Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zbieżność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Praca dotyczy włączenia przejściowych elementów w adaptacyjną analizę struktur o złożonym opisie mechanicznym i geometrycznym. Artykuł odnosi się do wpływu modyfikacji modelu przejściowego na rozwiązanie numeryczne. Analizowana jest również zdolność do usuwania wewnętrznej warstwy brzegowej oraz efektywność szacowania błędów i procesu adaptacji.
EN
This work concerns inclusion of the transition finite elements in adaptive analysis of structures of complex mechanical and geometrical description. The paper addresses the influence of modifications of the transition model on the numerical solution. The ability to remove the internal boundary layer and the effectivity of error estimation and adaptation are analyzed.
PL
Nazwa kolumna MacPhersona, pochodzi od nazwiska wynalazcy tego rozwiązania Earle’a S. MacPhersona, która po raz pierwszy została wyprodukowana w fabryce Forda w 1949 roku. Jest to jedno z najczęściej używanych typów zawieszenia przedniego z kołami kierowanymi w popularnych samochodach osobowych. Zaletą tego typu zawieszenia jest zwarta konstrukcja, wadą natomiast jest m.in. wpływ ruchu amortyzacji na położenie koła kierowanego mogące powodować niezamierzoną zmianę kierunku jazdy. Jednocześnie przy ruchu „resorowania” następuje niewielkie dodatkowe pochylenie kół. W proponowanym rozwiązaniu zaproponowano częściową eliminację tego typu niepoprawności poprzez zmianę rodzaju połączenia końcówki drążków kierowniczych z kołami kierowanym pojazdu. Wprowadzona zmiana polega na zastąpieniu jednego z przegubów kulistych występujących w tego typu połączeniach na dwa przeguby obrotowe. Zmiana taka wprowadza do modelu matematycznego opisującego zachowanie się zawieszenia pod wpływem ruchu amortyzacji dodatkowych parametrów. Odpowiedni dobór tych parametrów pozwala na znaczne zmniejszenie niepotrzebnych zmian kierunku w trakcie jazdy. Opisany model konstrukcji mechanizmu pozwala na analizę wpływu wszystkich jego wymiarów na wybrane parametry zachowania się kół w trakcie jazdy, wynikające z ruchów resorowania i kierowania.
EN
The McPherson strut name comes from the inventor of this Earle S. MacPherson solution, which was first manufactured at the Ford plant in 1949. This is one of the most commonly used types of front suspension in popular passenger cars. The advantage of this type of suspension is a compact construction, but the disadvantage is. The influence of the damping motion on the position of the steering wheel may result in an unintentional change of direction of travel. At the same time, there is a slight additional tilt of the wheels when the „spring” movement. In the proposed solution, partial elimination of this type of incorrectness is proposed by changing the type of connection of the steering rod end to the steering wheels of the vehicle. The introduced change consists in replacing one of the spherical joints in these joints into two rotary joints. Such a change introduces a mathematical model describing the behavior of the suspension under the influence of the depreciation of additional parameters. Proper selection of these parameters allows for significant reduction of unnecessary direction changes during driving. The described model of the structure of the mechanism allows to analyze the influence of all its dimensions on the selected parameters of the behavior of the wheels during the ride, resulting from the movement of the suspension and steering.
3
Content available remote Multivariate and abstract approximation theory for Banach space valued functions
EN
Here we study quantitatively the high degree of approximation of sequences of linear operators acting on Banach space valued Fréchet differentiable functions to the unit operator, as well as other basic approximations including those under convexity. These operators are bounded by real positive linear companion operators. The Banach spaces considered here are general and no positivity assumption is made on the initial linear operators for which we study their approximation properties. We derive pointwise and uniform estimates, which imply the approximation of these operators to the unit assuming Fréchet differentiability of functions, and then we continue with basic approximations. At the end we study the special case where the approximated function fulfills a convexity condition resulting into sharp estimates. We give applications to Bernstein operators.
4
EN
In this paper, the two-dimensional linear and nonlinear integral equations of the second kind is analyzed. The homotopy analysis method (HAM) is used for determining the solution of the investigated equation. In this method, a solution is sought in the series form. It is shown that if this series is convergent, its sum gives the solution of the considered equation. The sufficient condition for the convergence of the series is also presented. Additionally, the error of approximate solution, obtained as partial sum of the series, is estimated. Application of the HAM is illustrated by examples.
EN
The EU environmental governance is recognized as an effective path to the management of regional environment. This model is based on rules, directives, top-bottom coordination and also in the characteristics of multi-level governance, which has become an example for various regions to imitate in the world. By contrast, environmental governance in Northeast Asia, equally with a strong demand in dynamic cooperation, failed to deal with the increasing environmental problems and it also doesn't converge to the EU environmental governance over the years. Instead, it established a non-binding cooperation in nature. The Northeast Asia model is a kind of cooperation lack of effectiveness, coordination between regional environmental regimes, without a stable financial arrangement for each cooperative initiative, mainly dominated by the governments, and also lacking of other actors involved in environmental issues. This model is caused by regional security tension which changes the cooperation preference overall, nations especially between China and Japan do not share political trust in high politics. This situation makes regional environmental governance to be a more independent area, with rarely high political interference and without spillover channels to other issues. Theoretically speaking, the Northeast Asia cooperation in environment is based on inter-governmental arrangements, thus, Neo-Functionalism’s spillover effects were significantly inhibited. That means to enhance environmental governance in Northeast Asia will mainly rely on intergovernmental push in the future.
PL
Przyjęty w UE system zarządzania środowiskowego jest uznawany za efektywny sposób regionalnego zarządzania. Model ten oparty się na zasadach, dyrektywach i kompleksowej koordynacji, a także charakterystyce zarządzania wielopoziomowego, stał się wzorem dla różnych regionów świata. Jednak Azja Północno-Wschodnia, z silnym popytem charakterystycznym dla form dynamicznej współpracy, nie radzi sobie z coraz większymi problemami z zakresu ochrony środowiska i jest odległa od standardów UE. Funkcjonujące tu formy współpracy nie są wiążące. Model współpracy z Azji Północno-Wschodniej charakteryzuje się brakiem efektywności i kompatybilności pomiędzy poszczególnymi regionalnymi systemami ochrony środowiska, bez zapewnienia stabilnego finansowania dla podejmowanych inicjatyw, zdominowaniem przez rządy i brakiem innych podmiotów zaangażowanych w kwestie ochrony środowiska. Na ten model ma wpływ kryzys bezpieczeństwa, który objawia się w szczególny sposób we wzroście napięcia pomiędzy Chinami a Japonia. Ludzie nie darzą tu zaufaniem świata wielkiej polityki. Ta sytuacja sprawia, że regionalny zarządzania środowiskiem może być bardziej niezależny, stykać się z wielką polityką i bez skutków ubocznych odnoszących się do innych kwestii. Teoretycznie rzecz biorąc, współpraca Azji Północno-Wschodniej w zakresie ochrony środowiska opiera się na uzgodnieniach międzyrządowych, w ten sposób, neo-funkcjonalne skutki uboczne zostają znacząco ograniczone. Oznacza to, że także w przyszłości w celu poprawienia zarządzania środowiskowego w Azji Północno-Wschodniej Azji uzgodnienia międzyrządowe będą kluczowym czynnikiem.
PL
W artykule przedstawiono sposób modelowania geometrii koła przedniego samochodu w zależności od ugięcia sprężyny w kolumnie typu McPherson. Symulację przeprowadzono za pomocą dodatku Solver programu Excel.
EN
This paper presents a method of modeling the geometry of the front wheel of the car depending on the deflection of the spring in the column MacPherson. The simulation was performed using Excel Solver.
EN
In the paper we describe problems related to the convergence diagnostics in the Monte Carlo modeling of the loosely coupled fissionable systems like arrays of the spent fuel elements. The logistics and trans-portation of the spent nuclear fuel is a complex process due to its high radioactivity and thus contamination risk for the biosphere and human beings. The detection of convergence is important for the accurate estimation of system multiplication factor and associated standard deviation. The multiplication factor is the main safety parameter used for design and optimization of the equipment for spent fuel handling and transportation in order to fulfill the international safety and security standards.
PL
Niniejsza praca przedstawia metody detekcji zbieżności w symulacjach Monte Carlo niezwiązanych systemów jądrowych takich jak zestawy kaset z wypalonym paliwem jądrowym. Logistyka oraz transport zużytego, radioaktywnego paliwa jądrowego jest skomplikowanym procesem charakteryzującym się potencjalnym ryzykiem skarżenia ekosfery i populacji ludzkiej. Detekcja zbieżności jest niezbędna przy estymowaniu współczynnika mnożenia neutronów oraz jego niepewności. Współczynnik mnożenia neu-tronów jest podstawowym parametrem wykorzystywanym do optymalizacji urządzeń do transportu oraz manewrowania zużytym paliwem jądrowym w celu spełnienia międzynarodowych wymagań bezpieczeństwa.
8
Content available remote Rough I-convergence
EN
In this work, using the concept of I-convergence and using the concept of rough convergence, we introduced the notion of rough I-convergence and the set of rough I-limit points of a sequence and obtained two rough I-convergence criteria associated with this set. Later, we proved that this set is closed and convex. Finally, we examined the relations between the set of I-cluster points and the set of rough I-limit points of a sequence.
EN
In the current recognized evolutionary mechanism, an elementary fact has always been ignored: a predominant trait can come from the relationship of diverse characters, besides the quantity of a single character. This research has designed a series of experiments of simulation for circuit layout to test whether the current recognized evolutionary mechanism is effective for the predominant trait from relationships. The results of these experiments demonstrate the defect in the current recognized evolutionary mechanism, which cannot account for the heritable predominant traits from relationships.
PL
W artykule przedstawiono serię eksperymentów, symulujących przy pomocy układu scalonego współczesny mechanizm ewolucyjny, pod kątem jego efektywności w przypadku pochodzenia cech dominujących. Wyniki badań wskazują błędne podejście w obecnie znanym mechanizmie ewolucyjnym, nie biorące pod uwagę dziedziczenia głównych cech w wyniku powiązania innych.
10
Content available remote Complete convergence under special hypotheses
EN
We prove Baum-Katz type theorems along subsequences of random variables under Komlós-Saks and Mazur-Orlicz type boundedness hypotheses.
EN
The paper shows how AutoCAD functions can be utilized to perform 3D transformations well-known in literature - i.e. the so called slice-based transformations such as: twisting, bending, tapering, shear transformations to allow automatic modeling of the classic architectural objects, e.g. twisted columns, or Saint Gilles surface.
PL
W pracy pokazano za pomocą jakich funkcji programu AutoCAD można realizować, znane z literatury, przekształcenia oparte na przekrojach, tj. przekształcenia skręcające, ścinające, zginające, zwężające pozwalające automatycznie modelować klasyczne obiekty architektoniczne, takie jak słup skręcony, powierzchnia Saint Gilles.
PL
W artykule podjęto problematykę diagnozowania układu zawieszenia na podstawie wyników badań uzyskanych na stanowisku zwanym testerem zbieżności. Jest to stanowisko powszechnie stosowane na stacjach kontroli pojazdów. Do badań wykorzystano trzy rozwiązania zawieszenia przedniego, na których to symulowano występowanie luzu w poszczególnych węzłach. Określono, które z symulowanych usterek można jednoznacznie określić na tym stanowisku a których nie.
EN
This article presents problems of suspension system fault diagnosis based on side-slip tester. This equipment is commonly used in vehicle inspection stations. In research three kinds of front suspension systems were used to simulate looseness in suspension joints and to determine which faults can be diagnosed on side-slip tester.
EN
In this work, a new class of set-valued variational-like inclusions involving H - η-accretive operators is introduced and studied. A new iterative procedure for computing approximate solutions for the class of set-valued variational-like inclusions and convergence results are established.
EN
This paper concerns the study of the numerical approximation for the following initial-boundary value problem:[wzór] where f: [0, ∞) → [0, ∞) is a C2 convex, nondecreasing function,(wzór) and ε is a positive parameter. Under some assumptions, we prove that the solution of a semidiscrete form of the above problem blows up in a finite time and estimate its semidiscrete blow-up time. We also show that the semidiscrete blow-up time in certain cases converges to the real one when the mesh size tends to zero. Finally, we give some numerical experiments to illustrate our analysis.
15
Content available remote Some difference paranormed sequence spaces defined by Orlicz functions
EN
In this paper we introduce the difference paranormed sequence spaces ...[wzór] respectively. We study their different properties like completeness, solidity, monotonicity, symmetricity etc.We also obtain some relations between these spaces as well as prove some inclusion results.
16
Content available remote O asymptotycznym zachowaniu prostego algorytmu genetycznego
PL
W pracy zdefiniowano prosty algorytm genetyczny w terminach skończonego multizbioru potencjalnych rozwiązań (osobników danej populacji), na którym są określone operacje krzyżowania, mutacji i selekcji, każda z pewnym prawdopodobieństwem. Działając złożeniem tych operacji na dowolną populację, tworzymy nową populację. Istnienie funkcji przystosowania (dopasowania), określonej na osobnikach populacji, pozwala powiązać prawdopodobieństwo selekcji osobników do nowej populacji z wartościami, jakie funkcja przystosowania przyjmuje na osobniku. Przejście z jednej generacji do drugiej jest realizowane przez operator działający na wektory probabilistyczne charakteryzujące rozkład prawdopodobieństwa pojawienia się każdej z możliwych populacji. Jest to operator Markowa. W teorii operatorów Markowa oraz operatorów dodatnich znanych jest wiele twierdzeń dotyczących istnienia punktów stałych oraz zbieżności ciągu iteracji operatora. Korzystając z tych wyników, znaleźliśmy warunki wystarczające i konieczne stabilności operatora Markowa związanego z pewną klasą algorytmów genetycznych.
EN
The simple genetic algorithm (SGA) and its convergence analysis are main subjects of the article. The SGA is defined on a finite multi-set of potential problem solutions (individuals) together with crossover, mutation and selection operators, each with prescribed probability. The selection operation acts on the basis of the fitness function defined on potential solutions (individuals), and is fundamental for the problem considered. Generation of a new population from the given one is realized by the action of the composition of those operators. The composition is written in the form of a transition operator acting on probability vectors which describe probability distributions of each population. The transition operator is a Markov one. Thanks to the well-developed theory of Markov operators new conditions for stability of the transition operator are formulated. The results obtained are related to the class of genetic operators.
17
Content available remote A new high-precision triangular plate element
EN
This paper deals with the development of a new triangular finite element for bending analysis of isotropic rectangular plates by an explicit stiffness matrix. The first order shear deformation theory (FOSDT) is used to include the effect of transverse shear deformation. The element has eighteen nodes on the sides and six internal nodes. The geometry of the element is expressed by three linear shape functions of area coordinates. The formulation is displacement type and the use of area coordinates makes the shape functions for field variables to be expressed explicitly. No numerical integration is required to get the element stiffness matrix. The element has fifty-one degrees of freedom, which can be reduced to thirty-nine degrees of freedom by a standard static condensation of the degrees of freedom associated with the internal nodes. An interesting feature of the element is that it is not prone to shear locking. Numerical examples are presented to show the accuracy and convergence characteristics of the element.
PL
W artykule przedstawiono metodę obliczeń asymptotycznych drgań z tłumieniem nieliniowym. Rozwiązano równanie różniczkowe uwzględniające tarcie nieliniowe proporcjonalne do trzeciej potęgi prędkości. Podczas obliczeń zastosowano uśrednienie i analizę zbieżności. Dla porównania wykonano numeryczne obliczenia komputerowe. Uzyskano, wystarczającą zgodność wyników asymptotycznych bardzo zbliżonych do ścisłych i numerycznych.
EN
The present paper offers the asymptotic analysis of vibrations with non-linear damping. Differential equation with non-linear friction proportional to the third power of velocity was solved applying averaging and convergence and, for comparison, numerical computation. There was obtained a sufficient compatibility between asymptotic close to exact and numerical results.
EN
The notion of even-outer-semicontinuity for set-valued maps is introduced and compared with related ones from [4] and [11]. The coincidence of these notions provides a new characterization of compactness and of local compactness. The following result is proved: Let X be a topological space, Y a uniform space, {Fσ : σ ∈ ∑} be a net of set-valued maps from X to Y and F be a set valued map from X to Y. Then any two of the following conditions imply the third: (1) the net {Fσ : σ ∈ ∑} is evenly-outer semicontinuous; (2) the net {{Fσ : σ ∈ ∑} is graph convergent to F; (3) the net {Fσ : σ ∈ ∑} is pointwise convergent to F. This theorem generalizes some results from [4] and [11].
EN
This paper is devoted to the regularization of quasi-variational inequalities. The quasi-variational inequality is considered with multivalued operator. The operator involved is taken to be non-coercive and the data are assumed to be known approximately only. Under the assumption that the quasi-variational inequality be solvable, a weakly convergent approximation procedure is designed by means of the so-called Browder-Tikhonov regularization method.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.