Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 132

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie produkcją
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
PL
Druga część artykułu dotyczy systemów zarządzania produkcją oraz roli integracji systemów automatyki w dostępie do kluczowych danych. Odniesiono się do obowiązujących standardów w zakresie kształtowania się hierarchii zarządzania produkcją w przedsiębiorstwach. Omówiono również techniczne aspekty realizacji obiegu informacji pomiędzy systemami automatyki i informatyki.
PL
Występujące w przedsiębiorstwach niezgodności wyrobów powinny być analizowane w efektywny sposób, tak aby możliwe było zidentyfikowanie źródła powstania tych niezgodności. Jest to możliwe za pomocą odpowiednio dobranej sekwencji technik zarządzania jakością. Sekwencją tą jest diagram Ishikawy i metoda 5Why. Celem pracy było przeanalizowanie niezgodności wyrobu (wada płyty meblowej) i wskazanie źródła jej powstania za pomocą sekwencji technik: diagramu Ishikawy i metody 5Why. Problem z niezgodnością w płytach meblowych zidentyfikowano w przedsiębiorstwie zlokalizowanym na Podkarpaciu, w którym produkowano meble i fronty meblowe. Wybór niezgodności dotyczącej wady płyty meblowej uwarunkowany był częstotliwością występowania problemu (ponad 470 sztuk płyt meblowych/9 miesięcy). Z kolei dobór sekwencji technik diagramu Ishikawy i metody 5Why wynikał z ich potwierdzonej skuteczności do analiz niezgodności wyrobów w ramach wskazania źródła ich powstania. Za pomocą diagramu Ishikawy określono potencjalne przyczyny niezgodności dotyczącej płyty meblowej, spośród których wskazano trzy przyczyny główne (wyeksploatowana maszyna, złe magazynowanie oraz złe układanie płyt meblowych na paletach). Kolejno, za pomocą metody 5Why zidentyfikowano źródło analizowanej niezgodności (tj. zła organizacja pracy, brak okresowych TMP maszyny), po czym zaproponowano działania doskonalące. Zaproponowana sekwencja technik diagramu Ishikawy i metody 5Why może być praktykowana w innych przedsiębiorstwach zarówno do analiz różnego rodzaju wyrobów, jak i niezgodności.
EN
The incompatibilities of products that are occurring in enterprises should be analyzed in an effective way, so as to could identify the root of occurred these incompatibilities. It is possible by adequate selected sequence of quality management techniques. This sequence is the Ishikawa diagram and 5Why method. Therefore, the aim of the work was to analysed the incompatibility of the product (defect of furniture board) and identified the root of it occurred by using the sequence of the Ishikawa diagram and 5Why method. The problem with the incompatibility of furniture board was identified in enterprise localized in Podkarpacie, in which the furniture and furniture fronts were produced. The choice of incompatibility of the furniture board was conditioned by the frequency of occurred the problem (above 470 pieces of furniture boards/9 months). In turn, the selection of the technique sequence of the Ishikawa diagram and 5Why method was resulted from their proven effectiveness to analyze of incompatibilities of products as an indication of the source of their origin. By the Ishikawa diagram the potential causes of incompatibility of furniture fronts were identified, from which the three main causes were selected (worn out machine, bad storage, an incorrect arrangement of furniture boards on pallets). Subsequently, the source of the incompatibility was identified using the 5Why method (i.e. poor work organization, no periodic TMP machines), after which the improving actions were proposed. The proposed technique sequence of the Ishikawa diagram and 5Why method can be practice in other enterprises to analyze different types of products and incompatibilities.
EN
Background: Due to the small number of scientific publications covering the area of implementation of Lean Management in small and medium companies, this paper presents the observation and analysis of obtained results, which could be the basis for the implementation of Shopfloor Management (SFM) as a tool for improving both the operational production control as well as the visualization of results in small and medium companies (SME). Methods: The researches consist of the comparative analysis based on the scientific literature and the observation of effects of implementation of SFM method in selected company from the SME sector. Results: The advantages of the implementation of SFM method were found in such areas as: simplification of organisational solutions, use of visual management and shaping the desirable competencies of leaders. Conclusions: The presented results show that coordinated and constantly implemented Lean elements in the company from the SME sector, which previously did not use any tools of this concept, can give a significant increase of turnover, prompt eliminations of shortages as well as the change of the attitude of all employees to continuous improvement. The positive effects of Lean implementation, based on SFM method, were confirmed empirically.
PL
Wstęp: Ze względu na stosunkowo małą liczbę prac naukowych dotyczących implementacji narzędzi szczupłego zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) niniejszy artykuł prezentuje obserwacje i analizę otrzymanych wyników, które mogą stanowić podstawę do implementacji metody Shopfloor Management (SFM) jako narzędzia ułatwiającego zarówno operacyjną kontrolę produkcji, jak i wizualne zarządzanie wynikami w firmach z sektora MŚP. Metody: Badania zostały przeprowadzone dwutorowo: w oparciu o analizę porównawczą, bazującą na studium literatury źródłowej i obserwacje efektów zastosowania metody SFM w wybranym przedsiębiorstwie z sektora MŚP. Wyniki: Stwierdzono korzyści uzyskane w efekcie wdrożenia metody SFM w postaci uproszczenia rozwiązań organizacyjnych, zastosowania zarządzania wizualnego i kształtowania pożądanych kompetencji liderów. Wnioski: Prezentowane badanie pokazuje, że skoordynowane i konsekwentne wdrażanie elementów Lean w przedsiębiorstwie należącym do kategorii MŚP, które wcześniej nie korzystało z żadnych narzędzi tej koncepcji, może dać wyraźną poprawę w zakresie wzrostu obrotów, wczesnego wykrywania i eliminacji braków, a także jako zmiana nastawienia całej załogi w kierunku ciągłego doskonalenia. Pozytywne skutki wdrożenia Lean, w oparciu o metodę SFM zostały potwierdzone empirycznie.
4
Content available remote Zastosowanie systemów SCADA w zarządzaniu zakładem produkcyjnym
PL
Systemy informatyczne SCADA stanowią niepodważalne ułatwienie w zarządzaniu produkcją, a tym samym w prowadzeniu biznesu.
PL
Artykuł przedstawia opis dwóch metodologii doboru miar w celu stworzenia systemu raportowania kluczowych wskaźników efektywności w przedsiębiorstwie. Opisane zostały etapy wdrażania KPI po wcześniejszym ich scharakteryzowaniu i określeniu w jakich obszarach powinny zostać opracowane. Wskazano związek wskaźników z krytycznymi czynnikami sukcesu oraz realizowaną strategią organizacji.
EN
The article presents a description of two methodologies for the selection of measures in order to create a system for reporting key performance indicators in the enterprise. The stages of implementing KPIs have been described after having characterized them in advance and in which areas they should be developed. Indicates the reference of indicators with critical success factors and the implemented strategy of the organization.
6
Content available Niezgodności spawalnicze i techniki ich wykrywania
PL
W artykule zaprezentowano kwestie dotyczące analizy niezgodności spawalniczych i technik umożliwiających ich wykrywanie. Celem publikacji jest analiza technik detekcji z punktu widzenia ich wpływu na jakość produktu. Każda z opisanych metod detekcji niezgodności ma zarówno zalety, jak i pewne ograniczenia związane ze stosowaniem.
EN
The publication presents issues concerning the analysis of welding incompatibilities and techniques enabling their detection. The aim of the publication is the analysis of detection techniques from the point of view of their impact on product quality. Each of the non-compliant detection methods described in the publication has both advantages and limitations related to the use.
PL
Artykuł przedstawia studium przypadku dla zakładu produkcyjnego w którym w latach 2008-2014 zwiększano poziom wydajności. Dokonano analizy obszarów w których podjęto działania operacyjne i strategiczne mające na celu zwiększenie wolumenów produkcyjnych i wykorzystania maszyn oraz zmniejszenia zużycia paliw i energii.
EN
The article presents a case study for a production plant in which the level of efficiency was increased in 2008-2014. An analysis was made of the areas in which operational and strategic actions were taken to increase production volumes and use of machines as well as to reduce fuel and energy consumption.
EN
The paper contains proposals of improvement concerning implementation of the 5S method. For that purpose there were used some selected techniques of manufacturing management: team work as well as the cause and effect Ishikawa diagram. The analysis of a pilot implementation was done in one of companies located in south–east Poland by a team which consisted of workers involved in that implementation and external experts. The results of analysis were used for the improvement of approach to implementation of the 5S method in the company. Presented methodology as well as obtained results can assist in implementation of the method in other companies.
EN
Today's market determinants and most importantly, very dynamically changing customer requirements significantly shortened the product life cycle. This situation reflects in companies by common extension of the assortment offered and personalised serial production. The result of a flexible approach to market changes is the implementation of LEAN concept, which, both in terms of management and production aims to develop efficiency within an organisation, which will then enable quick and dynamic response to changes in the environment. The popularity of LEAN concept (in management and production) among managers comes from its universality and a wide range of instruments used to maximise the use of existing potential. The main assumptions of LEAN concept are aimed at the maximum use of an organisation's resources, defining the activities necessary to execute an order and identifying the areas generating losses and then minimising them and eventually eliminating. LEAN concept is based on flagship-main tools for identification and modernisation of processes, the difficulty in using them results from the need to recognise and select the most effective ones that meet the expectations of a given organisation. The article presents issues related to the first stage of implementing LEAN concept in a company's structures, i.e. identification of opportunities and selection of appropriate tools.
EN
With raising customers’ requirements and competition forces, companies face the pressure to increase both the efficiency and flexibility of production and logistic processes thatdirectly influences their management activities. This article deals especially with the processes related to chaotic storage systems using automated high bay warehouse technologies operated by traditional automated crane-based storage and retrieval systems (AS/RS) that have become popular in recent years as systems supporting the lean management philosophy in accordance with growing requirements of the fourth industrial revolution. Presented proof obligation Event-B model includes advanced algorithms for automated storage and retrieval warehouse activities that should ensure the higher efficiency and flexibility of both logistic and all consequent processes. The algorithms are based on the idea of continuous relocation of stored items during an automated stacker crane’s idle times in order to ensure faster delivery of future orders from better accessible positions. It supports automated decision-making in warehouse management systems in accordance with lean principles. The proposed solution was verified by experimental model processed by a discrete even simulation software, which confirmed its positive impact on the flexibility of storage and retrieval activities. Its implementation into the real practice increases the accuracy of warehouse management processes which directly influence the production management and other decision-making activities.
PL
Wraz z podnoszeniem wymagań klientów i siłami konkurencji, przedsiębiorstwa napotykają presję, aby zwiększyć zarówno wydajność, jak i elastyczność procesów produkcyjnych i logistycznych, co bezpośrednio wpływa na ich działania zarządcze. Artykuł dotyczy w szczególności procesów związanych z chaotycznymi systemami magazynowania wykorzystującymi zautomatyzowane technologie magazynowe wysokiego składowania obsługiwane przez tradycyjne zautomatyzowane systemy magazynowania i wyszukiwania oparte na dźwigach (AS/RS), które stały się popularne w ostatnich latach jako systemy wspierające filozofię lean management zgodnie z rosnącymi wymaganiami czwartej rewolucji przemysłowej. Zaprezentowany dowód certyfikacji, Model Event-B, zawiera zaawansowane algorytmy do zautomatyzowanego przechowywania i wyszukiwania działań magazynowych, które powinny zapewnić wyższą wydajność i elastyczność zarówno procesu logistycznego, jak i wszystkich powiązanych procesów. Algorytmy opierają się na idei ciągłego przemieszczania przechowywanych przedmiotów w czasie bezczynności automatycznych dźwigów ładunkowych w celu zapewnienia szybszego dostarczania przyszłych zamówień z lepiej dostępnych pozycji. Obsługuje automatyczne podejmowanie decyzji w systemach zarządzania magazynem zgodnie z zasadami lean. Proponowane rozwiązanie zostało zweryfikowane za pomocą modelu eksperymentalnego przetworzonego przez dyskretne oprogramowanie symulacyjne, które potwierdziło jego pozytywny wpływ na elastyczność działań związanych z przechowywaniem i odzyskiwaniem. Jego wdrożenie w rzeczywistą praktykę zwiększa dokładność procesów zarządzania magazynem, które bezpośrednio wpływają na zarządzanie produkcją i inne działania decyzyjne.
EN
The article presents an analysis of the possibilities offered by the use of the modelling and simulation method in production management, by presenting its essence, types and examples of production process models. In addition, the article presents the characteristics of computer modelling and simulation systems which help to stream line production processes. The most commonly used programs such as AnyLogic, ShowFlow 2 and Rockwell Arena were described in detail. The concepts of modelling and simulation have been also clarified.
EN
The article presents the concept of seru production and a simple simulation experiment to check the application effectiveness of the seru production concept in the assembly line of finished products. The article presents the concept of seru production created by Japanese electronics manufacturing companies in the 90s. The simulation experiment showed, better results using the seru production concept compared to a traditional assembly line. Three types of production cells were used and each option turned out to be better than a traditional assembly line.
EN
The article presents research on the relationship between mining and used resources on the example of Gliśno gravel pit. As regards to resources, the following issues were analyzed: employees’ working time, time of running machines, fuel consumption and electricity consumption. The aim of the publication is to examine the dependencies that exist between the analyzed variables. KPI’s (Key Performance Indicators) were calculated for individual resources. The analysis presented in the publication contains data from 2008-2014.
PL
Artykuł przedstawia badania dotyczące zależności pomiędzy wydobyciem a zużytymi zasobami na przykładzie żwirowni Gliśno. W zakresie zasobów analizowano kwestie takie jak: czas pracy pracowników, czas pracy maszyn jezdnych, zużycie paliwa, zużycie energii elektrycznej. Celem publikacji jest zbadanie zależności, jakie istnieją pomiędzy analizowanymi zmiennymi. Dla poszczególnych zasobów obliczono wskaźniki KPI (Kluczowe wskaźniki wydajności). Prezentowana w publikacji analiza zawiera dane z lat 2008-2014.
EN
This paper presents selected quality tools that have been used to identify incompatibilities and their causes in the laser cutting process. As a result of the studies and analyzes, it was found that errors made by the TPM Maintenance Services, such as the failure of the laser to be included in the inspection and maintenance schedule and improperly scheduled employee training, led to the production of some 4500 non-compliant products per batch, representing about 30% products in each batch. The research has made it possible to identify the causes of nonconformity and to plan the correct actions to eliminate them.
PL
Artykuł przedstawia wybrane narzędzia jakości, które posłużyły do identyfikacji niezgodności i ich przyczyn w procesie cięcia laserowego. W wyniku przeprowadzonych badań i analiz ustalono, że błędy popełnione przez służby Utrzymania Ruchu TPM, takie jak: nieuwzględnienie lasera w planie przeglądów i konserwacji maszyn oraz niewłaściwie zaplanowane szkolenia pracowników, doprowadziły do wyprodukowania około 4500 wyrobów niespełniających wymagań na partię, co stanowi około 30% niezgodnych wyrobów w każdej partii. Przeprowadzone badania umożliwiły określenie przyczyn nie-zgodności oraz zaplanowanie właściwych działań w celu ich eliminacji.
16
Content available remote Prewencyjne utrzymanie ruchu nie zawsze jest Lean
PL
Na potrzeby niniejszej publikacji przeanalizowano 17 linii produkcyjnych. Wyniki analizy pokazują czytelnikom, co było przyczyną postojów w zakładzie produkcyjnym. Autor pokazuje, w jaki sposób można ich uniknąć.
PL
Omówiono podstawowe rodzaje kart kontrolnych Shewharta i zasady ich stosowania do zarządzania jakością produkcji. Zaproponowano też nowy sposób wykorzystania tych kart. Dotyczy on kontroli procesu produkcji, w przypadku gdy brakuje próbki wzorcowej ze znormalizowaną wartością monitorowanego parametru. Pozostaje tylko wymóg stabilności badanego procesu technologicznego w czasie. Jest to też istotne w monitorowaniu jakości badań prowadzonych przez laboratoria, których dokładność i stabilność w dużym stopniu wpływa na jakość produkcji lub usług. Zgodnie z regułą "trzech sigma" z uzyskanej w kontroli sekwencji wyników badań można określić prawdopodobieństwo wskazujące na zaburzenie procesu. Dzięki temu już na bardzo wczesnym etapie pojawiania się nieprawidłowości można wprowadzać działania korygujące monitorowany proces technologiczny.
EN
The Shewhart control cards were used for assessing the stability of prodn. processes. The criteria were established and the algorithm was developed to identify the perturbation of a technol. process at an early stage.
EN
In the paper, the method of the production process improvement with the use of lean production tools has been presented. The Value Stream Mapping (VSM) for the cardboard packaging production process has been presented. On the basis of the current state map (CSM), areas for improvement have been designated - 5 organizational changes of the process were marked out. To minimize the three basic losses excessive storage, unnecessary movement and delays, the changes were introduced in the method of inter-operative transport, supervision of the storage condition (input and output of the process), control at the processing operation and the use of a production loop. As a result of the changes, it is possible to shorten the process time, shorten the total time of operations adding value and reduce the number of non-compliant products.
EN
This aim of this article is to present the process of new product introduction on example of industrial sector in context of new product development (NPD) concept. In the article, the concept of new product development is discussed and the different stages of the process of new electric motor development are analysed taking into account its objectives, implemented procedures, functions and responsibilities division. In the article, information from secondary sources and the results of empirical research – conducted in an international manufacturing company – are used. The research results show the significance of project leader and regular cooperation with final client in the NPD process.
PL
Celem artykułu jest omówienie procesu wprowadzania nowego produktu na przykładzie sektora przemysłowego w kontekście koncepcji rozwoju nowego produktu (NPD). W artykule przeanalizowano poszczególne etapy procesu wprowadzania nowego silnika elektrycznego, uwzględniając ich cele, wdrożone procedury, funkcje i podział odpowiedzialności. W artykule wykorzystano informacje pochodzące ze źródeł wtórnych oraz wyniki własnych badań empirycznych, prowadzonych w międzynarodowej firmie produkcyjnej. Badania oparto na studium przypadku. Wyniki wyraźnie dowodzą dużego znaczenia lidera projektu oraz stałej współpracy z klientem w procesie rozwoju nowego produktu.
PL
W przedsiębiorstwach reorganizacja procesu nie jest łatwym zadaniem, gdyż wymusza na osobach ją przeprowadzających spojrzenie na cały proces pod różnym kątem, z każdego możliwego punktu widzenia. Powoduje przez to ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań, które pozwoliłby osiągnąć zamierzony rezultat. W badaniach podjęto próbę przeorganizowania procesu produkcyjnego wykorzystując dane z przedsiębiorstwa, mapowanie całego procesu z uwzględnieniem wymagań klientów. Przeanalizowano rozbudowę stanowisk, dodatkowe zatrudnienie pod potrzeby zmiany cyklu pracy na linii produkcyjnej. Zmiany przedstawiono w postaci proponowanego stany w procesie mapowania. Reorganizacja procesu produkcyjnego pozwoli na utrzymanie stałych klientów w przedsiębiorstwie i pozyskanie nowych.
EN
The businesses reorganization process is not an easy task, since it forces people carrying look at the whole process from a different angle, from every possible point of view. This results in the constant search for new solutions that would achieve the desired result. The study attempted to reorganize the production process using data from the company, mapping the entire process taking into account the requirements of the customers. We analyzed the development of positions, additional employment for the needs of changes in the work on the production line. Changes are shown in the form of the proposed conditions in the mapping process. The reorganization of the production process will allow for the maintenance of regular customers in the enterprise and attracting new ones.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.