Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zasoby złoża
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the world-class Cu-Ag deposits of the Legnica-Głogów Copper District (LGCD), constant bulk density values are adopted to estimate the ore and metal resources within them based on the results of previous studies of the LGCD deposits carried out at the stage of their exploration and documentation: 2.6 Mg/m3 for the carbonate series, 2.5 Mg/m3 for the shale series, and 2.3 Mg/m3 for the sandstone series. The main purpose of research was to analyze the range of possible differences at local scale of observation between constant values of bulk densities (hereinafter referred to as reference values) assigned during deposit documentation to the main lithological units and bulk densities of these units determined based on the results of experimental sampling of individual lithological units within the exploited copper and silver deposits (Lubin, Polkowice-Sieroszowice and Rudna). In general, when it comes to Cu-Ag LGCD deposits (or their large parts), the relative diversity of estimates of average bulk densities of ores based on the results of experimental sampling (more than 1,600 samples from different individual lithological units were collected at 500 sampling points in mining excavations) and reference values is low (with a median not exceeding 3%). The results of studies indicate, however, that the application of reference bulk densities at the local observation scale may result in significant underestimation (up to nearly 20%) or overestimation (up to 11%) of real bulk densities of the main lithological units. This may have a noticeable impact on the correct estimation of ore and metal resources in small parts of deposits and, as a consequence, hinder the reconciliation of the planned and actual ore mining production.
PL
W światowej klasy złożach Cu-Ag LGCD (the Legnica-Głogów Copper District) do oszacowań zasobów rudy i metali w obrębie trzech głównych serii litologicznych stosuje się stałe wartości gęstości objętościowej przyjęte na podstawie wyników wcześniejszych badań przeprowadzonych na etapie ich rozpoznania i dokumentowania: 2,6 Mg/m3 dla serii węglanowej, 2,5 Mg/m3 dla serii łupkowej oraz 2,3 Mg/m3 dla serii piaskowcowej. Zasadniczym celem badań była analiza zakresu możliwych różnic w lokalnej skali obserwacji między stałymi wartościami gęstości objętościowych przypisywanymi w trakcie dokumentowaniu złóż głównym seriom litologicznym (traktowanych jako wartości referencyjne) oraz gęstościami objętościowymi tych serii wyznaczonymi na podstawie wyników specjalnego opróbowania eksperymentalnego wydzieleń litologicznych szczegółowych w obrębie eksploatowanych złóż Cu-Ag LGCD (Lubin, Polkowice-Sieroszowice i Rudna). W skali całych złóż Cu-Ag LGCD względne zróżnicowanie ocen średnich gęstości objętościowych kopaliny dokonanych na podstawie wyników opróbowania eksperymentalnego (około 1600 prób z różnych wydzieleń litologicznych szczegółowych na 500 stanowiskach opróbowań w wyrobiskach górniczych) i wartości referencyjnych jest małe, z medianą nieprzekraczającą 3%. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że przy stosowaniu wartości referencyjnych w lokalnej skali obserwacji może dochodzić do znaczącego niedoszacowania (do blisko 20%) lub przeszacowania (maksymalnie do 11%) rzeczywistych gęstości objętościowych głównych serii litologicznych. Może to mieć już zauważalny wpływ na poprawność oszacowania zasobów rudy i metali w niewielkich partiach złóż i w konsekwencji utrudniać rozliczenie prognozowanych zasobów rudy i Cu z wielkościami stwierdzanymi w wydobytym urobku.
PL
Polska jest krajem bogatym w złoża kopalin użytecznych. W Bilansie zasobów złóż kopalin (Szuflicki i in. (red.) 2016) zestawiono 13 586 rekordów złóż w podziale według ich przydatności surowcowej. W tak licznym zbiorze dominują złoża kopalin skalnych, podczas gdy złoża rud metali mają w ujęciu ilościowym znaczenie podrzędne. Obraz ten ulega jednak zmianie pod względem jakościowym – wartości produkcji surowców. Wartość wyprodukowanych surowców metalicznych plasuje je zaraz po dominujących – w tym aspekcie oceny – surowcach energetycznych. Kluczowe elementy oceny parametrów złoża obejmują szacowanie zasobów oraz jakości kopaliny. Wielkości te są znacznie zróżnicowane pomiędzy złożami i często, zamiast konkretnych wielkości numerycznych, dla ułatwienia opisu, stosowane są określenia nieprecyzyjne (rozmyte). Granice pomiędzy stanem, kiedy złoże jest duże czy małe, bogate czy ubogie, są umowne, oparte na rozkładach w populacji i nie zawsze jednoznacznie kwalifikują obiekt do danej klasy. Tymczasem stopniowanie przynależności złoża do danej klasy wielkościowej może być zrealizowane z wykorzystaniem teorii zbiorów rozmytych. W artykule wskazano na możliwości takiej kwalifikacji w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin metalicznych w Polsce, poszerzając rozważania o zasygnalizowanie możliwości zastosowania operatorów logiki rozmytej w ocenie zarówno ilościowych, jak i jakościowych parametrów złóż.
EN
Poland is a country rich of mineral deposits. In the Annual Report of Mineral Re-sources there is a list of 13,586 records of mineral deposits in Poland according to their suita-bility as raw materials. In such a large set, rock mineral deposits dominate, while ore metals deposits are of secondary quantitative importance. This image changes in terms of the produc-tion value of metallic raw materials. The value of the metallic raw-materials produced places it after energy raw materials, dominating in this aspect. Key parameters evaluated during the mineral deposit recognition include resources es-timation and the quality of minerals. These values are significantly different between deposits and often, instead of specific numerical values for ease of description, imprecise (fuzzy) de-scription is used. The borders between the state in which the mineral deposit is big or small, rich or poor, are conventional, based on population distributions and do not always clearly qualify the object to the class. Meanwhile, such mineral deposits membership gradation to the volume size class may be carried out with the fuzzy sets theory. In the article the possibility of such qualification in relation to the recognized ore deposits in Poland has been pointed out. The possibility of fuzzy logic operators use in the assessment of both quantitative and qualita-tive parameters of this resources base have additionally been signalized.
PL
Artykuł zawiera przykład tworzenia modeli jakościowych i ilościowych dla wybranego złoża piasku przy pomocy oprogramowania GeoStar/Goplan. Pokazano strukturę danych informacji o złożu, sposób ich wykorzystania do tworzenia map izoliniowych, obliczania zasobów geologicznych całego złoża oraz w rozbiciu na poziomy eksploatacyjne. Opisano użyty w oprogramowaniu algorytm obliczenia zasobów i algorytm generowania izolinii dla siatki, także o modelu nieciągłym.
EN
Article contains example of creating qualitative, and quantitative models for example field of sand using Geostar/Geoplan computer programs. The data structure of field informations, the way of creating isolinear maps, and calculating resources of all field, or for each exploitation level separately, using this data, are described. The calculating resources and generating isolines, for discontinues grid model too, algorithms are given.
EN
A fact that in spite of more and more often affords aimed to correction of actually obligatory recoverability criteria related with poli-metallic ore deposits do not follow current increase of the deposit value resulting from high copper prices on the World markets was pointed out in the present study. Based on the analysis of two geological bore-holes it was proved in the study that actual value of 1m2 of the deposit occurring around the bore-hole, from which the data are classified according to current and former criteria as non-recoverable (because of small efficiency or too low equivalent percentage content of Cu), is comparable to value of 1m2 of the deposit classified according to criterions from the year 1977 (and actual) as recoverable resources. Some doubts were also pointed out with respect to calculation procedure of equivalent Cu percentage content taking under consideration rigid parity Cu versus Ag, as the value of silver is usually overestimated, and moreover, price fluctuations of these both metals are not mutually correlated.
PL
Artykuł zwraca uwagę na fakt, że mimo coraz częstszych prób korygowania obowiązujących kryteriów bilansowości złóż rud polimetalicznych, nie nadążają one za wzrostem wartości złóż w wynikającym z wysokich cen metali na rynkach światowych. Analizując dane z dwóch otworów geologicznych dowiedziono w artykule, że aktualna wartość 1m2 złoża w otoczeniu otworu z którego dane uznawane są według obecnych i wcześniejszych kryteriów za pozabilansowe (z powodu za małej zasobności, albo zbyt niskiej ekwiwalentnej zawartości procentowej Cu), jest porównywalna z wartością 1 m2 złoża uznanego według kryteriów z 1977 roku (i obecnych) za złoże bilansowe. Podniesiono również wątpliwości co do zasady przeliczania ekwiwalentnej zawartości procentowej Cu z uwzględnieniem sztywnego parytetu Cu do Ag, jako że wartość srebra w tych przeliczeniach na ogół jest zawyżana, a nadto wahania cen obydwu tych metali nie są ze sobą skorelowane.
5
Content available remote Szacowanie zasobów złóż z wykorzystaniem metod geostatystycznych
PL
Przedstawiono sposoby wykorzystania procedur geostatystycznych w szacowaniu zasobów. Zwrócono uwagę na korzyści wynikające z ich stosowania przy dokumentowaniu złóż. Wskazano na potrzebę głębszego analizowania struktury zmienności złoża i uwzględniania anizotropii oraz niejednorodności w szacowaniu zasobów. Metody geostatystyczne dzięki swym zaletom powinny być powszechnie wykorzystywane przy dokumentowaniu złóż i stosowane do sporządzania map izoliniowych parametrów złożowych, wyznaczania granic złoża, obliczania zasobów i weryfikacji kategorii ich rozpoznania.
EN
The use of geostatistical procedures in mineral deposit estimation have been presented. Attention has been paid to the advantages gained in elaboration of geological data. It has been emphasized that the variability structure of mineral deposit parameters should be analysed more deeply and their anisotropy and nonhomogenity should be taken into account during reserves estimation. Geostatistical methods should be more widely used in elaboration of geological data and applied in creating of contour maps of deposit parameters, delimitation of a deposit, mineral reserves calculation and verification of their assurance category.
PL
Przedstawiono algorytmy postępowania stosowane przy szacowaniu zasobów złóż węglowodorów metodą wolumetryczną. Wskazano różnice pomiędzy prostą metodą średniej arytmetycznej, a metoda, średniej zasobności oraz wpływ wzajemnej korelacji statystycznej pomiędzy parametrami geologicznymi na wielkość szacowanych zasobów. Zagadnienie zostało przedstawione na przykładzie złoża gazu ziemnego Jodłówka. Skrótowo zostały także zaprezentowane sposoby objętościowego określania zasobów węglowodorów stosowane przez służby geologiczne Sanockiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu PGNiG.
EN
The paper presents some ways of the quantitative estimation of the hydrocarbon reservoirs using volumetric method. The problem of the difference between the simple average method and the average hydrocarbon pore thickness method is described a little wider. There are some remarks about the influence of the chosen method on the estimated hydrocarbon volume when the statistic correlation between geological parameters exists. The problems described above are presented on the example of Jodłówka gas field. Finally the most frequently applied algorithms of proceeding with the oil/gas reservoir volume estimations which are used in Sanok division of PGNiG are shortly presented.
7
Content available remote Modele miąższościowe złóż
PL
Artykuł przedstawia wyniki analizy miąższości złóż pokładowych obliczonych w modelach miąższościowych, które służyły m. in. do szacowania ilości zasobów. W trakcie analizowania modeli wybranych 10 złóż pokładowych i wyliczonych w nich średnich parametrów pokładu, stwierdzono że w modelach numerycznych uzyskuje się średnio niższe wartości miąższości, niż te które obliczano metodą średniej arytmetycznej z danych otworowych, które służą do przedstawienia charakterystyki geologicznej złóż. Wynika to stąd, że w przypadku obliczania średniej miąższości na podstawie danych z punktów rozpoznawczych nie są dostatecznie reprezentowane partie przykonturowe złoża. W konsekwencji zasoby obliczone metodą średniej arytmetycznej mogą być wyższe od obliczonych na podstawie modeli numerycznych. W przypadku posługiwania się miąższością średnią jako parametrem opisującym złoże musi być brany pod uwagę sposób jej określenia.
EN
The good estimation of average thickness of deposit is very important for evaluation of resources of the deposit. Commonly, the average thickness of layer is estimated by calculation the arithmetical mean of values measured in exploration points (e.g. bore holes and places of direct thickness measured). Computer methods allow modelling the distribution of deposit parameters over the deposit area and obtain numerical thickness model. Such model consists of a grid of interpolation points. For each point the thickness value is interpolated from existing measured data registered in the surrounding area of selected radius. For 10 selected deposits it was found that average interpolated thickness value is lower than one calculated as arithmetical mean of direct measurements in exploration data points. It is due to the insufficient representation in the latest set, the data from the border zones of deposit where the thickness decreases. Such phenomena should be considered both in reserve calculation and use of average thickness data in mine planning.
8
Content available remote Zarys metody oceny i kwalifikacji zasobów przemysłowych węgla kamiennego
PL
Zasoby przemysłowe złoża (ich jakość i wielkość) mają decydujące znaczenie dla wyników gospodarczych uzyskiwanych przez kopalnie. Aktualnie stosowana metodyka ich oceny i kwalifikacji wskazuje na celowość poszukiwań technik oceny ekonomicznej zasobów dla potrzeb wydzielenia zasobów przemysłowych. W arykule przedstawiono zarys metody oceny i kwalifikacji zasobów przemysłowych węgla kamiennego.
EN
The economic reserves (their quality and tonnage) have a crucial importance for mine economy. The presently used methodology shows necessity of fourther research to invent other techniques for economic reserves evaluation and classification. The paper presents the outline of hard coal reserves evaluation and classification.
9
Content available remote Efektywność stosowania metody krigingu w szacowaniu zasobów złóż
PL
W pracy scharakteryzowano efektywność stosowania metody krigingu w obliczaniu zasobów złóż. Wykazano, że znajomość semiwariogramów umożliwia prognozowanie efektywności stosowania metody krigingu, a tym samym pozwala na wybór metody obliczania zasobów, a także na podejmowanie decyzji co do celowości sporządzania map izolinii parametrów złoża. Przy dokumentowaniu złóż winna zatem znaleźć zastosowanie geostatystyczna metoda opisu zmienności. Dla parametrów uwzględnianych w obliczaniu zasobów, a także cech, których zróżnicowanie może być przedstawione na mapach, powinny być konstruowane semiwariogramy.
EN
The paper characterizes the efficiency of the application of kriging method for the calculation of deposit resources. It shows that the knowledge of semivariograms enables forecasting the efficiency of kriging method and thus, enables the choice of a method for the calculation of resources and deciding about the necessity of preparing the isolines maps for deposit parameters. Thus, geostatistical method of changes description should be applied to the deposits specification. For parameters which are considered in the calculation of resources and features which can be differentiated on maps semivariograms should be constructed.
10
Content available remote Zagadnienie okresu wystarczalności zasobów złóż w wycenach ich wartości
PL
W artykule omówiono zagadnienie wielkości zasobów złoża kopaliny w metodach wyceny ich wartości. Rozważono przypadki, gdy wystarczalność zasobów znacznie przekracza okres amortyzacji inwestycji w złoże. Wskazano na potrzebę uwzględnienia czynników technicznych i rynkowych w określaniu okresu amortyzaji inwestycji w złoże kopaliny.
EN
The article discusses the issue of natural deposit resources in methods of their valuation. It analyses cases where the sufficiency estimation considerably exceeds the depreciation period for the investment. It indicates the need to consider technical and market factors in defining the depreciation period for the investment in natural resource deposits.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.