Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 87

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie środowiskowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Implementation of ISO 14001 Standard in the European Union Countries
EN
The uptake of various types of norms on management around the world resulted in the creation of a range of certificates that have been accepted by organizations and are improving their marketing position on the international market. In the area of environmental management, the ISO 14001 norm is the type of certificate that is widely used. This norm is implemented by many industrial and, ever more often, service organizations around the world. This publication presents an analysis of the state of implementation of the ISO 14001 standard in European Union countries. To carry out the analysis, saturation of ISO 14001 indicator was introduced, which is discussed in detail in the later part of the publication. The article aims to examine saturation with the ISO 14001 certificates of European Union countries and determine whether there exists a relation between the saturation of ISO 14001 certificates and the wealth of individual countries measured by GDP per capita.
PL
Powszechne rozpowszechnienie rożnego rodzaju norm dotyczących zarządzania na świecie powoduje, że powstało wiele tego rodzaju certyfikatów, znajdujących uznanie organizacji i poprawiających ich pozycje marketingową na rynku międzynarodowym. W obszarze zarządzania środowiskowego tego rodzaju certyfikatem, powszechnie stosowanym na świecie, jest norma ISO 14001. Jest ona stosowana na całym świecie przez wiele organizacji zarówno przemysłowych jak i coraz częściej usługowych. W niniejszej publikacji przedstawiono analizę stanu implementacji normy ISO 14001 w krajach Unii Europejskiej. Aby wykonać tego rodzaju analizę posłużono się wprowadzonym wskaźnikiem nasycenia certyfikatami ISO 14001, który został szczegółowo omówiony w dalszej części publikacji. Celem artykułu jest zbadanie nasycenia certyfikatami ISO 14001 krajów Unii Europejskiej i określenie czy istnieje związek między nasyceniem certyfikatami ISO 14001 a zamożnością poszczególnych krajów mierzonym PKB per capita.
EN
The increasing worldwide energy consumption, especially in the industry range, forces the companies to search for the solutions, which - being written into sustainable development philosophy - would allow for reducing the level of the energy consumption of the realised processes and lowering the costs of their functioning. Those activities can be undertaken in the systemic way, very often based on the implementation of the energy management system, they can also have the character of technical or technological modernisation. Fundament of the decision concerning the manner of the minimisation of energy consumption should always be the energy risk management covering: its identification, evaluation and acceptability assessment. The studies proposed the principles for defining the significant energy aspects by the full identification of all the present aspects and next the development of unified methodology of their assessment, allowing for appointing the key aspects. The starting point constitutes the energy risk ratio, which takes into consideration the following criteria: probability of the occurrence, significance of the occurrence, ability to monitor, incompatibility with legal requirements, and the interest and attention of the stakeholders. Flexibility of the applied method enables complex application in every organisation - independently of its size and sort of the realised processes - which wants to manage the risky energy aspects.
PL
Prezentowana publikacja przedstawia wyniki badań dotyczących nasycenia certyfikatami ISO 9001, ISO 14001 oraz TS/ISO 16949 krajów Europejskich. W publikacji określono liczbę certyfikatów na milion mieszkańców, dla poszczególnych krajów; zbadano zależności pomiędzy nasyceniem certyfikatami ISO 9001 a ISO 14001 oraz ISO 9001 a ISO/TS 16949, oraz dokonano próby interpretacji zidentyfikowanych związków dla grup krajów, charakteryzujących się podobnymi wskaźnikami. Celem publikacji jest określenie poziomu nasycenia badanymi certyfikatami krajów europejskich (liczba certyfikatów na milion mieszkańców) oraz zbadanie zależności pomiędzy nasyceniem certyfikatami ISO 9001 a ISO 14001 oraz ISO 9001 a ISO/TS 16949.
EN
This paper presents the results of studies on the widespread certificates indicators of ISO 9001, ISO 14001 and TS 16949 in European countries. The publication identifies the number of individual certificates per million inhabitants for each country, examines the relationship between widespread certificates indicators of ISO 9001 and ISO 14001 and also ISO 9001 and ISO / TS 16949. There is in the paper an attempt to interpret identified groups of countries with similar indicators. The aim of the publication is to determine the level of saturation with the certificates of European countries (number of certificates per million inhabitants) and to examine the relationship between the saturation of ISO 9001 vs ISO 14001 and ISO 9001 vs ISO / TS 16949.
EN
A priority issue for Polish enterprises of the energy sector is limiting the emission not only of greenhouse gases but also industrial emissions that accompany energy production processes. Due to the fact that monitoring of industrial emissions is an important stage of the Environmental Management System, the decisions maker ought to be interested in access to new informatics technology enabling pollutant emissions forecasting. The usefulness of automatic procedure X-13-ARIMA-SEATS for forecasting monthly emission indexes of sulphur dioxide, nitrogen oxides, carbon oxide and dust for a certain power plant is verified in this paper. All generated forecasts are evaluated with the use of selected accuracy measures of ex post forecasts.
PL
Priorytetową kwestią dla polskich przedsiębiorstw z sektora energetycznego jest ograniczenie emisji nie tylko dwutlenku węgla, ale również emisji przemysłowych towarzyszących procesom wytwarzania energii. Ze względu na fakt, że monitorowanie emisji przemysłowych jest ważnym etapem Systemu Zarządzania Środowiskowego, decydent powinien być zainteresowany dostępem do nowych technologii informatycznych umożliwiających prognozowanie emisji zanieczyszczeń. W związku z tym w pracy zweryfikowano przydatność automatycznej procedury X-13-ARIMA-SEATS w procesie prognozowania miesięcznych wskaźników emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla i pyłu dla pewnej elektrowni. Wszystkie wygenerowane prognozy zostały ocenione za pomocą wybranych miar trafności prognoz ex post.
PL
Prezentowana publikacja przedstawia wyniki badań dotyczących zależności, jakie występują pomiędzy wskaźnikiem innowacyjności danego kraju według European Innovation Scoreboad dla roku 2015 a nasyceniem certyfikatami systemów zarządzania jakością i środowiskowego mierzonym jako liczba certyfikatów danego rodzaju (ISO 9001, ISO 14001 oraz TS 16949 na milion mieszkańców).
EN
The presented paper concentrate on the results of research on the relationship between the innovation index of a country according to the European Innovation Scoreboard for 2015 and the widespread of quality management system and environmental systems certifications as measured by the number of certificates of the particular type (ISO 9001, ISO 14001 and TS 16949) per million inhabitants).
EN
The main objective of this paper is to compare the environmental impact caused by two different types of water boiling processes. The aim was achieved thanks to product life cycle assessment (LCA) conducted for stovetop and electric kettles. A literature review was carried out. A research model was worked out on the basis of data available in literature as well as additional experiments. In order to have a better opportunity to compare LCA results with reviewed literature, eco-indicator 99 assessment method was chosen. The functional unit included production, usage and waste disposal of each product (according to from cradle to grave approach) where the main function is boiling 3360 l of water during 4-year period of time. A very detailed life cycle inventory was carried out. The mass of components was determined with accuracy of three decimal places (0.001 g). The majority of environmental impact is caused by electricity or natural gas consumption during usage stage: 92% in case of the electric and kettle and 99% in case of stovetop one. Assembly stage contributed in 7% and 0.8% respectively. Uncertainty and sensitivity analyses took into consideration various waste scenario patterns as well as demand for transport. Environmental impact turned out to be strongly sensitive to a chosen pattern of energy delivery (electricity mix) which determined final comparison results. Basing on LCA results, some improvements of products were suggested. The boiling time optimization was pointed out for electric kettle's efficiency improvement. Obtained results can be used by manufacturers in order to improve their eco-effectiveness. Moreover, conclusions following the research part can influence the future choices of home appliances users.
PL
Głównym celem niniejszego artykułu jest porównanie wpływu na środowisko wywieranego przez dwa różne typy procesu gotowania wody. Cel ten został osiągnięty przez zastosowanie oceny cyklu życia produktu dla czajnika tradycyjnego i elektrycznego. Dokonano przeglądu literatury. Zastosowany model badawczy opracowano na podstawie danych dostępnych w literaturze oraz dodatkowych badań eksperymentalnych. Aby zapewnić możliwość pełniejszego porównania uzyskanych wyników LCA z wynikami literaturowymi, zastosowano metodę oceny ecoindicator 99. Przyjęta jednostka funkcyjna zawiera fazę produkcji, eksploatacji i utylizacji (zgodnie z podejściem „od kołyski do grobu”), gdzie główną funkcją jest zagotowanie 3360 l wody w ciągu czteroletniego okresu czasu. Dokonano bardzo szczegółowej inwentaryzacji LCI. Masa komponentów została wyznaczona z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku (0,001 g). Uzyskane wyniki pokazują, że wpływ na środowisko został zdominowany przez zużycie energii elektrycznej lub gazu ziemnego podczas fazy eksploatacji produktów: 92% w przypadku czajnika elektrycznego i 99% w przypadku tradycyjnego. Udział fazy produkcji wyniósł odpowiednio 7% i 0,8%. Wykonane analizy niepewności i wrażliwości uwzględniały różne modele scenariusza odpadowego, jak również skalę zapotrzebowania na transport. Wpływ na środowisko okazał się być silnie wrażliwy na wybrany koszyk energii elektrycznej (electricity mix), który zdeterminował wyniki ostatecznego porównania czajników. Opierając się na uzyskanych wynikach oceny cyklu życia zaproponowano pewne udoskonalenia produktów. Optymalizacja czasu gotowania została wskazana jako czynnik zwiększający efektywność czajnika. Uzyskane wyniki mogą być wykorzystane przez producentów w celu poprawy ich efektywności środowiskowej. Ponadto, wyciągnięte wnioski mogą mieć wpływ na przyszłe wybory użytkowników urządzeń gospodarstwa domowego.
PL
Niniejszy artykuł podejmuje problem rozwoju koncepcji zarządzania środowiskowego w obszarze transportu. Celem głównym jest identyfikacja możliwych do realizacji praktyk w ramach koncepcji zarządzania środowiskowego w działalności transportowej przedsiębiorstw oraz wskazanie potencjalnych kierunków rozwoju tych praktyk na przykładzie małego przedsiębiorstwa transportowego.
EN
The article raises the issue of developing the concept of environmental management in the field of transport. The main objective is to identify feasible practices within the concept of environmental management in the transport operations of companies and indicate potential directions of development of these practices based on the example of a small transport company.
PL
W niniejszym artykule ukazano istotę zarządzania niską emisją w kontekście zarządzania środowiskowego. Podjęto próbę usystematyzowania pojęć, roli oraz funkcji zarządzania środowiskowego, przypisywanych heterogenicznym lokalnym podmiotom (np. mieszkańcom, nauczycielom, mikroprzedsiębiorcom, lokalnym liderom) w zakresie redukcji i przeciwdziałania niskiej emisji. W części empirycznej przedstawiono studium przypadku szkoleń środowiskowych, realizowanych w formie webinariów z wykorzystaniem Społecznościowej Platformy Transferu Wiedzy „Zanim udusi nas SMOG”.
EN
In this paper it is shown the essence of the management of low emissions in the context of environmental management. An attempt to systematize the concepts, the role and function of the environmental management attributed to heterogeneous local actors (eg. the residents, teachers, micro-entrepreneurs, local leaders) to reduce and prevent low emissions. In the empirical part the cognitive focus concerns the case study of environmental trainings carried out in the form of webinars with the use of the Social Knowledge Transfer Platform "Before Smog Suffocates Us".
PL
Jednym z podstawowych zagadnień ochrony środowiska przyrodniczego jest racjonalna gospodarka odpadami. Program prawidłowej gospodarki opadami powinien uwzględniać przede wszystkim minimalizację powstawania odpadów, a także likwidację nielegalnie powstających składowisk, m.in. poprzez ich rekultywację. W pracy przedstawiono etapy rekultywacji (technicznej i biologicznej) oraz zagospodarowania gruntów, których celem jest wyeliminowanie ujemnego oddziaływania nielegalnych odpadów na środowisko przyrodnicze oraz przywrócenie gruntom wartości użytkowej. Zagadnienie przyrodniczego zagospodarowania składowisk, wraz z wykazem gatunków roślin zastosowanych w nasadzeniach, zaprezentowano na podstawie prac realizowanych na przykładzie gminy Krapkowice w województwie opolskim.
EN
One of the main problems of the natural environment protection is the issue of a waste management. A program of the proper waste disposal should take into account also unauthorized dumping grounds liquidation by their reclamation, among others. The paper presents succeeding stages of the land reclamation (technical and biological) and management, which aimed at elimination of negative environmental effects of dumps and restoration of the use value of the land. The issue of natural management of landfill sites, together with a list of species used in tree and shrub planting, has been shown on the ground of works carried on in Krapkowice district in Opole Voivodship.
EN
The authors studied the managing principles for running a modern transport enterprise. In research process the experience and results of foreign scientists were analyzed and different company management tools were compared. Special focus is given to ecological approach due to crucial relevance of environmental problem. In this connection, the importance of Toyota technologies and BOST method, created by a Polish scientist Borkowski S., is emphasized. The research has been carried out for transport enterprises, which are high-demand in any country of the world. The case study is the largest Russian railway company - JSC Russian Railways. As the result, the guidelines to the improvement of management principles for JSC Russian Railways have been developed.
PL
Autorzy badali zasady zarządzania związane z prowadzeniem nowoczesnego przedsiębiorstwa transportowego. W procesie badawczym przeanalizowano doświadczenie i wyniki zagranicznych naukowców i porównano różne narzędzia do zarządzania firmą. Szczególną uwagę poświęca się podejściu biologicznemu ze względu na kluczowe znaczenie dla problemu ochrony środowiska. W tym względzie podkreślone jest znaczenie technologii Toyota i metody BOST, stworzonej przez polskiego naukowca S. Borkowskiego. Badania przeprowadzone zostały dla przedsiębiorstw transportowych, które są dużym zapotrzebowaniem w każdym kraju na świecie. Studium przypadku to największa rosyjska firma kolejowa - JSC Rosyjskie Koleje. W efekcie, opracowane zostały wytyczne do poprawy zasad gospodarowania dla Rosyjskich Koleji JSC.
EN
Ecological innovations (eco-innovations) can be considered from the standpoint of innovations implemented within the company in order to: improve organizational and management methods, production process, products, marketing, external relations with the environment and society. They are also a chance for professional development (the so-called green jobs) or can be viewed in terms of consumer interest. Consumer interest in ecoinnovations, and subsequently growth in sales of products and services, influence the effectiveness of innovations and worthiness of their further funding. Eco-innovations, however, are not limited only to the company and the services, but also the quality of life and environment protection, inevitably followed by the present and future sustainable development. In the paper all the above has been presented with GUS, PARP, UE and the Division of Environment and Public Sector Economy Management (University of Zielona Góra) studies. The research involved eco-innovations in companies and indicated the directions and obstacles of their implementation in Poland.
PL
Innowacje ekologiczne (ekoinnowacje) można rozpatrywać z punktu widzenia innowacji wdrażanych w przedsiębiorstwie w celu: ulepszenia metod organizacji i zarządzania, produkcji, produktu, marketingu, relacji zewnętrznych ze środowiskiem i społeczeństwem, jak również jako szansa rozwoju zawodowego – tzw. zielonych miejsc pracy, czy pod względem zainteresowania konsumentów. Od zainteresowania konsumentów ekoinnowacjami, a w rezultacie od wzrostu sprzedaży produktów i usług, zależy efektywność innowacji i ich dalszy sens finansowania. Ekoinnowacje to jednak nie tylko przedsiębiorstwo i usługi, to również komfort życia i ochrona środowiska, a co za tym się kryje, również obecny i przyszły zrównoważony rozwój. W artykule omówiono powyższe zagadnienia prezentując wyniki badań GUS, PARP, UE i Katedry ZŚiGP Uniwersytetu Zielonogórskiego dotyczące ekoinnowacji przedsiębiorstw oraz wskazano kierunki i przeszkody ich implementacji w warunkach Polski.
PL
Artykuł jest poświęcony analizie korzyści płynących z wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego opartego o ISO 14001 przez operatorów logistycznych. Na bazie informacji uzyskanych w trakcie wywiadu z firmami będącymi liderami usług logistyczno-transportowych na rynku polskim przeprowadzono również analizę motywów skłaniających firmy do implementacji narzędzi pozwalających minimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne oraz problemów, jakie firmy napotykały w trakcie procesu wdrożeniowego.
EN
The paper describes analysis of benefits from implementing environmental management system based on ISO 14001 by logistics operators. On the basis of information obtained in the course of interviews with companies leading logistics and shipment services in Poland, analysis was also carried out which studied reasons that induce companies to implement tools that minimize negative influence on natural environment and the problems that the companies encountered during implementation process.
PL
W artykule podjęto rozważania dotyczące problematyki zarządzania środowiskowego i jego miejsca w naukach ekonomicznych, technicznych i humanistycznych. Wskazując na interdyscyplinarność problemów stanowiących przedmiot zainteresowań zarządzania środowiskowego, w szczególności skupiono się na jego związkach z dyscypliną nauki o zarządzaniu w dziedzinie nauk ekonomicznych i humanistycznych oraz z dyscypliną inżynieria produkcji w dziedzinie nauk technicznych. Wskazano ponadto najważniejsze wyzwania i kierunki rozwoju zarządzania środowiskowego. Podstawą ich identyfikacji były aktualne wymagania inteligentnego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego.
EN
The article presents reflections concerning the issue of environmental management and its place in the economics, technological sciences and humanities. The interdisciplinary nature of problems being the subject of environmental management has been pointed out. Particular emphasis has been placed on the relationships between the environmental management and the management in the field of economics and humanities as well as the production engineering in the field of technological sciences. The main challenges and directions of scientific and research activity in the environmental management have been suggested. The basis for their identification was the current requirements of smart and sustainable economic growth.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki interdyscyplinarnych badań literaturowych i ich syntezy dotyczących włączania zagadnień środowiskowych do procesów podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. Badania dotyczyły w szczególności identyfikacji etapów procesu podejmowania decyzji, istniejących barier oraz podejścia systemowego w zarządzaniu środowiskowym. Sporządzono schemat realizacji procesu podejmowania decyzji oparty na zasadach podejścia systemowego w zarządzaniu środowiskowym, z uwzględnieniem typowych barier. Przedstawiono również propozycje narzędzi informatycznych, które mogą znaleźć zastosowanie w tych procesach.
EN
This article presents results of multidisciplinary literature review and its synthesis on the integration of environmental issues into decision-making processes in the company. The study was based particularly on issues such as stages of decision-making processes, existing barriers and systemic approach to environmental management. There were prepared o diagram of such a process based on the principles of systemic approach, taking into account the typical barriers to decision-making. There were also presented computer software examples that can be useful in these processes.
PL
Ślad węglowy w branży wydobywczej oraz energetycznej jest jednym z najlepszych i wiarygodnych narzędzi do weryfikacji procesów i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w przedsiębiorstwach. Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz z zarządzaniem ryzykiem klimatycznym firmy powinny realizować działania mające na celu obniżenie ich wpływu na środowisko. Przykłady stosowanych metod ich oceny oraz skutecznych działań i innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie są przedmiotem coraz większej liczby publikacji. Dane niezbędne do obliczenia śladu węglowego w Polsce pozyskać można z bazy wskaźników emisji stworzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, natomiast na świecie korzysta się zwykle z raportów opracowanych przez organizację Carbon Disclosure Project. Dodatkowym źródłem informacji są bazy danych LCA (ocena cyklu życia) np. Ecoinvent opracowane dla produktów i procesów, a dotyczące całkowitego wpływu na środowisko w cyklu życia, w tym w zakresie wpływu na zmiany klimatyczne. Są one zdecydowanie bardziej szczegółowe, ale zazwyczaj korzystanie z nich jest odpłatne. Jest to o tyle istotne, że zgodnie z nową normą ISO 14067:2013 ślad węglowy powinien być liczony w całym cyklu życia. W Polsce wciąż nieliczne przedsiębiorstwa branży energetycznej czy wydobywczej publikują swoje dane na temat śladu węglowego, jednak od dwóch lat zaobserwować można zdecydowany postęp w tej kwestii i większe zainteresowanie tematem ze strony przedsiębiorców. Na podstawie działań Komisji Europejskiej, przewidywać można, że obliczanie śladu węglowego, oraz śladu środowiskowego stanie się standardem, obowiązującym wszystkie firmy, mające znaczący wpływ na środowisko. W referacie dokonano przeglądu wyników i metod obliczania śladu węglowego w Polsce i na świecie wybranych podmiotów z branży energetycznej i wydobywczej.
EN
The carbon footprint is the best and reliable tool to verify the process and reduce greenhouse gas emissions in enterprises in the mining and energy industries. In accordance with the principles of sustainable development and climate risk management, companies should implement measures to reduce their impact on the environment. Their effective actions in this area are the subject of an increasing amount of publications. The necessary database (with emission factors) for measuring the carbon footprint in Poland is created by the National Centre for Emissions Balancing and Management, but in general, it is usually taken from reports prepared by the Carbon Disclosure Project organization. The LCA (Life Cycle Assessment) databases, for example Ecoinvent - developed for products and processes and for their overall impact on the environment, are another source of information. They are much more detailed, however you have to pay a fee to access them. This is very important because, in accordance with the new ISO 14067:2013 standard, the carbon footprint should be measured throughout the entire life cycle. In Poland, still only several companies from the energy and mining industries publish their carbon footprint data, however, from the last two years, clear progress in this issue and greater interest in the topic for the industry can be observed. On the basis of the European Commission's actions, it can be provided that the measurement of the carbon footprint and environmental footprint will become the standard, applied to all companies, which have a significant impact on the environment. This article reviews the results and methods of calculating the carbon footprint in Poland and around the world for selected companies in the energy and mining sectors.
EN
The EU environmental governance is recognized as an effective path to the management of regional environment. This model is based on rules, directives, top-bottom coordination and also in the characteristics of multi-level governance, which has become an example for various regions to imitate in the world. By contrast, environmental governance in Northeast Asia, equally with a strong demand in dynamic cooperation, failed to deal with the increasing environmental problems and it also doesn't converge to the EU environmental governance over the years. Instead, it established a non-binding cooperation in nature. The Northeast Asia model is a kind of cooperation lack of effectiveness, coordination between regional environmental regimes, without a stable financial arrangement for each cooperative initiative, mainly dominated by the governments, and also lacking of other actors involved in environmental issues. This model is caused by regional security tension which changes the cooperation preference overall, nations especially between China and Japan do not share political trust in high politics. This situation makes regional environmental governance to be a more independent area, with rarely high political interference and without spillover channels to other issues. Theoretically speaking, the Northeast Asia cooperation in environment is based on inter-governmental arrangements, thus, Neo-Functionalism’s spillover effects were significantly inhibited. That means to enhance environmental governance in Northeast Asia will mainly rely on intergovernmental push in the future.
PL
Przyjęty w UE system zarządzania środowiskowego jest uznawany za efektywny sposób regionalnego zarządzania. Model ten oparty się na zasadach, dyrektywach i kompleksowej koordynacji, a także charakterystyce zarządzania wielopoziomowego, stał się wzorem dla różnych regionów świata. Jednak Azja Północno-Wschodnia, z silnym popytem charakterystycznym dla form dynamicznej współpracy, nie radzi sobie z coraz większymi problemami z zakresu ochrony środowiska i jest odległa od standardów UE. Funkcjonujące tu formy współpracy nie są wiążące. Model współpracy z Azji Północno-Wschodniej charakteryzuje się brakiem efektywności i kompatybilności pomiędzy poszczególnymi regionalnymi systemami ochrony środowiska, bez zapewnienia stabilnego finansowania dla podejmowanych inicjatyw, zdominowaniem przez rządy i brakiem innych podmiotów zaangażowanych w kwestie ochrony środowiska. Na ten model ma wpływ kryzys bezpieczeństwa, który objawia się w szczególny sposób we wzroście napięcia pomiędzy Chinami a Japonia. Ludzie nie darzą tu zaufaniem świata wielkiej polityki. Ta sytuacja sprawia, że regionalny zarządzania środowiskiem może być bardziej niezależny, stykać się z wielką polityką i bez skutków ubocznych odnoszących się do innych kwestii. Teoretycznie rzecz biorąc, współpraca Azji Północno-Wschodniej w zakresie ochrony środowiska opiera się na uzgodnieniach międzyrządowych, w ten sposób, neo-funkcjonalne skutki uboczne zostają znacząco ograniczone. Oznacza to, że także w przyszłości w celu poprawienia zarządzania środowiskowego w Azji Północno-Wschodniej Azji uzgodnienia międzyrządowe będą kluczowym czynnikiem.
EN
Biofuel helps to overcome energy shortages, and to improve the environment, as well as to increase job opportunity. So, on the one hand, biofuel solves the above mentioned problems; on the other hand, it brings new challenges to the fields of energy, environment and economy. The development of biofuel not only needs technological support, but also needs policy guidance. The paper discusses government’s policy to support biofuel’s development in a sustainable way.
PL
Biopaliwa pomagają przezwyciężyć niedobory energii, przyczyniają się do poprawy stanu środowiska, a także do zwiększenia możliwości podjęcia pracy. Tak więc z jednej strony biopaliwa przynoszą konkretne korzyści, z drugiej związane są nimi nowe problemy w kontekście energii, środowiska i ekonomii. Rozwój biopaliw potrzebuje nie tylko wsparcia technologicznego, ale także odpowiedniego zarzadzania. W artykule omówiono w jaki sposób rządy mogą wspierać rozwój biopaliw w zrównoważony sposób.
PL
Wraz z wprowadzaniem regulacji prawnych, jak i dobrowolnych działań w ramach Spo- łecznej Odpowiedzialności Biznesu coraz więcej organizacji raportuje i deklaruje zmniejszanie śladu węglowego (CF). Ograniczanie wielkości emisji dotyczy zarówno bezpośrednich i pośrednich aspektów środowiskowych, stąd realizowane jest w postaci inwestycji prośrodowiskowych, jak i w obszarze tzw. odpowiedzialnych dostaw. Jest to o tyle istotne, gdyż CF (carbon footprint) definiuje się jako całkowitą ilość emisji CO2e i innych gazów cieplarnianych w odniesieniu do emisji wynikającej z cyklu życia produktu, włączając jego składowanie i unieszkodliwianie. CF można obliczyć dla przedsiębiorstwa lub dla konkretnego produktu. Metodologia w obu przypadkach jest taka sama, jednak inne elementy brane są pod uwagę w obliczeniach (w zależności od zachodzą- cych procesów). Przedsiębiorstwa na całym świecie, także w Polsce, decydują się w zdecydowanej większości na obliczenie CF dla konkretnego produktu, co związane jest ze zwiększaniem konkurencyjności wytwarzanych przez siebie dóbr i z zapotrzebowaniem kontrahentów. Analiza metod stosowanych przez przedsiębiorstwa z sektora energetycznego w Polsce do obliczania CF, możliwości wykorzystania ich wyników w procesie podejmowania decyzji (np. do optymalizowania procesu produkcyjnego, określenia pozycji na rynku względem innych podobnych zakładów, informowania i raportowania), jak i bariery i korzyści wynikające z obliczania i raportowania CF są przedmiotem zainteresowania w tym artykule.
EN
With the introduction of legal solutions as well voluntary activities under Corporate Social Responsibility, more and more organizations declare their carbon footprint value (CF). Reducing emissions applies to both direct and indirect environmental aspects, hence is realized in the form of environmental investments as well as in the area of the so-called responsible supply. It is very important because CF is defined as the total amount of CO2e and other greenhouse gases in terms of emissions resulting from the product life cycle, including its storage and disposal. CF can be calculated for the organization or for a specific product. The methodology in both cases is the same, but the other elements are taken into account in the calculations (depending on the processes). Enterprises around the world, including Poland, decide in the vast majority of the calculation of the CF for a specific product, which is associated with increased competitiveness of goods produced by themselves and as a result of partners’ request. The analysis of methods implemented by organizations in Poland for CF calculations and the possibility of using their results in decision-making and the barriers and benefits of the CF calculation and reporting will be the subject of the paper.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.