Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 89

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zdjęcia lotnicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Development of plant cultivation using precision agriculture
EN
Processed aerial and satellite photographs, adjusted to the points of geodesy base in a specified coordinate system occur in a form of ortofotomaps. Satellite systems make possible to obtain information about soil structure and different types of crops including feed plants; owing to precision agriculture we may obtain not only obtain very high and good quality yields but also have an influence on limiting of natural environment pollution and reduction of production costs. Obtaining data by using teledetection methods are integrated with information concerning spatial variability of soil and plants, which comes from register units provided recording of changes of different parameters, heaving importance from the point of view application in precision agriculture. IACS computer system, contribute to the development of precise agriculture by steering of farm machinery during field work, doing monitoring of biomass and crop yields, soil sampling, dosing of mineral fertilizers and pesticides, field crops measurement, monitoring of animals, generation of field parcels ID, monitoring of farm machinery work. Besides that it can rationalize process of payments management concerning IACS computer system, contribute to the development of precise agriculture by steering of farm machinery during field work, doing monitoring of biomass and crop yields, taking soil samples, dosing of mineral fertilizers and pesticides, field crops measurement, monitoring of animals, generation of field parcels ID and monitoring of farm machinery work.
PL
Przetworzone zdjęcia lotnicze i satelitarne, dostosowane do punktów bazy geodezyjnej w określonym układzie współrzędnych występują w postaci ortofotomap. Systemy satelitarne umożliwiają uzyskiwanie informacji o strukturze gleby i różnych rodzajach upraw włącznie z roślinami paszowymi, a także dzięki rolnictwu precyzyjnemu nie tylko uzyskuje się bardzo wysokie i dobrej jakości plony, ale także wpływa się na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego i zmniejszenie kosztów produkcji. Uzyskanie danych za pomocą metod teledetekcyjnych jest zintegrowane z informacją o przestrzennej zmienności gleby i roślin, która pochodzi z jednostek monitorujących wykonujących rejestrację zmian w czasie, co ma znaczenie z punktu widzenia stosowania rolnictwa precyzyjnego. Poza tym może zracjonalizować proces zarządzania płatnościami w systemie komputerowym IACS, przyczynić się do rozwoju rolnictwa precyzyjnego na większą skalę poprzez sterowanie maszynami rolniczymi podczas prac polowych, monitorowanie biomasy i plonów, pobieranie próbek gleby, dozowanie nawozów mineralnych i pestycydów, pomiary upraw polowych, monitorowanie ilości zwierząt w gospodarstwie i monitorowanie pracy maszyn rolniczych.
EN
The study discusses the changes in the land cover in the western part of the Zduńska Wola city. The study was based on the analysis of land cover data obtained from aerial photographs taken in years 1933 and 2015. For 82 years, significant changes took place in the city and they were reflected in land cover changes. The study area was covering 3.7 km2 and in the analysed period, the land cover changes took an area of 2.8 km², that is 75,7% of its surface. Changes mainly occurred on the grassy and agricultural areas, which were changed in to artificial surfaces, mainly into builtup areas.
PL
Artykuł ukazuje możliwość wykorzystania współczesnych i archiwalnych stereoskopowych zdjęć lotniczych w modelowaniu 3D zasięgu i pola widoku. Do identyfikacji elementów struktury krajobrazu modyfikujących zasięg i pole widoku zastosowano numeryczny model pokrycia terenu (DSM). Stworzono go na podstawie zdjęć lotniczych, wykorzystując stację fotogrametryczną DEPHOS. Modelowanie zasięgu widoku oparto o dwa modele pokrycia terenu w zależności od odległości od pozycji obserwatora znajdującego się na drodze. Badając widoczność w małej odległości od obserwatora zastosowano DSM o dużej rozdzielczości, a w dalszej odległości od obserwatora – DSM o mniejszej dokładności, co wydatnie usprawniło przetwarzanie danych i zmniejszyło czas przeprowadzania analiz. Uzyskane wyniki badań potwierdzają konieczność uwzględniania pokrycia terenu w analizie zasięgu i pola widoku, szczególnie zadrzewień i zabudowy. Opisana procedura może być pomocna w ilościowym ustaleniu stopnia zakrycia krajobrazu, a zatem może stanowić jeden z elementów obiektywnej oceny atrakcyjności wizualnej krajobrazu. Pozwala wyodrębnić na potrzeby waloryzacji krajobrazu fragmenty obszaru realnie przez niego postrzegane i oceniane.
EN
This article discusses the possibility of using contemporary and archival stereoscopic aerial photographs in 3D viewshed modelling. The digital surface model (DSM) was used to identify the elements of the landscape structure modifying the viewshed. The model was created on the basis of aerial photographs, using the photogrammetric station DEPHOS. The viewshed modelling was based on two models of land cover, depending on the distance from the observer positioned on the road. In order to track visibility at a short distance from the observer, a high-resolution DSM was used, and further away from the observer – a DSM with lower accuracy, which significantly improved data processing and reduced the time of analysis. The obtained test results confirm the necessity of taking into account the surface of the area in viewshed analysis, especially tree stands and buildings. The described procedure may be helpful in quantifying the degree of landscape cover, and thus may be one of the elements of objectively assessing of the visual attractiveness of the landscape. It enables images of the area to be realistically perceived and assessed area for the needs of landscape valorisation.
PL
W pracy podjęto próbę wypracowania nowego sposobu weryfikacji i aktualizacji danych gromadzonych w bazach EGiB, zawierających informacje o gruntach i budynkach. Przedstawiono aktualnie istniejący stan prawny regulujący zasady gromadzenia danych ewidencyjnych, głównie w ich aspekcie geometrycznym, oraz zaproponowano sposoby badania poprawności tych danych oraz wzbogacania o nowe elementy w oparciu o technologię UAS. Wykonano opracowanie studialne polegające na uzupełnieniu baz danych o nowe obiekty ewidencyjne, z uwzględnieniem nowych zapisów legislacyjnych odnoszących się do zasad oraz zakresu gromadzonych danych w zasobie EGiB. Podstawowym problemem dotyczącym wykorzystania fotogrametrii z pułapu UAV do pomiaru położenia i kształtu obiektów ewidencyjnych jest zapewnienie odpowiedniej precyzji opracowania. Spełnienie warunku dokładnościowego, jak też zapewnienie widoczności obiektów, umożliwi w istotny sposób uzupełnienie baz danych ewidencyjnych o nowe elementy ich treści, takie jak tarasy, werandy, schody itp. W pracy omówiono te zagadnienia i przedstawiono wyniki wykonanych prac na realnych obiektach, wraz z ich oceną dokładnościową. Stwierdzono, że opracowania w oparciu o zdjęcia z niskiego pułapu mogą być stosowane do pomiaru nowych klas obiektów w celu aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków, a w ograniczonym zakresie także do kontroli poprawności bazy EGIB odnośnie do innych, widocznych z powietrza, elementów treści.
EN
The paper attempts to develop a new way of verifying and updating data collected in Land and Property Databases, containing information on land and buildings. The report examines currently existing law regulating for the collection of registration of data, mainly in their geometrical aspect, proposes possible ways of validating these data and enriches with some new elements based on UAS technology. By supplementing the databases with new Land and Property objects the study was prepared, taking into account some new legislative provisions related to the principles and scope of the collected data in the Land and Property's resources. The basic problem with the use of photogrammetry from the UAV level for measuring the location and shape of considered objects is ensuring the proper accuracy. The compliance of accuracy condition and the visibility of the objects makes it possible to significantly supplement the registration data databases with some new elements such as terraces, verandas, stairs, etc. The paper discusses these issues and presents the results performed on real objects, together with their accuracy rating. It has been found that images made from low altitude can be used to measure new object classes, update land and buildings database, and also, to a limited extent, validate Land and Property Databases for another, from the up-visible objects.
PL
Uzyskanie efektu widzenia przestrzennego osiąganego w trakcie stereoskopowej obserwacji par obrazów (np. zdjęć lotniczych) pozwala na lepsze zrozumienie analizowanej sceny. W prezentacji stereoskopowej obrazów stosuje się obecnie różne metody wykorzystujące m.in. dodatkowe urządzenia –okulary o różnej konstrukcji, lub ekrany o specjalnej powłoce. Poza koniecznością stosowania dodatkowego sprzętu, czy użycia specjalistycznego oprogramowania do wstępnego przetwarzania obrazów wejściowych, część ze wspomnianych metod napotyka ograniczenia związane z możliwością pracy jedynie z obrazami w odcieniach szarości, czy wiąże się z trudnym do wyeliminowania dyskomfortem. Celem niniejszej pracy było zbudowanie systemu prezentacji stereoskopowej zdjęć lotniczych, który połączy w sobie możliwości technologii urządzeń przenośnych, oprogramowanie webGISi technologię tzw. „wirtualnej rzeczywistości” (ang. Virtual Reality,VR). Metoda prezentacji stereoskopowej dobrana została tak, by zminimalizować ewentualny dyskomfort i móc maksymalnie wykorzystać możliwości jakie dają wspomniane technologie. Narzędzie działa w oparciu o bibliotekę Leaflet(JavaScript)stosowaną przy projektowaniu internetowych serwisów mapowych (geoportali). Zostało ono przygotowane tak, by w obserwacji stereopar można było wykorzystać okulary VR przeznaczone do współpracy z urządzeniami mobilnymi, takimi jak smartfon.
EN
Aerial photographs can benefit from being viewed in stereo. Such images give much better understanding of content of the scene with a help of depth cue, which adds the ability to distinguish between objects of differentheight and background. There are different methods of stereoscopic visualization developed for digital images which uses additional equipment, e.g. glasses with special filters or screens with special coating. In some of those methods an observer could encounter several restrictions related to the type of observed images or discomfort, which is hard to be eliminated. This paper presents a system for stereoscopic visualization of aerial images that combines the capabilities of mobile devices such as smartphone, webGIS software and Virtual Reality (VR) glasses. Combination of those devices and software makes a useful individual tool for viewing and analysing images which have a proper longitudinal coverage to make a stereo pair. The stereoscopic presentation method was chosen to minimize possible discomfort and to maximize the potential benefits of the aforementioned technologies. The system uses FOSS (Free and Open-Source Software), such as GDAL library, and ImageMagick to process stereo images before displaying them. Bash scripts were preparedfor convenient use of those software tools and automation of work. After preprocessing stage two sets of TMS image tiles are set for displaying in the user interface. System's GUI is an interactive web page which uses Leaflet -the JavaScript map library designed for preparing mobile-friendly web pages containing interactive maps. The system could be used also off-line, with user interface web page, tile images and JavaScript libraries stored on local drive. The system was tested with scans of photographic prints of photogrammetric aerial images. It is also possible to view in stereo other types of images, e.g. aerial photographs from UAVs or stereo mosaics from HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) mission. The system is designed to use images with 8-bit color depth in single channel or in three RGB bands (True Color images). For images with higher color depth (e.g. 12-bit) preprocessing and reducing color depth is required.
EN
This paper reported characteristics of aerial photographs of mainland China taken by U-2 spy planes, which were archived and made public in NARA II of USA, and discussed the possibility to use them for environmental studies. U-2 photographs of China, which have high ground resolution of about 75cm were mainly taken in the first half of 1960s. Large amount of photographs including oblique photos as well as overlapped vertical photos covers vast range of China and enable us to use for detailed stereoscopic interpretation as well as creating ortho photos and digital surface models. Case studies in Loess Plateau (Shaanxi Province, China) showed the possibility of detailed observations of land features and land uses such as cave dwellings, check dams, agricultural terraces and cultivated crops, as well as estimation of the amount of gully erosion. In the process of archival research in NARA II, however, various inconveniences were found and improvement of retrieval system were desired.
PL
W artykule opisano charakterystykę zdjęć lotniczych Chin kontynentalnych wykonanych przez samoloty szpiegowskie U-2, które zostały zarchiwizowane i upublicznione w NARA II w USA, a także omówiono możliwości wykorzystania ich w studiach ochrony środowiska. Fotografie lotnicze z samolotów U-2, wykonanych nad terytorium Chin, mają wysoką rozdzielczość terenową, wynoszącą około 75 cm, zostały wykonane głównie w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych XX wieku. Duża liczba zdjęć, w tym zdjęcia skośne, a także zdjęcia pionowe w pokryciu stereoskopowym obejmują znaczną powierzchnię Chin. Pozwalają one na szczegółową interpretację stereoskopową, jak również na tworzenie ortozdjęć i cyfrowych modeli terenu. Studia przypadków na płaskowyżu lessowym (prowincja Shaanxi, Chiny) wskazały na możliwość szczegółowych obserwacji cech terenu i użytkowania gruntów, takich jak mieszkania w jaskiniach, tamy kontrolne, tarasy rolnicze i pola uprawne, a także oszacowanie wielkości erozji. W procesie korzystania z archiwalnych zasobów zdjęć w NARA II (National Archives and Records Administration - USA) stwierdzono różne niedogodności i pożądane było ulepszenie systemu pobierania zdjęć.
PL
Artykuł przedstawia wykorzystanie fotogrametrycznych modeli wysokościowych w badaniu osuwiska w Lachowicach. Do tego celu użyto zdjęcia lotnicze wykonane w latach 1977, 2003 i 2009. Cyfrowe modele terenu stworzono z chmury punktów wygenerowanej na podstawie zdjęć lotniczych metodą automatycznego dopasowania obrazów, co pozwoliło obliczyć objętości przemieszczonych mas skalnych z wykorzystaniem modeli różnicowych. Wyznaczono również strefy z ubytkiem i przyrostem mas skalnych. Obecność punktów identyfikowalnych na wszystkich zdjęciach umożliwiła wyznaczenie wartości i kierunków poziomych wektorów przemieszczeń.
EN
The article presents the application of photogrammetric digital elevation models in the study of the Lachowice landslide. For this purpose, aerial photos taken in 1977, 2003, 2009 have been used. Digital terrain models (DTM) have been produced from the point cloud generated on the aerial images, using images matching. Generated models allowed calculating the volume of displaced rock masses. Zones of loss and accumulation of rock masses have also been identified. The presence of identifiable points on all images enabled the determination of the values and directions of horizontal displacement vectors.
EN
The development of digital photogrammetric technology, supported by the appearance of high resolution digital aerial cameras and new satellite imaging systems, has resulted in the transformation of the quality of photogrammetric products and their wide distribution. This has created new areas of interests, including their use for cadastral works. This paper discusses the issues related to the creation and modernization of cadastral maps in Poland and Kazakhstan. Extensive works in this field are performed in both countries: in Kazakhstan, this work results from systematic changes and in Poland, they are performed within the Governmental Programme of Development of an Integrated Real Estate Information System (ZSIN). Different conditions and demands for cadastral maps exist in both countries and they may be met by different technical means. In Kazakhstan, high resolution satellite images are useful. Their use has been fostered by two Earth satellite observation systems which were introduced two years ago. In Poland the conditions and demands dictate the use of high resolution aerial photographs. This paper discusses also in more detail the status of these works and demands, the existing capabilities of satellite imaging systems and the technical and organizational conditions relating to the use of contemporary photogrammetry for the modernization of cadastral maps in both countries.
PL
Zaistnienie technologii cyfrowych w fotogrametrii, wsparte wejściem na rynek wysokorozdzielczych lotniczych kamer cyfrowych i nowych systemów obrazowania satelitarnego spowodowało jakościowy skok produktów fotogrametrycznych, połączony z ich upowszechnieniem. Stworzyło to nowe obszary zastosowań, m.in. w zakresie prac katastralnych. Artykuł stanowi spojrzenie na problemy zakładania i modernizacji map katastralnych na przykładzie Polski i Kazachstanu. W obu krajach trwają intensywne prace w tym zakresie: w Kazachstanie jest to spowodowane zmianami ustrojowymi, a w Polsce Rządowym Programem Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN). Różne w obu krajach warunki i zapotrzebowanie w zakresie prowadzenia map katastralnych mogą być zaspokajane różnymi środkami technicznymi. W warunkach Kazachstanu przydatne są wysokorozdzielcze obrazy satelitarne. Sprzyjają temu uruchomione dwa lata temu dwa systemy obserwacji satelitarnych Ziemi. W warunkach krajowych będzie to opracowanie wysokorozdzielczych zdjęć lotniczych. Artykuł przybliża stan prac i potrzeb, zaistniałe możliwości systemów obrazowania satelitarnego oraz uwarunkowania techniczne i organizacyjne wykorzystania współczesnej fotogrametrii w modernizacji map katastralnych w obu krajach.
EN
The aim of the study was to characterise and analyse the changes in the structure of the natural environment in the municipality of Pelplin, located in the Pomeranian province in northern Poland, in the years 1972-2014. The study is based on the analysis aerial photographs and cartographic materials. The specific objectives of the work was to re-create the land cover status in 1972 and 2014 and provide a graphical representation of changes in the land cover at the beginning and end of the analysed period. In effect, a differential map was produced. To sum up, the range of surface changes in the various categories of land use / land cover in relation to the space they occupied in 1972 should be ranked in the following order: grassland, areas with a transport function and roads, watercourses and reservoirs, built-up areas, plantings and bushes , forests , arable land. The only category which reduced its surface area included arable land, whereas other categories recorded an increase. Overall, the changes included 11.5 km2, i.e. 8.3 % of the municipality.
EN
The traditional approach in photogrammetric studies relies mainly on the analysis of topographic maps, supported by geological and geomorphological field mapping. This paper presents an application of the modern method of three-dimensional earth imaging – Airborne Laser Scanning. The major advantage of this method is the filtering procedure, which allows to removing vegetation and other objects from the analysed surface, resulting in more precise terrain model. We used aerial photographs for preparation of two photogrammetric digital terrain models (DTMs), which were subsequently compared to evaluate dynamic properties of landslide areas. The difference between gratings within digital models was used to determine horizontal shifts in the area of landslide. The discrepancy presented observed in the shaded relief image characterises positive elevations (erosion) shown in reddish colour, and negative ones (accumulation) displayed in bluish. The maximum scarp retreat driven by landsliding processes reached 17 m during the last 53 years, with ca. 562 m3 of accumulated colluvium.
EN
The main task of land surveying, among others, is efficient implementation of the inventory of new objects, what sometimes require doing measurements in difficult terrain (mud, cuttings, moving earth masses, working at high altitude) and during ongoing construction works. Geodetic surveys are primarily used to update some databases essential for Polish principal national map, but they also support cadastral and control measurements related to excavation or construction works. Field surveys are usually done by total station or satellite GNSS receivers in a way that guarantees accuracies required in geodesy. It is also allowed the usage of other methods that ensure required accuracies. Photogrammetric technique is one of those methods. Despite the great precision and many other advantages (overall points collection and archiving the state of the object), it has not found a proper place among field measurement methods. Revolutionary developments in this area occurred along the development of small, unmanned flying vehicles (UAV) which can carry onboard camera or other sensor, and can reach places difficult to access by humans. Development of images obtained this way supports more and more developed computer software. This paper aims to bring the adopted method of measuring and computing images taken out from the board of hexacopter (6-rotor drone), discussion about obtained precision and presentation the results of the development of a number of selected terrain objects. As a result, the study found that the results obtained in conjunction with the ability to reach inaccessible places and non-invasive measurement allow to consider this method as a viable alternative to direct methods of inventory measurements.
PL
Do zadań geodezji wynikających z zapisów prawa budowlanego należy między innymi sprawne wykonanie inwentaryzacji nowopowstających obiektów, wymagające niekiedy pomiaru w trudnych warunkach terenowych (błoto, wykopy, przemieszczane masy ziemne, praca na znacznej wysokości) i podczas realizacji prac budowlanych. Pomiary inwentaryzacyjne służą przede wszystkim do aktualizacji niektórych baz danych zasilających mapę zasadniczą, wspomagają inne bazy danych tematycznych, ale mają też cel ewidencyjno-kontrolny odnośnie do wykonanych prac ziemnych lub postępu robót budowlanych. Pomiary terenowe wykonuje się zwykle metodą tachimetryczną lub satelitarną GNSS w taki sposób, aby osiągnąć dokładności spełniające standardy robót geodezyjnych. Dopuszcza się też zastosowanie innych metod pomiarowych zapewniających uzyskanie wymaganych dokładności. Technika fotogrametryczna jest jedną z takich metod. Mimo znacznych możliwości dokładnościowych i wielu innych zalet (całościowa rejestracja i archiwizacja stanu obiektu), nie znalazła ona jednak stałego miejsca w szczegółowych pomiarach terenowych. Rewolucyjne zmiany w tej dziedzinie nastąpiły wraz z rozwojem niewielkich, bezzałogowych obiektów latających (UAV), które mogą przenosić na pokładzie kamerę (aparat) lub inny sensor i docierać w miejsca trudne do dostępu przez człowieka. Opracowaniu zdjęć uzyskanych tym sposobem służy coraz bardziej rozwinięte oprogramowanie komputerowe. Niniejsza praca ma na celu przybliżenie przyjętej metody pomiarowo-obliczeniowej z użyciem zdjęć z heksakoptera (6-wirnikowego drona), omówienie wykonanych testów dokładnościowych i przedstawienie wyników opracowania kilku wybranych obiektów terenowych. W efekcie przeprowadzonych badań stwierdzono, że uzyskane wyniki w powiązaniu z możliwością dotarcia do niedostępnych miejsc i bezinwazyjnego pomiaru pozwalają uznać tę metodę jako realną alternatywę dla bezpośrednich metod pomiaru inwentaryzacyjnego.
PL
Współcześnie racjonalne planowanie przestrzenne jest wspomagane poprzez rozpoznanie kierunków i dynamiki zmian użytkowania i pokrycia terenu. Przedmiotem artykułu jest modelowanie zmian przestrzennych wybranych elementów zagospodarowania w oparciu o przetworzone wieloźródłowe dane, pochodzące z różnych okresów. W tym celu wykorzystano archiwalne i aktualne zdjęcia lotnicze z wybranych lat w okresie między 2005 a 2013 rokiem. Na podstawie materiałów fotogrametrycznych wykonano Numeryczny Model Terenu (NMT) oraz wygenerowano ortofotomapy dla wszystkich badanych okresów. Dodatkowym źródłem informacji o terenie były wybrane wektorowe dane tematyczne z BDOT. W środowisku ArcGIS wykonano integrację wieloczasowych danych obrazowych wraz z warstwami tematycznymi dla wybranego obszaru. Dzięki zapisaniu ich w postaci bazy danych możliwe było przeprowadzenie kompleksowej analizy zachodzących na obszarze zmian czasoprzestrzennych. Zbadano zmiany zagospodarowania obszaru, sieci dróg, roślinności oraz stanu otoczenia. Jako obszar badawczy wybrano rejon składowiska odpadów paleniskowych „Myśliborska" Elektrociepłowni Żerań, położonej w dzielnicy Białołęka w Warszawie. Wykonano analizę zmian zagospodarowania, będących konsekwencją prac rekultywacyjnych prowadzonych na tym obszarze.
EN
Sustainable spatial planning is currently supported by the identification of trends and dynamics of changes in land use and land cover The objective of this paper was to describe the methodology employed in the spatial modelling of changes in selected elements of urban space. The process is based on multi-source data from various periods. The archival (from selected years between 2005 and 2013) and up-to-date images were processed to Digital Terrain Models (DTM) and orthophoto maps. An additional source of data on the area was also used, namely thematic vector data from BDOT. Multi temporal image data with thematic layers for the selected area were integrated in the ArcGIS software. Their storage in a database permitted a comprehensive analysis of spatial and temporal changes occurring in the area. Changes in land use, road network, vegetation, and the state of environment were analysed. The study area covered the surroundings of the "Myśliborska" ash yard belonging to the Żerań power plant located in the Białołęka district of Warsaw The authors performed the analysis of changes in land use resulting from the reclamation measures implemented in the area.
EN
Purpose The Digital Service File (DSA) is the RAG intranet portal for the long-term application of geodata and other data sources. It combines the functionality of modern mapping services designed for spatial analysis and display with a searching service that includes full-text searches of various data containers held by technical departments. The DSA is available as a web application to all employees of the RAG Group on the basis of existing authorisation criteria. Methods The system uses GIS and search technologies that are now routinely employed by RAG (Esri ArcGIS and MOSS – Microsoft Office Sharepoint Server). The web interface is based around the Microsoft Silverlight application framework. Results Since the system's successful launch in 2011 the DSA has been continuously augmented with additional key components. Users can now employ DSA 2.0 to access the RAG drawings archive containing more than 100,000 mine drawings and plans as well as the RAG aerial photograph archive, which also has more than 100,000 aerial records. Practical implications The incorporation of various general components, such as personalisation (myDSA), high-quality map output, the linking of additional data containers in SAP and ELO and the integration of special, process-supporting "tasks" (e.g. mining subsidence processing), is now leading to the more widespread use of the DSA system. Originality/ value The DSA is an indispensable tool which will continue to support and reproduce core processes in the future.
EN
The development of railway sector around the world has always been a vital issue, as it plays important social, financial and economical role and influences the development of the country a lot. Because of constant growth and modernizing of the railway sector all processes and items of land and property fund have to be monitored. On the basis of the world experience, trends in the development of methods and technologies of area mapping it has been established that for the inventory of land and property fund objects cartographic material at 1 : 500 or 1 : 1000 scales suits the most. With the large amounts of work (for example area of mapping and number of railroad objects) it is reasonable to use digital aerial photography and technology of digital data processing, in particular methods of digital photogrammetry. In order to increase the accuracy of creating the cartographic component, the authors suggest, when choosing the parameters of aerial photography, taking into account spatial resolution of camera system, its geometrical properties, the influence of external factors and first of all the atmospheric refraction. It has been proved that by highly precise aerial photography the accuracy of fixation of angular elements of camera orientation with the help of Inertial Navigation Systems (INS) may be insufficient. Therefore it is recommended to thicken core network using block phototriangulation. This paper presents the description and results of experimental work, which helped to create cartographic material from digital images at 1 : 3000 scale with an accuracy of 4–5 cm, which fully meets the requirements for holding inventory, monitoring, maintenance, design and construction.The development of railway sector around the world has always been a vital issue, as it plays important social, financial and economical role and influences the development of the country a lot. Because of constant growth and modernizing of the railway sector all processes and items of land and property fund have to be monitored. On the basis of the world experience, trends in the development of methods and technologies of area mapping it has been established that for the inventory of land and property fund objects cartographic material at 1 : 500 or 1 : 1000 scales suits the most. With the large amounts of work (for example area of mapping and number of railroad objects) it is reasonable to use digital aerial photography and technology of digital data processing, in particular methods of digital photogrammetry. In order to increase the accuracy of creating the cartographic component, the authors suggest, when choosing the parameters of aerial photography, taking into account spatial resolution of camera system, its geometrical properties, the influence of external factors and first of all the atmospheric refraction. It has been proved that by highly precise aerial photography the accuracy of fixation of angular elements of camera orientation with the help of Inertial Navigation Systems (INS) may be insufficient. Therefore it is recommended to thicken core network using block phototriangulation. This paper presents the description and results of experimental work, which helped to create cartographic material from digital images at 1 : 3000 scale with an accuracy of 4–5 cm, which fully meets the requirements for holding inventory, monitoring, maintenance, design and construction.
17
Content available remote Application of remote sensing in agriculture
EN
With increasing intensity of agricultural crop production increases the need to obtain information about environmental conditions in which this production takes place. Remote sensing methods, including satellite images, airborne photographs and ground-based spectral measurements can greatly simplify the monitoring of crop development and decision-making to optimize inputs on agricultural production and reduce its harmful effects on the environment. One of the earliest uses of remote sensing in agriculture is crop identification and their acreage estimation. Satellite data acquired for this purpose are necessary to ensure food security and the proper functioning of agricultural markets at national and global scales. Due to strong relationship between plant bio-physical parameters and the amount of electromagnetic radiation reflected (in certain ranges of the spectrum) from plants and then registered by sensors it is possible to predict crop yields. Other applications of remote sensing are intensively developed in the framework of so-called precision agriculture, in small spatial scales including individual fields. Data from ground-based measurements as well as from airborne or satellite images are used to develop yield and soil maps which can be used to determine the doses of irrigation and fertilization and to take decisions on the use of pesticides.
PL
Przy wzrastającej intensywności roślinnej produkcji rolniczej zwiększa się konieczność pozyskiwania informacji. O warunkach środowiskowych, w jakich ta produkcja się odbywa. Metody teledetekcyjne - w tym między innymi obrazy satelitarne, zdjęcia lotnicze i naziemne pomiary spektralne - mogą znacznie ułatwić kontrolę rozwoju roślin uprawnych i podejmowanie decyzji mających na celu maksymalne wykorzystanie nakładów na produkcję rolniczą przy minimalnym, szkodliwym jej wpływie na środowisko. Najwcześniejsze zastosowania teledetekcji w rolnictwie obejmują identyfikację upraw i szacowanie ich areału. Dane satelitarne pozyskiwane w tym celu są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego oraz prawidłowego funkcjonowania rynków płodów rolnych w skali krajowej i globalnej. Dzięki ścisłej zależności między ilością promieniowania elektromagnetycznego odbitego od roślin (w określonych zakresach widma) i rejestrowanego następnie przez czujniki z pułapu satelitarnego, lotniczego i naziemnego, możliwe jest prognozowanie plonów. Inne zastosowania teledetekcji są bardzo intensywnie rozwijane w ramach tzw. rolnictwa precyzyjnego, w dużych skalach przestrzennych obejmujących pojedyncze pola. Na podstawie pomiarów naziemnych, obrazów satelitarnych i lotniczych tworzone są mapy plonów i mapy właściwości gleb, ustalane są dawki nawodnieniowe i nawożeniowe oraz podejmowane decyzje o stosowaniu chemicznych środków ochrony roślin.
EN
The article presents the possibility of using pictures taken with aerial and ground-based metric measuring cameras in surveying and visualizing architectural objects. The areas of interest include historic and damaged buildings belonging to the farm complex in Mściwojów, in Lower Silesia. To prepare vector architectural drawings, digital photogrammetric station Delta, as well as a digital autograph VSD were used. The digital terrain model was generated on the basis of aerial photographs, and the visualization of the whole village with the body of water in Mściwojów was developed using MicroStation software.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.