Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 201

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie projektami
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
EN
Effective project management requires consideration of aspects such as quality, costs, time, material resources, staff and communication, and risk. In the case of projects co-financed from European Union funds, the main threat is recognition of part or all of the costs as ineligible, which will result in a need to cover them from university's own funds. Therefore, not only successful completion of the project but also financial condition of the university depends on safety level of EU project management system. Main purpose of the study was to indicate actions aimed at increasing safety of EU project management system in public universities. First part of article is theoretical and was prepared based on a critical analysis of the literature in a field of project management. Second part of the text was based on primary data collected during the survey among EU project managers at public technical universities. Literature studies and results of own research have enabled preparation of recommendations to increase the level of safety of project management system co-financed from EU funds at public universities.
EN
At present, it is said that Industry 4.0 is the fourth industrial revolution. Like the previous ones, it also has the ability to transform economies, jobs and societies. Our expectations are changing to the speed of obtaining answers to the questions asked. This is done by introducing new technologies and processes. This is an opportunity for Polish participants of local heat markets, or participants of the power or energy market. who are currently facing profound changes and investments forced, among others, by BAT conclusions. Such mega-processes as digitization, automation, artificial intelligence, IoT, machine learning are increasingly penetrating the world and business. More than 200 years have passed since the first industrial revolution, which was the use of the steam engine, and the requirements for testing the efficiency of enterprises have changed, which themselves are changing very quickly. The basic efficiency measures used in a given sector often result from the specifics of the sector and its degree of development on a macroeconomic scale. Therefore, it is worth placing the energy company in this environment and presenting its role to better match the instruments used. The above is also associated with increased reporting and the need to use additional evaluation measures, e.g. effectiveness of individual projects. It is therefore worth analyzing the available literature in this area, and the performance measures available and used in it, which will help in assessing the effectiveness of management, despite political and regulatory turmoil, and help us use the opportunities brought by the fourth industrial revolution.
PL
Obecnie mówi się, że Przemysł 4.0 to czwarta rewolucja przemysłowa. Podobnie jak poprzednie, ma również zdolność przekształcania gospodarek, miejsc pracy i społeczeństw. Nasze oczekiwania zmieniają się wraz z szybkością uzyskiwania odpowiedzi na zadawane pytania. Odbywa się to poprzez wprowadzanie nowych technologii i procesów. To szansa dla polskich uczestników lokalnych rynków ciepła, czy też uczestników rynku mocy czy energii, którzy stoją obecnie w obliczu głębokich zmian i inwestycji wymuszonych m.in. konkluzjami BAT. Takie megaprocesy, jak cyfryzacja, automatyzacja, sztuczna inteligencja, IoT, uczenie maszynowe, coraz częściej przenikają do świata i biznesu. Minęło ponad 200 lat od pierwszej rewolucji przemysłowej, jaką było zastosowanie silnika parowego, a wymagania dotyczące testowania wydajności przedsiębiorstw uległy zmianie, same zaś przedsiębiorstwa zmieniają się bardzo szybko. Podstawowe mierniki efektywności stosowane w danym sektorze często wynikają ze specyfiki sektora i stopnia jego rozwoju w skali makroekonomicznej. Dlatego warto umieścić firmę energetyczną w takim otoczeniu i przedstawić jej rolę w lepszym dopasowaniu do stosowanych instrumentów. Z powyższym wiąże się również zwiększona sprawozdawczość i konieczność stosowania dodatkowych środków ewaluacyjnych, np. efektywność poszczególnych projektów. Warto zatem przeanalizować dostępną literaturę w tym zakresie oraz dostępne i zastosowane w niej mierniki efektywności, które pomogą w ocenie skuteczności zarządzania pomimo zawirowań politycznych i regulacyjnych, a także pomogą nam wykorzystać szanse, jakie niesie ze sobą czwarta rewolucja przemysłowa.
PL
Zarządzanie projektami jest już obszerną i niezależną dziedziną nauki o zarządzaniu. Wiedza z tego zakresu jest rozpowszechniana nie tylko przez uczelnie wyższe, lecz również, a w zasadzie można by powiedzieć, że głównie przez stowarzyszenia zrzeszające praktyków i teoretyków zarządzania projektami takie jak IPMA czy Project Management Institute. Organizacje te prezentują różne podejścia do zarządzania projektami. Obecnie wiele firm zmaga się z dylematem, które podejście do zarządzania projektami stosować. Tradycyjne, dobrze znane przez większość praktyków zarządzania, czy zwinne, młodsze podejście. W referacie przedstawione zostało w jaki sposób popularne metodyki zarządzania projektami definiują projekt oraz jego cykl życia. Zostało to skonfrontowane z charakterystyką projektu górniczego co jednocześnie wskazuje, które z metodyk mają potencjał do zastosowania w górnictwie.
EN
Project management is already an extensive and independent field of management. Knowledge in this field is shared not only by universities, but also, and in principle it could be said that mainly by associations of practitioners and theoreticians of project management such as IPMA or Project Management Institute. These organizations present different approaches to project management. Today, many companies face a dilemma about which approach to project management to apply. Traditional, well-known by most management practitioners, or agile, younger approach. The paper presents how popular project management methodologies define a project and its life cycle. This has been confronted with the characteristics of the mining project, which at the same time indicates which of the methodologies have the potential to be used in mining.
PL
Cel artykułu: prezentowany artykuł skalda się z dwóch niezależnych części. Część pierwsza poświęcona jest opisowi prezentacji Metody Wartości Wypracowanej, jako uniwersalnemu narzędziu, stosowanemu do oceny staniu bieżącego projektu i prognozowania wielkości całkowitego kosztu jego realizacji oraz przewidywanego terminu zakończenia projektu. Część druga pracy ma na celu wskazanie dobrych i złych praktyk wykorzystania tej metody w odniesieniu do projektów realizowanych w górnictwie węgla kamiennego w Polsce. Metoda badawcza/narzędzia: proces badawczy, w przypadku pierwszej części artykułu polega na przeprowadzeniu analizy literatury z obszaru opisywanego problemu oraz prezentacja prostego przykładu obliczeniowego ilustrującego sposób wykorzystania metody, zaś w odniesieniu do części drugiej, polegał będzie na krytycznej analizie wybranych przykładów projektów połączonej z wskazaniem pozytywnych i negatywnych doświadczeń w praktycznym stosowaniu metody. Oryginalne rezultaty: rezultatami pracy będzie identyfikacja czynników sprzyjających lub niesprzyjających stosowaniu metody w górnictwie węgla kamiennego w Polsce.
EN
Purpose of the article: the presented article consists of two independent parts. The first part is dedicated to the description of the Earned Value Method as an universal tool used to assess the state of the current project and forecast the total cost of its implementation and the project's expected completion date. The second part aims to indicate good and bad practices of using this method in relation to the projects implemented in hard coal mining in Poland. Research method/tools: the research process, in the case of the first part of the article, consists of analyzing the literature in the area of the described problem and presenting a simple calculation example illustrating how to use the method, and in relation to the second part, will consist of a critical analysis of selected examples of projects combined with an indication positive and negative experiences in the practical application of the method. Original results: the results of the work will be the identification of factors conducive or unfavorable to the use of the method in hard coal mining in Poland.
PL
W artykule omówiono aktualne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym oraz bieżące trendy w zarządzaniu. Wskazano elementy, które wymagają usprawnienia na przykładzie wybranych obszarów zarządzania w dużym przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym. Skupiono się na wykazaniu, które czynniki i jakie podejście mają największy wpływ na zakłócenia w trakcie zarządzania tak specyficznym przedsiębiorstwem, jakim jest przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Wskazano możliwe narzędzia i metody wspomagające najwyższe kierownictwo w procesie zarządzania.
EN
The article describes the current approach to the management of a water supply and sewage company as well as current management trends. The elements which need improvement are indicated on the example of chosen areas in a large water supply and sewage company. The authors' focus was on demonstrating which factors and which approach have the biggest influence on disruptions in the management of such specific company as the water supply and sewage company. In this article possible tools and methods are proposed which can support the top management level in management process.
EN
As changes do occur during project implementation, and each change is accompanied by uncertainty and the risk factor associated with it, undertaking risks in projects is inevitable. The aim of the study is to identify and analyze risk management products according to PRINCE2® methodology, determining effective risk management in projects. In the research, the following hypothesis has been adopted: achievement of the set project objectives depends on the effectiveness of risk management in the project as a factor determining the success of the investment implementation. The main hypothesis is verified in accordance with the research procedure, including literature research and case study. The results of the conducted research show that a correctly conducted process of risk management based on risk management products, is the sole foundation of effective project management.
7
EN
Programs are collections of projects related to a common goal. Scheduling programs follow other rules than scheduling projects. Even when projects in programs are connected logically, simple methods as the critical path method (CPM) cannot always be used. This paper has the following objectives: to describe the problem of scheduling programs and use the multi-criteria approach to scheduling projects in it. Using a system approach, after analyzing project-scheduling solutions in literature, we applied them appropriately to determine the schedule of the project. The approach was verified using an example taken from the literature on the subject.
PL
W artykule przedstawiono analizę dostępnych materiałów poświęconych wykorzystaniu zwinnych metod zarządzania projektami w realizacji projektów z zakresu tematycznego wybiegajcego poza dziedzinę projektów informatycznych, zwracajc szczególną uwagę na niskoseryjną produkcję maszyn i urzdzeń. Przedstawiono definicję metod zwinnego wytwarzania oraz zasady ich działania i implementacji na przykładzie najpopularniejszej metodyki SCRUM. Zaprezentowano wyniki dotychczasowych prac dotyczących zagadnienia, streszczając wykorzystanie metodyki oraz przedstawiając podsumowanie wyników poszczególnych badań. Opracowano podsumowanie wyników dostępnych materiałów oraz wskazano obszary dalszych badań.
EN
The article presents an analysis of available literature on the application of agile project management methods in the implementation of projects going beyond the field of IT projects, with particular attention given to short series manufacture of machinery and equipment. The definition of agile manufacturing methods as well as the principles of their application and implementation are presented and exemplified by the most popular SCRUM methodology. The results of previous works on the subject are presented, summarizing the use of the methodology and presenting a summary of the results of individual studies. A summary of the available documents is presented and areas for further research are indicated.
9
Content available Risk management as a process security tool
EN
The article presents the essence and significance of risk management processes in the project, as the key field for successful completion of the project, in the field of project management. Based on literature review, the methods and standards of risk management in the project as well as standards related to process safety were defined. The risk management process according to the PMBoK methodology was discussed as an example of an international project entitled 3DCentral - Catalyzing Smart Engineering and Rapid Prototyping.
EN
Project management is general planning, coordination and inspection of the project, from the initial stage all the way to final phase, its purpose is an accomplishment of the accepted task and creation of the functional final effect, without exceeding established costs, time-frames and fulfillment of required standards of the quality. The present article was devoted to the issue of the project management in the construction sector in order to reduce the business risk. The study is based on literature examinations with an own methodological solution for project management in the construction industry. After introducing a set of definitions of the project and describing the concept of project management, a characterization of the project management in the construction industry and its effects in the economic space were described.
EN
The aim of the paper is entering the discussion concerning the sources of competitive advantage in project management in basic local government units in Poland. The focus of the paper is placed on the selected elements of the sources of competitive advantage in basic local government units in Poland, namely tasks implemented in projects. The paper consists of two main parts. In the first part of the paper, a starting point was the presentation of the essence of competitiveness and competitive advantage in the process of project management from the perspective of local government units in Poland. In the second one, the results of the research proceedings concerning the importance of tasks implemented in projects in projects in basic local government units in Poland were discussed. The considerations presented in the paper refer to the results of the research proceedings, which took place in two stages. The first stage of the studies was conducted in 2013 and it concerned the years 2010-2012, the second stage – in 2018, and it concerned the years 2016-2018.
PL
Celem artykułu jest włączenie się w dyskusję dotyczącą źródeł przewagi konkurencyjnej w zarządzaniu projektami w podstawowych jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce. W artykule skoncentrowano uwagę na wybranych elementach źródeł przewagi konkurencyjnej w podstawowych jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce do jakich należą zadania realizowane w projektach. Artykuł składa się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej części artykułu punktem wyjścia uczyniono przedstawienie istoty konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej w procesie zarządzania projektami z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Natomiast w drugiej omówiono wyniki postępowania badawczego nad znaczeniem zadań realizowanych w projektach w podstawowych jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce. Przedstawione w artykule rozważania odnoszą się do wyników przeprowadzonego postępowania badawczego, które przeprowadzone zostało w dwóch etapach. Pierwszą część badań przeprowadzono w 2013 roku i obejmowała ona lata 2010-2012, drugi etap badań zrealizowano w 2018 roku uwzględniając lata 2016-2018.
EN
The complexity and uncertainty of the modern world encourage companies to use nowadays project management practices. Research of project management maturity allows assessing how well companies are prepared to run projects. The main motivation behind the article was lack of project management maturity assessment on the Polish logistic market. In the article, the authors describe research that gives an overview of the subject which was conducted in logistics companies operating on the Polish market. Methods: Quantitative approach delivered by an online survey was chosen as a method of research. Purposive sampling research strategy was used. Researchers surveyed 60 biggest logistics companies operating on the Polish market (according to revenue) receiving 13 responses from which 12 were used. Results and Conclusion: In the perception of responding managers from the biggest logistics companies operating on the Polish market, they are functioning in a volatile and uncertain environment with a strong need for successful changes and project implementation. Even though one could think that therefore researched companies are mature in the project management or the innovation management area, our research showed otherwise. Project management maturity is still in development phase and innovation management is nearly non-existing, which shows that logistic companies operating on the Polish market are in painful process "learning of project management by experience".
PL
Wstęp: Złożoność i niepewność współczesnego świata zachęca firmy do używania współczesnych praktyk zarządzania projektami. Analiza dojrzałości zarządzania projektami pozwala ocenić jak dobrze firmy są przygotowane do prowadzenia projektów. Główną motywacją dla niniejszego artykułu była niedostępność badań nt. poziomu dojrzałości zarządzania projektami na polskim rynku logistycznym. W artykule autorzy opisują badanie, które dotyczy tego tematu i które zostało przeprowadzone w firmach logistycznych działających w Polsce. Metody: Jako metoda badawcza wybrane zostało podejście ilościowe przeprowadzone za pomocą ankiety internetowej. Przeprowadzono badanie w 60 największych firmach logistycznych działających w Polsce (według przychodu), otrzymując 13 odpowiedzi, z których 12 zostało wykorzystanych. Wyniki i wnioski: W postrzeganiu ankietowanych menedżerów, firmy logistyczne działające na polskim rynku funkcjonują w zmiennym i niepewnym otoczeniu, z wyraźną potrzebą wdrażania zmian i realizacji projektów. Wydawałoby się, że z tego powodu badane firmy będą dojrzałe w zarządzaniu projektami lub zarządzaniu innowacjami, jednak nasze badania wykazały, że jest inaczej. Dojrzałość zarządzania projektami jest nadal w fazie rozwoju, a zarządzanie innowacjami praktycznie nie istnieje, co pokazuje, że polskie firmy logistyczne są obecnie w bolesnym procesie "uczenia się zarządzania projektami przez doświadczenie".
PL
W artykule zaprezentowano zagadnienie kompetencji niezbędnych w zespole projektowym oraz ukazano luki kompetencyjne zdiagnozowane przez kierowników projektów realizowanych ze studentami. Badanie oparto o standard kompetencji IPMA. Podkreślono, że realizacja w toku studiów projektów jest dla studentów szansą na sprawdzenie się w roli członka zespołu, identyfikację braków oraz nabycie potrzebnych na rynku pracy kompetencji. Jednocześnie podkreślono, że kierownik projektu stoi przed trudnym zadaniem zarządzania w zespole projektowym.
EN
The article presents the issue of necessary competences in a project team and shows competences gaps which were diagnosed by managers leading projects implemented with students. The study was based on the IPMA competence baseline. It was emphasized that the study courses which offered the project implementation can learn students to examine themselves as a team member, to identify gaps and help them acquire skills needed in the labor market. At the same time, it was emphasized that the project manager faces a many difficulties when managing in a project team.
PL
W artykule zaprezentowano zakres i harmonogram projektu zaplanowanego zgodnie ze standardami zarządzania projektami. Projektem jest zlecenie produkcyjne na zbiornik zasypowy z podwójnym przenośnikiem ślimakowym realizowane w przedsiębiorstwie produkcyjnym KMC Global Europe. Struktura podziału pracy została podzielona na cztery fazy, co pozwoliło na znaczące usprawnienie i ułatwienie realizacji procesów wewnątrz firmy.
EN
The article presents the scope and schedule of a project planned in accordance with project management standards. The project is a production order for a hopper tank with a double screw conveyor implemented in the production company KMC Global Europe. The division of work structure was divided into four phases, which allowed for significant improvement and facilitation of internal processes.
EN
Development strategy affects many aspects of university operations. In public technical universities, we can clearly notice its impact on the process of creating applications for subsidies from European Union funds. Aim of the study was to identify the impact of university development strategies on the EU projects implemented in it. To this end, a literature analysis was carried out and a quantitative study was carried out using a questionnaire. Survey respondents were the managers of EU projects implemented in public technical schools. First part of the work presents theoretical aspects of development strategies and project management. Next, based on the conducted study, relationship between the development strategy and the process of preparation and implementation of projects in public technical universities was defined. In the course of research, it was stated that technical university development strategy sets the directions for actions implemented as part of EU projects.
PL
Strategia rozwoju wpływa na wiele aspektów funkcjonowania szkoły wyższej. W publicznych uczelniach technicznych możemy zauważyć wyraźne jej oddziaływanie na proces powstawania wniosków o dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej. Celem opracowania była identyfikacja wpływu strategii rozwoju uczelni na realizowane w niej projekty unijne. W tym celu dokonano analizy literatury oraz przeprowadzono badanie ilościowe z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Respondentami badania byli kierownicy projektów unijnych zrealizowanych w publicznych uczelniach technicznych. W pierwszej części pracy przedstawiono teoretyczne aspekty dotyczące strategii rozwoju oraz zarządzania projektami. Następnie, w oparciu o przeprowadzone badanie, określono zależności między strategią rozwoju a procesem przygotowania i wykonania projektów w publicznych uczelniach technicznych. W toku badań stwierdzono, że strategia rozwoju uczelni technicznej wyznacza kierunki działań realizowanych w ramach projektów unijnych
PL
Współcześnie, zarządzanie projektami wymaga zmierzenia się z turbulentnym środowiskiem projektowym, dużą ilością informacji wymagających przetworzenia oraz rozproszonymi zespołami, pracującymi w różnych częściach świata. Wpływa to na rozwój narzędzi informatycznych, wspomagających zbieranie, przetwarzanie i dystrybucję w rozproszonym środowisku projektowym informacji zarządczej. Wraz ze wzrostem liczby tego typu produktów, coraz trudniejszym staje się dobór oprogramowania odpowiedniego do wymagań danej organizacji oraz prowadzonych przez nią projektów. Celem artykułu jest przedstawienie procedury wyboru optymalnego oprogramowania z wykorzystaniem metody AHP (Analytic Hierarchy Process). Realizując go, dokonano przeglądu literatury oraz przedstawiono założenia pilotażowych badań empirycznych. Ich celem była weryfikacja postulatywnego, wielowymiarowego modelu wyboru oprogramowania do zarządzania projektami. Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano wnioski o charakterze poznawczym, metodologicznym oraz utylitarnym, wskazując także na trudności zaobserwowane podczas realizacji badania.
EN
Nowadays, project management requires dealing with a turbulent project's environment, a lot of information to process and the team of people working in different parts of the world. This affects for the development of IT tools that require collection, processing and distribution of management information. In the parallel with increasing the number of these products, it becomes more and more difficult to choose software that is appropriate to the organization's requirements and the projects it runs. The aim of the article is to present the procedure for selecting the optimal software by using AHP method (Analytic Hierarchy Process). By implementing it, the literature was reviewed and the assumptions of pilot empirical research were presented. The goal was to verify the postulative, multidimensional model of selecting project management software. Based on them, cognitive, methodological and utilitarian conclusions were formulated, also indicating the difficulties observed during the implementation of the study.
PL
Celem niniejszego referatu jest przedstawienie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) w odniesieniu do projektów. Opracowanie zawiera krótki przegląd dostępnej literatury w zakresie definiowania projektów oraz koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, z uwzględnieniem korzyści wynikających z jej wdrożenia. W dalszej części opracowania zostały przedstawione wyniki badań dotyczących projektów CSR realizowanych na terenie Polski w latach 2014-2016. Artykuł wieńczy zwięzłe podsumowanie, które ma charakter wniosków.
EN
The article presents the general characteristics of social responsibility, the issues related to project and the benefits of implementation it into a company. Furthermore, article shows the results of the empirical studies in context of Corporate Social Responsibility projects in Poland in 2014-2016. The article was completed, that is the nature of the applications.
EN
The permanent increase in the number of projects implemented in public administration, as well as the implementation of several projects at the same time causes that some processes are repeated and take the form of functions that can be treated as permanent tasks assigned to positions or organizational units. Additionally, the increase in the complexity of projects and the need to gather knowledge and experience from accomplished projects are in favour of the need to build and operate a project management office in these units. The article is an attempt to identify organizational units in town offices with county rights in Poland that realise typical tasks for a project management office. The study concerns the determination of the place of these units in an organizational structure and tasks implemented by selected organizational units acting as a project management office.
PL
Ciągły wzrost liczy realizowanych projektów w administracji publicznej, a także realizacja w tym samym czasie kilku projektów powoduje, że niektóre procesy powtarzają się i przybierają postać funkcji, które mogą zostać potraktowane jako stałe zadania przydzielone stanowiskom bądź jednostkom organizacyjnym. Dodatkowo, wzrost stopnia skomplikowania projektów i potrzeba gromadzenia wiedzy i doświadczenia ze zrealizowanych projektów przemawiają za potrzebą budowy i funkcjonowania biura zarządzania projektami w tych jednostkach. W artykule podjęto próbę identyfikacji jednostek organizacyjnych w urzędach miast na prawach powiatu w Polsce, które realizują zadania typowe dla biura zarzadzania projektami. Określono miejsce tych jednostek w strukturze organizacyjnej oraz wskazano zadania realizowane przez wybrane jednostki organizacyjne pełniące rolę biura zarzadzania projektami.
19
Content available Ewolucja wymagań w projektach technicznych
PL
Złożoność współczesnych projektów powoduje konieczność ewolucji wymagań, realizowanej w systematyczny sposób, rozumianej jako zarządzanie wymaganiami. Jest to szczególnie istotne w projektach technicznych. W tych projektach należy brać pod uwagę nie tylko aspekty techniczne ale także biznesowe. W pracy zostanie przeanalizowane umiejscowienie zarządzania wymaganiami we współczesnym zarządzaniu projektami.
EN
The complexity of contemporary projects necessitates the evolution of requirements, implemented in a systematic manner, understood as requirements management. This is particularly important in technical projects. In these projects, not only technical but also business aspects should be taken into account. The place of requirements management in contemporary project management will be analyzed in the work.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki związanej ze sposobem realizacji projektów pomocowych w NATO. Specyfika tych projektów wynika z ich wielonarodowego charakteru oraz zorientowania na cele niekomercyjne, służące zapewnieniu bezpieczeństwa i stabilizacji po konflikcie. Dokonano ogólnej charakterystyki działań projektowych podejmowanych przez NATO, zwracając szczególną uwagę na projekty pomocowe realizowane w ramach funduszy powierniczych programu Partnerstwo dla Pokoju. Zaprezentowano głównych uczestników projektów, podkreślając ich znaczenie i zadania, omówiono także cykl życia takich projektów i sposób zarządzania nimi. Przedstawiono również wnioski i doświadczenia wynikające z kilkunastoletniej historii działalności projektowej w tym obszarze.
EN
The aim of the paper is to present the issues connected with the implementation of the assistance projects in NATO. The specificity of these projects is due to their multinational nature and to their non-commercial objectives: ensuring security and post-conflict stabilization. The general characteristics of the NATO-led projects was introduced, paying particular attention to the assistance projects implemented within the Trust Fund Partnership for Peace Program. The main participants of the projects were presented, emphasizing their importance and tasks. The article also discusses the life cycle of such projects and how they are managed. The author also emphasized the lessons learnt resulting from several years of project activity in this area.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.