Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2006

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 101 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 101 next fast forward last
PL
Na gruncie nowego P.z.p. odstąpienie od wykluczenia wykonawcy w sytuacji zaktualizowania się względem niego niektórych spośród przesłanek eliminacyjnych tak jak dotychczas będzie mogło wynikać z wdrożenia przez pretendenta do uzyskania zamówienia środków sanacyjnych, to jest z powołaniem na tzw. instytucję self-cleaningu.
PL
Analiza pierwszych pięćdziesięciu siedmiu zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń o zamówieniu ukazuje, że najczęściej stosowanym wariantem trybu podstawowego jest wariant niewykorzystujący mechanizmu negocjacyjnego. Na drugim miejscu plasuje się wariant przewidujący możliwość przeprowadzenia negocjacji, a na trzecim ten, w którym negocjacje mają charakter obligatoryjny.
PL
Od wielu lat demografowie zwracają uwagę na niekorzystny trend, jakim jest depopulacja. Zjawisko to nie dotyczy jedynie Polski, ale i też prawie całej Europy. Należy zdać sobie sprawę, że kryzys demograficzny będzie miał wpływ na wiele dziedzin naszego życia, takich jak na przykład ekonomiczne, społeczne, medyczne, kulturowe i co będzie tematem poniższego artykułu – szeroko pojęte bezpieczeństwo. Niekorzystne wskaźniki demograficzne mogą skutkować wyludnianiem się obszarów mniej zurbanizowanych, migracją ludzi z mniejszych ośrodków do większych, emigracją zarobkową, ograniczonym dostępem do edukacji itp. Każde państwo w ramach stworzonego systemu bezpieczeństwa wykorzystuje zasoby ludzkie, jednak co będzie w przypadku, gdy zacznie brakować ludzi chcących podjąć służbę w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej? Jakie kroki należy przedsięwziąć już teraz, aby te służby były przygotowane na reakcję, w przypadku gdy diagnoza demografów potwierdzi się? Tego typu zagadnienie powinno zainteresować badaczy zajmujących się bezpieczeństwem.
EN
For years now demographers have been drawing attention to the adverse trend of depopulation. This phenomenon does not only concern Poland but also almost all of Europe. It should be recognised that the demographic crisis will affect many areas of our life, such as, for example, economic, social, medical and cultural aspects along with broadly understood security, which is the subject of this article. Adverse demographic indicators may cause the depopulation of less urbanized areas, migration of people from smaller centres to larger ones, labour emigration, limited access to education etc. Each country makes use of human resources as part of the established security system, yet what would happen if a shortage of people willing to serve in the police, the fire brigade or border guards happens? What activities could possibly be undertaken now so that these services are prepared for appropriate actions should the diagnosis of demographers prove to be right? This type of issue should be of interest to security researchers.
4
Content available Hackathon dla rozwoju otwartych innowacji w klastrze
PL
Artykuł jest skoncentrowany na wybranych zagadnieniach z zakresu stosowania hackathonu w kreowaniu otwartych innowacji w klastrze. Zaprezentowane w nim rozważania prowadzono głównie z zastosowaniem metody studium przypadku, analizy danych zastanych i klasycznego przeglądu literatury przedmiotu. Oprócz wprowadzenia i podsumowania artykuł składa się z czterech integralnych części, w których przedstawiono metodykę badań, scharakteryzowano istotę otwartych innowacji, strategiczny wymiar hackathonu oraz doświadczenia klastrowe w zakresie jego stosowania. Na podstawie wyników badań własnych wykazano, że kreowanie otwartych innowacji z zastosowaniem hackathonu w klastrach nie tylko kształtuje atrakcyjność inwestycyjną klastrów, ale także przyczynia się do budowy sprawnego regionalnego ekosystemu innowacji. W artykule zwrócono uwagę, że potencjał biznesowy i społeczny hackathonu dostarcza licznych korzyści istotnych z punktu widzenia rozwoju klastra. Ponadto podkreślono, że pomyślne zastosowanie hackathonu w kreowaniu otwartych innowacji stanowi przykład wyzwania strategicznego w zarządzaniu klastrem w warunkach turbulentnego otoczenia. Podjęta na gruncie nauk o zarządzaniu i jakości problematyka badań odnosi się do istoty przedsiębiorczości strategicznej i kreatywnej w gospodarce opartej na wiedzy.
EN
The article focuses on selected issues related to hackathon application in creating open innovation within a cluster. The considerations were based mainly on the case study method, desk research, and a literature review. In addition to the introduction and conclusion, it consists of three parts, which characterize the essence of open innovation, the strategic dimension of the hackathon and the cluster experiences with using of hackathon. Based on the results of own research, it was shown that creating open innovations using a hackathon in clusters not only shapes the investment attractiveness of clusters, but also contributes to the construction of an efficient regional innovation ecosyetm. The article draws attention to the fact that the business and social potential of the hackathon provides a wide range of benefits essential for cluster development. Moreover, it is emphasized that the successful application of the hackathon in process of creating open innovations is an example of a strategic challenge for cluster management in a turbulent environment. The research problem in the field of management and quality sciences, analyzed by the Authors as a part of the article is directly related to the essence of strategic and creative entrepreneurship within knowledge-based economy.
5
EN
Purpose: The aim of the article is to verify the dependencies between the implementation of open innovations as strategic companies' decisions and the achieved financial results. Design/methodology/approach: The paper contains three parts. In the first part the strategic decisions in enterprise management were presented. In the second part the open innovations as an instrument for implementing enterprise strategic decisions were shown. And in the last part of the paper the methods were described. In this part of the paper the verification of dependencies between the implementation of open innovations and achieved financial results were presented. The whole of the paper is closed by the discussion and summary. Findings: The article shows the topic concerned with open innovations with regard to the strategic decisions of enterprises. It has been shown that the implementation of open innovation in an enterprise affects its financial result. Originality/value: The issues of implementing open innovations in logistics enterprises are important and current due to their impact on the financial results of the surveyed enterprises.
EN
Purpose: Corporate Social Responsibility should have its origin in law enforcement and consist in the implementation of additional, voluntary practices, reaching further than statutory obligations. These practices should be permanent, strategic, long-term, they are to support the development of enterprises in different areas of operation. The objective of this article is an attempt to present the results of the research into practices of corporate social responsibility in management processes of contemporary enterprises located in southern Poland in the Silesian Voivodeship. Design/methodology/approach: The empirical research was conducted on the basis of anonymous data obtained from the surveys. The target group of the surveyed enterprises was the entities established in the area of southern Poland in the Silesian Voivodeship. Findings: The surveyed enterprises seem to partially take into account corporate social responsibility as the concept of management of business entities, according to which enterprises conduct business activities taking into account not only own profits but also social and environmental interests in their surrounding. The idea and the principles of corporate social responsibility, at the level of the surveyed companies forming logistic structures, while constituting the link of the supply chain, marginally related to raising the awareness of their operations, both leading to the maintenance of relationships with business partners and the actions oriented towards the inside of the organization. Originality/value: This paper provides research results on CSR practices in enterprises of southern Poland, taking into account logistics area and analysis of selected correlations.
PL
Samorząd terytorialny w ramach przyznanej prawem samodzielności realizuje zadania publiczne także w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, które wynikają ze źródeł obowiązującego powszechnie w Polsce prawa. Konieczne jest, aby ochrona dziedzictwa kulturowego była efektywna. Dziedzictwo kultury musi być sprawnie zarządzane przez organy administracji publicznej, w tym organy jednostek samorządu terytorialnego. Na płaszczyźnie normatywnej sprawność działania administracji samorządowej powinna być poddana ocenie poprzez analizę treści przepisów, z których dekodowane są normy prawne wyznaczające cele i zadania poszczególnych organów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze dziedzictwa kultury. Celem artykułu jest analiza norm prawnych wynikających ze źródeł prawa pod kątem sprawnego zarządzania dziedzictwem kultury przez jednostki samorządu terytorialnego, a także sformułowanie uwag de lege lata oraz de lege ferenda w tym zakresie.
EN
The local government, in the domain of its inde-pendence as given by law, performs public tasks, including in the scope of the cultural heritage, which comes from the legal source materials which are commonly in force in Poland. It is necessary for cultural heritage protection to be effective. Cul-tural heritage should be efficiently managed by the public government, especially by local government. From a prescriptive point of view, the efficiency of the local government should be verified by analysis of the content of regulations, which are sources of legal norms that define the aims and tasks of local government bodies in the area of cultural heritage. The aim of the paper is to analyze the regulations coming from sources of law which are commonly in force in Poland in terms of efficient cultural heritage management. It also includes remarks de lege lata and de lege ferenda for the field in question.
8
Content available remote Wzrost ryzyka jako determinanta celowości wprowadzania innowacji w logistyce
PL
Sukces oraz rozwój przedsiębiorstwa zależy od wielu czynników ekonomicznych, społecznych, technicznych itp. Chcąc je osiągnąć, przedsiębiorstwa śledzą najnowsze trendy w zarządzaniu logistyką i łańcuchem dostaw oraz odpowiednio je wdrażają. W ostatnich latach można zaobserwować pewne zjawiska odwracające dotychczasowe trendy masowego wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w logistyce. Obserwowane, dynamiczne zmiany otoczenia mają bezpośredni lub pośredni wpływ na podwyższenie zagrożeń w działalności gospodarczej – w tym w logistyce – powodując, iż firmy często z większą uwagą przyglądają się wdrażanym strategiom pod kątem zwiększonego ryzyka działalności.
EN
The success and development of a company depends on many economic, social and technical factors, etc. To achieve it, the companies follow the latest trends in logistics and supply chain management and implement them accordingly. In recent years, certain phenomena have been observed that reverse the current trends of mass introduction of innovative solutions in logistics. The observed, dynamic changes in the environment have a direct or indirect impact on the increased risks in business activities – including logistics – causing that companies often pay more attention to the implemented strategies in terms of increased business risk.
9
Content available remote Prognozowanie kosztów całkowitych w przedsiębiorstwie Łukplast na rok 2020
PL
W artykule poruszony został problem badawczy z zakresu analizy, oceny i prognozowania danych pierwotnych dotyczących zaewidencjonowanych kosztów w przedsiębiorstwie Łukplast w ujęciu dynamicznym. Przeprowadzono analizę literatury przedmiotu badań dotyczącą kosztów i ich podziału. Scharakteryzowano termin „prognozowanie”. Przeprowadzono wielowymiarową analizę danych pierwotnych. Poddano analizie szereg czasowy kosztów całkowitych oraz wykonano jego prognozowanie na 2020 r. w ujęciu miesięcznym. Uzyskana prognoza poddana została analizie i ocenie. Artykuł kończy się podsumowaniem i wnioskami.
EN
The article deals with the problem of analyzing, evaluating and forecasting primary data on recorded costs in Łukplast in a dynamic approach. An analysis of the literature on the subject of costs and their distribution was conducted. The term forecasting has been characterized. A multidimensional analysis of primary data was carried out. The time series of total costs were analyzed and forecasted for 2020 in monthly terms. The obtained forecast was subjected to analysis and evaluation. The article ends with a summary and conclusions.
EN
The aim of the paper was to determine the type and profile of the organisational culture present in a selected uniformed organisation and to indicate the desired type of culture in light of its employees’ opinions. The methods used in the research include a critical literature review, the heuristic method, the comparative method, participant observation, as well as the quantitative method: a survey questionnaire composed according to K.S. Cameron and R.E. Quinn. An analysis of the results indicated that the dominant culture in the organisation nowadays is the hierarchy culture. However, the employees would like to see changes towards reducing the impact of the hierarchy culture in favour of formulating another type of organisational culture. Yet there is no clearly marked direction of changes in which this culture is supposed to evolve. Further insightful research is needed in this respect. Hence, it could be presumed that managing this type of organisation should not be based primarily on the hierarchy culture. Whereas there must be rules and procedures in place, it is also necessary to remember that the development of an organisation and, first and foremost, its employees, can be achieved by going beyond the established patterns.
PL
Celem artykułu było ustalenie typu i profilu występującej kultury organizacyjnej w wybranej organizacji mundurowej oraz wskazanie typu kultury pożądanej w świetle opinii pracowników. W badaniu wykorzystano metody: analizy i krytyki piśmiennictwa, heurystyczną, komparystyczną, obserwacji uczestniczącej oraz ilościową – kwestionariusz ankiety skomponowany wg K.S. Camerona i R.E. Quinna. Analiza wyników wykazała, że obecną dominującą kulturą w organizacji jest kultura hierarchii. Pracownicy jednak chcieliby, ażeby zmiany podążały w kierunku zmniejszenia oddziaływania kultury hierarchii i formułowania innego typu kultury organizacyjnej. Nie występuje jednak wyraźnie zaakcentowany kierunek zmian, w którym miałaby ta kultura ewaluować. Wymaga to dalszych pogłębionych badań. Można więc domniemywać, że zarządzanie tego typu organizacją nie powinno się głównie opierać na kulturze hierarchii. Zasady i procedury muszą obowiązywać, jednak trzeba pamiętać, że rozwój organizacji, a przede wszystkim pracowników można osiągnąć dzięki wyjściu poza przyjęte schematy.
11
Content available Decisions in safety management
EN
The article emphasizes that safety is the most important value for every person. Today, in the face of many threats, its level and interpretation are changing. The conditions of some phenomena also generate premises and possibilities for situations threatening health, life, environment, or infrastructure of a specific area to occur. The probability of occurrence of non-military supernatural events is relatively high. Therefore, it is necessary to skillfully use all the circumstances to distance the potential threats and minimize the possible consequences. It is imperative to take action that will keep and prolong the safety situation. Systemic solutions and the inclusion of many public institutions (organizations) and the society in action taken are essential. Security management is one of the basic functions of all government bodies and public administration, both at government and local government levels. Once the state is achieved, it cannot be maintained for too long. In each case, the procedure will be different. The article presents selected principles of the decision-making process, a procedure aimed at ensuring that the security level is acceptable.
PL
Artykuł akcentuje, że bezpieczeństwo jest najistotniejszą wartością dla każdego człowieka. Współcześnie w obliczu szeregu zagrożeń jego poziom i interpretacja ulega zmianom. Uwarunkowania szeregu zjawisk generują również przesłanki i możliwości zaistnienia sytuacji zagrażających zdrowiu, życiu, środowisku czy infrastrukturze określonego obszaru. Prawdopodobieństwo zaistnienia niemilitarnych zdarzeń nadzwyczajnych jest stosunkowo wysokie. Dlatego należy umiejętnie wykorzystywać wszelkie okoliczności, aby oddalać mogące się pojawić zagrożenia, a ewentualne skutki zminimalizować. Trzeba podejmować działania, które stan bezpieczeństwa pozwolą utrzymać możliwie jak najdłużej. Nieodzowne są rozwiązania systemowe i włączenie do podejmowanych działań wiele instytucji (organizacji) publicznych oraz społeczeństwa. Zarządzanie bezpieczeństwem stanowi bowiem jedną z podstawowych funkcji wszystkich organów władzy i administracji publicznej, zarówno szczebla rządowego, jak i samorządowego. Stanu raz osiągniętego nie da się utrzymać zbyt długo. W każdym przypadku procedura postępowania będzie inna. Artykuł przedstawia wybrane zasady procesu decyzyjnego, postępowania ukierunkowanego na to, aby poziom bezpieczeństwa był akceptowalny.
EN
The author of the report made an attempt to conduct a diagnostic survey to indicate the basic success factors of small enterprises from the Jelenia Góra region. The main research question was whether it is possible to generate a common profile of success for several companies. The basis of the survey was an interview carried out in eleven companies and addressed to senior management and specialists – engineers. The questionnaire "Key success factors in the company in the SME sector" was used in the interview. The report describes the results of the interview.
PL
Autor komunikatu podjął próbę przeprowadzenia sondażu diagnostycznego, którego wywiad miałby wskazać podstawowe czynniki sukcesu małych przedsiębiorstw z regionu jeleniogórskiego. Autor zastanawia się, czy da się wygenerować wspólny dla kilku przedsiębiorstw profil osiągnięcia sukcesu. Podstawą sondażu stał się przeprowadzony w 11 firmach wywiad skierowany do kadry kierowniczej wyższego szczebla i specjalistów – inżynierów. W wywiadzie wykorzystano kwestionariusz ankiety: „Kluczowe czynniki sukcesu w firmie w sektorze MŚP”, a w komunikacie opisano wyniki wywiadu.
EN
Quality of life is an ambiguous concept with a medical, sociological and economic dimension, as well as psychological, the most subjective one. Physical activity is considered one of the most important elements of a healthy lifestyle and a factor that determines the physical and mental health of an individual. The article presents the issue of physical activity in the aspect of quality of life management. It was found that respondents notice a very large relationship between sport and quality of life. The authors showed that it is very important in the quality of life management aspect not only to promote physical culture, but also to develop the habit of practicing it.
PL
Norma ISO 22000:2018 obowiązuje jako standard krajowy od sierpnia 2018 roku. Standard oparty jest na Architekturze Wysokiego Poziomu (High Level Structure), dzięki czemu może być wdrażany i integrowany z innymi systemami zarządzania: 9001, 14001, 45001. Struktura Aneksu SL obejmuje 10 klauzul i pozwala wyeliminować nieporozumienia, powielanie i konflikty wynikające z różnic w interpretacji standardów systemów zarządzania. Cykl Plan-Do-Check-Act wykorzystywany jest do planowania i kontroli na poziomie organizacyjnym FSMS i współistnieje z cyklem PDCA planowania i kontroli na poziomie operacyjnym i procesowym systemu bezpieczeństwa żywności. Najważniejsze różnice pomiędzy standardem z 2005 i 2018 roku można podzielić na dwie kategorie: pierwsza wynika z przyjęcia w standardzie z 2018 roku struktury HLS, natomiast druga kategoria to zmiany specyficzne dla ISO 22000 i zarządzania bezpieczeństwem żywności.
EN
The ISO 22000: 2018 standard has been in force as a national standard since August 2018. The standard is based on High Level Structure, thanks to which it can be implemented and integrated with other management systems: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. The structure of Annex SL includes 10 Clauses and allows to eliminate misunderstandings, duplication and conflicts resulting from differences in interpretation management systems standards. The Plan-Do-Check-Act cycle is used for planning and control FSMS at the organizational level and coexists with the PDCA cycle of planning and control at the operational and process level of a food safety system. The most important differences between the 2005 and 2018 standards can be divided into two categories: the first is due to the adoption of the HLS structure in the 2018 standard, the second category is changes specific to ISO 22000 and food safety management.
PL
Przemysł rolno-spożywczy jest specyficznym sektorem gospodarki, który zajmuje się produkcją, przetwarzaniem i dystrybucją żywności. Dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego konsumenta często niezbędne okazuje się spełnienie restrykcyjnych wymagań na wszystkich etapach „od pola do stołu”. Gwarantem skutecznego prowadzenia skomplikowanych procesów w całym łańcuchu żywnościowym jest odpowiednie wsparcie logistyczne, które ma za zadanie zoptymalizowanie przepływu towarów i informacji. Usprawnienie działań logistycznych jest możliwe dzięki zastosowaniu nowych technologii, w tym systemów informatycznych (e-Logistyki), np. ERP, SCM, WMS czy CRM, które sprzyjają obniżeniu kosztów logistycznych i zwiększeniu konkurencyjności firmy na rynku. Wykazano, że poziom zaawansowania systemów informatycznych rośnie wraz ze wzrostem wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Najbardziej kompleksowe i popularne systemy to ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa). W 2019 r. odsetek przedsiębiorstw przemysłu spożywczego wykorzystujących tego typu systemy wynosił ok. 28,5%, przy czym był niemalże 4-krotnie wyższy niż w 2009 r. Wysokie koszty implementacji systemów informatycznych znacznie ograniczają skalę ich wykorzystania w małych przedsiębiorstwach. Szansą dla takich firm okazuje się oprogramowanie na żądanie oraz rozwiązania chmurowe dostępne za pośrednictwem Internetu.
EN
The agri-food industry is a specific sector of the economy that deals with the production, processing and distribution of food. To ensure consumer the health safety of consumers, it is often necessary to meet restrictive requirements at all stages „from farm to fork”. The guarantee of effective conduct of complex processes throughout the entire food chain is suitable logistic support, which is designed to optimize the flow of goods and information. Improving logistics is possible through the use of new technologies, including IT systems (e-Logistics), e.g. ERP, SCM, WMS or CRM, which contribute to reducing logistics costs and increasing the company’s competitiveness on the market. It has been shown that the level of advancement of IT systems increases with the increase in employment in the enterprise. The most comprehensive and popular systems are ERP (Enterprise Resource Planning). In 2019, the percentage of food industry enterprises using this type of systems was approximately 28.5%, which was almost 4 times higher than in 2009. The high costs of implementing IT systems significantly reduce the scale of their use in small enterprises. The opportunity for such companies is on-demand software and cloud-based solutions accessible via the Internet.
PL
Przepisy Prawa zamówień publicznych nie tylko regulują proces udzielania i realizacji zamówień publicznych, ale również kształtują materię rozpatrywania sporów przedkontraktowych. Wskazany obszar, w wyniku wejścia w życie nowego P.z.p., dozna zmian, m.in. w związku z rozszerzeniem zakresu spraw poddanych ocenie Krajowej Izby Odwoławczej.
PL
Przepisy nowego Prawa zamówień publicznych, w celu zniwelowania zjawiska nadmiernej jednostronności umów, modyfikują m.in. reguły dotyczące aspektów finansowych realizacji kontraktów publicznych.
PL
W celu zapewnienia wykonawcom ubiegającym się o zamówienia publiczne przekonania o równym dostępie do kontraktów publicznych w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu postępowania mogą brać udział wyłącznie osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.
PL
Nowe Prawo zamówień publicznych wprowadza kilka nowych rozwiązań dotyczących zamówień wewnętrznych.
PL
Nowy obowiązek, czyli raport z realizacji zamówienia, stanowi instrument ewaluacji, który w zamyśle prawodawcy ma dopełniać „analizę cyklu życia procesu zamówienia publicznego” i urealnić szanse na wzrost efektywności publicznych procesów nabywczych.
first rewind previous Strona / 101 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.