Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zderzenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W niniejszym artykule przedstawiono analizę nagrania zderzenia klatki kabiny maszynisty elektrycznego zespołu trakcyjnego (EZT). Przedmiotem badań była klatka kabiny maszynisty pojazdu szynowego Impuls I produkcji Newag S.A.. Badania doświadczalne przeprowadzono na zlecenie firmy Newag S.A. na torze doświadczalnym Instytutu Kolejnictwa w Węglewie koło Żmigrodu zgodnie z normą PN-EN 15227. Zderzenie zarejestrowano, stosując trzy kamery do rejestracji szybkozmiennych. W artykule przedstawiono niektóre wyniki z badań na podstawie
EN
The article presents the video analysis of Cash test of „Impuls I” Electric Multiple Unit (EMU). The subject of the study was the cage of the driver of the “Impuls I” rail vehicle of Newag S.A. Experimental research was carried out on the order of Newag S.A. on the experimental track of the Railway Institute in Węglewo near Żmigród according to PN-EN 15227. The crash test was recorded by three high speed cameras. The article presents some results from experimental research based on image motion analysis. Motion analysis was carried out in TEMA Motion environment.
EN
The article presents the initial analysis of collision of two American football helmets. The aim was to investigate the crashworthiness of the facemask during the collision. In addition, thanks to creating the reference point representing the head inside the helmet it was possible to investigate whether the rotational acceleration occurs. In order to obtain reliable results the Finite Element discrete model was prepared. The study is based on a real helmet model – Riddel Revolution and author’s experience as a player.
PL
Artykuł ma na celu zaprezentowanie wstępnej analizy zderzenia dwóch kasków do futbolu amerykańskiego. Główny nacisk został położony na zbadanie czy kratka kasku nie zostanie uszkodzona przez takowe zderzenie. Dodatkowo został umieszczony punkt masowy, który reprezentuje masę głowy. Dzięki temu jest możliwość zbadania przyspieszeń rotacyjnych działających na mózg zawodnika. W tym celu został stworzony model dyskretny (obliczeniowy) kasku. Badanie jest przeprowadzone z użyciem prawdziwego kasku – Riddel Revolution oraz przy użyciu doświadczenia jednego z autorów.
PL
W artykule przeprowadzono analizę porównawczą podejścia symultanicznego i sekwencyjnego wykorzystywanego w modelowaniu zjawiska zderzenia w układach wielobryłowych. Zaproponowano układ, na podstawie którego przeprowadzona została analiza. Metodę symultaniczną oraz sekwencyjną wykorzystano do wyznaczenia prędkości ciał układu po zderzeniu. Rezultaty te odniesiono do wyników otrzymanych z symulacji zaimplementowanej na podstawie stworzonego modelu w dziedzinie czasu. Przedstawiono otrzymane wartości liczbowe dla przykładowego zestawu parametrów. Na podstawie rezultatów przeprowadzonych badań symulacyjnych wyciągnięto wnioski.
EN
In the article a comparative analysis of sequential and simultaneous approach in collision modeling has been conducted. The analysis has been based on a proposed system. A simultaneous and sequential approach has been used to calculate velocities of the bodies after collision. Those results has been compared with the results obtained from a simulation implemented basing on a model created in a time domain. The results obtained for an exemplary set of parameters have been given. Basing on the conducted simulations a summary has been made.
PL
W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę wypadków drogowych. Omówiono wpływ przeciążenia na organizm człowieka podczas zderzenia. Stworzono model matematyczny opisujący wpływ wybranych parametrów drogowych na przeciążenia podczas zderzenia samochodu osobowego ze stałą przeszkodą.
EN
The article presents general characteristics of road accidents. The influence of overload on the human body during impact was discussed. Authors created a mathematical model describing the impact of selected road parameters on overloads during a car collision with a fixed obstacle.
EN
The fundamental principles of the passive protection concept of high-speed passenger trains at accident collisions on 1520 mm gauge railways have been developed. The scientific methodology and mathematical models for the analysis of plastic deformation of cab frame elements and energy-absorbing devices (EAD) at an impact have been developed. The cab frame and EAD for a new-generation locomotive have been designed. The EAD prototype crash test has been carried out.
PL
W artykule został opisany etapowy przebieg badań zjawiska zderzenia z przeszkodą sondy pomiarowej imitującej kasetę ochronną systemu rejestracji parametrów lotu S2-3a. Celem badań było uzyskanie wymaganego impulsu trapezoidalnego przeciążenia, o wartości 3400 g, działającego na kasetę przez co najmniej 3 ms dla ustalenia zgodności z normą NO-16-A200:2006 oraz EuroCAE ED-112.
EN
In the paper methodology of a crash test execution is described. The procedure was developed in a course of repeated experimental probe impact tests with changed configurations and parameters. The probe contained imitator of a crash flight data recorder S2-3a. The purpose of the studies was to obtain an test impulse envelope of trapezoidal shape of the amplitude 3400 g for et least 3 ms that comply with standards NO-16-A200:2006 and EuroCAE ED-112.
PL
W artykule omówiony został proces określenia parametrów charakteryzujących zderzenie rejestratora katastroficznego z przeszkodą w celu ustalenia zgodności z normą NO-16-A200:2006 i ED-112. Ocenie podlega odporność rejestratora katastroficznego na przeciążenie o wartości 3400 g. Badania zrealizowano z wykorzystaniem działa pneumatycznego DPZ-250.
EN
The problem of crash tests for the black box data recorder has been discussed. By performing a sequence of experimental studies parameters of a test have been adjusted and optimized. The test meets requirements of the norm NO-16- A200:2006 and ED-112. The studies were carried out using pneumatic canon DPZ-250. The tests proved resistance of the investigated data recorder to the average overload of 3400g for 3ms.
PL
Wzrost liczby pojazdów poruszających się po polskich drogach spowodował, że stan bezpieczeństwa uległ ogromnej zmianie na przestrzeni ostatnich lat. Zwiększone natężenie ruchu potęguje ryzyko zaistnienia kolizji, a także wystąpienia wypadku drogowego. Niezbędnym jest, aby poznać oraz ocenić okoliczności i czynniki wpływające na zagrożenie wypadkiem, a także odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób można zredukować owe niebezpieczeństwo na drogach. Do tego celu na pewno przydatnym może okazać się analiza statystyk dotyczących wypadków drogowych zaistniałych na polskich drogach. Temu właśnie celowi został poświęcony niniejszy artykuł.
EN
The increase in the number of vehicles on Polish roads caused that the security situation changed significantly in recent years. Increased traffic congestion intensifies the risk of collision, as well as an accident. It is essential to understand and assess the circumstances and factors affecting the risk of accidents, as well as answer the question of how to reduce these dangers on the roads. For this purpose, surely it can be useful to analyse statistics on road accidents occurred on Polish roads. This article is dedicated to this purpose.
9
Content available remote The response of three colliding models of steel towers to seismic excitation
EN
A number of past and recent observations have confirmed that collisions between adjacent, insufficiently-separated structures occurring as a result of seismic excitation (structural pounding) may result in serious damage to structural elements and can even lead to their total destruction. This paper summarises the results obtained from a shaking table experimental study which investigated structural pounding between three adjacent models of steel towers. The study included different configurations of towers and distances between the structures. The results of the study confirmed that collisions have a significant influence upon the behaviour of the towers, leading to the increase as well as decrease in the structural response.
PL
Wielokrotne obserwacje potwierdzają, iż zderzenia podczas trzęsień ziemi pomiędzy zbyt blisko sąsiadującymi ze sobą budynkami mogą powodować znaczące zniszczenia elementów konstrukcyjnych, a czasem mogą nawet prowadzić do całkowitego zniszczenia konstrukcji. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych na stole sejsmicznym dotyczących odpowiedzi zderzających się trzech modeli stalowych wież. W analizie tej uwzględniono różne ustawienie konstrukcji oraz zmieniającą się odległość pomiędzy nimi. Wyniki badań potwierdzają, iż interakcje pomiędzy konstrukcjami mają znaczący wpływ na zachowanie się wież, prowadząc zarówno do wzrostu, jak i redukcji odpowiedzi.
PL
W artykule opisane zostały wymagania dotyczące wytrzymałości szyb czołowych pojazdów szynowych na zderzenia z ciałami obcymi. Przedstawiono metodykę badań weryfikujących wytrzymałość szyb czołowych pojazdów szynowych a także konstrukcję i zasadę działania mobilnego działa pneumatycznego zbudowanego w Instytucie Lotnictwa, które jest obecnie wykorzystywane do wykonywania badań niszczących szyb czołowych pojazdów szynowych. Zostały opisane rozwiązania techniczne mechanizmów: zwalniania pocisk oraz hamowania sabota. Opisano układ pomiaru prędkości pocisku. Artykuł zawiera również opis przebiegu wykonania testu oraz przykładowe wyniki nagrane szybką kamerą: próbki szyby, która wytrzymała uderzenie pocisku oraz próbki, którą pocisk przebił. Przedstawiono również parametry strzałów wymagane przez przepisy oraz możliwości mobilnego działa pneumatycznego.
EN
This article presents requirements of railway wind-shield resistance to impact from foreign bodies. It also describes methodology used during impact tests, the structure and operating principles of the pneumatic gun designed by the Institute of Aviation which are current-ly being used during destructive tests of railway wind-shields. The paper contains also technical solutions of release mechanism as well as sabot catching and the velocity measurement system descriptions. It also con-tains description of the performance test and some pic-tures from a high speed camera, including samples of windscreens which resisted the impact of a bullet and those which were perforated by it. Additionally, it also presents shot parameters regulated by the requirements and capabilities of the pneumatic gun.
PL
Propozycja rozwiązań dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładzie zastosowania programu symulacyjnego V-SIM
EN
Proposal of solutions for the improvement in the safety of the road traffic on the example of applying the V-SIM simulation program
PL
Badania symulacyjne zderzenia czerpaka wielonaczyniowej koparki kołowej z dużym i mocno osadzonym nieurabialnym wtrąceniem, co obecnie następuje bardzo często, wymaga określenia modelu obciążenia impulsowego. Przeprowadzono analizę, występujących w literaturze zależności siły stykowej od parametrów zderzenia, wynikających z teorii zderzenia i prac doświadczalnych. Opracowano model symulacyjny obciążenia impulsowego z charakterem zmienności siły stykowej zgodnym z tymi zależnościami.
EN
Simulation tests of a collision bucket of BWE with a large and firmly embedded hard inclusions, which currently occurs very often, requires the determination of the pulse load model. The analysis, found in literature, depending on the parameters of the contact force of impact resulting from collision theory and experimentation. Developed a simulation model to the nature of the load pulse variation contact force consistent with that dependency.
PL
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące analitycznego podejścia do wyznaczania parametrów masowo-bezwładnościowych modeli samochodów przed i po wypadku, podkreślając zarazem istotność problemu w odniesieniu do pojazdów powypadkowych poddanych naprawie. Analizowano model samochodu osobowego, którego położenie środka masy i momenty bezwładności zostały wyznaczone przy różnych założeniach dotyczących rozkładu mas w pojeździe. Wybrane wielkości porównano z wynikami symulacji komputerowej zderzenia przeprowadzonej w programie PC-Crash 8.0, w wyniku której samochód biorący w niej udział został zdeformowany. Ponieważ nie znaleziono opracowań dotyczących typowych zaburzeń środka masy po wypadku i naprawie, zaproponowano również alternatywną metodę wyznaczania położenia środka masy za pomocą podparcia pojazdu w trzech punktach z wykorzystaniem normalnych reakcji nawierzchni. Takie problemowe podejście może stanowić element diagnostyki w procesie dopuszczania pojazdów powypadkowych do eksploatacji.
EN
This article presents considerations on the analytical approach to determining the mass-inertia parameters in motor vehicle models before and after the accident, highlighting the importance of this problem in relation to post-accident vehicles undergoing repair. The analysis was based on a model of a passenger car, in which the center of mass and the moments of inertia have been determined using different assumptions about the distribution of mass in a vehicle. Selected values were compared with the results of a computer simulation carried out in PC-Crash 8.0, resulting in the vehicle taking part being deformed. Since no studies on the common disturbances in the location of the center of mass after an accident and repair were found, alternative method of determining this location was proposed, with the use of three points of bearing along with the normal reactions of the road on wheels. Such problematic approach may be a part of the diagnostic process, when preparing the post-accident vehicles for roadworthiness.
EN
In Poland for many years the number of injured pedestrians, motorcyclists and cyclists is keeping at a high level. Unprotected road users constitute almost a half of all loss of life, including the greater participation pedestrians have.Effects of the accident depend above all on the conflicting speed of the vehicle what is connected with the kinetic energy in the moment of the collision.In the article exemplary methods of estimating the speed of vehicles while inducing collision with the pedestrian were presented. The analysed problem was presented based on the case study of inducing collision of passenger cars with the pedestrian with the application possibilities of the simulation of inducing collision of objects and the value engineering of the kinetic energy at applying the V-SIM 3 simulator. Expressed computational procedures enable estimating the conflicting speed and analysis of changes of the kinetic energy of inducing collision depending ad valorem of the speed. Results of calculations of the speed of inducing collision with the pedestrian and visualisations of the course of the accident in the form of the simulation are becoming part of practical elements for using the visualisation of inducing collision of persons involved in an accident in information campaigns, the education of children and teenagers, as well as preventive action through the vivid effect.
PL
National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) w ujęciu bezpieczeństwa dzieci podróżujących w samochodach.. Testy zderzeniowe wykonywane były w warunkach laboratoryjnych, gdzie prędkość zderzenia wynosiła 56 ± 0,5 km/h. Istotnymi informacjami pozyskiwanymi z testu zderzeniowego są obciążenia pochodzące od nadwozia jakie przenoszą się na użytkowników generując przyspieszenie poszczególnych części ciała dziecka. Obciążenia działające na dziecko znajdujące się w samochodzie wynikają z ruchu opóźnionego samochodu, ruchu fotelika w którym znajduje się dziecko oraz ruchu jego ciała względem fotelika. Przy czym, ruch ten jest ograniczony oddziaływaniem pasów bezpieczeństwa, konstrukcją fotelika dziecięcego i sposobem jego zamocowania w samochodzie. W artykule zestawiono przebiegi przyspieszenia (wynikowe i składowe) jak również wartości wskaźnika HIC głowy manekina dziecka w czasie zderzenia posadowionego w fotelikach tego samego typu, ale różnych producentów. Analiza zestawionych wyników wskazała, że pomimo zbliżonego przebiegu sygnału wymuszenia określonego na podłodze samochodu, zdecydowanie odmienne są przebiegi obciążeń poszczególnych części ciała dziecka.
EN
In this paper presents the results of crash tests selected from the database the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) in terms of the safety of children traveling in cars. Crash tests were performed in the laboratory, where the impact velocity was 56 ± 0.5 km / h. Important information obtained from the crash test are loads derived from the vehicle body which are transferred to the passengers generating the acceleration of each part of the child body. The loads acting on the child in the car due to deceleration of the car, moving the car seat where the child and his body movement relative to the seat. At the same time, this movement is limited by impact of seat belts, child seat design and the way of its installed in the car. The article summarizes the acceleration waveforms (consequential and components) as well as the child dummy head HIC ratio during the impact when the dummy is seated in the seats of the same type, but different manufacturers. Summary of results analysis indicated that, despite the similarity of force waveforms, signal measured on the floor of the car, definitely different are loads waveforms of individual body parts of the child.
EN
Being persons inside the vehicle during the accident are being protected with car body of the car which is reducing the possibility of sustaining injuries arising at inducing collision with other participants of the road traffic and elements of the infrastructure of the road. Users of the vehicle as a result of road traffic accidents will experience the team of characteristic injuries incurred as a result of the strong and violent blowagainst elements of the inside of the vehicle, if these persons weren't done up into a seat belt.In particular they are these are injuries of the head, the spine and the chest. Persons done up into a seat belt can also sustain injuries, and calculations are of help in delays to an inertia of persons having an influence on bodies being inside the vehicle in analysis of the mechanism of the occurrence of these injuries during the collision.In the article classification of collisions and the problem of the compatibility of vehicles were presented. The analysed problem was presented relating to characteristics of injuries of users mentioned above of the vehicle along with the value engineering of delays having an influence inertiae at applying the V-SIM 3 simulation program. The article is presenting elements for applying the culture of the road traffic consisting in using seat belts for reducing effects of road traffic accidents in information campaigns in the forming.
EN
In the article, the Monte Carlo method (MCM) has been characterized from the point of view of road accident reconstruction. This method lies in making repeated calculations with the use of the same deterministic mathematical model, but with picking out the values of specific parameters on a pseudo-random basis from within predefined ranges of uncertainty. The calculation results have been presented in the form of a probability density function similar, in terms of its graphical representation, to a bell-shaped curve; such a form facilitates the statistical interpretation of data and the uncertainty analysis. In particular, it is possible to narrow the range of results by rejecting the extreme areas of low probability. Examples have been presented, focused on the issues concerning the calculation of pre-impact velocities, location of the collision point on the road, and kinematic analysis (referred to as “time-distance analysis”) of the pre-impact phase of a pedestrian accident. In the collision analysis, both the reconstruction methods (based on the momentum conservation principle and on Marquard models of calculating the post-impact velocities) and simulation techniques (simulation of the impact and the dynamics of motion in the PC-Crash program) were employed. It has been shown that the area of the largest concentration of the Monte Carlo simulation results is actually the area of most common responses of the deterministic model used for the data ranges adopted, but not necessarily a reflection of the truth. The crucial point is to develop an adequate mathematical model of the physical phenomenon.
PL
W artykule scharakteryzowano metodę Monte Carlo, skupiając się na jej zastosowaniach w rekonstrukcji wypadków drogowych. Polega ona na wielokrotnym powtarzaniu obliczeń za pomocą tego samego deterministycznego modelu matematycznego, ale w taki sposób, że za każdym razem wartości poszczególnych danych wybierane są pseudolosowo z zadanych zakresów niepewności. Wyniki reprezentowane są przez rozkład gęstości prawdopodobieństwa o kształcie zbliżonym do krzywej dzwonowej, ułatwiając interpretację statystyczną i analizę niepewności. W szczególności możliwe jest zawężenie zakresu wyników poprzez odrzucenie mało prawdopodobnych rejonów skrajnych. Przedstawiono przykłady, w których rozważano problemy dotyczące obliczeń prędkości przedzderzeniowych, położenia punktu kolizji na jezdni oraz analizy kinematycznej fazy przedzderzeniowej potrącenia pieszego (tzw. analizy czasowo-przestrzennej). W analizie zderzenia wykorzystano zarówno metody rekonstrukcyjne (zasada zachowania pędu i Marquardowskie modele obliczenia prędkości pozderzeniowych), jak i symulacyjne (symulacja zderzenia i dynamiki ruchu w programie PC-Crash). Wykazano, że obszar największej koncentracji wyników symulacji Monte Carlo to tylko rejon najczęściej uzyskiwanych odpowiedzi modelu deterministycznego dla przyjętych zakresów danych, a niekoniecznie odzwierciedlenie prawdy. Kwestią fundamentalną jest opracowanie adekwatnego modelu matematycznego zjawiska fizycznego.
EN
Hydrothermal alteration of the Meiduk porphyry copper deposit, south of the Kerman Cenozoic magmatic arc and southeast of the central Iranian volcano-plutonic belt has resulted in three stages of mineralisation characterised by veins and veinlets. These are, from early to late: (1) quartz + K-feldspar + biotite + pyrite ± chalcopyrite ± pyrrhotite ± magnetite (early potassic alteration and type-A veins); (2) quartz + chalcopyrite + pyrite + bornite + pyrrhotite + K--feldspar + biotite + magnetite (potassic-sericitic alteration and type-B veins); and (3) quartz + pyrite + chalcopyrite +s ericite (sericitic alteration and type-C veins). Most ores were formed during stages 2 and 3. Three main types of fluid inclusions are distinguished based on petrographical, microthermometrical and laser Raman spectroscopy analyses, i.e. type I (three-phase aqueous inclusions), type II (three-phase liquid-carbonic inclusions) and type III (multi-phase solid inclusions). The fluid inclusions in quartz veins of the stages are mainly homogenised at 340-530°C (stage 1), 270-385°C (stage 2) and 214-350°C (stage 3), respectively, with salinities of 3.1-16 wt.% NaCl equivalent, 2.2-43 wt.% NaCl equivalent and 8.2-22.8 wt.% NaCl equivalent, respectively. The estimated trapping pressures are 97.9-123.6 MPa (3.7-4.6 km) in stage 1 and 62.5-86.1 MPa (2.3-3.1 km) in stage 2, respectively. These fluid inclusions are homogenised in different ways at similar temperatures, suggesting that fluid boiling took place in stages 2 and 3. The fluid system evolved from high-temperature, medium-salinity, high-pressure and CO2-rich to low-temperature, low-pressure, high-salinity and CO2-poor, with fluid boiling being the dominating mechanism, followed by input of meteoric water. CO2 escape may have been a factor in increasing activities of NaCl and S2- in the fluids, diminishing the oxidation of the fluids from stage 1 to 3. The result was precipitation of sulphides and trapping of multi-phase solid inclusions in hydrothermal quartz veins.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące naprawy powypadkowej podłużnie samonośnego nadwozia pojazdu, wykonanych ze stopów aluminium. Przeprowadzono badania o charakterze dynamicznym i porównano wyniki dla elementów nowych i naprawionych. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, która z zaproponowanych metod naprawy jest lepsza w aspekcie bezpieczeństwa użytkowników pojazdu.
EN
The article presents the issues of post-accident repair of carbody longitudinal, which are made by aluminum alloys. The dynamic tests were carried out. Results for new and repaired parts were compared. It attempts to answer the question, which of the proposed repair method is better in terms of safety of the vehicle users.
20
Content available remote Dynamic analysis of collision of beam with rough obstacle
EN
Beam collision with an obstacle is studied in the work. It is presumed that the conditions, under which the motion of the beam before, during and after the collision is planar, are fulfilled. Friction forces between contacting surfaces of both objects are taken into consideration. The problem is solved using the Rigid Finite Element Method. Interaction between the beam and the obstacle, taking into account the elastic properties and surface roughness of the latter one, is modelled using the elastic element. Three different models of the interaction, corresponding to various conditions governing the process, have been presented. Numerical simulations for the three possible variants of collision have been conducted. The results for the three considered cases of the collision have been compared with data obtained using Routh method.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.