakość zdrowotna żywności i wartość odżywcza racji pokarmowych to dwa skorelowane ze sobą, istotne parametry zdrowotne, które można świadomie kształtować. Jakość zdrowotna żywności determinowana jest zawartością naturalnych związków toksycznych, drobnoustrojów chorobotwórczych i pasożytów, zanieczyszczeń środowiskowych i technicznych. Z kolei wartość odżywcza żywności dotyczy zawartości i biodostępności niezbędnych dla organizmu składników oraz ich wzajemnych proporcji.
EN
A review, with 44 refs., of substances added intentionally to food as stabilizers, preservatives, dyes, antioxidants, emulsifiers as well as chem. impurities introduced during food prod. (heavy metals, nitrates and nitrites) and the impact of the presence of both types of chems. in food on the health risk of consumers.
PL
Omówiono polskie i międzynarodowe przepisy określające standardy bezpieczeństwa i higieny pracy z lekami cytostatycznymi oraz działania prewencyjne podejmowane w celu ochrony personelu medycznego narażonego w pracy na działanie tych czynników chemicznych.
EN
A review with 65 refs.
11
Content available remote FOMO, HPVS, a może nomofobia?
PL
Wielu dorosłych, a zwłaszcza specjalistów ochrony zdrowia (w tym wzroku), zwraca uwagę na narastający problem, związany z korzystaniem przez dzieci z najnowszych technologii, takich jak smartfony czy tablety i inne coraz nowocześniejsze urządzenia elektroniczne. W kwietniu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała nowe wytyczne, dotyczące czasu, jaki dzieci mogą spędzać z ekranami tych urządzeń [1]. Wynika z nich jasno, że do drugiego roku życia nie powinny mieć z nimi w ogóle kontaktu, a przez kolejne trzy lata może to być maksymalnie godzina dziennie. W maju natomiast World Council of Optometry oraz Brien Holden Vision Institute przeprowadziły tygodniową międzynarodową akcję Myopia Awareness Week, mającą na celu zwiększanie świadomości na temat progresji oraz częstości występowania krótkowzroczności na świecie [2,6].
12
Content available remote Aspekty zdrowotne w krótkookresowym narażeniu na ołów
PL
Zawodowe narażenie człowieka na ołów wiąże się z zaburzeniami biochemicznymi, a jeden z najistotniejszych mechanizmów jego toksycznego oddziaływania wynika ze zdolności do generowania reaktywnych form tlenu. Przedstawiono aspekty zdrowotne w grupie 37 mężczyzn pracujących na stanowiskach monter, spawacz i mistrz po 40 dniach wykonywania prac w narażeniu na ołów. Zaobserwowano 8-krotny wzrost zawartości ołowiu we krwi monterów i 3-krotny wzrost we krwi spawaczy. Stężenie cynku wzrosło o 11% w grupie spawaczy, w porównaniu z wartością przed narażeniem. U monterów i spawaczy zaobserwowano zmniejszenie stężenia zredukowanego glutationu odpowiednio o 22% i 9%, oraz wzrost stężenia kwasu moczowego o 27% i 15%. Tylko w grupie monterów stwierdzono wzrost wartości całkowitej zdolności oksydacyjnej o 57% i wskaźnika oksydacyjnego o 70%. Ekspozycja na ołów związana była z nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, które spowodowało zwiększone narażenie na szkodliwe działanie ołowiu na organizm człowieka.
EN
A group of 37 men working as a fitters, welders or masters, underwent medical exams. after 40 days of exposure to Pb to det. the Pb and Zn contents in blood, contents of reduced glutathione in erythrocytes, and uric acid in blood serum as well as total oxidant status and oxidative stress index. An eightfold increase of Pb content in fitters blood and triple in the welders blood were obsd. The Zn concn. increased by 11% in the welders blood, as compared to the value before the exposure. In the group of fitters and welders, a decrease in the concn. of reduced glutathione by 22% and 9%, and an increase in uric acid concn. by 27% and 15% were obsd., resp. In the group of fitters, an increase of the total oxidant status value by 57% and the oxidative stress index by 70% as found. Exposure to Pb in the workplace was associated with a lack of respect for the principles of safety and health at work, which resulted in the increased exposure to Pb.
PL
Oczywisty jest fakt, że ci, co ruszają się więcej, statystycznie będą żyć dłużej i rzadziej będą skarżyć się na rozmaite problemy zdrowotne. Naukowcy już wiele lat temu udowodnili, że dla utrzymania dobrej kondycji konieczna jest zatem jazda na rowerze czy poruszanie się pieszo. Do tej pory jednak nie było wiadome, że korzystanie z transportu zbiorowego też ma duże znaczenie dla zdrowia.
EN
The organic food sector is one of the most dynamically developing food sector branches nowadays. Increased interest in organic food production and consumption is a response to the growing negative effects of agriculture intensification, which has contributed to environmental degradation and reduced food safety. The aim of the study was to identify and analyse the strengths and weaknesses, as well as the opportunities and threats of the organic food sector in the context of its impact on the environment and human health. The research material consisted of data collected by analysing literature of the subject. The results are presented using a SWOT matrix. It was found that organic agriculture has more strengths than weaknesses, and that taking advantage of the identified opportunities and minimizing existing threats would affect its further development, with benefits to the environment and humans.
PL
Sektor żywności ekologicznej jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów branży spożywczej. Wzrost zainteresowania produkcją ekologiczną jest m.in. odpowiedzią na narastające negatywne skutki intensyfikacji rolnictwa, która przyczyniła się do degradacji środowiska i zmniejszenia bezpieczeństwa żywności. Celem niniejszej pracy była identyfikacja i analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń sektora żywności ekologicznej, w kontekście wpływu na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka. Materiał badawczy stanowiły dane zebrane na podstawie analizy literatury przedmiotu. Wyniki zostały przedstawione w formie macierzy analizy SWOT. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że w rolnictwie ekologicznym mocne strony przeważają nad słabymi, a wykorzystanie zidentyfikowanych szans i minimalizowanie istniejących zagrożeń wpłynęłoby na jego dalszy rozwój, z korzyścią dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi.
EN
The article describes aspects related to the impact of toxic components of exhaust gases from motor vehicles, which are equipped with spark-ignition engines for environmental pollution and a negative impact on human health. The paper presents aspects related to the structure of passenger cars in Poland and the European Union, which are in operation and subject to mandatory control tests. The methodology of performing mandatory periodic check-ups in diagnostic stations and on the basis of the developed research results also includes a group of vehicles that does not meet the legal requirements for the measurement of exhaust emissions. The results of passenger car tests in selected European Union countries have been presented.
PL
W artykule opisane zostały aspekty związane z wpływem toksycznych składników gazów wylotowych z pojazdów samochodowych, które są wyposażone w silniki o zapłonie iskrowym na zanieczyszczenie środowiska oraz negatywny wpływ na zdrowie ludzi. W pracy przedstawione zostały aspekty związane ze strukturą samochodów osobowych w Polsce i Unii Europejskiej, które znajdują się w eksploatacji i podlegają obowiązkowym badaniom kontrolnym. Opisano również metodykę wykonywania obowiązkowych okresowych badań kontrolnych w stacjach diagnostycznych oraz na podstawie opracowanych wyników badań wyodrębniona została grupa pojazdów, która nie spełnia wymagań prawnych w zakresie pomiarów emisji spalin. Przedstawione zostały wyniki badań samochodów osobowych w wybranych krajach Unii Europejskiej.
PL
Do niewątpliwych zalet wykorzystania potu i łez, jako materiału diagnostycznego, należy nieinwazyjne i bezbolesne pobranie, co ma szczególne znaczenie w przypadku dzieci, osób starszych, a także niepełnosprawnych.
PL
Amitraza, jako pestycyd stosowany rutynowo przez pszczelarzy do walki z warrozą, o udowodnionej szkodliwości dla zdrowia człowieka, jest związkiem, którego obecność w miodzie powinna być pod stałą kontrolą.
PL
Opracowanie nowych procedur analitycznych mogłoby posłużyć jako narzędzie w celu kontroli jakości e-papierosów i pomóc w ocenie wpływu ich stosowania na zdrowie użytkownika.
PL
Mimo olbrzymiej i nieprzerwanie rosnącej popularności e-papierosów wciąż brakuje dostatecznej wiedzy na temat ich wpływu na zdrowie.
PL
Obserwowany w ostatnich latach znaczny postęp w zakresie genetycznych metod identyfikacji mikroorganizmów przyczynił się do poznania nowych drobnoustrojów. Szczególne zainteresowanie wśród naukowców budzi obecnie mikroflora jelit człowieka i jej wpływ na zdrowie gospodarza. Prawidłowy skład jakościowy i ilościowy mikroorganizmów jelitowych korzystnie oddziałuje na organizm człowieka. Jednym z najistotniejszych czynników kształtujących go jest codzienna dieta, składająca się z podstawowych skład ników odżywczych, takich jak białka, węglowodany i tłuszcze. Dużą część zbilansowanej diety powinny stanowić produkty pochodzenia roślinnego, przede wszystkim świeże warzywa, owoce i zioła lecznicze. Podczas wzrostu na polu rośliny są skolonizowane przez drobnoustroje – zarówno na ich powierzchni, jak i wewnątrzkomórkowo. Po spożyciu przez człowieka surowych warzyw czy owoców mikroorganizmy bytujące w nich mogą mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie jelit, a tym samym na zdrowie całego organizmu.
EN
A significant progress in genetic methods for identifying of the microorganisms, as being observed during the recent years, has contributed to discovery of new niches of microorganisms. Particular interest of scientists is now focused on the human gut microflora and its impact on the human health. The correct qualitative and quantitative composition of intestinal microorganisms has a positive effect on the human body. The daily diet consisting of essential nutrients, such as proteins, carbohydrates and fats is one of the most significant factors. A large part of a balanced diet should be composed of vegetable products, mainly fresh vegetables, fruits and herbs. During the growth on the field, the plants are colonized by microorganisms, both on the surface and in intracellular form. After consumption of raw vegetables or fruits by humans, microorganisms present therein may affect the intestines, and thus, the health of the whole body.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.