Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 145

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zawiesina
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
The purpose of the presented research is to analyse possible methods of thickening of the Microcystis aeruginosa (Kützing) Kützing cyanobacteria using the obtained concentrate as a biomass for the production of energy carriers and biologically valuable substances. Method of cyanobacteria thickening under the action of electric current and in the electric field, as well as the method of coagulation–flocculation and gravity thickening, was experimentally investigated in labscale conditions. Electrical methods didn't show positive results for the Microcystis aeruginosa thickening, despite the reports of their potential efficiency in a number of previous studies. The high efficiency of the method of coagulation– flocculation and gravity thickening of Microcystis aeruginosa suspensions was obtained. The optimum concentrations of industrial polymeric coagulants and flocculants for the thickening of Microcystis aeruginosa suspensions were defined in the range of about 10 ppm for the coagulants and about 1 ppm for the flocculants. Negative effect of the previous cavitational treatment of the diluted suspensions of Microcystis aeruginosa on the effectiveness of the coagulation–flocculation and gravitational thickening was confirmed experimentally. Hydrodynamic cavitation should be recommended to use after the thickening as the next step of processing of concentrated suspensions of Microcystis aeruginosa to achieve maximum extraction of energy carriers and biologically valuable substances.
PL
Celem przedstawionych badań była analiza możliwych metod zagęszczania cyjanobakterii Microcystis aeruginosa (Kützing) Kützing do uzyskania koncentratu biomasy przydatnego do produkcji energii i substancji czynnych biologicznie. W skali laboratoryjnej analizowano metody zagęszczania pod wpływem prądu i pola elektrycznego oraz metody koagulacji– flokulacji i zagęszczania grawitacyjnego. Metody elektryczne nie dały pozytywnych wyników mimo wielu wcześniejszych badań na temat ich potencjalnej efektywności. Dużą efektywność uzyskano natomiast w przypadku metod koagulacji– flokulacji i grawitacyjnego zagęszczania zawiesiny Microcystis aeruginosa. Optymalne stężenie przemysłowych polimerowych koagulantów użytych do zagęszczania ustalono na 10 ppm, a flokulantów – na 1 ppm. Doświadczalnie potwierdzono ujemny wpływ wcześniejszego poddawania rozcieńczonych roztworów Microcystis aeruginosa działaniu kawitacji na skuteczność zagęszczania metodami koagulacji i flokulacji oraz zagęszczania grawitacyjnego. Hydrodynamiczną kawitację zaleca się stosować po zagęszczaniu, jako następny etap w przetwarzaniu zagęszczonej zawiesiny Microcystis aeruginosa do postaci nośnika energii i pozyskania substancji biologicznie czynnych.
EN
The degradation of materials due to slurry erosion is the serious problem which occurs in the power industries. The paper presents actual knowledge about an influence of individual factors connected with flow conditions, particles and material properties on the slurry erosion resistance. Among the factors connected with operating conditions, an influence of impact angle, and velocity of impact, particle concertation and liquid temperature have been described. In case of the factors connected with solid particle properties, an influence of the size, shape and hardness have been discussed. In the part devoted to the impact of material properties, due to different types of materials, the issues of resistance to erosion of slurries related to the properties of steel, ceramics and polymers are discussed separately. In the paper has been shown that a change of any of mentioned factors causes a change in the erosion rate due to the synergistic effects that accompany to slurry degradation.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad możliwością zmniejszenia ilości zgorzeliny powstającej na powierzchni wlewków ciągłych podczas dwóch cykli produkcyjnych stali, a mianowicie ciągłego odlewania i ogrzewania wsadu (wlewków COS) do procesu walcowania. Cel ten starano się osiągnąć poprzez zastosowanie powłoki ceramicznej. Cztery powłoki wykonane z dwóch zawiesin i dwóch zoli kwasu krzemowego nałożono na powierzchnię wlewka stalowego. Powłoki nakładano w temperaturze otoczenia lub na płytki ogrzane do 850°C, następnie powlekane płytki ogrzewano do 1250°C. Pierwsza metoda symulowała warunki procesu obróbki plastycznej, podczas gdy druga – warunki procesu ciągłego odlewania. Określono zwilżalność stali przez zawiesiny i zole kwasu krzemowego w temperaturze pokojowej oraz w 850 i 1250°C za pomocą mikroskopu wysokotemperaturowego. Badania wykazały, że najlepsze wyniki (najmniejszą grubość zgorzeliny) uzyskano w przypadku zastosowania zawiesiny otrzymanej na bazie sproszkowanego szkła kwarcowego oraz zoli kwasu krzemowego napylonych na zimny wlewek. W przypadku zawiesiny, napylenie jej w temperaturze pokojowej spowodowało, że była ona trwała i nie uległa odspojeniu, jak w przypadku zawiesiny napylonej w 850°C. Z kolei napylenie zoli na zimno, dało w wyniku zdecydowanie cieńszą warstwę zgorzeliny i powłoki.
EN
The paper presents results of investigations into the possibilities to reduce the amount of scale formed on the surface of continuous castings during two steel production cycles, namely continuous casting and heating of the batch (CC ingots) for the rolling process, using ceramic coatings. Four coatings made from two suspensions and two silicic acid sols were applied on the continuous castings surface. The coatings were applied onto the steel plates at ambient temperature, next the coated plates were heated to 1250°C or the coatings were applied onto the plates heated to 850°C. The first method simulated the conditions of the plastic processing process, while the second one – the conditions of the continuous casting process. The wettability of steel by precursors at room temperature as well as at 850°C and 1250°C was measured with a high-temperature microscope produced by Leitz. The investigations have shown that the best results are obtained for cold-spray coatings, in which case cold-spraying of sols resulted in a significantly thinner layer of scale and coating.
EN
The magnitude of the phenomenon is disproportionate in semi-arid or in temperate climates. Thus Algeria is one of the most affected countries by this phenomenon and its consequences. To enable a rapid response to the request of engineers and managers to quantify sediment transport at the outlet of a watershed, a simple, easy tool to implement was developed. The principle adopted is based on hydrometric data sets from gauging stations with seasonal and annual time steps to define a suitable method for estimating sediment production. The sediment study was conducted by analysing the daily flows. Pierre du Chat station at the outlet of the Tafna basin served as an application. The obtained results are entirely satisfactory because the correlation coefficients of model Qs = f(Q) range between 72 and 95%. This method, once refined can be generalized to all watersheds in northern Algeria.
PL
Rozmiary sedymentacji są nieporównywalne w klimacie półpustynnym i umiarkowanym. Algieria jest jednym z państw dotkniętych tym procesem i jego skutkami. Aby zapewnić szybką reakcję na wymagania inżynierów i zarządców co do ilościowej oceny transportu osadu, na odpływie ze zlewni skonstruowano proste i łatwe w użyciu narzędzie nadające się do wdrożenia. Przyjęte zasady opierają się na zestawie danych hydrometrycznych z posterunków pomiarowych z użyciem sezonowych i rocznych kroków czasowych w celu zdefiniowania odpowiedniej metody do oceny produkcji osadu. Badania prowadzono, analizując dobowe przepływy. Przykładem był posterunek Pierre du Chat zamykający zlewnię Tafna. Uzyskane wyniki są w pełni satysfakcjonujące, ponieważ współczynnik korelacji modelu Qs = f(Q) wynosił od 72 do 95%. Przedstawiona metoda, po udoskonaleniu, może zostać uogólniona na wszystkie zlewnie w północnej Algierii.
PL
Wody opadowe mogą zawierać różnego rodzaju zawiesiny pochodzące bezpośrednio z zanieczyszczonej atmosfery oraz spłukiwane z powierzchni roślin, dachów, ulic. Zawiesiny te mogą występować w postaci stałej, rozpuszczonej lub koloidalnej. Informacje o kształcie, strukturze oraz wielkości i ilości cząstek zawiesin mają znaczenie między innymi przy doborze odpowiednich procesów oczyszczania wód. Celem przeprowadzonych badań było określenie przydatności informacji uzyskanych z granulometru laserowego firmy Malvern dla poznania struktury i wielkości cząstek tworzących polidyspersyjną zawiesinę w wodach opadowych. Próbki wód opadowych w postaci opadu bezpośredniego oraz spływów z dachu pobierano we wsi Szklarka Myślniewska w okresie od grudnia 2017 r. do kwietnia 2018 r. W ujęciu objętościowym w próbkach opadu bezpośredniego dominowały cząstki o średnicach 100–1000 μm, natomiast w ujęciu ilościowym głównie o średnicach 1–10 μm. Większa różnorodność występowała w zawiesinach ze spływów z dachu, co wynikało przede wszystkim z porywania zanieczyszczeń z powierzchni dachu i rynny przez wody opadowe. Zawiesiny we wszystkich próbkach charakteryzowały się różną budową przestrzenną, o czym świadczyły wartości optycznego wymiaru fraktalnego oraz różnymi właściwościami sorpcyjnymi i sedymentacyjnymi (wartości średnich średnic), co wynikało zarówno z rodzaju próbki oraz daty poboru.
EN
Stormwater can contain various types of suspensions coming directly from polluted atmosphere and running off from surfaces of plants, houses, streets. Those suspensions can be of solid, soluble or colloidal state. The information about shape, structure and size of particles forming suspensions may be of significance in terms of selecting appropriate treatment processes. The aim of conducted research was to determine usefulness of information obtained from Malvern laser granulometer to identify shape and size of particles forming polydisperse suspensions in stormwater. Stormwater samples taken directly during rainfall and as a runoff from the roof were collected in Szklarka Myślniewska village from December 2017 to April 2018. In the volume distribution in all samples collected directly during rainfall, particles with diameters of 100–1000 μm were predominant in suspensions, whereas in the number distribution particles of diameters of 1–10 μm. The greater diversity of particles occurring in suspensions collected from roof runoffs resulted from pollutants getting into stormwater from the roof surface and drainpipe. Suspensions in all stormwater samples were characterized by different spatial structure, determined on the basis of optical fractal dimension values, and different sediment and sorptive properties (Mean Diameters values), depending on the sampling point and date.
PL
W artykule zestawiono dwie metody natryskiwania plazmowego (proszkowego oraz z zawiesin) oraz dokonano porównania wybranych właściwości mechanicznych. Materiałem na powłoki był tlenek cyrkonu stabilizowany tlenkiem itru. Powłoki zostały naniesione ze zbliżonymi parametrami. Wyznaczenie właściwości mechanicznych obejmowało: pomiary twardości instrumentalnej, określenie modułu sprężystości podłużnej, wyznaczenie odporności na kruche pękanie (KIc) oraz wykorzystanie metody IIT (ang. Interface Indentation Test) w celu określenia wrażliwości powłok do delaminacji. Otrzymane wyniki wykazały przewagę parametrów użytkowych powłok natryskanych z zawiesin.
EN
In this work the two methods of plasma spraying have been compiled (powder and suspension ones) and a comparison of selected mechanical properties was made. Feeding material was yttria stabilized zirconia. The coatings were obtained with similar parameters. The studies of mechanical properties included: hardness measurements by instrumented indentation tests, investigations of elastic modulus, calculation of fracture toughness (KIc) and an ability of coatings delamination investigations by interface indentation test, IIT. Obtained results proved advantage of utility parameters of the coatings sprayed by suspension.
EN
The aim of this work was production of dense, fine-grained zirconia toughened alumina composites by the filter pressing method. It is presumed that such composites may exhibit enhanced mechanical properties, comparing to the coarse-grained ones. Colloidal shaping methods, e.g. filter pressing, enable to produce materials with homogenous microstructures and uniform distribution of composite constituents, which facilitates their sintering process and may lead to dense materials with fine grains. Alumina–zirconia composites with various zirconia fractions (from 5 vol.% to 30 vol.%) were fabricated using a commercial transition alumina powder (Nanotek®) and a zirconia powder produced by the hydrothermal method. Both powders were mixed at given rates in water suspension, and then shaped using the filter pressing method. Homogeneity of green samples was investigated using mercury porosimetry. The sintering was carried out in conditions determined during dilatometric measurements, e.g. taking into account transformation of the alumina. Sintering behaviour of the samples was investigated by density measurements, XRD analysis and SEM observations. Hardness and fracture toughness (KIC) of the sintered samples were determined using the Vickers indentation method.
PL
Celem pracy było wytworzenie gęstych, drobnoziarnistych kompozytów Al2O3–ZrO2 (ZTA) przy wykorzystaniu metody prasowania filtracyjnego. Zakłada się, że takie kompozyty mogą wykazywać lepsze właściwości mechaniczne w porównaniu z kompozytami o mikrostrukturze składającej się z ziaren o większym rozmiarze. Metody formowania oparte na zawiesinach, np. prasowanie filtracyjne, pozwalają na wytwarzanie materiałów o jednorodnej mikrostrukturze i równomiernym rozmieszczeniu składników kompozytu. Taka mikrostruktura wyjściowych materiałów ułatwia proces ich spiekania, którego efektem mogą być gęste materiały o drobnych ziarnach. Kompozyty Al2O3–ZrO2 o różnym udziale tlenku cyrkonu (od 5% do 30% obj.) zostały wytworzone z komercyjnego proszku przejściowej odmiany tlenku glinu (Nanotek®) oraz proszku tlenku cyrkonu otrzymanego metodą hydrotermalną. Proszki zostały wymieszane w ustalonych proporcjach w wodnej zawiesinie, a następnie uformowane metodą prasowania filtracyjnego. Jednorodność mikrostruktury surowych materiałów była określana metodą porozymetrii rtęciowej. Spiekanie kompozytów odbywało się w temperaturze określonej na podstawie pomiarów dylatometrycznych, tzn. biorąc pod uwagę przemianę fazową tlenku glinu. Zachowanie się materiałów podczas spiekania było badane poprzez określenie gęstości, analizę fazową XRD oraz obserwacje SEM. Twardość oraz odporność kompozytów na kruche pękanie (KIC) wyznaczano metodą Vickersa.
EN
In this study, we present the performances of the best training algorithm in Multilayer Perceptron (MLP) neural networks for prediction of suspended sediment discharges in Mellah catchment. Time series data of daily suspended sediment discharge and water discharge from the gauging station of Bouchegouf were used for training and testing the networks. A number of statistical parameters, i.e. root mean square error (RMSE), mean absolute error (MAE), coefficient of efficiency (CE) and coefficient of determination (R2) were used for performance evaluation of the model. The model produced satisfactory results and showed a very good agreement between the predicted and observed data. The results also showed that the performance of the MLP model was capable to capture the exact pattern of the sediment discharge data in the Mellah catchment.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono działanie najlepszego algorytmu sieci neuronowych z użyciem wielowarstwowego perceptronu do przewidywania odpływu zawiesiny ze zlewni rzeki Mellah. Do treningu i testowania sieci użyto serii czasowych dobowego odpływu zawiesiny i odpływu wody z profilu wodowskazowego Bouchegouf. Do oceny działania modelu wykorzystano szereg parametrów statystycznych, takich jak pierwiastek ze średniego błędu kwadratowego, średni błąd bezwzględny, współczynnik wydajności i współczynnik determinacji. Model dawał zadowalające wyniki i wykazywał bardzo dobrą zgodność między obserwowanymi i przewidywanymi danymi. Wyniki świadczą także, że model jest w stanie wychwycić szczegółowy wzorzec odpływu zawiesiny ze zlewni rzeki Mellah.
PL
W niniejszej pracy zaprezentowano wybór różnych urządzeń i systemów stosowanych w zakładach przeróbki mechanicznej kopalin. Za wyjątkiem nowatorskiego systemu odwadniania opartego na filtracji ciągłej z wykorzystaniem pary wodnej, wszystkie inne wymienione produkty są sprawdzonymi od wielu lat rozwiązaniami, z powodzeniem stosowanymi w światowym górnictwie. W pracy przedstawiono możliwości zastosowania omawianych produktów, ich najważniejsze cechy charakterystyczne oraz wpływ na ekonomikę pracy zakładu górniczego. Omówiono zastosowanie hydrocyklonów firmy KREBS do klasyfikacji, zagęszczania, oczyszczania i wzbogacania z cieczą ciężką, pompy wirowe firmy KREBS do hydrotransportu z hybrydowym systemem uszczelnienia na ssaniu, a także współpracę pomp wirowych z hydrocyklonami. Ponadto, przedstawiono rozwiązanie problemu zasilania pras filtracyjnych poprzez zastosowanie hybrydowego systemu składającego się z pomp wirowych i wyporowych pomp membranowych firmy ABEL, który jest tani w eksploatacji, niezwykle energooszczędny, o małych potrzebach obsługi. Przedstawiono również nową wersję, dużo sprawniejszej wirówki sedymentacyjno-filtracyjnej firmy ANDRITZ, stosowanej do odwadniania koncentratu węgla orz zaprezentowano możliwości stosowania sprawdzonych pras filtracyjnych również firmy ANDRITZ. Na koniec omówiono system do filtracji ciągłej z wykorzystaniem pary wodnej firmy BOKELA, który umożliwia uzyskanie niskich wilgoci produktu odwodnionego i eliminację suszenia termicznego.
EN
In this elaboration there are presented a selection of various equipment and systems used in mechanical minerals processing plants. With the exception of the innovative dewatering system based on continuous steam filtration, all other listed products are proven solutions that have been successfully used in the global mining industry for many years. The paper presents the possibilities of applying the discussed products, their most important characteristics and their impact on the economics of the mining plant. The use of KREBS hydrocyclones for the classification, thickening, purification and enrichment with dense media, KREBS centrifugal pumps for hydro transport with a hybrid suction seal system, and the cooperation of centrifugal pumps with hydrocyclones are discussed. In addition, the solution to the problem of feeding the filter presses through the use of a hybrid system consisting of centrifugal and ABEL's displacement diaphragm pumps, which is cost-effective, extremely energy-efficient, low-maintenance. Moreover it was shown a new version, a much more efficient ANDRITZ screen bowl centrifuge used for dewatering of coal concentrate and the possibility of using ANDRITZ proven filter presses is also presented. Lastly, BOKELA's continuous-water filtration system, which enables low moisture content of the dewatered product and eliminates thermal drying, is discussed.
10
Content available remote Badania laboratoryjne zależności mętności zawiesin od ich stężenia
PL
Wskaźnik mętności wykorzystano zamiast stężenia masowego do określenia miary ładunku fazy stałej w zawiesinach. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych ukazując zależności pomiędzy wskaźnikiem mętności a stężeniem masowych dla czterech różnych zawiesin oraz dwóch różnych sposobów pomiarów mętności (w świetle widzialnym oraz podczerwieni). Przedstawiono zalety mętności w porównaniu ze stężeniem masowym, oraz problemy i niejednoznaczności jej użycia wobec fizycznej natury rozpraszania światła na cząstkach stałych.
EN
Silty clay, white clay, dolomite and poly(vinyl chloride) fines were suspended in water and studied for turbidity at varying mass concn. by visible or IR light scattering. The method showed some advantages when compared with data of mass content of solid particles by filtering and weighing.
PL
W pracy badano elektronową emisję polową z powłok TiO2 na podłożach ze stali austenitycznej. Powłoki natryskiwano plazmowo z użyciem zawiesin. Zawiesiny sporządzano na bazie mieszaniny alkoholu etylowego 50% i wody 50%. Powierzchnie próbek toczono lub poddawano obróbce strumieniowo-ściernej. Stwierdzono, że emitery polowe natryskane na powierzchnie poddane wcześniej obróbce strumieniowo-ściernej charakteryzują się lepszą stabilnością emisji elektronowej.
EN
The electron field emission of TiO2 coatings on substrates made of austenitic steel has been investigated. Plasma sprayed coatings using suspensions. The suspensions were prepared based on a mixture of 50% ethyl alcohol and 50% water. The surfaces of the samples machined or subjected to abrasive blasting. It has been found that the field emitters been sprayed onto the surface before blasting, they have better stability of electron emission.
12
Content available remote Wpływ właściwości reologicznych fazy ciekłej na lepkość zawiesiny
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny właściwości reologicznych zawiesin tworzonych z udziałem cieczy niutonowskich i nieniutonowskich. Jako fazę ciekłą wykorzystano olej maszynowy i wodne roztwory polimeru. Fazę stałą stanowił węgiel, zendra oraz łupiny orzechów ziemnych. Właściwości reologiczne zawiesin ustalano w reometrze o cylindrach współosiowych. Otrzymane wyniki opisano stosownymi modelami reologicznymi. Analiza postaci tych modeli oraz ich wzajemne porównanie dały podstawę do jakościowej i ilościowej oceny wpływu właściwości fazy ciekłej na lepkość zawiesin.
EN
This paper reports the experimental results regarding the assessment of rheological properties of suspensions formed from Newtonian and non-Newtonian fluids. Machine oil and various water solutions of polymer were used as liquid phase. The solid phase was coal, scale and earthnut shells. The rheological properties of suspensions were determined in a measurement system containing two coaxial cylinders. The results were described using rheological models. Analysis of these models and their comparison provided a basis for assessing viscosity of suspensions.
13
Content available remote Viscosity measurement of gypsum suspension
EN
The paper presents results of rheological experiments dealing with gypsum suspensions of different concentration of solids. A nonstandard method of measurement using a vessel equipped with the agitator was used. It was proved that the method can be used for determining rheological properties of suspensions because it prevents the settlement of solids during measurements. The power characteristics of the anchor agitator presented in previous works was verified using new experimental data extending the old characteristic to a wider range of Reynolds numbers.
PL
Przedstawiono wyniki badań reologicznych zawiesin gipsowych różnym stężeniu ciała stałego. Zastosowano niestandardowy sposób pomiaru za pomocą mieszadła w zbiorniku. Udowodniono, że metoda ta może być wykorzystana do określenia właściwości reologicznych zawiesiny, ponieważ zapobiega osiadaniu cząstek ciała stałego podczas pomiarów. Charakterystykę zapotrzebowania mocy przez mieszadło kotwicowe zaprezentowaną w poprzednich pracach zweryfikowana za pomocą nowych danych doświadczalnych, które poszerzyły poprzednią charakterystykę zwiększając zakres liczb Reynoldsa.
14
Content available remote Mixing of waste gypsum suspensions
EN
The paper deals with experimental research of the waste suspensions mixing from the energy industry. Mixing experiments were carried out in a transparent baffled vessel with a diameter of 290 mm. Standard pitched six-blade turbine and folded four-blade turbine with diameters of 100 mm in two relative distances from bottom H/2d = 1 and 0.5 were used in experiments. Measurements were carried out with three volumetric concentrations of suspensions: 16, 31.5 and 47%.
PL
W pracy przedstawiono badania eksperymentalne mieszania odpadowych zawiesin gipsowych powstających w energetyce. Badania prowadzono w przezroczystym zbiorniku o średnicy 290 mm, z przegrodami. W badaniach stosowano mieszadła osiowe o średnicy 100 mm: standardowe mieszadło sześciołopatkowe oraz mieszadło czterołopatkowe, zakrzywione dla dwóch odległości od dna zbiornika H/2d = 1 i 0.5. Badania przeprowadzono dla trzech stężeń objętościowych zawiesiny 16, 31.5 i 47%.
EN
The analysis of particle size in suspensions carried out with use of the laser diffraction method enables us to obtain not only information about the size of particles, but also about their properties, shape and spatial structure, determined basing on fractal dimension. The fractal dimension permits the evaluation of the interior of aggregates, at the same time showing the degree of complexity of the matter. In literature, much attention is paid to the evaluation of the fractal dimension of flocs in activated sludge, in the aspect of control of single processes, i.e. sedimentation, dehydration, coagulation or flocculation. However, results of research concerning the size of particles and the structure of suspensions existing in raw and treated sewage are still lacking. The study presents optical fractal dimensions D3 and particle size distributions measured with use of laser granulometer in raw and treated sewage and activated sludge collected from six mechanical-biological wastewater treatment plants located in the Lower Silesian region. The obtained test results demonstrate that wastewater treatment plants that use both sequencing batch reactors and continuous flow reactors are more efficient at capturing suspension particles of a size up to 30 μm and are characterized by an increased removal of particles of a size ranging from 30 μm to 550 μm to the outflow. Additionally, in the case of samples of treated sewage and activated sludge collected at the same location, at short intervals, similar particle distributions were observed. As far as the analysis of fractal dimensions is concerned, particles contained in the raw sewage suspension were characterized by the lowest values of the fractal dimension (median equals 1.89), while the highest values occurred in particles of activated sludge (median equals 2.18). This proves that the spatial structure of suspension particles contained in raw sewage was similar to a linear structure, with a large amount of open spaces, while the structure of particles contained in the activated sludge suspension was significantly more complex in the spatial aspect.
PL
Analiza wielkości cząstek zawiesin metodą dyfrakcji laserowej pozwala uzyskać informacje nie tylko na temat wymiarów cząstek, ale także ich właściwości, kształtu oraz budowy przestrzennej, określanej na podstawie wartości wymiaru fraktalnego. Wymiar fraktalny pozwala na ocenę wnętrza agregatów, ukazując jednocześnie stopień złożoności obiektu. W literaturze dużo uwagi poświęca się ocenie wymiaru fraktalnego kłaczków osadu czynnego pod kątem kontroli procesów jednostkowych, tj.: sedymentacja, odwadnianie, koagulacja czy flokulacja, jednak wciąż brakuje wyników badań na temat wielkości cząstek i struktury zawiesin występujących w ściekach surowych i oczyszczonych. W artykule przedstawiono określone za pomocą granulometru laserowego optyczne wymiary fraktalne D3 i rozkłady wielkości cząstek w ściekach surowych, oczyszczonych i osadzie czynnym pobranych z sześciu mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Dolnego Śląska. Uzyskane wyniki badań wskazują, iż oczyszczalnie ścieków pracujące zarówno w układzie zarówno reaktorów wsadowych jak i przepływowych powodują skuteczniejsze zatrzymywanie cząstek zawiesin o rozmiarach cząstek do 30μ m oraz podwyższone wynoszenie do odpływu cząstek w zakresie rozmiarów od 30 μm do 600 μm. Dodatkowo w przypadku próbek ścieków oczyszczonych i osadu czynnego pobieranych w tym samym miejscu i krótkich odstępach czasu zaobserwowano podobne rozkłady występowania cząstek. W przypadku analizy wymiarów fraktalnych najmniejszymi wartościami wymiaru fraktalnego (mediana równa 1,89) charakteryzowały się cząstki tworzące zawiesinę ścieków surowych, a najwyższymi cząstki osadu czynnego (mediana równa 2,2), co świadczy o tym, że budowa przestrzenna cząstek zawiesin zawartych w ściekach surowych była zbliżona do struktur liniowych z dużą ilością otwartych przestrzeni, a struktura cząstek tworzących zawiesinę osadu czynnego była znacznie bardziej rozbudowana przestrzennie.
PL
Koagulacja jest procesem powszechnie stosowam m. przede wszystkim u celu usunięcia cząstek koloidalnych powodujących zabarwienie i mętność wody. Do czynników decydujących o jej skuteczności można zaliczyć m.in. wiellkość i strukturę powstających kłaczków. Rozpoznanie struktury przestrzennej powstających kłaczków pozwala prognozować ich zdolności sedymentacyjne i możliwości ich odwadniania. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań technologicznych nad koagulacją wód powierzchniowych z rzeki Ślęzy na terenie miasta Wrocławia z wykorzystaniem chlorku żelaza(III) (Kemira PIX111), siarczanu żelaza(.III) (Kemira PIX 123) oraz chlorku poligliuu (Kemira PAX XI. 19)H. Kemira PAX 16).. Zbadano również właściwości i strukturę czystek tworzących zawiesinę pokoagulacyjną z. wykorzystaniem granulometrui laserowego. Wykazano celowość rozpoznania struktury powstających zawiesin pokoagulacyjnych na etapie badań technologicznych w zakresie ich wymiaru fraktalnego oraz dystrybucji wy miarów cząstek zawiesin polidyspersyjnych.
EN
Coagulation is the- common process used mainly to remove colloids from water. Colloids aire responsible i. a. for color and turbidity, Among many factors affect ins; coagulation very important are size and structure of the flocks produced during this process. The knowledge of the spatial structure of the lines enables one to predict their settle and dewatering abilities. The paper describes the results of tin; research on coagulation process conducted on surface water samples taken from Sleza River within Wroclaw city limits by means of iron(III) chloride (Kemira PIX 111). iron(III) sulfate (Kemira PIX123) and polyaluminum chloride (Kemira PAX XL 19H,. Kemira PAX16). The properties and the structure of post-coagulated suspension particles by means of laser granulometer were also investigated. It has been shown that the knowledge of the post-coagulated suspension structure determined by means of fractal dimension and particle size distribution during I he technological research is advisable.
EN
The possibility of producing nano-sized coatings by thermal spray processes seems to be very interesting for many industrial applications. Due to the small size of the grains, it is possible to achieve the properties which are not observed in the micrometric scale on the same kind of material. The aim of the current work is to present the alternative methods for conventional powder plasma spraying (APS) which is well known technology for deposition of micron-sized coatings using powder feedstock. Two plasma spraying processes with liquid feedstock were used – suspension plasma spraying (SPS) and solution precursor plasma spraying (SPPS) using aqueous solution directly from wet chemical precipitation process. All experiments were performed based on hydroxyapatite, which is a very important material for biomedical applications. Coatings were produced by three mentioned methods but the deposition process was realized using only one spray set-up equipped with SG-100 plasma torch. Short background of the three different processes performed followed by a short description of liquid feedstock preparation is presented. Microstructure investigation and phase composition analysis of the prepared coatings were carefully characterized using scanning electron microscopy (SEM) and X-ray diffraction (XRD) respectively. Finally, the analysis and comparison of coatings deposited by different plasma spray processes were discussed.
PL
Możliwość wytwarzania powłok o budowie nanometrycznej wydaje się być bardzo interesująca pod kątem ich zastosowania w wielu gałęziach przemysłu. Dzięki bardzo drobnoziarnistej strukturze możliwe jest osiągnięcie właściwości powłok, które nie są możliwe do zaobserwowania w tych samych materiałach lecz w skali mikro. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie alternatywnych metod dla konwencjonalnego natryskiwania plazmowego (APS), które jest dobrze poznanym procesem wytwarzania powłok charakteryzująch się budową mikrometryczną. Zaprezentowano dwa nowe procesy natryskiwania plazmowego z fazy ciekłej – natryskiwanie plazmowe zawieisn (SPS) oraz natryskiwanie plazmowe roztworów (SPPS). Wszystkie eksperymenty przeprowadzono z wykorzystaniem hydroksyapatytu, który jest bardzo istotnym materiałem dla zastosowań biomedycznych. Powłoki zostały wytworzone z użyciem trzech wymienionych technologii, jednak proces natryskiwania realizowany był za pomocą jednego stanowiska wyposażonego w palnik plazmowy SG-100. W pracy przedstawiono zarys teoretyczny wykorzystanych metod natryskiwania wraz z opisem procedury przygotowania materiału wejściowego (proszku, zawiesiny oraz roztworu). Następnie przedstawiono badania mikrostruktury i analizę składu fazowego przygotowanych powłok, które zostały wykonane z wykorzystaniem skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) i dyfrakcji promieni rentgenowskich (XRD). Przeprowadzono również analizę i porównanie powłok wykonanych z użyciem różnych procesów natryskiwania plazmowego.
PL
Powłokowe bariery cieplne (Thermal. Barrier. Coatings) są zaawansowanymi systemami materiałowymi, których głównych zadaniem jest ochrona powierzchni metalicznych, np. w turbinach lotniczych, przed obciążeniami cieplnymi. Jednym z najważniejszych elementów tego układu jest zewnętrzna powłoka ceramiczna, która ze względu na małą przewodność cieplną oraz wysoką temperaturę topnienia umożliwia obniżenie profilu temperatury na przekroju elementów do wartości dopuszczalnych przez pozostałe materiały. Kluczowym zagadnieniem pozostaje możliwość wytwarzania omawianych powłok w sposób ekonomiczny oraz jednocześnie przy zachowaniu korzystnej struktury powłok gwarantującej zachowanie odpowiednich właściwości użytkowych. W badaniach przeprowadzono złożony plan eksperymentu natryskiwania powłok z uwzględnieniem różnych zmiennych w procesie: (i) prędkości liniowej palnika, (ii) odległości natryskiwania, (iii) zawartości fazy stałej w zawiesinie oraz (iv) sposobu przygotowania podłoża. W procesie natryskiwania użyto zawiesin na bazie dwóch różnych proszków tlenku cyrkonu: częściowo, oraz w pełni, stabilizowanego tlenkiem itru; oba są obecnie powszechnie stosowane w przemyśle. Na podstawie przeprowadzonych badań ich mikrostruktury dokonano oceny, czy metoda natryskiwania plazmowego z zawiesin, w perspektywie kolejnych lat, może stanowić alternatywę dla obecnie używanych metod do wytwarzanie powłokowych barier cieplnych.
EN
Thermal Barrier Coatings are advanced multi-material systems whose main goal is to protect metallic surfaces against thermal loads, like for example blades in gas turbines. One of the most important elements of TBC system is the ceramic top layer. Due to the low thermal conductivity and a high melting point it allows reducing the temperature profile measured on the cross-section of the element below the limit values for all used materials. The key issue is the ability to produce coatings in an economical way and maintaining a microstructure of coatings guaranteeing the preservation of proper properties at the same time. In the presented studies the complex spray process was conducted. Design of spray experiment was made taking into account the different variables in the process: (i) the linear speed of the torch, (ii) spraying distance, (iii) a solid content in the suspension, and (iv) way of preparing a substrate topography. Two different yttria stabilized zirconia powders were used to prepare suspensions: partially and fully stabilized respectively. These powders are now widely used in the industrial applications. Based on the microstructural studies an assessment was carried out if the Suspension Plasma Spraying can be an alternative method for the production of thermal barrier coatings to the processes applied currently.
19
PL
Materiały nanostrukturalne z powodu ich bardzo dobrych mechanicznych i fizycznych właściwości są coraz szerzej wykorzystywane w różnych zastosowaniach. Jedną z możliwości nakładania powłok nanostrukturalnych jest natryskiwanie plazmowe. W pracy przedstawiono badania mikrostruktury i właściwości mechanicznych powłok ZrO2-8Y2O3. Powłoki zostały natryskane z zawiesiny przy użyciu systemu do natryskiwania plazmowego Axial III oraz z proszku Metco 204 NS stosując system Plancer PN120. Powłoka osadzona z proszku posiadała typową lamellarną strukturę, natomiast powłoka natryskana z zawiesiny miała zróżnicowaną mikrostrukturę, w której nanoziarna otoczone były przez całkowicie stopiony materiał powłokowy. Przeprowadzone badania nanoindentacji powłok (twardość i moduł Younga) wykazały zróżnicowanie wartości w zależności od badanego obszaru powłoki (strefa całkowicie lub częściowo stopiona).
EN
Nanostructured materials are of particular scientific interest because of their physical and mechanical properties, which are superior compare to those of conventional materials. They are more widely used in various industrial applications mainly due to decreasing production costs. The work is concerned with a study of microstructure and mechanical properties of ZrO2-8Y2O3 coatings. The coatings were sprayed by means of a SPS (Axial III) and APS (Plancer 120, Metco 204 NS). In opposite to conventional lamellar APS microstructure, SPS coatings showed two-zone microstructure which consisted of nano-particles surrounded by fully molten areas. Nanoindentation tests showed a distribution of the mechanical properties (hardness and Young’s modulus) which is related to the different areas (molten and partially molten) present in the coatings.
PL
W pracy wskazano na możliwość wykorzystania równania Hagena-Poiseuelle’a do wyznaczenia lepkości zawiesin o różnym stopniu koncentracji ciała stałego. Wykorzystano reometr kapilarny, o średnicy kapilary 5,2 mm i długości 500 mm. Jako układ modelowy stosowano zawiesinę kulek szklanych w oleju o całkowitej koncentracji 25÷75% mas. Wskazano na charakterystyki reologiczne takiego układu oraz dokonano oceny wpływy koncentracji na lepkość zastępczą badanych zawiesin. Badania wskazują, że zastosowany sposób pomiaru można z powodzeniem wykorzystać w ocenie reologicznej zawiesin wysoko-skoncentrowanych o cechach płynów nienewtonowskich.
EN
Possibility of applying the Hagen-Poiseuelle equation in the determination of apparent viscosity of suspensions with varying concentration of solids is indicated. A capillary rheometer with a capillary diameter of 5.2 mm and a length of 500 mm was used in the experiments. A model suspension of glass spheres in oil with a total concentration of 25÷75% by mass was used. The rheological characteristics of such system and assessment of solid concentration impact on apparent viscosity of tested suspensions are reported. The obtained results indicate that measurement and calculated methods can be successfully used to evaluate rheological properties of highly concentrated suspensions which exhibit characteristics of non-Newtonian fluids.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.