Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zapylenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Polish experience from the operation of helicopters under harsh conditions
EN
The result of operating the military helicopters in a dusty environment is a loss of performance and premature failures of gas paths of the engines. The efficient protection of the power plant against dust ingestion is tough, especially in the desert. The article summarises the experience accumulated while operating the military helicopters under harsh conditions in Poland and during foreign missions. There were characterised the types of conducted missions, operated helicopters, protection methods of engines and common failures. It was stated that the performance of TV3-117 engines and their particle separation systems was insufficient in the mountains and on the desert (Iraq and Afghanistan). The deterioration of gas paths resulted in the loss of helicopters’ performance and substantially contributed to the few aircraft incidents. The experience gained during foreign missions is used in training the crews and ground personnel and in the programmes of modernisation and renewal of the helicopter fleet.
PL
Wynikiem użytkowania śmigłowców wojskowych w warunkach zapylenia jest zmniejszenie osiągów i przedwczesne uszkodzenia traktów gazowych silników. Skuteczna ochrona zespołu napędowego przed pyłem jest bardzo trudna, szczególnie w terenie pustynnym. W artykule zebrano doświadczenia z użytkowania śmigłowców wojskowych w trudnych warunkach w kraju i na misjach zagranicznych. Scharakteryzowano rodzaje wykonywanych misji, stosowane typy śmigłowców, metody ochrony silników i typowe uszkodzenia. Stwierdzono, że osiągi stosowanych silników rodziny TV3-117 i ich systemów odpylania były niewystarczające w warunkach górskich i pustynnych (misje w Iraku i Afganistanie). Deterioracja traktów gazowych silników spowodowała zmniejszenie osiągów śmigłowców i istotnie przyczyniła się do kilku incydentów lotniczych. Doświadczenia zdobyte w trakcie misji zagranicznych są wykorzystywane przy szkoleniu załóg i personelu technicznego oraz w programach modernizacji i wymiany floty śmigłowców.
PL
Artykuł przedstawia koncepcję układu do regulacji wydatku zraszania w zależności od wielkości zapylenia na organach urabiających kombajnów górniczych. Układ został opracowany dla systemu zewnętrznego zraszania powietrzno-wodnego dla kombajnu chodnikowego oraz zraszania wewnętrznego dla kombajnów ścianowych. Przedstawiono ideę układu regulacji, założenia dla doboru rzeczywistych urządzeń, parametry pracy układu i propozycję montażu jego elementów oraz algorytm sterujący.
EN
The article presents the concept of a system for spraying flow rate regulation depending on the dustiness value on the mining heads of underground mining machines. The system has been developed for the air-water spraying system for roadheaders and for internal water sprinklers for longwall shearers. The idea of the control system, the assumptions for the selection of actual devices, the parameters of the system operation, the proposed assembly of its components and the control algorithm are presented.
PL
Proces nawęglania przebiega przy użyciu zespołu urządzeń połączonych w ciągu technologicznym. Podstawowymi elementami tego zespołu są przenośniki taśmowe, których praca jest wspomagana przez urządzenia pomocnicze takie jak wózki wygarniające, wykrywacze i separatory metalu, przesiewacze i kruszarki węgla, wagi przenośnikowe z układami wzorcowania i legalizacji, próbobiernie węgla czy wreszcie zbiorniki węgla. Mnogość tych urządzeń niesie za sobą szereg różnego typu zagrożeń niebezpiecznych dla ludzi, którzy je eksploatują i remontują, jak i dla nich samych.
EN
The article concerns investigations over benefits of application of HRC devices into sulphide copper ore processing plant. High pressure comminution appears to be very effective technology in hard ore processing circuits, especially in terms of energy consumption. This can be particularly observed in downstream grinding and beneficiation operations. A series of pilot-scale crushing tests in HRC roller press for various levels of operating pressure, were performed. HRC crushing effectiveness along with downstream grinding process course for each crushing product were also under analysis. The investigations were supplemented by analysis of flotation process effectiveness and impact of the process of high-pressure comminution on environment (dust emission). The results of investigation show that operating pressure level influences the obtained comminution results (comminution degree, yield of finest particle size fractions). The grinding effectiveness, measured through production of the finest particle size fractions was significantly influenced by the operating pressure. The results show that higher values of operating pressure (4.0 and 4.5 N/mm2) are not as efficient within this scope as the pressure 3.5 N/mm2. Dust emission is also correlated with the operating pressure value.
PL
Artykuł dotyczy badań nad możliwością wykorzystania prasy walcowej HRC w procesie przeróbki rud miedzi. Rozdrabnianie wysokociśnieniowe jest skuteczną technologią stosowaną w układach wzbogacania rud, zwłaszcza pod względem niższego zużycia energii, co jest szczególnie widoczne w kolejnych operacjach mielenia i separacji. Przeprowadzono serię testów rozdrabniania w prasie walcowej HRC w skali półtechnicznej, dla różnych poziomów ciśnienia roboczego. Badania uzupełniono analizą efektywności procesu flotacji i wpływu procesu rozdrabniania wysokociśnieniowego na środowisko (emisja pyłu). Wyniki badań wskazują, że poziom ciśnienia roboczego pozytywnie wpływa na uzyskane wyniki rozdrabniania (stopień rozdrobnienia, wychód ziaren najdrobniejszych). Skuteczność rozdrabniania w prasie, mierzona wychodem ziaren najdrobniejszych była w znacznym stopniu zależna od ciśnienia roboczego. Wyniki pokazują, że wyższe wartości ciśnienia roboczego (4,0 i 4,5 N / mm2) nie są tak skuteczne w tym zakresie jak ciśnienie 3,5 N/mm2. Emisja pyłu jest również skorelowana z wartością ciśnienia roboczego.
PL
W artykule przedstawiono analizę zagrożeń w przemyśle metalurgicznym na przykładzie huty stali wraz z oceną stanu bezpieczeństwa na wybranych stanowiskach tego zakładu, ze szczególnym uwzględnieniem hałasu i szkodliwych czynników chemicznych, a także zaproponowaniem rozwiązań zmniejszających wpływ ww. czynników na pracownika.
EN
The article presents an analysis of the hazards in the steelmaking industry on the example of the steelworks together with the safety assessment at selected sites of this plant, with particular regard to noise and harmful chemical factors, and to propose measures to reduce the impact of these factors on the worker.
PL
Zapylenie jest to ogólnie przyjęta nazwa na określenie zawartości pyłu w powietrzu frakcji wdychalnej i/lub respirabilnej na stanowiskach pracy. Podstawę oceny narażenia w środowisku pracy stanowią najwyższe dopuszczalne stężenia pyłu (NDS). Artykuł obejmuje zagadnienie zapylenia, zasady pobierania zapylonego powietrza, wykonanie pomiaru oraz metody obliczania wartości wynikowych. Przeprowadzono pomiary zapylenia na stanowisku spawacza w pomieszczeniu spawalni. Opracowano arkusz kalkulacyjny służący do gromadzenia danych z wykonanych pomiarów i obliczeń wskaźników zapylenia na stanowiskach pracy. Uzyskane wyniki zostały wykorzystane do testowania zaimplementowanych w arkuszu kalkulacyjnym metod oceny szkodliwości zapylenia.
EN
Personal dust is a generally accepted name for respirable dust content in the working environment. The exposure assessment is based on the highest allowable dust concentrations (NDS). This publication discusses the issue of dust problem, principles of sampling dust-laden air, performing the measurement and the method of result calculation. Measurements were performed at a welder’s working place in a welding shop. Taking into account technical progress, a spreadsheet for data collection and calculation of respirable dust content in the working environment was prepared. Obtained results were used to test the methods implemented in this spreadsheet and were employed for assessing the harmfulness of dust.
7
PL
W artykule przedstawiono innowacyjny system zraszania typu KOMAG, przeznaczony do ograniczania zapylenia generowanego podczas urabiania kombajnami w systemach ścianowych. Zaprezentowano jego budowę, parametry pracy oraz zasadę działania. Omówiono wyniki badań jego skuteczności działania przeprowadzonych w warunkach rzeczywistych.
EN
Innovative spraying system of KOMAG type, designed for reduction of airborne dust generated during longwall shearer operation in longwall panel is presented. Design of the spraying system, its operational parameters and principle of operation are described. The effectiveness of its operation in real conditions is discussed.
EN
The article presents research results of physico-chemical and environmental issues for the dust generated during dedusting of the installation for the processing and preparation of moulding sand with bentonite. Particular attention was paid to the content of heavy metals and emission of gases from the BTEX group, which is one of the determinants of the moulding sands harmfulness for the environment. The analysis of heavy metals in the test samples indicate that there is an increase of the content of all metals in the dust compared to the initial mixture of bentonite. The most significant (almost double) increase observed for zinc is probably related to the adsorption of this element on the dust surface by contact with the liquid metal. The study showed, that dust contained more than 20% of the amount of montmorillonite and had a loss on ignition at a similar level. The addition of 1% of dust to the used moulding sand results in almost 30% increase in the total volume of gases generated in casting processes and nearly 30% increase of the benzene emission.
PL
Powietrze atmosferyczne to element środowiska, od którego w głównej mierze zależy byt istot żywych na ziemi i bez którego nie jesteśmy w stanie przeżyć. Z kolei zanieczyszczenia powietrza, zarówno gazowe, jak i pyłowe, mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, zwierząt i roślin.
EN
Air pollution is nowadays a major environmental risk to health. Particulate matter is not the only air pollutant, however it is an important and convenient indicator of short- and long-term air quality. To take appropriate actions to improve air quality must be properly systematized knowledge on the subject. The publication provides information on sources of dust, classification and harmfulness of suspended matter. The legal situation of air pollution and dust permitted levels were presented. Also WHO's data on concentrations of particulate matter in the world were brought closer.
EN
Problem of air pollution in the aspect of coal dust explosion hazard and risk of pneumoconiosis among workers in a result of exposure of their respiratory systems to airborne stone dust are discussed. Air-andwater spraying systems designed at KOMAG, i.e. VIRGA spraying system, Bryza-1200 sprinkler for transferring points and CZP Bryza spraying instalation, are characterized. Design and use of these installations in hard coal mines underground are presented. Results of dust concentration measurements show that effectiveness of reduction of dust concentration by spraying installations used over transferring points exceeded 70%. Use of CZP Bryza spraying installation in the roadways reduced dust concentration by about 50% and time for renewal of protecting zone was elongated by about 50%.
PL
W artykule zasygnalizowano problem zanieczyszczenia powietrza w aspekcie zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz narażenia pracowników na zachorowanie na pylicę płuc w wyniku ekspozycji ich układów oddechowych na pył kamienny zawieszony w powietrzu. W treści scharakteryzowano powietrzno-wodne instalacje zraszające zaprojektowane w ITG KOMAG: system zraszania VIRGA, zraszacz przesypów Bryza-1200 oraz chodnikowe urządzenie zraszające CZP BRYZA. Przedstawiono budowę oraz zastosowanie tych instalacji w podziemiach kopalń węgla kamiennego. Wyniki pomiarów stężenia zapylenia wykazały, że powietrzno-wodne instalacje zraszające, stosowane nad przesypami, osiągnęły skuteczność redukcji zapylenia przekraczającą 70%. Zastosowanie w chodnikach urządzeń CZP BRYZA spowodowało ok. dwukrotne zmniejszenie zapylenia i wydłużenie o ok. 50% okresu pomiędzy czynnościami odnawiania strefy zabezpieczającej.
PL
Pył – zjawisko powszechnie występujące w zakładach produkcji kruszyw, dostrzegalne gołym okiem, ale tak naprawdę wiedza na temat unosu, propagacji i jego szkodliwości, jest dość ograniczona. Znane są metody redukcji zapylenia, ale czy wykorzystujemy je właściwie? Czy prawidłowo oceniamy ich skuteczność? Od czego zależy szkodliwość pyłu, jaka jest dynamika zmian stężenia pyłu w czasie i w przestrzeni? Artykuł jest próbą odpowiedzi na tego typu pytania i jednocześnie wskazuje, że w temacie pyłu jest jeszcze dużo do zrobienia.
12
Content available remote Ryzyko zawodowe związane z zapyleniem w kopalni węgla kamiennego
PL
W artykule poddano analizie rozmiar zagrożenia pyłowego na stanowiskach pracy w kopalni węgla kamiennego. Zbadano narażenie górnika w przodku ścianowym w dolnej i górnej wnęce w trzech wybranych ścianach. Na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka, według normy PN-N-18002, ryzyko związane z zapyleniem oznaczono jako średnie i duże. Dla badanych stanowisk zaproponowano profilaktykę mającą na celu obniżenie poziomu ryzyka. Po zastosowaniu wyznaczonej profilaktyki i ponownej ocenie ryzyka stwierdzono obniżenie jego poziomu do dopuszczalnej wielkości.
EN
This paper presents an analysis of the magnitude of dustiness hazard on workplace in a hard coal mine. It was estimated how far a miner is endangered, on the basis of three selected longwalls in the top and bottom cavity. According to the PN-N-18002 standard and performed analysis, the risk of dustiness was indicated on medium/high level. Preventive measures to lower the risk level in the aspect of the tested workplaces were put forward. After application of the preventive treatment, the reassessment which followed revealed that the risk decreased to an acceptable level.
EN
This article describes air-and-water spraying systems, designed at the KOMAG Institute of Mining Technology, used in longwall shearers, in roadheaders, at transfer points of conveyors and in roadways. The simple and lightweight design of roadway spraying systems ensures that the solutions can be used anywhere that dust occurs in the air. The spraying systems form an integral part of longwall shearers, and their function is to reduce airborne dust levels and to prevent methane explosion. The use of air-and-water spraying systems can reduce dust concentration by up to 80% and they contribute to a significant reduction of dust concentration in the air. Some results of tests concerning the effectiveness of air-and-water spraying devices are presented, verification tests of the author’s solutions for spraying nozzles are also discussed.
PL
W artykule opisano powietrzno-wodne systemy zraszania stosowane w kombajnach ścianowych, chodnikowych, na przesypach przenośników oraz w chodnikach, opracowane przez ITG KOMAG. Prosta budowa i lekka konstrukcja chodnikowych urządzeń zraszających pozwalają na stosowanie tych rozwiązań niemal w każdym miejscu, gdzie w powietrzu jest obecny pył. W kombajnach ścianowych urządzenia zraszające stanowią integralną część kombajnu; oprócz ograniczania zapylenia, służą także do zapobiegania zapłonowi metanu. Powietrzno-wodne urządzenia zraszające wykazują nawet 80% skuteczność w redukcji zapylenia i znacząco wpływają na obniżenie zawartości pyłu w powietrzu kopalnianym. W artykule przedstawiono niektóre wyniki badań skuteczności powietrzno-wodnych urządzeń zraszających, omówiono również konstrukcję i badania autorskich rozwiązań dysz zraszających.
EN
Krakow is a city where, due to mostly so-called low-stack emissions and intensified traffic, air dustiness continues to increase and often, especially in winter, the threshold values of dustiness are exceeded. Air dustiness increases the number of airborne microorganisms, as they are associated with particles of dust to form bioaerosols. Actinomycetes are one of the most significant components of bioaerosol. Their presence in bioaerosol is dangerous to human health, since even very low concentrations of these microorganisms can cause allergic reactions. The aim of this study was to verify the relationship between the concentration of actinomycetes in the air of Krakow depending on spatial variation of thermal conditions and the degree of air dustiness. The study was conducted using a cascade impactor for bioaerosol particle separation, including the respirable fraction. Moreover, the measurements of air dustiness were performed simultaneously, separating 4 dust fractions. The research was conducted over 12 months (full calendar year) and the measurements were performed once per month, within one day, at 16 research sites. The lowest average numbers of actinomycetes were recorded in places characterized by little urban green space (eg Main Square or crossroads). On the other hand, the highest numbers were found in green areas (eg Blonia Park meadows, green area at the Krakow University of Technology). Based on the normative classification of air quality (Polish Standard PN-89/Z-04111/02) the number of actinomycetes in 75 % measurements showed that the air was polluted, including heavily polluted air in 16 % measurements. The most common actinomycetes belonged to the genus Streptomyces (St. albus, St. badius, St. globisporus).
PL
Kraków jest miastem, w którym głównie na skutek tzw. niskiej emisji oraz wzmożonego ruchu kołowego zapylenie powietrza wciąż wzrasta i nierzadko szczególnie w okresie zimowym są przekraczane progowe wartości zapylenia. Zapylenie powietrza wpływa na zwiększenie się ilości drobnoustrojów Bioaerosol-Forming Actinomycetes at the Selected Sites of Krakow 451 w powietrzu, gdyż te ostatnie wiążą się z cząstkami pyłów, tworząc bioaerozol. Jednym z ważnych składników bioaerozolu są promieniowce. Ich obecność w bioaerozolu jest groźna dla zdrowia ludzkiego, gdyż nawet ich bardzo niskie stężenia mogą działaæ alergizująco. Celem niniejszych badań była weryfikacja zależności pomiędzy stężeniem promieniowców w powietrzu na obszarze Krakowa, przestrzennym zróżnicowaniem stosunków termicznych oraz stopniem zapylenia powietrza. Do badañ użyto impaktora kaskadowego w celu uzyskania rozdziału cząstek bioaerozolu, w tym frakcji respirabilnej. Jednocześnie wykonywane były pomiary stopnia zapylenia z podziałem na 4 frakcje. Badania były wykonywane przez 12 miesięcy (pełen rok kalendarzowy), raz w miesiącu, w ciągu jednego dnia, na 16 stanowiskach pomiarowych. Najniższe średnie liczebności promieniowców notowano w miejscach, gdzie jest mało zieleni (np. Rynek Główny, czy też skrzyżowanie ulic). Najwyższe liczebności stwierdzono na terenach zielonych (np. Błonia, teren zielony przy Politechnice Krakowskiej). Promieniowce zgodnie z klasyfikacją jakości powietrza atmosferycznego (Polska Norma PN-89/Z-04111/ 02) powodowały, że w przypadku 75 % wykonanych pomiarów powietrze było zanieczyszczone, w tym silnie zanieczyszczone dla 16 % pomiarów. Najczęściej stwierdzano występowanie promieniowców z rodzaju Streptomyces (St. albus, St. badius, St. globisporus).
PL
Artykuł przedstawia metodę automatycznego doboru i optymalizacji indeksów utworzonych na tabelach relacyjnej bazy danych dla dowolnego wycinka czasowego w cyklu przetwarzania powtarzalnego lub zmiennego kodu SQL. Powszechny sposób selekcji indeksów polega na wybraniu najczęściej odpytywanych kolumn dla pojedynczego zapytania z pominięciem innych zapytań SQL w wybranym bloku przetwarzania zapytań. W całościowym cyklu przetwarzania powszechnie stosowana metoda optymalizacji tylko jednego zapytania SQL może okazać się mało wydajna.
EN
Article presents new approach to automatic indexes selection problem (ISP) and indexes optimization for any timeframe in process of constant or variable SQL queries block processing for relational database systems. Common index selection methods usually focus on choosing most frequently selected columns for standalone SQL query, omitting other queries present in the same processing block. For a long database processing, containing more than one SQL query, commonly used optimization methods may prove to be inefficient.
PL
W artykule opisano, opracowane przez ITG KOMAG, rozwiązania urządzeń zraszających, wytwarzających aerozol powietrzno-wodny, stosowany do oczyszczania powietrza z pyłu wytwarzanego przez przenośniki kopalniane. Przedstawiono również wyniki badań skuteczności redukcji lotnego pyłu z wykorzystaniem tych urządzeń. Badania prowadzono w warunkach eksploatacyjnych. W ramach badań dokonano pomiarów zapylenia chwilowego, przy działającym przenośniku, wyłącznie podczas transportu urobku. Przedstawiono również wyniki badań stanowiskowych różnego typu powietrzno-wodnych dysz zraszających, przeprowadzonych w laboratorium ITG KOMAG. Określono efekty wynikające ze stosowania zraszania powietrzno-wodnego oraz dokonano porównania różnego typu instalacji zraszających.
EN
Design of spraying installations producing air-water aerosol to reduce airborne dust generated by mine conveyors, developed by KOMAG Institute of Mining Technology, are described in this paper. Also the results of tests on dust control efficiency of these devices are given. The tests were carried out in operational conditions. Within the tests the measurements of momentary dust concentration were taken at an operating conveyor only during run-of-mine transportation. Also standard tests of different types of air-water spraying nozzles carried out in the laboratory of KOMAG Institute of Mining Technology are presented. Benefits resulting from use of air-water spraying installations are specified and installations of different types are compared.
17
Content available Dust control with use of air-water spraying system
EN
Results from testing the dust control efficiency, when using air-water spraying system in comparison to the typical water spraying system are presented in the paper. The tests were carried out in conditions of longwall mining and at the places of run-of-mine transportation. Also the results of stand tests of different types of nozzles both for air-water and for water spaying systems carried out at KOMAG’s laboratory and in real conditions are presented. The benefits resulting from air-water spraying system have been determined.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań skuteczności redukcji zapylenia z wykorzystaniem zraszania powietrzno-wodnego w odniesieniu do zraszania wodnego. Badania przeprowadzono w warunkach technologii eksploatacji węgla systemem ścianowym oraz w miejscu odstawy urobku. Zaprezentowano również wyniki badań stanowiskowych różnego typu dysz zraszających, zarówno dla zraszania powietrzno-wodnego, jak i wodnego, które przeprowadzono w laboratorium ITG KOMAG oraz w warunkach rzeczywistych. Określono efekty wynikające ze stosowania zraszania powietrzno-wodnego.
EN
This paper estimates the dust hazard at the selected job positions in KWK "Jas-Mos" coal mine. The highest dustiness (total dust) has been observed at the position of shearer operator, while the lowest dustiness refers to conveyor belt employees. Occupational risk assessment at the selected positions localized in the area of the wall 25 W-3 seam 505/2 has shown high risk resulting from the harmful effects of dust on human health, while the risk level at the walls 24 W-3 seam 505/2 and 2 Z1Z2 seam 510/2 has been defined as medium and high. Preventive measures, aimed to reduce risk, have been specified and implemented for all tested job positions. After applying designated prevention measures and re-assessment of risk for all job positions, the risk level has been reduced to the desired size. Miner's pneumoconiosis prevention used in KWK "Jas-Mos" mine is included in "Institutional programme for prevention of pneumoconiosis in KWK "Jas-Mos" miners", which mainly involves the modernization of machinery, reduction of dust directly in the place of its generation and unlimited access to personal protective equipment for all miners.
PL
W artykule poddano analizie rozmiar zagrożenia pyłowego na wybranych stanowiskach pracy w KWK "Jas-Mos" Najwyższe zapylenie jednostkowe pyłem całkowitym zaobserwowane zostało na stanowisku "górnika kombajnisty", natomiast najmniejsze odnotowano na stanowisku pracownika "obsługi przenośnika taśmowego". W wyniku przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego podaną metodyką na stanowiskach zlokalizowanych w rejonie ściany 25 W-3 pokł. 505/2 stwierdzono duże ryzyko związane ze szkodliwym działaniem pyłu na organizm ludzki, natomiast w badanych ścianach 24 W-3 pokł. 505/2 i 2 Z1Z2 pokł. 510/2 poziom ryzyka określono jako średni i duży. Dla badanych stanowisk określono i wdrożono profilaktykę mającą na celu obniżenie poziomu ryzyka. Po zastosowaniu wyznaczonej profilaktyki i ponownej ocenie ryzyka na wszystkich stanowiskach stwierdzono obniżenie poziomu ryzyka do pożądanej wielkości. Stosowana w kopalni profilaktyka pylicy płuc górników została zawarta w "Zakładowym Programie Profilaktyki Pylicy Płuc Pracowników KWK "Jas-Mos", która zakłada w głównej mierze modernizację parku maszynowego, redukcję zapylenia bezpośrednio w miejscu jego powstawania oraz nieograniczony dostęp pracowników do środków ochrony indywidualnej.
PL
Celem realizowanego tematu było przeprowadzenie badań zapylenia na stanowiskach pracy w zakładach przemysłu zbożowego. Badania dozymetryczne prowadzone były na stanowiskach pracy typowych dla danego zakładu pracy, gdzie podczas wykonywania czynności roboczych występuje potencjalne narażenie na występowanie pyłu. Wyniki pomiarów wykazały wysoki stopień zapylenia. Na stanowisku pakowacza oraz operatora elewatora we wszystkich badanych młynach przemysłowych zostały przekroczone wartości NDS (Najwyższego dopuszczalnego stężenia) dla pyłu całkowitego przy nie przekroczeniu wartości NDS dla pyłu respirabilnego.
EN
The purpose of the research was to test dustiness at workplaces in grain processing industry plants. Dosimetric tests have been carried out at work-stands typical for a given plant, where potential exposure to dust exists during the execution of work. Measurement results have proven a high dustiness level. In all examined industrial mills at work-stands of packer and elevator operator, the Maximum Exposure Level values for total dust were exceeded. At the same time, the MEL value was not exceeded for respirable dust.
PL
Głównym celem pracy jest przedstawienie komputerowego systemu sterowania układem wentylacyjnym i odpylającym w młynie zbożowym. Dzięki zastosowaniu takiego systemu możliwe jest zwiększenie poziomu ochrony zdrowia pracownika poprzez zabezpieczenie go przed warunkami niebezpiecznymi dla jego zdrowia. Jednym z takich czynników zagrażającym zdrowiu pracownika w młynie jest pył zbożowy i mączny. W pracy przedstawiono idee kompleksowego systemu kontrolującego poziom zapylenia w młynie zbożowym. Zastosowanie takiego zintegrowanego systemu powoduje zmniejszenie wpływu czynnika szkodliwego (pyłu zbożowego i mącznego) na zdrowie pracownika.
EN
The main purpose of this work is to present a computer control system for ventilation and dust extraction system in a grain mill. Owing to the use of this system it is possible to increase the health protection level for employees by securing them against conditions hazardous for their health. One of the agents threatening employee's health in a mill is grain and flour dust. The work presents the ideas of a complex system controlling the dustiness level in a grain mill. Using this integrated system allows to reduce the impact of this noxious agent (grain and flour dust) on employee's health.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.