Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zawór regulacyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł odnosi się do tematyki związanej z problemami pojawiającymi się przy badaniach, dotyczących przepływu zawiesiny lodowej. Przedstawiony został krótki opis zastosowań tej mieszaniny, a następnie scharakteryzowano przebieg badań. Kluczową część artykułu stanowi opis nieprawidłowości pojawiających się w czasie realizacji pomiarów. Zwrócono uwagę na problem utraty homogeniczności przez medium, jego zbrylania się oraz napowietrzania. Odniesiono się również do problemu wahań wartości wyników na urządzeniach pomiarowych oraz do trudności z niepożądanym wytapianiem się lodu. Ponadto zwrócono uwagę na konieczność zastosowania zaworów, które nie są sterowane manualnie w przypadku potrzeby uzyskania niewielkich wartości prędkości przepływu zawiesiny lodowej.
EN
The article revolves around the topic of problems that emerge during the research on the flow of ice slurry. A short description of the usages of such a mix has been presented, and the process of research has been characterized. The main part of the article contains a characterization of abnormalities that occured during measurements. The issues of losing homogeneity of such medium, its agglomeration and aerification has been pointed out. The topic of measured values fluctuations and unwanted ice slurry liquating has also been touched. Finally, the attention has been drawn to the need of using valves that are not manual, to achieve smaller values of the ice slurry's flow's speed.
PL
W artykule zaprezentowano propozycję nowego podejścia do projektowania i wymiarowania powszechnie stosowanych w instalacjach grzewczych zaworów regulacyjnych podwójnej regulacji, pozwalające zachować stałą wartość autorytetu wewnętrznego i tym samym zachować stałą postać charakterystyki regulacyjnej, niezależnie od wartości nastawienia wstępnego zaworu.
EN
The article proposes a new approach to the design and dimensioning of commonly used in heating systems control valves of dual regulation, allowing to maintain constant internal authority and thereby retain the unchanged control characteristic, regardless of the value of the valve pre-setting.
PL
W artykule przedstawiono analityczną metodę wyznaczania geometrii grzybka zaworu regulacyjnego, w celu zapewnienia wymaganej charakterystyki regulacyjnej przy uwzględnieniu wpływu tzw. autorytetu wewnętrznego na jej kształt. Zaprezentowano i porównano przebiegi krzywych regulacyjnych wykreślonych z uwzględnieniem wpływu autorytetu wewnętrznego i bez niego. Ponadto zaprezentowano kształty końcowych krzywych regulacyjnych, przy współpracy zaworu regulacyjnego z typowym grzejnikiem konwekcyjnym. Proponowaną metodykę zweryfikowano eksperymentalnie.
EN
This paper presents an analytical method for determining the geometry of the radiator control valve plug to ensure the required regulation characteristic, taking account of the inner authority impact on the plug shape. It also includes regulation curves plotted with respect to the inner authority effect and ignoring it. In addition, the final shape of the regulation characteristic curves is presented for the control valve cooperating with a typical convection radiator. The proposed methodology was verified experimentally.
PL
W artykule przedstawiono analityczną metodę wyznaczania geometrii grzybka zaworu regulacyjnego, w celu zapewnienia wymaganej charakterystyki regulacyjnej, przy uwzględnieniu wpływu tzw. autorytetu wewnętrznego na kształt tej charakterystyki. Zaprezentowano i porównano przebiegi krzywych regulacyjnych wykreślonych z uwzględnieniem i bez wpływu autorytetu wewnętrznego. Ponadto zaprezentowano kształty końcowych krzywych regulacyjnych, przy współpracy zaworu regulacyjnego z typowym grzejnikiem konwekcyjnym. Proponowaną metodykę zweryfikowano eksperymentalnie.
EN
This paper presents an analytical method for determining the geometry of the radiator control valve plug to ensure the required regulation characteristic, taking account of the inner authority impact on the plug shape. It also includes regulation curves plotted with respect to the inner authority effect and ignoring it. In addition, the final shape of the regulation characteristic curves is presented for the control valve co-operating with a typical convection radiator. The proposed methodology was verified experimentally.
PL
W Oddziale Techniki Cieplnej „ITC” Instytutu Energetyki od ponad 25 lat prowadzone są prace badawcze dotyczące elektrohydraulicznej regulacji mocy czynnej bloków energetycznych. W artykule przedstawiono model takiego bloku, złożony z różnego rodzaju bloków funkcyjnych opisujących poszczególne węzły technologiczne zespołu kocioł – turbina. Model ten wprowadzono do programu symulacyjnego SCILAB. Zaprezentowano wyniki symulacji różnych konfiguracji układu regulacji mocy i ciśnienia pary świeżej bloku energetycznego oraz wybranego elementu UAR (zaworu regulacyjnego). Porównano wybrane przebiegi symulacji z wynikami eksperymentów przeprowadzonych na rzeczywistym obiekcie.
EN
The Heat Engineering Branch “ITC” in Lodz of the Institute of Power Engineering has for many years conducted R&D projects related to the implementation of electro-hydraulic power controllers to power units. Models of power unit are presented in this article. These models were implemented to Scilab simulation program. Simulation results of the power unit work in various configurations and simulation of the control valve are presented. These results have been compared to results of experiments carried out on the real object.
6
Content available remote Flow modelling of slurry ice in a control valve
EN
The paper presents the results of simulations of the flow of slurry ice through a control valve. The study focused on a HERZ Strömax-M DN20 control valve. The mass share of ice crystals in the studied slurry ice ranged from 5% to 20%. The results of experimental studies confirmed that the simulations were correct.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych przepływu zawiesiny lodowej w zaworze regulacyjnym. W badaniach wykorzystano przelotowy zawór regulacyjny DN20 firmy HERZ typu Strömax-M. Udziały masowe drobinek lodu w zawiesinie w badaniach wynosiły od 5 do 20%. Wyniki badań doświadczalnych potwierdziły poprawność wyników badań symulacyjnych.
7
Content available remote Przepływ dyspersji cieczy w rurociągu z zaworem regulacyjnym
EN
This paper presents the research being undertaken. Describes the dispersion of two-phase flow and newtonian fluid in the determination of local pressure drop and hydraulic characteristics of the selected armature element.
9
Content available remote Elementy ceramiczne w zaworach regulacyjnych
PL
W zaworach regulacyjnych występuje szereg zjawisk, które działają destrukcyjnie na elementy wewnętrzne zaworu, doprowadzając do ich przedwczesnego zużycia, a nawet awaryjnego uszkodzenia. Zakłóca to proces technologiczny i niejednokrotnie jest przyczyną dużych strat.
PL
W artykule zaprezentowano schemat stanowiska pomiarowego do badania charakterystyk regulacyjnych zaworów stosowanych w instalacjach grzewczych i ciepłej wody użytkowej. Omówiono ponadto metodykę przeprowadzania pomiarów oraz przytoczono niezbędne zależności obliczeniowe.
EN
The article presents a diagram of measuring position to study the regulation characteristics of valves used in heating and domestic hot water installations. Also, the methodology of measurement is discussed, along with the necessary computational formulas.
11
Content available remote Elementy ceramiczne w zaworach regulacyjnych
PL
Artykuł przedstawia doświadczenia Zakładów Automatyki POLNA SA w Przemyślu w zakresie konstrukcji i wytwarzania zaworów regulacyjnych z ceramicznymi elementami wewnętrznymi oraz efekty ich zastosowania w górnictwie ropy naftowej i gazu. Omówione zostały narażenia związane z przepływem oraz przedstawiono przykładowe rozwiązania konstrukcyjne zaworów przystosowanych do pracy w trudnych warunkach. Z możliwych do stosowania materiałów ceramicznych szczegółowo przedstawiono właściwości ceramiki ZrO2. Dużą część opracowania stanowi opis miejsc aplikacji oraz doświadczenia eksploatacyjne w Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno. Artykuł wykazuje istotny wpływ zastosowania ceramiki w zaworach regulacyjnych na trwałość wyrobu i realizację założeń technologicznych instalacji w najtrudniejszych warunkach pracy.
EN
The article depicts the experience of “POLNA” in the field of design and manufacture of control valves with ceramic trims, as well as the effects of their application in the oil and gas industry. It discusses the harmful phenomena concerning flow and shows exemplary solutions of valve design adapted to the most demanding work conditions. From a variety of available ceramic materials, we chose to describe in detail ceramics ZrO2. A large part of article concerns the description of application sites of the valves and experience in their service in KRNiGZ Dębno (Dębno Oil Crude and Natural Gas Mine). The article shows the significant impact of ceramics control valves on durability of the product and the technological realization of assumptions of such installations in the most difficult work conditions.
PL
Zawory regulacyjne są jednym z ważniejszych elementów instalacji hydraulicznej, odpowiadającym za właściwą pracę wymienników ciepła w instalacjach wentylacyjno- klimatyzacyjnych oraz grzewczych. Dlatego podczas projektowania należy tak dobrać zawór regulacyjny, żeby wymiennik mógł szybko i precyzyjnie reagować na zmiany obciążenia (zapotrzebowania użytkowników na ciepło lub chłód) bez jakichkolwiek przeregulowań.
PL
Zaprezentowano nową metodykę wyznaczania wstępnej nastawy zaworu regulacyjnego, jako jednego z podstawowych parametrów w procesie hydraulicznego równoważenia instalacji grzewczej. Wykonano także obliczenia na przykładach wybranych zaworów regulacyjnych według proponowanej metodyki oraz innych metodyk, a w tym metodyki powszechnie przyjętej i używanej w praktyce projektanckiej. Ponadto porównano otrzymane wyniki.
EN
Presents and discusses a new methodology to determine the presetting of a control valve, as one of the basic parameters in the process of hydraulic balancing of the heating system. Example calculations, with results comparison, were also made for the selected control valves using the proposed and alternative methodologies, including methodology generally accepted and used in practice.
PL
Zawory regulacyjne stanowią istotny element instalacji klimatyzacji i grzewczych. Ich właściwa praca zależy od poprawności doboru, ale także od skuteczności działania siłownika. Poprawnie skonfigurowany duet tych dwóch urządzeń jest podstawą dla skutecznego procesu regulacji.
PL
Znajomość teoretyczna definicji współczynnika przepustowości, autorytetu regulacyjnego oraz pozostałych pojęć związanych z zaworem regulacyjnym jest bardzo istotna. Codzienność pokazuje jednak, że od teorii do praktyki wiedzie czasem długa i trudna droga.
PL
Zawory regulacyjne stanowią bardzo ważny element w instalacjach klimatyzacyjnych i grzewczych. Ich zbyt ogólnikowy dobór może wpłynąć na pogorszenie jakości regulacji mocy odbiornika, a tym samym całego układu.
PL
Zawory regulacyjne stanowią bardzo ważny element instalacji klimatyzacyjnych i grzewczych. Ich zbyt ogólnikowy dobór może wpłynąć na pogorszenie jakości regulacji mocy odbiornika, a tym samym całego układu.
PL
Zawory regulacyjne stanowią bardzo ważny element instalacji klimatyzacji i grzewczych. Na poprawny ich dobór składa się procedura wyliczenia określonych wielkości, ale także wybór konkretnego modelu spełniającego poszczególne parametry jakim m.in. jest rozdzielczość regulacyjna.
PL
Zawory regulacyjne stanowią bardzo ważny element instalacji klimatyzacji i grzewczych. W procesie regulacji petnią rolę wykonawczą, realizując zadanie podyktowane przez uktad automatyki. Wtaściwa praca zależy od poprawności doboru zaworu regulacyjnego, ale także odpowiedniej konfiguracji pozostałych elementów jakim m.in. jest sitownik.
PL
Każda z projektowanych i wykonanych instalacji klimatyzacyjnych lub grzewczych powinna spełniać z góry przyjęte cele. Jednym z nich jest zapewnienie właściwego poziomu temperatury w pomieszczeniach.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.