Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zbrojenie muru
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W referacie przedstawiono wyniki badań na ścinanie poziome dwóch serii murów: zbrojonych stalowymi gładkimi prętami umieszczonymi w spoinach wspornych. Pręty stalowe (po 2) umieszczano w co 6 (seria HC-ZPI) i w co 3 (seria HC-ZPII) spoinie wspornej uzyskując stopień zbrojenia odpowiednio p=0,05% i p==0,08%. Ścinanie poziome przeprowadzano przy różnych poziomach wstępnych naprężeń ściskających w przedziale 0-1,5 MPa. Przeanalizowano wpływ zastosowanego zbrojenia na mechanizm zniszczenia, poziom naprężeń rysujących i niszczących oraz odkształcalność murów zbrojonych. Wyniki badań obu serii porównano z rezultatami badań murów niezbrojonych serii HC ("świadków") wykonanych z tych samych materiałów i badanych w tych samych warunkach.
EN
Results of investigations on horizontal shearing of two series reinforced tests' specimens are presented in this paper. Steel bars (two bars per bed joint) were placed in every sixth (HC-ZPI series) and in three (series HC-ZPII) bed joint got reinforced ratio suitably p=0,05% and p=0,08%. Main investigations were made for different level of initial compressive stress in the range of 0-1,5 MPa. The influence of applied reinforcement on failure mechanism, level of cracking and maximal shear stress and deformability-reinforced masonry was analysed. Results of both reinforced models series was comparised results of unreinforced models HC series ("witness") made from this same materials and researched in similar conditions.
PL
W artykule przedstawiono badania ściskanych murowanych ścian zbrojonych poprzecznie siatkami. Badania prowadzono na elementach badawczych wykonanych z cegły pełnej klasy 20 i zaprawy cementowo-wapiennej o stosunku cementu, wapna i piasku 1:1:6. Jako zbrojenie wykorzystano dwa typy siatek: plecione i zgrzewane. Stosowano dwa procenty zbrojenia: około 0,1% i 0,05%. Dla każdego typu zbrojenia wykonano po trzy elementy badawcze. Oprócz elementów badawczych zbrojonych wykonano również 9 elementów niezbrojonych. Porównanie otrzymanych wyników elementów zbrojonych i niezbrojonych pozwoliło na określenie wpływu zbrojenia na wytrzymałość, odkształcalność i rysoodporność muru.
EN
Results of the tests on compressed reinforced masonry with wire mesh bed joint reinforcement are presented in this paper. Investigations were made on test specimens, which were executed from clay brick and cement-lime mortar. As reinforcement two types of structural wire mesh: woven wire mesh and welded wire mesh were used. There were employ 2 percentage of the reinforcements: about 0,1% and 0,05%. There were used 3 masonry specimens for every reinforcements type. Besides 9 un-reinforced models were executed. The comparison of the forthcoming results of reinforced and un-reinforced models, let on defining the reiforcements influence on the masonry's strength, deformation ability and scratch resistance.
PL
W referacie przedstawiono wyniki badań na ścianie poziome dwóch serii murów: niezbrojonych oznaczonych jako HC oraz zbrojonych gładkimi prętami stalowymi oznaczonych jako HC - ZPI. Ścianie przeprowadzano przy różnych poziomach wstępnych naprężeń ściskających w przedziale O - 1,5 MPa. Przeanalizowano wpływ zastosowanego zbrojenia na nośność oraz mechanizm zniszczenia muru.
EN
Results of investigations horizontal shear of two series test specimens are presents in this paper. Unreinforced models unreinforced marked as HC and reinforced one with smooth steel bars as HC - ZPI. Main investigations made for different level of initial compressive stress in the range of 0 - 1,5 MPa. The influence of applied reinforcement on load capacity and face of cracking.
PL
W referacie przestawiono wyniki badań zbrojnych murów ściskanych. Badaniu poddano elementy próbne wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowej o stosunku cementu, wapna i piasku 1: 1: 6. Zbrojenie w postaci dwóch prętów gładkich o średnicy 6 mm umieszczono w co szóstej spoinie wspornej. Otrzymane wyniki badań porównywano z rezultami uzyskanymi dla modeli niezbrojonych. Badania pozwoliły na określenie wpływu zbrojenia na nośność na ściskanie oraz moduł sprężystości muru. Ponadto pomiar odkształceń za pomocą tensometrów umożliwił wyznaczanie poziomu wytężenia zbrojenia w ściskanym murze.
EN
The results of the investigations of compressed reinforced masonry are presented in this paper. Investigations were on test specimens, which were executed from clay brick and cement-lime mortat on relation of cement, limes and of sand 1: 1: 6. As reinforcement two smooth roads of 6 mm in diameter inevery sixth bed joint were used. Received results of investigations were compared with results obtained for models unreinforced. The investigations made it possible to determinate the influence of reinforcement on compressive strength and modulus of elasticity of masonry. Besides measurement of deformations with strain gauge made it possible to delimination the level of strain of reinforcemeent in compressed wall.
PL
W referacie analizuje się naprężenia normalne w zginanych elementach żelbetowych, w których wykształtowano dwupoziomowe połączenia zbrojenia na zakład oraz w odpowiednich elementach ze zbrojeniem ciągłym cechujących się taką samą wysokością użyteczną. Wykazano, że w elementach w których wykształtowane jest dwupoziomowe połączenie zbrojenia na zakład, oś obojętna przekroju jest położona niżej niż w odpowiednich elementach ze zbrojeniem ciągłym. Pociąga to za sobą powstanie w elementach w wykształtowanym połączeniem zbrojenia krzywoliniowego wykresu naprężeń normalnych i zwiększenie naprężeń w dolnych włóknach w stosunku do odpowiednich elementów ze zbrojeniem ciągłym. Dwupoziomowe połączenie zbrojenia na zakład występuje na przykład w połączeniach poprzecznych zespolonych stropów deskowych oraz praktycznie we wszystkich łączonych na zakład siatkach zbrojeniowych.
EN
Normal pressure in vertical section bending two layer lap splices are taken under consideration. Analysis is made assuming elastic material behavior. Results obtained after calculating two layer lap splices are compred to results obtained after calculating adequate elements with continual reinforcement. It's proved neural axis of vertical section in elements with lapped bars is lower than in adequate elements with continual reinforcement. This cause, that pressure in bottom part of analyzed section in element with lapped bars is higher than calculated in tradition way.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.