Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zbiornik wody
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono numeryczne obliczenia przykładowego prostopadłościennego żelbetowego zbiornika na wodę, wykonane przy wariantowym założeniu współczynnika sztywności podłoża. Przykład ma na celu zwrócenie uwagi na znaczący wpływ wartości tego współczynnika na wyniki obliczeń sił wewnętrznych. Różnice te są większe w przypadku zbiornika pełnego odkopanego niż pustego zasypanego. Największe różnice, także różnice znaków, dotyczą momentów utwierdzenia ścian w dnie oraz poziomych sił podłużnych na górnych krawędziach zbiornika.
EN
In the paper the numerical calculations of rectangular concrete water tank, performed with optional use of the ground rigidity coefficient values, are presented. The aim of the presented example is to call the designer attention to the influence of the coefficient value on the obtained values of internal forces. The differences are bigger in the case of full unearthed tank than the empty buried one. The largest differences, including differences in signs, concern bending moments between wall and foundation slab and lateral horizontal forces in the upper edge of tank.
EN
We use GRACE gravity data released by the Center for Space Research (CSR) and the Groupe de Recherches en Geodesie Spatiale (GRGS) to detect the water storage changes over the Tibetan Plateau (TP). A combined filter strategy is put forward to process CSR RL05 data to remove the effect of striping errors. After the correction for GRACE by GLDAS and ICE-5G, we find that TP has been overall experiencing the water storage increase during 2003-2012. During the same time, the glacier over the Himalayas was sharply retreating. Interms of linear trends, CSR’s results derived by the combined filter are close to GRGS RL03 with the Gaussian filter of 300-km window. The water storage increasing rates determined from CSR’s RL05 products in the interior TP, Karakoram Mountain, Qaidam Basin, Hengduan Mountain, and middle Himalayas are 9.7, 6.2, 9.1, –18.6, and –20.2 mm/yr, respectively. These rates from GRGS’s RL03 products are 8.6, 5.8, 10.5, –19.3 and –21.4 mm/yr, respectively.
PL
W artykule przedstawiono modelowanie oraz projekt i testy mobilnego robota gąsienicowego do inspekcji oraz oczyszczania zbiorników z wodą pitną. Urządzenia tego typu używane są do zwiększenia efektywności czynności związanych z utrzymaniem stanu technicznego obiektów przemysłowych. Przegląd dostępnych rozwiązań doprowadził do wyboru napędu gąsienicowego, zapewniającego najlepszą trakcję podczas poruszania się po dnie zbiorników. Zaprezentowany proces projektowania układów mechanicznych oraz elektronicznych zawiera opis doboru parametrów geometrycznych, materiałów konstrukcyjnych oraz tworzenie modelu trójwymiarowego robota. Zostały opisane różne warianty zastosowana robota w tym inspekcja przy użyciu sonaru 3D oraz transport robota pływającego. Wykonany zostały również analizy przy użyciu Metody Elementów Skończonych (MES), konieczne do poprawnego zaprojektowania konstrukcji. Analizy obejmowały badania wytrzymałościowe obudowy układu sterowania w warunkach zanurzenia w cieczy oraz analizę modalną ramy nierdzewnej robota. W artykule przestawiono model matematyczny dynamiki robota opisany równaniami Maggi'ego. Model pozwala na sterowanie silnikami w celu osiągnięcia zadanej pozycji i orientacji robota w przestrzeni roboczej. Na podstawie modelu matematycznego sporządzono symulacje ruchu robota, które zostały zweryfikowane laboratoryjnie. W symulacjach przedstawiono prędkości i momenty napędowe silników robota podczas ruchu po powierzchni płaskiej i po wniesieniu. W artykule przedstawiono również prototyp robota, który sprawdzono pod względem wymaganej funkcjonalności w środowisku pracy.
EN
This paper presents modeling, design and testing of a tracked mobile robot intended to cleaning and inspection of water tanks. This kind of devices is used to increase effectiveness of maintenance of industrial facilities. A market and literature research lead to selection of a track drive as the main motion unit due to good traction. The presented design process consists of design of mechanical components and electronics and creation of a 3D model. Different applications of the robot, including transport of a ROV robot and inspection tasks with the use of a 3D sonar were described. Finite Element Method analyses (FEM) were used to check strength of waterproof casing for power supply and electronics in environment simulating submersion. Additionally, modal analysis of the main frame of the robot was performed. A mathematical model of the robot that describes dynamics was presented with usage of Maggi equations. The model provides parameters required for the drives to control the robot's position and orientation. The mathematical model was used to create motion simulations of the robot that were verified experimentally in laboratory. The simulations and tests featured generation and measurement of velocities and driving torques of motors. The functionality of the prototype of the robot was tested in operating conditions.
PL
W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki analizy procesu ogrzewania budynku przy współpracy pompy ciepła z wodnymi akumulatorami ciepła izolowanymi termicznie od otoczenia, które stanowiły dolne źródła ciepła dla pompy. Rozważono kilka wodnych akumulatorów ciepła. W pierwszym etapie rozważań akumulatory w kształcie sześcianu różniły się objętością wody (pojemnością cieplną) i współczynnikami przenikania ciepła przez ich ściany, ale każdy z nich zapewniał ilość ciepła potrzebną do ogrzania budynku. Natomiast w następnej części, rozważono wodne akumulatory ciepła o takim samym współczynniku przenikania ciepła przez ściany, ale różniące się pojemnością cieplną. Akumulator przejmował ciepło od absorberów słonecznych i gromadził to ciepło w okresie letnim. Przeprowadzona analiza wykazała, że w przypadku akumulatorów o dużej pojemności budynek może być ogrzewany w ciągu całego sezonu grzewczego bez udziału pompy ciepła, jedynie przy wykorzystaniu pompy obiegowej transportującej ciepło z akumulatora do ogrzewanego obiektu. Natomiast w przypadku akumulatorów o mniejszej pojemności jedynie w części sezonu grzewczego budynek może być ogrzewany w oparciu o wymianę ciepła pomiędzy akumulatorem a ogrzewanym budynkiem bez udziału pompy ciepła. W dalszej części sezonu grzewczego, gdy temperatura wody w akumulatorze obniży się, do ogrzewania włączona zostanie pompa ciepła dla której ten akumulator wodny byłby dolnym źródłem ciepła. Pozwoliłoby to osiągnąć bardzo wysoką średnioroczną wartość współczynnika wydajności pomp ciepła (COP).
EN
The paper presents the results of the building heating process analysis, in cooperation of a heat pump with water thermally insulated from the environment heat accumulators, which were lower heat source for the pump. Several water heat accumulators were considered. In the first stage, the cube-shaped batteries differed in the volume of water (heat capacity) and the heat transfer coefficients of the wall, but each of them provided the quantity of heat needed to heat the building. However, in the next section, water heat accumulators of the same heat transfer coefficient of the wall were considered, but with a different heat capacity. The battery took the heat from solar absorbers and collected it in the summer. The analysis showed that in the case of high-capacity batteries a building can be heated during the whole heating season without the heat pump, only by using the heat pump of the accumulator conveyor to the heated object. However, in the case of smaller capacity batteries with only part of the heating season, the building can be heated without the heat pump. In the remainder of the heating season, when the water temperature in the battery becomes low, the heat pump, for which the battery water would lower the heat source, will be activated. This would allow to achieve a very high average annual value of the heat pump performance coefficient (COP).
PL
Ocena stanu technicznego zbiorników wody pitnej na dwóch stacjach wodociągowych, eksploatowanych przez ponad 50 lat, oraz zbiornika eksploatowanego przez niemal 90 lat wykazała ich uszkodzenia korozyjne. Znacznym uszkodzeniom uległo przekrycie zbiorników. Natomiast żelbetowe ściany i słupy zbiorników nadal znajdują się w dobrym stanie technicznym, choć w jednym ze zbiorników odspojeniu uległa wyprawa cementowa. Za przyczynę uszkodzeń korozyjnych uznano zbyt cienką otulinę zbrojenia. Zalecono remont lub wymianę przekrycia oraz ochronę elementów konstrukcyjnych zbiorników systemowymi materiałami natryskowymi z mikrokrzemionką.
EN
The water tanks in two water supply stations being in use for above fifty years and one water tank used for above ninety years were examined. It was found that the reinforced concrete walls and columns are quite good only in one of tanks the cement plaster is debonded. The intensive corrosive damages of roofs were observed. The thin concrete cover of reinforcement was identified as the reason of this damage. The repair or change of roofs was recommended as well as the protection of structural elements by repair materials with silica fume.
PL
Artykuł przedstawia konstrukcję mobilnego, gąsienicowego robota inspekcyjnego, przeznaczonego do pracy w zbiornikach z cieczą. Prezentowane zagadnienia obejmują dobór rozwiązań układów napędowych, sensorycznych, automatyki oraz sterowania. Opisano wykonane modelowanie oraz przeprowadzone symulacje i testy. Przedstawiono również rozwiązania zadań kinematyki prostej i odwrotnej robota. Opisano metody inspekcji, jakich może dokonywać robot. Zaprezentowano proces powstawania prototypu z przedstawieniem wyniki testów robota w warunkach pracy.
EN
The article presents an inspection underwater mobile robot construction and design. Description of the selection process for drives, sensors, automation and control is provided. Matematical models, simulations and tests were described. Equation for simple and inverse kinematics for the robot are also given. Inspection method that robot can perform in described environment are presented. Stages of prototype construction along with field test results of the robot were described.
7
Content available remote Analiza stanu energetyki wodnej w Polsce
PL
Przedmiotem analizy jest stan energetyki wodnej w Polsce, perspektywy wykorzystania jej w przyszłości oraz zalety i wady oddziaływania na środowisko. Zbiorniki retencyjne nie tylko sprzyjają rozwojowi energetyki, lecz również zabezpieczają przed powodziami czy też zapewniają dostawy wody pitnej. W pracy scharakteryzowano stan energetyki wodnej w kraju w latach 2007-2012. Pozyskanie energii wody w ostatnich latach jest zróżnicowane. Przyczyną takiego stanu są prawdopodobnie problemy z budową nowych elektrowni wodnych, a w szczególności związane z tym liczne formalności zniechęcające inwestorów. Innym powodem może być zmienność opadów w latach 2007-2012, przez co produkcja energii elektrycznej mogła być mniejsza. W pracy przedstawiono zasoby wodne Podkarpacia. Zmienność w odpływie powierzchniowym jest szczególnie odczuwalna przez gospodarkę i społeczeństwo w okresach wysokich lub bardzo niskich odpływów. Aby przeciwdziałać powodziom i równocześnie zatrzymać jak najwięcej wód, które mogłyby być spożytkowane w celach konsumpcyjnych, przemysłowych oraz rolniczych, w czasie niskiego stanu wody w rzekach są budowane zbiorniki zaporowe. Opisano oddziaływanie elektrowni wodnych na środowisko. Energia wodna jest najbardziej konwencjonalnym źródłem energii ze wszystkich odnawialnych źródeł energii. Energia ta pełni istotną rolę zarówno w środowisku przyrodniczym, jak i w gospodarce oraz kulturze. Elektrownie wodne nie tylko produkują energię elektryczną, ale też spełniają wiele innych funkcji, w tym ogólnospołeczne.
EN
The main point of this thesis is hydropower condition in Poland, the prospects of using in the future, advantages and disadvantages of environmental impact. Building of storage reservoirs conduces not only electricity development, but provides flood safety of water supply safety to consumers. It this thesis were represented characteristics of hydropower condition in the country in the years 2007-2012. Obtaining water energy is different in the last few years. The reasons of this estate are probably problems with building new hydroelectric power stations which creates a lot of formalities and discourages investors. Another reason can be variability of rainfall in the years 2007-2012. It causes that the production of electricity could be lower. In this article was represented catchments in the Podcarpacie region. Economy and society is especially touched by variability in surface flow in high or low run-off. Storage reservoirs are built to counteract flood and to save water as much as possible which could be used in consumption, industry and agriculture when water state is low. Influence of hydroelectric power stations on environment was written. Hydropower is the most conventional source of energy at all. This kind of energy plays essential role in the natural environment and economy or culture. Hydroelectric power stations – not only production of electricity, they play many other roles, including the whole society too.
PL
Kluczem do piękna i czystości zbiornika wodnego jest jego właściwe zaprojektowanie oraz pielęgnacja. Do tego celu warto wybrać techniki opierające się na zasadach ekologii.
9
Content available remote Nieorganiczne powłoki mineralne w systemach magazynowania wody pitnej
PL
Przedstawiono analizę przyczyn awarii płyty górnej zbiornika na ciekłe medium, w której zidentyfikowano wady w postaci pęknięć wzdłuż kierunku zbrojenia głównego. Konstrukcja została zaprojektowana poprawnie przy uwzględnieniu działania obciążeń statycznych i dynamicznych.
EN
Causes of the water tank cover plate failure has been presented. The structure was well designed allowing for static and dynamic loads.
EN
Storage volume coefficient of two-sectional stormwater storage tanks is obtained as function of initial coefficient of regulation, coefficient of head changing b; dimensionless rainfall duration Xd; dimensionless chamber's area relationship coefficient k, defined as overflow chamber's area divided by the full tank's area.
EN
In this article use investigation temperature processing ending area of water receiver system technical water supply power station. To get according methods calculation temperature of water for this water receiver. Analytical research of temperature condition of eventual aquatorium of reservoirs-coolers of the technical water of power-stations systems is presented. In scientific labours, and also in normatively technical literature the purpose of calculation of reservoirs-coolers (WCR) of the technical water systems TPS and NPS is determination of middle temperature of cooling water and necessary area of WCR. However much requirements absent in relation to determination of optimum sizes of such WCR. In the aspect of optimum of WCR expediently to determine: sizes of eventual area of WCR, where on its considerable aquatorium of decline of temperature is unimportant.
PL
Przeanalizowano możliwości wykorzystania wód podziemnych rejonu Rzeszowa do zaopatrzenia miasta w wodę. Porównano sposoby poboru wody dla miast Wrocławia i Rzeszowa. Stwierdzono, że zasoby wód podziemnych rejonu Rzeszowa zapewniają nieograniczony rozwój miasta i mogą stanowić alternatywę dla obecnego sposobu zaopatrzenia ludności w wodę. Wykorzystanie wody podziemnej do produkcji wody pitnej wpłynie zdecydowanie na poprawę stanu zdrowia mieszkańców Rzeszowa, ponieważ nawet najlepsze metody oczyszczania wód powierzchniowych nie dadzą produktu porównywalnego z wodami podziemnymi.
EN
Possibilities of use of Rzeszów region ground waters for the town water-supply needs have been analysed. Ways of water consumption for Wroclaw and Rzeszów have been compared in the work. It is clamed that recources of Rzeszów region underground waters assure unlimited town development and may be alternative for present water-supply way. Use of underground water to drinking water production will decidedly influences improvement of Rzeszów inhabitants health state because even the best methods of surface water purification will not give product comparable with underground waters.
14
Content available remote Prognoza jakości wody w wyrobisku poeksploatacyjnym Piaseczno koło Tarnobrzega
PL
Przeprowadzenie likwidacji odkrywkowych kopalń siarki w Machowie i Piasecznie, w sposób minimalizujący zagrożenie dla środowiska naturalnego, było dla rejonu Tarnobrzega najważniejszym problemem ostatnich lat. Program prac likwidacyjnych zakładał, że w miejsce wyrobisk pogórniczych powstaną zbiorniki wodne o charakterze rekreacyjnym. Powodzeniem zakończy się niebawem napełnianie zbiornika Machów, natomiast prace przy zbiorniku Piaseczno są znacznie opóźnione. Prognozowanie zmian jakości wody w zbiorniku Piaseczno oparto na wynikach badań symulacyjnych wykonanych na numerycznym modelu hydrogeologicznym Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego. Rozwiązania uwzględniały różne sposoby ograniczenia dopływu zanieczyszczonych wód z piętra neogeńskiego do zbiornika. Podstawą bilansu hydrogeochemicznego były wydatki strumieni filtracyjnych oraz koncentracje w nich jonów wskaźnikowych (chlorki i siarczany). Zarówno w 2006 r., jak i w prognozach największy ładunek zanieczyszczeń jest wnoszony przez strumień filtracyjny napływający do zbiornika od strony składowisk kopalnianych. Działania likwidacyjne w warunkach częściowej lub pełnej izolacji wyrobiska nie spowoduje zmiany ogólnej klasy jakości wód zbiornika według wskaźników zasolenia. Siarczany nadal, blisko dwukrotnie, będą przekraczać wartość graniczną dla klasy IV, a tylko stężenie chlorków będzie się mieścić w klasie II.
EN
To carry out liquidation of opencast sulphur mines at Machów and Piaseczno, in a way minimizing natural environment hazard, has been the most important problem for Tarnobrzeg region in the last years. Program of liquidation works assumed, that mining workings will be replaced by recreation water reservoirs. Filling of Machów reservoir will be finished soon, but the works at Piaseczno reservoir are considerably delayed. Forecasting of water quality changes in the reservoir Piaseczno has been based on results of simulations made on the numerical hydro-geological model of the Tarnobrzeg Sulphur Basin. Solutions took into consideration various ways to limit inflow polluted waters from the Newer Tertiary stage into the reservoir. The hydro-geo-chemical balance was based on discharge of filtration streams as well as concentrations of indicating ions (chlorides and sulfates). As well in the year 2006 as in the forecasts the biggest pollutants charge is brought by filtration stream flowing into the reservoir from the side of mine storage yards. Liquidation activity under partial or complete isolation of the working will not cause the change of the general class of reservoir waters quality according to salinity indices. Sulfates will still exceed twice the boundary value for the class IV, and only concentration of chlorides will be within class II.
PL
Omówiono zależności między rodzajem zbiornika na wodę a kształtem bryły wieży ciśnień. Analizowano zbiorniki z dnem płaskim, zwisającym, półkolistym, typu Intze, Barkhausena i Klönne.
EN
The relations between the type of the water tank and the shape of the water tower corps have been discussed. The tanks having, half-circular, and those of Intze, Barkhausen and Klönne have been analysed.
17
Content available remote Zbiornik wód podziemnych "dolina Wisłoka" na terenie zlewni rzeki Wisłok
EN
There is a well documented groundwater aquifer to the North of the town Rzeszów. This aquifer is called the lower groundwater reservoir. In contrast very few is known about some aquifers located to the South of Rzeszow, except that in general they are of a small capacity, which is a general expectation for the most part of the Carpathian region. These aquifers are mainly of quaternary origin. The available bank of data refers to seventeen's, to the former hydrogeological atlases of Poland. These somewhat historical information were briefly summarised and the capacity of the upper reservoir evaluated first from hydrogeological atlases and then from the lowest flow rates in specific cross - sections of the Wisłok river.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.